Goudsche Courant, zondag 2 december 1888

I BiiBiiliii Zondag 2 December 1888 B Bennigson do kolonialo oudernemingeu krachtig steunt gaat nog verder ou verhmgt dat het Duitsche rijk de bezittingen der Oostafrikaansche maatschappij overneme en een gouverneur benoeme die te Bagaraoyo gevestigd zal wezen Bovendien schijnt de üostsfrikaansche maatschappij voornemens een beroep te doen op den steun van het Kijk Ten minste te Berlijn wordt beweerd dat de maatschappij den Bgksdag zal verzoeken oqi een renteloos voorschot van 10 000 000 mark uit de schatkist opdat zij in staat worde gesteld hare ondernemingen voort te zetten InBidMii heeft het bestuur der EiOin expeditie besloten Sn tocht naar Wodülai zooveel mogelijk to bespoedigen terwijllhet Duitsche eskader voor Zanzibar slechts op de nog niet ontvangen toestomminj des sultans wacht om een aanvang te maken m t het blokkeeren der Oostafrikaansche kust De koloniale koorts heerscht dus in Duitschland weer epidemisch en natuurlijk komt deze beweging vooral bij do beschouwingen over de begrooting in den Rijksdag ter uitdrukking Evenals de heer Eugen Richter verklaarde de sociaal democraat liiebkneoht die gisteren anderhalf nur aan het woord was zich tagon nieuwe koloniale ondernemingen maar deze werden met groote geestdrift verdedigd door den hoer Von Benningsen den woordvoerder der nationaal liberalen De heer Von Benningsen achtte het beneden de waa digbeid van het Duitsche Kijk zich door het aanvankelijk geringe gevolg der koloniale staatkunde te laten afschrikken en betoogde dat de regeeering op den ingeslagen weg moest voortgaan Ongetwijfeld zal de regeering dit ook doen vooral wat betreft Oost Afrtka dajr zieh tot dusver alleen de Puitsch vrijzinnigea en de soölaal clemocraten tegen koloniale ondernemingen hebben verklaard De aanneming vnn het voorstol Windthorst is in elk geval verzekerd Vermoedelijk zal dit voorstel evenwel eerst later worden behandeld te gelijkertijd met de voorstellen betreffende Oost Afrika welke keizer Wilhelm reeds in de troonrede heeft aangekondigd LUST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door tusachenkomst van hot Postkantoor voor de rechthebbenden terug te bekomen P de Rijk Alfen Venraai Enschedé J van den Haak Leiden J Lecndeman Rotterdam B de Groot Rotterdam F van Brengel Rotterdam Mej van Diesten W addinxveen Thos Smit Zwolle BRIEFKAARTEN M Hasaelman Rotterdam BRIEVEN verzonden geweest naar Duitschland C J de Haas Hemters Kramers Schwarzwold De Directeur van hot Postkantoor SIMONS j tiurgerlljke Stand GEBOREN 28 No Francina Aoos Maria ouderi A Kaan en J Sprokkdeolorg 29 IIcrmaQua Johanaee ouders M vaa Rici eo M J Begeer Adriaon Hendriks ouders J M lan deo Bosch ea A S vao As OVEKLEDEN 28 No K Kooijiiian 3 m 29 D krnijt 8 ra P A Boot 1 m 30 A Zorr 30 j OADEBÏROUWU 30 No J M Gerhar a 18 j to M Melkirt 18 j P Anoasrs 23 j eu P vao Oiidshoorn 21 j Moordrecht GEBOREN I Lambertas Engeliouudiit ouders Z C Boo KBO eo II 0 Vermeulen Mertino ouders 8 Ltlij eo C Koordegraaf Gouderak GEBOUËN A0Di ije Barths onden 0 Bgkaart en E A floppers OVERLEDEN K de Jong 8 i C MoüUgk 3 m Stolwük GEIIOIiEN Anna n ilhtlmina Hendriks ouden D C de Koning en i P van Drie GEHUWD D Molenaar en 3 E Monhemius Haastrecht CBHOREN Jann ondirs A Anker co A Ijingcrak Tennis ouders C Eykiltooio eo J Jansen OVtKLtDEN J fan E 76 j GEHUWD S Vergeer en J van Vliet NIEUWE FAUAPLM A V OS Aa Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda X3 JI SE3Li 1x3 Wit SBB e iI SSIS£Blft VAN a M J DE GRAAF voorheen C NESSEMAKEa Hoog © G o CLT r © O oia d © Advocaat Enmmel Crème de Rosea de Vanille Diverse fijne soorten van Likeuren Frambozen en Citroen Limonade Witte en Roode Bessenw n Port a Port en Madera in div kwaliteiten W nen en Champagne in diverse merken Siroop Tan Pnnch Pnncn k l Arac Citroen Punch Troebel Cognac in diverse prima kwaliteiten Arac Fransche en Barcelona Brandew n Eirsdiwasser Absinth Maraaqnin wb xmi ipPRÜSBESTBUBl Bij gelegenheid van het goed gevulde BOTERLETTERS Clxooola a d BZLjOZSX SOrT SZ S FUne BORSTPLAAT In verscbillende kleuren en geuren als CITROEN SAFFRAAN VANILLE CHOCOLAAD ROSE MA8ASQDIN FRAMBOISE NOYADX KANEEL FLEDR D ORANGE SUIKER en CHOCOLAADWERKEN Best St UICOLAAS in verschillende grootten Voor ÜEds geëerde orders aanbevelend J BREEBAART L Markt A 56 GOUDA PÜ CH en COGJ AC bij SLOTEMAKER en Co Buitenerevroon is de COLLECTIE $ L NICÖLAASCADEAUX TT J van HEEK W egens howelgk der tegenwoordige verlangt Mevrouw SPRÜIJT Büchnbb Turfmarkt tegen FEBRUARI een DIENSTBODE STEENKOLEN Eontskool BRIQMTTEII BODWIATBRIALEI In LOSSING eene LADING Grove Ruhr Kachelkolen franco aan huis bezorgd è 65 Cent per H L A JONKER Zonen KANTOOR Vest bg de Vlamingstraat Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 4 0 cents bij tf l van der Sanden Markt OOVDA GOUWE C 249 GOUWE C 5 mi imwm HOFLEVERANCIERS hebben de eer ie berichten dat hunne ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefilelgk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletters KIEUW ONTVANGEN Assiettes Diamajut van ph SUCHARD NEUCEATEL Suisse Fijne Zwarte n Gekleurde BQESELAARS met de NIEUWSTE STOKKEN TEICOT TAILLES PELTERIJEN Groote KEUZE Billgke PRIJZEN SCHEl R Zn I Stoombootdienst Alida Ten einde Abuizen te voorkomen maakt ondergeteekende bekend dat de dienst wegeu eenige veranderingen welke aan de Raderstoomboot gebracht zullen worden voorloopig wordt Voortgezet met de Scliroeflioot Thamen H Pakjes en Boodwhappen te bezorgen Markt J No 96 Onder aanbeveling F van UTRECHT BnlienlaDdscli Overaiciit In do Fransche Kamor deelde de voorzitter mede dat verzoekschriften varen ingekomen vaarna j verlof wordt aangevraagd tot gerecbtolijke forvol ing van de afgevaardigden Numa Gilly en Wilson üe Kamer naitt hierover geen beslissing maar verirees deze aanvragen naar de commissies Daarna werd de behandeling der begrooting voortgezet De hoor Wilson woonde de zitting weer bij zonder dat hij werd lastig gevallen Vermoedelijk zal in de volgende week de buitengewone begrooting voor het leger worden behandeld De heer De Freycinot acht het dringend noodig in s lauds belang dat iejja aangele ubeid nog in dit jaar wordt afgehandeld io het geheel beeft de minister van oorlog voor zijn militaire workon nog 600 000 000 francs noodig Het zal Zondag te Parys eeu heele drukte zijn om den op de barricade in 1848 gesneuvelden Baudin Om 1 ttur vertrekt de stoet van het stadhuis Voorop gaan de Gemeenteraad en de Algemeene Koad dtr Seine mot de deelnemende ledon der Volksvertegenwoordiging vervolgens de gemeentebesturen 1 dor Seine en der overige departementen de p rs de familie eo de Vereeuiging der vogelvrijverklaardin van 1851 de gekwetsten van 1848 politieke Vereenigingeu oomite a on bonden en de studenten de gedelegeerden der departementen de Vrijmetselaars en Vrgdenkers vereenigingen de Syndicale Kamers corporaticn en vereenigingen van werklieden vereenigingen van onderlingea bijstand muzikale veteenigingen Scherpschutters en Gymnastiekvereenigingen enz eindelqk het publiek De oproeping tot het feeet eindigt met een uitnoodiging van den Genuenleniiid aan alle deelnemers om gaen andar zinnebeelden te dragen dan hun krai sen en insignicn opdat deze republikeinsche manifestatie haar uitsluitende beteekenis van protest togen de Caesaristische en monarchistisobo woelingen behoude en hot ollen burgers mogelijk zij eendrachtig een martelaar des rechts te verheerlijkeu Mou wordt dus beleefd verzocht de roodo vlag thuis te laten Daar de deelnelners op driemaal honderd duizend worden geraamd zal men het kerkhof zelf niet betroden maar do kransen opstapelen aan den ingang om een pleistorafgietset van Baudin s standbeeld De leden van den Gemeenteraad de Kamer en den Senaat zullen bij het beeld geschaard staun terwijl hot overigb van den stoet voorbij trekt De vrees voor ongeregeldheden is wellicht overdreven Vooreerst is de deelneming te algemeen en daardoor is de roodo kleur van de botoüging wel wat gedempt Daarbg is het volk bij zulke feesten gewoonlijk in een te goed humeur om standjes te maken De beraadslaging in den Duitschtn Rijksdai over do begrooting levert weinig bgzonders op de vryziftnigen en socialisten hebben dezelfde aanmerkingen als vroeger welke door de Ilegoering op dezelfde wijze worden beantwoord Daar beide fracties zwak zijn in getal wordt er van haar niet veel notitie genomen Het in den Rijksdag overgelegde rapport betrefTenda de toepassing der socialistenwet in het vorige jaar levert niet veel bijzonders op Uitgewezen worden in 1887 uit Frankfort Hamburg Altona on Harbur 23 personen uit Beriyn is niemand uitgezet Een der heftigste oproerige gsohrifton dat geacht werd te Hottingen bij Zurich gedrukt te z n is gebleken to Berlijn gemaakt te zijn Het rapport constateert dat nog vele socialistische drukwerken uit het builenland binnengesmokkeld worden inzonderheid naar Frankfort on Leipzig en dat de sociaal democraten hun invloed thans vooral by werkstakingen doen gelden Prins Bismarck ontvangt een geheel onvetwachten steun bij zijn koloniale plannen en wel van den heer Windthorst die het in dit opzicht hetgeen zeer zelden gebeurt met den kanselier eens is De leider van hot ooratrum heeft namelijk bij don Duitschen Kgksdag een voorstel ingediemi waarbij de regeoriug wordt verzocht don slavenhandel zoo krachtig mogelijk te bestrgden en daartoe de medewerking van andere staten te zooken Natuurlijk is vooral de National Zeitung zoor met dit voorstel ingenomen Dit blad dut met den leider der nationaal liberale partij den heer Von Vlist oVEBLÜDEN B Weak 86 d Beeuwyk t GEBOREN Fieter nillem ouden un Triet en B K BoDinan Petrui osders A Stolwijk eo M Bnonik Janna Marifi ouder J Stoatbart eo A Verborg Pietertje ouders 6 blappeodel eo J H Oweoeef OEUCWD C Veldbaijzen eo C A vio der Taog Zeverxbuizen OEBORtN JiooigJF ouden W deo Oodeo m W vu Miet Net itje ouders H Kammeraat eo C Nteoifeaboileo OVERLEDEN C Verhoef 8 o A Ounmis 32 j A Breedveld 2 j GEHUWD 1 C Pool M 1 Ventc ADVERTE TIEIV De Tand arts REGENSBÜRG zal voortaan iederen MAANDAG en DONDERDAP te CONSULTEREN zgn voor aUa Mondziekten Kunsttanden enz MARKT i o 141 Gouda De DIRECTIE der Qoudsclie Soterfabiek heeft het besluit genomen om van den EERSTEN DECEMBER af niet meer in het klein aan de fabriek te verkoopen en verzoekt mitsdien de Tele afnemen in deze stad om zich in het vervolg te willen voorzien bg de Heer A DEN HERTOG op de GOUWE C 231 alhier dewelke als Depöthouder van de fabriek voor denzelfden prgs verkoopen zal I GËËNKlËSPidNMEËRI voor allen die het wereldberoemde echte i K K Hot TandaHs Drs POPP s êrr t r gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bq gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA of Tandpo ler i s behoudt men steeds gezonde en schoone Tanden een eerste vereiachte tot het behond van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kraidenzeepk is met het grootste succes ingevoerd tAn iedero soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep WAARSCHUWING istoande namaaksels van Anatherin zijn voor de Gezondheid schadelijk I daarom waarschuw ik hier leerde publiek voor aankoop van ksels Dr J G FOPP KX Bof faniarU e uiimnder der JnatierinJPreparaten te fTeene Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te fiotterdam bü P E van Santen Kolff to s Hage bjj J L F Snabilié apoth te Delft bg A J von Eyn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek to Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogistcn maei JHÊmmiiik m m mm Mm i i