Goudsche Courant, woensdag 5 december 1888

r 1888 Woensdag 5 December 9 3791 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Magasijn O © Stad Parijs MARKT A 62 GOUDA Nog voorhanden Eene groots sorteering WIOTEH PALETOTS van de minste tot de fijnste kwaliteiten DEMI SAISONS met en zonder fluweelen kraag van af 6 tot 28 Jongeheeren WinterPaletots in alle prUzeo Opnieuw ONTVANGEN eene prachtige sorteering EINDEE WHTTEEJASJES van af f 2 50 tot f 11 CHAMBRE CLOAKS zeer g eschikt voor St Nicolaas Cadeaux van af 7 50 tot 24 JACHTVESTEN PMTALONS en ÏÏLSTEES alles tot de bekende LAGE PRIJZEN Eene prachtige collectie STOFFEIV waarvan GOEDEREN op maat in den kortst mogelgken tgd geleverd worden onder carantie van coupe Wed A PI MO GOUDA Markt A 62 ZtlVERE FBANSCHE WIJINEN De bekende BORDKADX 27 per 48 Flesschen met accijns A anco buis geheel Nederland ook per proefBesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elïster A mgne geactiie begangtigers welke mg de nitvoering der door hnn te verlangen werkzaamheden mochten willen opdragen moet ik mededeelen dat ik niet meer bg ofvoormynen Vader werkmam ben doch mg voor eigen rekening alhier heeft gevestigd op de Spiering straat F 83 naast de Azgnmakerg Achtend aanbevelend Joji Gravesteijn Jr in Koper Lood en Zinkwerken Water Bier m Lnchtpompen en Leidingen Uitgebreide gemakkelgke Spreekleidingen NORTON Pgpwellen Benklooze Bestekamerinrichtingen enz enz Ondergeteekende neen t nogmaals devrgheid sgnen stadgenooten bekend te maken hg als eenig AGENT van de Heerea v d BERG Co te Anuterdam werkzaam is ioi plaatsing van de zoo gunstig bekende WEITHAM LAMFEI C VAN BERKEL Kleiweg ONTVAMGEM KISTJES SIGAREN van 25 50 en 100 stuks Tevens PAKJES TABAK i 15 Ot Pnike kwaliteit Nette verpakking Zeer geschikt voor 8t NrCOLAAS CADEAU Korte Groenendaal SCHEÏÏEÏÏATiETOEBS VELICITA TIEKAABTJES wmimmm en speelkaarten in mime keoze bg J DE VEN Markt GOUDA VËRPAGDflNG Op WOENSDAG 12 DECEMBER 1888 aan te vangen des voormiddags te 9 nren zal door DIJKGRAAF en UEEMRADENvanden Zoidplaspolder te Zevenhuizen in bet Hofvün Bolland in het openbaar voor den tgd van 5 jaren worden VERPACHT 1 Het Hooien en beweiden van de Ringdijken enz VH t hooien der Hoofd Veld en Communioatiew en 3 Het bevissotaen van de Ringvaart Toobtan en Waterleidingen In 106 perceelen De voorwaarden znllen van 1 December af ter leiing liggen in het Polderhuis te Moordrecht en in de voornaamste herbergen der gemeenten waarin d polder gelegen is De gegadigden wordett opmerkzaam gemaakt op bet slot van Ait 2 der voorwaarden Inlichtingen znn verkrgsbaar ter Secretarie des polders en bg de Opzichters te Moordrecht Dijtgraaf en Eeemraden voornoemd De Secretarie De Dijkgraaf A CHR 8N8L VAN DER BREGGEN Dagelijksch VERSCH te bekomen ISt NICOLA AS i g Boter en Banketletters l I C VEÏISEEII I 5 Westzgde RAAM O 326 J bg de Vlamingstraat S 9 s @ @ Markt GOUDA Voorhanden eene raime sorteering Praclitwerkjes Prentenboeken TEEKEN BOEKJES VERF en PAÜSERD002EIV Plakboeken en Plaatjes Portreten Poêttie Albunts TOOVERLANTAARNS Blocnotes Papeteries Postpapier in Doozen KINDERSPELEN waaronder Louisespel Figuorzaagbenoodlgdheden enz Snelpersdmk van A Bbinkhah te Uonda ST NICOLAAS DABEAU Voor het a s St NICOLAABFËEST geen geschikter Cadeau dan een fijne doos met Zeep in welriekende gearen verkrggbaar bg H REINHARDT Specialiteit in Toiletzeepen HOOGE GOUWE C 250 GOUDA in prachtige Zak en Tafelllacons S TJ 2S F ïS I S B S Kistjes SIGABEN van 25 50 en 100 stnks alles zeer geschikt voor St ICOLAAS CADEAüX bi j Wed C VAW QUE STEËi KOLE V Tot VRIJDAG 7 DECEMBER a gt in lossing de ladnig Grove Ruhr Kachelkolen waaruit tot 60 Cent per Heet contant vrg aan huis bezorgd wordt P KttIJG8ilIAl Kantoor Bogen 118a Na 7 December is de prgs 65 Ct p fl X Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen BINNENLAND GOUDA i December 1888 Het water uit da waterleiding alhier behoefde i Nor 7 4 mgr permang kal per 1000 co 8 ff 8 8 ff tl If K H 15 ar 10 8 ff II K II t 22 ff 8 5 ff ff ff ff ff 80 ff 16 ff ff ff ff ff Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder resaorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Norember bg de Rijkapostapaarbank ingelegd ƒ 1011 84 terugbetaald 1001 62 Het laatste door dat kantoor uitgogeren boelge draagt het nummer 1566 Aan het Prorinoiaal Bestuur te s Hage had gisteren de aanbesteding plaats ran het onderhonden van on het doen van herstellingen en vernieuwingenaan de Itgks Hoog re Burgerschool te Gouda gedurende de jaren 1889 en 1890 Minste inachrijver was de heer C P W Dessing te Qouda roor 2109 Te Utrecht is tot arts bevorderd de heer J C Idenburg doctorandus Donderdag 18 December e lc heeft de 3e abonae mentstooneelvoorstelling plaats Het gezelschap der bh Le Gras en Haspels zal dan opvoeren het stnk van Alph Daudet getiteld Numa Roumettan De titelrol daarin zal warden vervuld door Willem Van Zuylen Den roman Numa Roumettan zullen de kenners der hedendaagsche Franscho letterkunde niet vergeten zijn In den hoofdpersoon heeft Daudet eene dier r jk begaafde znidelijlte naturen geteekend zooala er op het Fransche ataalstooneel bgna voortdurend in de eerste roUen worden aangetroffen Gambetta zelf zegt meu heeft voor het portret gezeten maar aangezien Daudet om hem onkenbaar te doen worden van zgp held een legitimist gemaakt beeft ia men aan Numa Baragnon gaan denken Hoe dit tg opbruisohend en luidruchtig welsprekend en bewegelgk voor lederen indruk gevoelig en toch met eene fflecpheid begaafd die hem in do wereld vooruit doet komen moet hot eene figuur wezen voor Van Zuylen geknipt en waar hij zgne beste krachten aan zal willen geren Soêalie zijne echtgenoote offert A utmt evenals alles aan zgne hoogvliegende plannen op De tegenstelling tusschen de e dochter van sfgve strenge ouders uit eene der noordelijke provinciën en den ondanks zijnt zelfzucht beminitelgken uit het Zuiden is eene van de karakteristieke trekken in don roman Mej M Vink heeft deze rol jn Mej Beukers die van Somlie t zuster endenl Leftiemog eene nadere belangwekkende figuur in het boek is J Haspels Lappara Henri De Vries Davin Tartaud mevrouw Lejvetnoy mevr Burlage Verweert jiudiberte Falmajour eena boerin uit het Zuiden mevr Coeliogh Vorderman Voorts werken nog mede de hh Le Gras en Hosier Paassen mevr Faaasen e a Staten Oeneraal Tw de Kamib zittingen van 30 Nov en 1 Dec Bg het voortgezet debat over de Indische begrooting atd Oorlog protesteerde de heer Domela Nienwenhuis tegen den lof aan het Indisch leger toegezwaaid met het oog op de vaak voorvallende gruwelen nog onlang in Soerakartn Een contraprotest tegen deze woorden sprak de heer Van yigmen uit die evenals de heer Norman on de Ministor van Koloniën betoogde dat het leger in zgn geheel niet mag miskend worden wegens gruB elon eigen aan den oorlog en vaak tegen de bevelen van den bevelhebber gepleegd Na ecnige discussie is hoofdstuk II Uitgaven in Indié aangenomen met algemeono stemmen op 1 na die van den heer Nienwenhuis Bg de beweegredenen constateerde de heer De Beaufort namens zich en vele vrienden dat zij onden voor stommen zonder vertrouwen uit te spreken in het beleid en don persoon des Ministers De quaestie van vertrouwen zal gesteld worden bg Hoofdstuk X der Staatsbegrooting Het ontwerp tot aanleg van een spoorweg Warong Bandobg Tjüajap werd bü acclamatie aangenomen Zaterdag behandelde ds Kamtr Hoofdstuk II der Middolen In deze zitting drong do heer Van Dedem aan op meer gegevens in de Kol Vdislsgen omtrent den landbouw t geen de Minist toezegde De hoeren Cremer en Normsa betoogden de wenschelijkheid van laudrente can i verlaging en toen de Minister daarvan groot voordeel voor de bevolking ontkende en hel verliw voor de schatkist te groot vond gaven beide hoeren als equivalent aan herziening en vermeerdering van inkomsten door patentrecht wat do Minisier overwegen zal De begrooting werd daarna met algemeene slemmen goedgekeurd Een groot aantal kleine wetsontwerpen naturalisatie aanwijzing van de werkinrichting Ommerschans No 1 voor mannen en Oegstgeest voor vrouwen regeling van de bevoegdheid van consulaire ambtenaren werden zonder of met gering debat goedgekeurd Het is een feit dat de bedriegelgke handel in wonder en achoonheidsmiddelen nooit zoo gebloeid beeft dan in da laatste jaren Sommige menschen gelooven nog aan het bestaan van zekere worteleitrnoten waarmede men eeuwige jeugd teruglooveren den haargroei bevordtren grgze haren blond en grrimpeld vel glad isikett ja de hemel weet wat nog meer mirakelen vbrriekten kan In don laataten tgd vestig nren ia groota steden zoogenaamde sohoonheids restauratie salaDS waar indien men het gelooven wil verbazingwekkende gedsauteverwiaaelingen worden bewerkstelligd Eene zestigjarige die zulk een salon gebogen rimpelig en met een grgs hoofd binnentreedt verlaat bet door de andere deur als eene melkfrissche schoonheid welke men nauwelijks achttien lentes zou toeschrijven Het vel wordt daar blank gemaakt met zalf besmeerd het haar geverfd de lichaamsvormen in de rereiachte richting gebogen of zooals do vaktaal zegt ffgemachineerd kortom de matrone herkent zichzelve na voltooide restauratie nauwelijks in den spiegel en meent hare kleindochter voor zich te zien De boeken van dergelijke ondernemingen omvatten een klantenregister waarin de meest serieuze dames uit de beste kringen met name voorkomen Te Ixinden zijn bijna 10 000 dames te New York 8000 te Parijs 6000 die zich doorloopend van de hulp dezer restauratiesalons bedienen en ais abonnees te boek staan Ieder onpartijdige weet wat hij van da brieven van dankbetuiging denken moet die als advertentién worden openbaar gemaakt Ongelukkig worden juist die middolen het sterkst genoemd en aanbevolen tot welker samenstelling zware vergiften zooals kwik looden bismnthzouten worden aangewend Kenige der meest moderne schoonheidspasta s veroorzaken door hun sterk gehalte aan loodwit kalk en zinkoxyde zulk een graad van ontvetting der huid dat dikwgis het biswegen der gelaatspieren pijn doet Onder de merkwaardigheden van het museum voor kunitiiijverheid te Frankfort zijn onlangs een zestigtal antieke weefsels opienomen die bewijzen hoo botrekkelgk weinig niet in snelheid van productie en goedkoopte maar in technische volmaaktheid de weefindustrie van onzen tgd heeft te loeren gehad Men heeft niet veel antieke weefsels over Ebers heeft een interessant opstel geschreven over hot kleltje van een zesjarig knaapje dat hij in een graf in Boven Egypte gevonden hoeft Er was een gobelinmedaillon op dat de moeder zeker zelf geborduurd had met bonte onden en appels en dat zg den lieveling mede in den kist had gegeven Maar overigens hebben het balsemen en het verbranden der lijken tengevolge gohad dat bgna geen weefsels bewaard werden en die nog in de vochtige graven terecht kwamen waren al spoedig beaohimmeld en verrot Eerst het Christendom bewaarde klee leren en misgewaden als rehquieën uit de vierde en vij e eeuw na Christus hebben wg reeds het een en ander Prof Fischbach nog erkende in 1879 dal in zijn groote werk Getchichte der TextiUcuntt alle inlichtingen omtrent stof en weafsel op aanhalingen uit de oude schrijvers dikwijls zelfs alleen naar traditie vertaald berusten het bevat slechts ééa plaat ffomamenton dor weefsels naar oud Egypiische stoffen uit hot Louvre museum te Parijs De Grieksche beelden geven alleen de plooien geen navolging van het weefsel daaranboveo blijkt hoe langer hoe meer hoe conventioneel ook zelfs hun beeldhouwkunst was En als voornaamste raden In de derde eeuw na Christus moet er in het gebeele costuum in stof weefsel en mode eone totale revolutie geweest zijn die aan het Byzantijnsohe hof word afgespeeld en waarbij alle ktere horvormingen in mode en costuum letterlgk niets beteekeuen De zijde die vroeger reeds geheel geweven maar nog duur en zeldzaam naar het Westen was gekomen maakte zich nu als grondstof van do markt meester en met haar de rechtstandige weefstoel die de oude versieringswijze door met invlechten van gekleurde draden verdrong De weefsels nu die in Frankfort te zien zgn dateeren van voor Justinianus en zijn uit BovenEgypte afkomstig De meeste zelfs zijn waarschijnlijk van voor Christus tgd Zg zijn gevonden ia Koptiache graven een Weener groothandelaar in Oostersche weefsels heeft ze met behulp van eenigo geleerden Prof Karabacek Thoodor Graf en Dr Bock onder bescherming van aartshertog Eeinier a nachts uit oude kerkhoven laten opgraveit l e gelearden hebben ar verscheidene reiten voor gemaakt Men mag zich verwonderen dat de stoffen zoo goed bewaard zijn gebleven en zelfs de kleuren betrekkelijk frischzijn de reden ligt eer in te weinig dan in te veel zorg In de earkophagen in do grafkelders is door het vocht bgna alles verloren gegaan maar do minder rijken deden anders Zg maakten van de lijken geen kostbare mummiën zij balsemden ze eenvoudig met eene hoeveelheid natron lieten ze 70 dagen in zout loggen bondon ze weer in hun kleederen gestoken op een plank van syoomorenhout en begroeven ze op een hooge plek waar de Nijl niet kwam in hot lauwe goed conserveerende zand Vandaar dat er kleuren bij zijn zoo frisch alsof de stof zooeven de fabriek verlaten had Voor de rgkeren maakte men vooruit de doodwaden maar do minder gegoeden kregen hun Zondagspak aan Nu vindt men onder die doodenkleederen er veel die op grof linnen zeer fraaie ornamenten met de hand op eene fijne stof geborduurd als application hebben Men maakt er uit op dat de armere zich vaak tooide met uitgeknipte lappen van het weggeworpen kleed van den rijke Ais gewone versiering dieode een gekleurde rand om den ronden hals en van daar van voren en van achteren twee evenwijdige strepen naar beneden het ornament der katholieke stola is daaraan ontleend Dan had men een rand om den zoom van de mouw als er eene mouw was of twee medaillons op de schouders en twee ornamonten onderaan in de hoeken dor tunica Hetgeen vooral treft is het menigvuldige der soorten van weefsels Er is weefsel zoo dun als krip er is een jindere soort die aan ffastrakan en floconné doet denken En iu de versiering bad men het zeer ver gebracht Toen de Frauschen in de dertiende eeuw hot gobelin Keefael uitvonden herhaalden zij slechts wat do Koptische wever gedaan had Deze ilocht met de gekleurde wol de fijnste ornamenten in de gespannen ketting en bracht een overvloed van planten sterren figuren on symbolen in zijn weefsel Als het weefsel klaar was stikte hij de omtrekken met gekleurde lijnon om en een aantal der afgewerkte stukken zijn zoo fraai versierd dat zelfs deskundigen een oogenblik wanen er voortbrengselen van allerlei tijdperken in te vindon Kcht Grieksche lictrandon Keltisch lijnonspel Byzantijnsohe lindebladen Gotbischo wingerdranken zelfs de vazen en stengels der Renaissance en de bloemenmanden van het Kococo knii men er in vin