Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1888

If Hoofdstuk I en n werden daarna goedgekeurd Bg het algemeen debat over Buitenlandsohe Zaken noeg de heer Brantsen inlichtingen omtrent NoordBomeo De heer Sanders drong aan op internationale regeling Tan het arbeidersvraagstuk en het bimetallisme De heer Veegens besprak de saikeroonventie te Londen en betw felde of daaraan wel uitvoering zal worden gegeven Staten Oeneraal Eebste k uek Zitting van Vrijdag 7 December De Voorzitter deelt mede dal de eindverslagen gereed z n over de wetsontwerpen tot wijziging der oonsulasie rechtsmacht en tot bekrachtiging van provinciale belastingen van dan verkoop van grond te Sas van Gent en van overeenkomsten met de Holl IJz Spoorweg Maatschappij De beraadslaging wordt bepaald op Donderdag 13 dezer ten half 2 Aan de Memorie van Antwoord op het hoofdstuk Waterstaat enz is het volgende ontleend Het nut van landbouwproefstations schijnt na hetgeen daaromtrent in het verslag van de Landbouwoommissio is medegedeeld niet te kunnen worden betw feld Het zou trouwens niet moeielijk vallen tal van voorbeelden uit de praktqk te noemen ten bowyae dat als gevolg van de voorlichting verstrekt door de proefstations de meerdere opbrengst van den bodem en de betere qualiteit van het prodnot den door lagire pryzen gedrukten landbouw ten goede z n gekomen Op de behoefte aan meer proefstations is dan ook van verschillende zgden op landhuishondkundige congressen en door de groote landbouwmaatschappijen hier te lande herhaaldelijk gewezen Bij particuliere stations wordt verder het verkrijgen van ruimere inkomsten vaak hoofdzaak en wordt daarom zooveel mogebjk bevorderd het verkrijgen van winstgevende onderzoekingen soms zeer ton nadeele van andere Met nadruk wordt verder door vele landbouwers en deskundigen aangedrongen op K jksproefstations op grond dat deze bij den landbouwer een voel grooter vertrouwen genieten dan de particuliere eone reden die waar het betreft eene zaak die zonder het volledig vertrouwen der belanghebbenden geen gunstige resultaten kan hebben zeker overwegend is Naar aanleiding der vraag welke landbouwvereenigingen in deze het initiatief hebben genomen wqst de Minister het Genootschap van Ngverheid in de provincie Groningen Tegen het overbrengen van alles wat den landbouw betreft en dus ook van de proefstations naar het Departement van Binnenlandsche Zaken zou de Minister bezwaar hebben daar de belangen van handel nijverheid en landbouw zoo nauw verbonden zijn dat eene splitsing zeker niet wenschel k zou zqn Het proefstation te Wageniugen ressorteert wel is waar onder eerstgenoemd Departement doch alleen omdat deze inrichting in de eerste plaats dient Is hulpmiddel bij bet onderwgs aan de Bijkslacdbouwschool Bg de bepaling van de plaatsen waar de proefstations zullen worden opgericht zal de minister blyven te rade gaan met de Landbouwcommissie Hq meent er op te moeten wijzen dat genoemde commissie bg de aanwyzing der stations naar een bepaald stelsel is te werk gegaan waarby rekening is gehauden met het verschil in cultures en bedrijven in de verschillende doelen van het land De vraag of do proefstations niet zouden kunnen gebruikt worden tot onderzoek van levensmiddelen zal naar het oordeel van den minister eerst kunnen beantwoord worden wanneer deze inrichtingen eenigen tijd gewerkt hebben als wanneer zal kunnen worden nagegaan of zij met bedoelde opdracht kunnen belast worden zonder de aandacht af te leiden van het hoofddoel namelijk hulpmiddel te zyn voor den landboute Het ligt ongetwijfeld in de bedoeling de proefstations ook dienstbaar te maken tot het nemen van proeven met aanwending van verschillende mestsoorten Dr J H Gunning kerkelijk hoogleeraar aan de universiteit te Amsterdam heeft een schrgven gericht tot de leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van een bewering door den minister Keuchenius uitgesproken in de zitting dier Kamer op 29 November jl De Minister had zich in het debat toen o a de Ned Herv Kerk daarin gemengd werd bg het uitspreken van een oordeel aldus uitgelaten Ik zou mij kunnen beroepen op een aantal andere getuigenissen Ik doe het maar op een namelijk van den kerkelgken hoogleeraar dr Gunning te Amsterdam dia reeds voor meer dan 20 jaren de Ned Herv Kerk heeft genoemd een soort van maponnieke vennootschap vol zonde verwarring en ellende De heer Gunning schrijdt nu In den tgd bq de aangehaalde woorden bedoeld htb ik meennalen verklaard de reglementen onzer kerk waar zg naar mqn overtuiging met Gods woord in strgd z jn ter zijde te stellen Dit beaam ik nog heden en wel in gehoorzaamheid aan de verordeningen onzer kerk zelve welke b v in art 11 van haar alg legl en elders de leer onzer kerk welke Gods woord boven alles stelt verklaart te beamen hoezeer zij gelgk Ike andere kerk ook ndg bepalingen heeft die tegen dat woord strgden en dus verwijderd moeten worden Het éënige waarin ik mijn vroegere woorden die ik in samenhang met den tijd van hun uiting genomen ten volle blijf beamen thans zou wenschen te verbeteren is het absoluut abstract karakter van die woorden Mijne kennis van de bepaalde verordeningen onzer kerk in haar historisch verband was toen meer beperkt dan nu en een geest die beperkt is spreekt doorgaands op absoluten toon Ik zie thans beter dan toen in dat iets geïsoleerd opgevat tegen Gods Woord kan z jn en evenwel om z jn historisch verband onder protest en bestriding voorshands geduld moet worden zoodat men dit laatste niet doende bq schgnbare gehoorzaamheid aan Gods Woord er inderdaad ongehoorzaam aan wezen zou De hoogleeraar geeft den leden der Tweede Kamer de verzekering dat hij Ie de N H Kerk van harte lief beeft ook zooals zg thans verkeert onder de kerkordening van 1816 52 welke hij af keurt met vrijmoedigheid hoewel met droefheid dient 2e dat hij niet ondanks maar vanwege die liefde zeer nadrukkelgk hare organisatie gelqk die thans is bestrgdt Bnitenlandsch Overzicht Eiken dag kan het bericht komen d i de Engelschen voor Suakim met de Arabieren slaags zijn geweest daar het grootste gedeelte der versterkingen reeds in de havenstad is aangekomen Ue geheele strijdmacht der Eugelschen en Egyptenaars wordt nu geschat op 5000 man De Engelsche regeering acht deze macht voldoende maar lord Bandolph Churchill verschilde in dit opzicht van meening met den minister van oorlog In het Lagerhuis viel de Tory democraat den minister daarover op zgn gewone heftige wijze aan natuurlgk tot groote blqdschap van Gladstone s aanhangers die zich terstond bq lord Bandolph aansloten Lord Bandolph betoogde uitvoerig dat de versterkingen ifelke de regeering naar Suakim zond te zwak Waren In elk geval wilde hij en veldslag voorkomen en stelde daarom voor de zitting te schorsen de gewone motie van afkeuring in het Engelsch Lagerhuis De heer Gladstone ondersteunde dit voorstel doch lord Hartington sprong voor den zoo plotseling in t nauw gebrachten minister Stanhope in de bres De leider der liberale unionisten waarschuwde de afgevaardigden er ernstig tegen zich met de opperste leiding der krggszaken te bemoeien daar de regeering alleen daarvoor de verantwoordelgkheid moet dragen De uitslag was dat lord Bandolph s voorstel met een meerderheid van 4 stemmen werd verworpen Dn Standard en de andere conservatieve bladen keuren natuurlgk de poging van den Tory democraat ten scherpste af Daarentegen neemt de Timet hen in bescherming Het City blad is ook van meening dat de Engelsche regeering te Suakim of te veel öf te weinig doet en gelooft dat lord Baadolph s voorstel zou zgn aangenomen indien de stemming eerder had plaats gevonden want de regeeringspartij welke niet op dezen aanval was voorbereid was slecht vertegenwoordigd terwijl daarentegen de liberalen en de nationalisten in grooten getale waren opgekomen Vooral de conservatieven zqn zeer boos over lord Bandolph s onverwachten aanval Eerst om kwartier voor vier kwam de lord met zgn plan vopr den dag Onmiddellijk zond de minister Stanhope zijn boden naar alle kanten ten einde de afwezige conservatieve afgevaardigden van den aanval te verwittigen en tot geluk van het ministerie kwam de hulp nog vroeg genoeg om den onverwachten aanval der oppositie te kunnen afslaan Wie van beiden gelijk heeft zal nu spoedig blijken daar de beslisaende slag voor Suakim spoedig moet volgen Men weet dat de ullramontanen overal in de weer zijn vergaderingen te houden en adressen op te stellen waarin het onhoudbare van de positie van den Paus te Bome wordt beweerd en aangedrongen op de herstelling van de wereldlijke onafhankelqkheid van den Paus Men zou kunnen zeggen dat is een onschuldig vermaak en daar de Paus t te Bome heel goed heeft en woorden goedkoop en het papier geduldig is het verstandigst is de zwarte heeren te laten begaan en te doen wat zij niet laten kunnen want zq moeten toch om hun qver te toonen wat doen Mag men de Engelsche bladen gelooven dan denkt men er niet overal zoo over en houdt men volstrekt n et overal dit voor een onschuldig vermaak De beweging hoeft ten doel een aanslag op het bezit van een bevrienden staat en kan als zoodanig niet worden geduld inzonderheid niet in landen die met Italië een bondgenootschap hebben aangegaan Men wil weten dat een door de derioalen in Oostenrgk ontworpen congres over het herstel van den Paus op een wenk der Begeering reeds is vervallen Te Madrid zou hetzelfde geschied zqu De oorrespondent van de Dailjr News te Bome schrijft dat de gematigde clerioalen te Bome eenstemmig de pobtiek van Leo XIII op dit punt afkeuren omdat door zulk een beweging de wereldlqke macht zeker niet zal worden hersteld en Leo XIII op deze wgze handelend de goede betrekkingen van bet Vaticaan met de Mogendheden op het spel zet Frankrqk zon do beweging laten aanmoedigen om daardoor Italië onaangenaam te zqn Gelqk men weet heeft de Duitsche Bgksdageen aanvang gemaakt met de beraadslagiug over de werkliedenverzekering De zitting duurde vier uren waarvan de minister Von Botticher er een noodig had om het regeeringsontwerp toe te lichten en de sociaaldemocraat Grillenborger twee en half om zqn bezwaren te berde te brengen Indien de woordvoerders der Duitsch vrijzinnigen nationaal liberalen conservatieven en ultramontanen die thans eerst een beurt kunnen krqgen ook zoo wqdloopig zqn als de minister en Grillenberger dan zal de Bqksdag in dit jaar niet veel meer tot stand brengen want nu reeds is besloten dat de afgevaardigden den 15 Dec met vacantio naar huis zullen gaan Kantongerecht te Gouda ZITTING van den B DECEMBEB 1888 Mr J H VAN MIEBOP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zqn veroordeeld C V G te Waddinivten wegens het aldaar op den openbaren weg laten staan van een trekdiar zonder de noodige maatregelen tegen het aanrichten van schade te hebben genomen I of 1 dagj F M te Botterdam wegens het te Gouda als gezagvoerder van een vaartuig dat niet o t de eerste vordering van den Havenmeester de plaats tehebben doen innemen als hem door dezen waa gelast ƒ 5 of 2 dagen C V d V J O en J S allen te Hekendorp wegens het te samen en in vereSnlging verwekkenvan rumoer waardoor de nachtrust kon woidts verstoord ieder 3 of 2 dagen W V O londer bekende woonplaats wogeos het te Gouda buiten noodzaak berijden van een met klinkers bestraat voetpad f 0 50 of 1 dag D N te Hekendorp veroordeeld wegens het vi schen in eens anders viachwater zonder vergunning 3 of 2 dagen vrqgesproken ter zake van het visschen zonder vischacle H J te Waddinxveen veroordeeld wegens het op 2 verschillende tqdstippen als eigenaar van een vaartuig geen zeeschip zqnde terwql het in een vaarwater en wel aan de zqde van het jaagpad geweerd lag dat vaartuig niet na zonsondergang voorzien hebben van een helder wit licht 2 X of I dag voor elke boete vrqgesproken ter zake van het te Waddinxveen op den openbaren weg zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders te hebben neergelegd eeuige bouwmaterialen A B L T te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap 1 öf 2 dagen G K te Moeroapelle S B ea B de B beiden te Gouda ieder wegens opeiAars dronkenschap ƒ 1 50 of 2 dagen D B te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 2 dagen REXXlSGEyiXG De EÜBGBMEESTEB van Gouda brengt hg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 6 December 1888 is executoir verklaard het kohier van het patentrecht dienst 1888 89 2e kwartaal Dat voormeld KOHIEB ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DBIË HAANDEN binneh welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 7 December 1888 Ds Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN KENNISGEVING De BÜBGEMEESTER van Gouda brengt bq deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 5 December 1888 zijn executoir verklaard het kohier no 6 voljaars en no 7 3 kwartaals voor de belasting op het personeel dienst 1888 89 Dat voormelde KOHIEBEN ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bq de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden iugaat de termqn van DBIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gonda den 7 December 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BEBQEN UZENDOOBN VUURSCHOUW BURGEMEESTEB en WETHOÜDEBS der gemeente Gouda doen l weten dat bet bq art 36 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandmeesters en Onder Brandmeesters zal wordeb gedaan den 17 en 18 December aanstaande terwijl de naschouw tal plaats hebben den 27n December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers nitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen Gouda den 7 December 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Setfretaris BBOUWEB Vragen van den Dag Inhoud van de 12e Afl I Dr H Blink Staatszorg voor het onderwijs en progressieve of proportioneele schbolgeldheffing M N Neêrlands vestingstelsel II a De nieuwe Hollandsche waterlinie b De stelling van het HoUandsch diep en het Volkerak Met kaartje Vraagbus Taak van den Hoogleeraar in de aardrqkskunde in Nederland Ontstaan van het Noorderlicht en litteratuur Stanley pool aan de Kongo Het üanal du Midi Sardonisch lachen Bechtspersoonlqkbeid eener vereeniging Werken over stenographle Paarden van zessen klaar Elf het gekkennummer Aan welken kant der maan eene maansverduistering en aan welken kant der zon eene zonsverduistering begint De lexodromische lijn Mist in den nazomer en den herfst De vruchtethrog bg het Loofhuttenfeest der Israëlieten Bepublikoinen en Democraten in de Vereenigde 8t van Noord Amerika Hoe de President in de Vereenigde Staten wordt verkozen Aandeelen en certificaten Kaarten van Centraal Afrika Een munt met een Duitschen en Nederlandschen stempel Het Tjonkerkaal Geschiedenis van de maand A Nederland B Buitenland Benjamin Harrisson President dor Vereenigde Staten van Noord Amerika R De Poardensprong BiirKai liJko Stand GEBOREN 4 Dte Jsaijr oideri M Vredenbnrg en A Tin dca Ueavel B Bertha Hendrik onden D de Jong ea J Zorg Faniiu Utririeta oadsri i de Jong cd P M TiD der Spelt Fetrni Nieolui ooden H Bouomdi en J TBQ Struteo Willeoi oaderi J Broower de KoDing eo H Ootternia 6 JobsDoae NicoUu oudere S P fan Leeuwen en W Hniiluimp Joilea oederi J C Streng en M H Neeiwkoltca OVEBLEDBN i t Dec i it Broqa 2 j m O Boendermaker wed D Mieluëlii 47 j ONDERTROUWD 7 Dee A Zwijiienberg 88 j ea H M TBD Kltfcreo te Boekoop 25 j W i JTanien 91 j ett E Kiter SI j 04N Kraiiheer 80 j ea D Sehoalen 80 j Ondertrouwd G N KROISHEKB V D SCHOUTEN Gcmda 7 December 1888 Voorspoedig bevalleo van eene Dochter A P GIESSBN TbW 8 Oouda 8 Dec 1888 ADVERTENTIËN Versclie Qeldersclie HIPEIEEEN weder ONTVANGEN 5 Ct Slgters r bat gelieve nota te nemen van mgn adres W DEN HERTOG Lange Tiendeweg Oouda De Arrondissementii recbtbank te RoUerdath heeft by vonnis van 5 December 1888 in staat van faillissement verklaard WILHELM ANTON ZIELMUAN Fabrikant van Suikerwerken en Koopman te Gouda sedert den 4 dier maand en benoemd tot SechterCommissaris den E A Heer Mr A C WESËNHAGEN en tot Carator den ondergeteekende Advocaat te Gouda De creditenren in dit faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schnldvorderingen welke is bepaald op WOENSDAG den 19 DECEMBEB 1888 des voormiddags ten lO j ure in het Gerechtsgebonw aan het Baagsche Veer te Rotterdam De Cnrator Mr J PORTÜIJN DROOGLEEVEB Er wordt tegen half DECEMBEB of 1 JANUARI eeoe flinke DIEi STBODE GEVBAAGD Adres Oosthaven 176 Aan hetzelfde adi an een net K1l DÈR1I1E1SJE geplaatst worden TE HUUR gevra d tegen MEI of eerder eene NETTE BUBUMONINB Huurprijs ƒ 250 k f 300 per jaar Brieven onder Letter S bg de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda Aan mgne geachte Begunstigers welke mg de nitvoering der door hun te verlangen werkzaamheden mochten willen opdragen moet ik mededeelen dat ik niet meer bg of voormgnen Vader werkzaam ben doch mg voor eigen rekening alhier heb gevestigd op de Spiering straat F 83 naast de Azgnmakerg Achtend aanbevelend Joh GraTesteijii Jr iti Koper Lood en Zinkwerken Water Bier en Lnchtpompen en Leidingen Uitgebreide gemakkelgke Bpreekleidingen NORTON PgpwelTen Renklooze Besiekamer Inrichtingen NIEUWE MAMES A 7 OS Al Eleiweg E 73 en 73 De ondergeteekende bericht bij deze dat hg van de nog overgeblevene Artikelen bestaande uit verschillende soorten van KERKBOEKEN Witte en Gekleurde BEELDEN hang en staande KRUIZEN MEDAILLONS enz enz eene Verloting zal honden 50 ets het Lot Loten zgn verkrggbaar gesteld bg de Wed N FAALI Keizerstraat de Wed Dl GBOOT Oostzgde Baam de Wed tak HOOFT Kleiweg over de R K A J TAH VLIET Groenew alsook bg mg ondergeteekende alwaar men ook elf loten kan bekomen voor 5 Onder aanbeveling J Ö FAAIJ Hz FInweelen Singel R 604a Wed C VAN OWE Kleiweg no 2 te Gouda vestigt de aandacht op bare nitstekendePort ik Port Wgnen vanaf ƒ 1 40de flesch Malaga 1 25 Tokayer 4 p Literflesch overigens zgn BORDEAUX WITTE HON GAABSCHE BUN en CHAMPAGNE WIJNEN tegen de meest concurreerendeprgzenbg haar verkrggbaar De Notaris C A tan BLABIGUM te Oudewattr ia voornemens op VBUDAG 28 DECEMBER 1888 des voormiddags ten 11 nre in het Koffiehuis van Mej de Wed L BLANKEN te fiaastrecht publiek te veilen en te verkoopen Eene HOFSTEDE bestaande in voor eenige jaren nieuw gebouwde B0UWMANSW0MN6 SCHUUR en HOOIBERG met EBP TUIN en BOOMGAARD benevens diverse perceelen uitmuntend WEI ES HOOILAND en Ulterdijks BOUWLAND te zamen groot 16 Hectaren 41 Aren 90 Centiaren gelegen onder de Gemeente Haattrecht in de Polders Honaard en Snelrewaat Te veilen in 4 perceelen combinatiën en in massa Verhuurd de Landerijen tot 1 JANUARI en de Gebouwen tot 1 MEI 1890 Betaaldag der Kooppenningen 1 April 1889 Breeder bg billetten en nadere inlichtingen bg den Notaris van BLABICUM voornoemd Eene zeer mooie en groote kenze WINTEB FANTALONS van af 5 Gulden G PmjK Turfmarkt MOFFEIV van 1 15 af groote sorteering in alle prgzen 2 75 en hooger SCHENK Zn P P SOOS Lange Tie ideweg D 59 Aanleg van Gas en Waterleiding HEDEN ONTVANGEN CE SmFLEZ LAMP eene Petroleum Lamp uitmuntende boVen alle andere systemen door sterk lichtvermogen zuinigheid in het branden en zachtheid van licht Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis Menbelmaker Westhaven bg tVeerstal beveelt zich beleefd aan tot het verrichten van alle werkzaamheden tot het vak behoorende zoowel NIEUW WERK als REPARATIE VEEHUmNGEir binnen en buiten de stad De ZAAK wordt met FEBRUARI naar het huis van wülen den Beer J G BELONJE Oosthaven hoe Molenwerf