Goudsche Courant, vrijdag 7 december 1888

1888 Woensdag 12 lumber N 3794 GOUDSCHE jCOURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan gescUeden tot 4 b nur des namiddags van den dag der nitgave Uitvallen van het Haar Om dit tegen tegaah bestaat geen beter middel Asn KLISWORTEL OLIE Verklgg baar in flacons met gebruiksaanwgzing 15 Cents by R REIVHAKUIT Specialiteit in Zeep en Parfumeriën HOOGE GOlj WB C 250 GOUDA IftOPifc PUIKE OUPE SCHIEDAMiWKR Merk NIGnTCAP Verkrijgbaar bg ï PESTERS k te Gouda Als bewgs vaïi echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P BOPPE Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda worden van af HEDEN tot ZEER LAGE PRIJZEN OMferuimd Hoeden en Petten magasijn S YOU FEAACr Eoogstraat A 111 Ruime Collectie HEEREN DAMES en KINDERin alle PRIJZEN b 2JJCL en VAN M J DE GRAAF voorheen C MKSSEMAKEK 9 B Siroop van Punch pDDch il l Arac Citroen Panch Troebel Cognac in diverse prima kwaliteiten Arao Ftansche en Barcelona Brandewgn Eirschwasaer Absinth Maraaqain Advocaat Enmmel Crème de Roses de Vanille Diverse fijne soorten van Likenren Frambozen en Citroen Limonade Witte en Boode Bessenw jn Port h Port en Madtta in div kwaliteiten WyneD en Champagne in diverse merken The Continental Bodega Company SPECIALITEIT en WERELDHANDEL in SPAAITSCHE en POUTUGEESCHË WIJISTEÏÏ Medicinale Malaga en Tokayer Eeniff Depot te GOUDA bij STEEIVKOLEIV Verwacht MAANDAG of DI SDA6 eene lading grove schoonbrandende E A C B Ë LKX L E N waaruit gedurende de lossing geleverd txlL worden voor 62V Cent per H L it contant vrg aan huis MAGAZIJN van Eantoo en Winkelboeken J DE VE il Markt GOUDA De lading gelost zpde is de pr s 65 Cts per B L tvrg aan hnis a contant voor BAARDKOLEN 95 Cts Ie voorraad BEÜEENBLOKJËS ik 1 50 per 100 stuks BOUTSEOOLBRIQÜEÏTEN 2 50 per 100 stuks Onder beleefde aanbeveling DEd Dv Dienaar Flnweelen Singel 593 Magaign a h Buurtje Gouda 8 Dec 88 Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar NB per doos k 40 cents by l I van der Sanden Markt GOUDA De groote TWEE PBB8O0N8 Witte Wollen Dekens k f 2 60 zgn weder VOORHANDEN Wed BOSMAN TIENDBWEG D 84 Zeer aan te bevelen voor liefdadige doeleinden Mevrouw de Koning Mttntino verlangt met primo FEBRUARI a s eene nette Zich in persoon te vervoegen tussohen 10 en 12 nre des morgens Peperstraat 246 KIPPEIMVOER TARWE maïs GERST enz p 100 ƒ 4 00 KLEINE TARWE 100 3 20 Wordt bg minstens 50 tC franco geleverd door R SLEGT Stelaijhtriluit 10 pCt korting Wegens het vergevorderd Saisoen van nette gemaakte en aangemeten UATINÈ en ITLOKKONÈ vaa af 14 G PÜIJK Turfmarkt ITormaal Ondergoederen zuoals Prof J GER in het WOL REGIME aanbeveelt Zw are Wollen Shetl ONDEJl OEDEBEK aanbevelenswaiard w gens de oliediteit SCH EKK en Z Markt GOUDA en klein Drukwerk SPEELKAARTEN NIEUWJAARS en FELICITATIEKAARTEN loc Notea Almanakken en DAM SCJHAAK KIEN en De ondergeteekende heeft de eer g deze te berichten dat hg VERÖÜISD is naar de I4 ijdstraat A 4Sa Ai TO WECK in Horloges Klokken Brillen Optische Artikelen als Barometers Thermometers eni Societeit Ons Genoegen 3 Abonnement Vooritelling DONDERDAG 13 DECEMBER 1888 Vereenigde Rotterdamiche Tooneelisten Optreden van den Heer WILLEM va ZUYLBN MA mmm Tooneelspel in 5 Bedrijven 6 Tafreelen vanALPHONSE DAÜDET Aanvang V j uur V Gewone bepalingen en prgzen De nitgave deser Courant gewihiedt ZONDAG WOSNSDAG en VRUUAG Inde Stad geschiedt de nitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 11 December 1888 Het arts eumen 1 gedeelte ia met goed gevolg afgelegd door den heer W Koster Onlaogs heeft de firma P van der Want Ozn alhier een pgp vervaardigd waarvan de kop het goed galqkende portret vu Oenemal Boulanger Toonielt wien eenige exemplaren daarvan zyn toegezonden De firma ontving daarop een kaartje vAo den Generaal met de woorden Avee tmu $ et remerciementi peur faaoi jue eoui M met airetté Naar aanleiding vaft ons bericht betr dem bloeiende peereboom te Kieuwerkerk deelt men on mede dat bq den beer W op de Haren alhier verleden week en nlstar voor de tweede maal van het jaar in bloei itond De rechtbank te a Oravonhage veroordeelde gisteren bü ventek den notaris Andriet vroeger aldaar woonachtig tot 3 jaren gevangenieatraf en S jaren ontzetting uit de rechten bq art 21 atrafv bedoeld De reohtbank overwoog dat het feit dat bekl geen loon roor de door hem te verleenen diëtisten had ontrang n het misdrijf minder bezwaarde Om volkomen oorreot te weien deelt de Stmdaard omtrent het beruchte strooibiljet in de Lochemaohe verkiezing mede dat geen der beatuuraleden het zag vdór het ter peree ging Eene merkwaardige bijdrage tot de wqze waarop van anti revolutionaire zijde de verkiezingen worden geleid I Kr wordt een biljet venpreid tot voorlichting der kiezers niCgaands van eene kieavercenigtng met een bekend bestuar aan het hoofd en bij slot van rekening blgkt dat geen van de beatnarders bet gesteld heeft of gezien vóór het ter pene ging De mededeeling hiervan moge volkomen correct wezeq ide zaak zelve vinden we allet behalve correct Amk a De toeloop van pa aagiera die zich voor vervoer op crediet naar de AJrgentijnaohe republiek aanmelden blqkt zeer groot te zijn daar de Nederl merikaanaohe Stoomvasrtmaatschappij thana hare agenten heeft aangeaohreven dat tot en met 5 April alle plaatsen op hare atoomsohepen bezet zijn Naar aanleiding v de vele vragen over emigratie naar ZiiidAfrika en de Vereenigde Staten van NoordAmerika eohrgft de heer J Van t Lindenhout directeur der Weeainrichting te Neerbosch dat hy emigratie de eenige oplossing acht van het groote vraagatuk op welke wijze is het mogelijk aan de werkeloozen arbeid te verschaffen P De vraag ia echter maar of men wil werken Het ia velen die in ona land rondzwerven niet te doen om werk te zoeken maar om dit te ontloopen Hij vreest weleens dat degenen die als landverhuizers een beter beataan zoeken zich de toekomst in den vreemde te rooakleurig ïooratellen Het laod waar de Ittiaards met praten en slapen hun brood winnen is evenmin in Amerika als in Zuid Afrika Daarbij komt nog dat in ons land een zekere kasteugeest heersoht wia timmerman is wil timmer man blijven en zoo gaat het met den metaeUar kleermaker achoenmaker h met bijna elk handwerk Hij heeft in Ameil bakkera en smedenontmoet die op hunt 2 jaar of op oog latoren leeftijd beate kleermakers z É geworden en daar nu een rijk beataan vinden Bftrwijzera die bekwame boeren zijn en groote farms JMwonen maar zg zijn ook aldaar al koechta b egoiae n 1 Staten Qeneraal TynsE Kuaa Zitting van Zaterdag 8 December B j het voortgezet debat over Baitenlandaohe Zaken drong de heer Van D en nogmaals aan op nakoming door Duilachland van de bij conventie op zich genomen aanaluiting van het Eema kanaal aan ÓM van Almelo de ber De Beaufort op het alniten van tractaten in z e de berechting van pro deo procedure de heer JTan Bylandt op protest van onze Begeering tegenïde aanvaarding door SoCdatind v J i fatttiatimotm IIooid SocBae i de heer Kerdyk op deefai tioor Nederland aan oen internationale regeling van het arbeidorevraagatuk De heer Domela Nieuwenhuia trachtte aan te toonen dat gezanten tot nieta dienen en feitelijk in groote landen gevaarlijk in kleine alleen ornamenten voor feeatdiners zijn Hij gaf den Miniater in overweging ze af te aohaSen Voorta drong ook hij aan op deelname door Nederland aan de pogingen tot het verkregen van een arbeidswetgeving Spr vroeg of de Begeering niet kon zorgen dat de menschen die verlokt worden naar de Argentijnache Be pnbliek te gaan ioliditingen krjjgen omtrent dat land Ten alotte kwam apr op tegen het feit dat men hem Hollandach volkav rtegenwoordiger in België weerde hg achtte dat een slag in t gezicht dor Nederlandeclie vertegenwoordiging Vele leden riepen toeo Neon en de h jr Hartogh zeide dat het zijn van volkarertegeiiiroordiger geen privüegea geeft De heer Schepel vroeg of de Minister nu nadere inlichtingen had omtrent het verbod van vee invoer in Duitachland De heer Kolkman trachtte aan te toonen dat Duitachland enkele bepalingen van het zalmtraotaat niet naleeft De heer Lohman waa tegen het prooedeeren prodeo door Vreemdelingen De heer Voa de Wael verdedigde een bimetalliatische unie en verwachtte dat als de Minister een uilnoodiging tot bespreking van het bimetallistiache stelsel krijgt hg daaraan gevolg zal geven De heer fl chiola van Verduijne vroeg hoe t atond met de grensregeling van België met BaarleHertog en Baarle Naaaau De Miniater Hartsen beantwoordde de vragen Op Borneo zal ona gezag met kracht worden verdedigd Aan jde uitnoodigingen tot bespreking van internationale regeling van het arbeidorsvraagatuk en de aeinliohten zal gevolg worden gegeven De zaak van het verbod van vee invoer in Duitachland blijft in onderzoek De pro deo procedure regoling en de klachten van den heer Kolkman zullen in overweging worden genomen wat de vragen van den heer Nieuwenhuis betrof de diplomatie afsohaifen is niet denkbaar de heer Domela was in België niet in qualiteit van rolkavertegonwoordiger en met de i ADVERTENTIEN worden geplaatri van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aliotiderlgke Nonnnen VUF CENTEN Farijeche tentoonstelling bat de Begeering zich in t geheel niet in Beplieken werden daarna nog gevoerd door de heeren Brantsen Sandera en Schepel die na eeu kort debat met de Hiniatera van Binnen en Buitwlandache Zaken bleef conatateeren dat in de zaak van het verbod van vee invoer niet de noodige activiteit ia betoond Het algemeen debat werd daarna gesloten Over het consolaatwezen had daarna een debat plaats De heer Tak van Poortvliet betoogde de wenschelijkheid van bezoldigde consuls De heer Sanders beval roor de vesting van een conaulaat in stede van Melbourne Sidney aan in New South Wales waar geen protectionisme beeracht Bg gelegenheid eener vergadering door pastoor Brouwers belegd tor zake van de protest beweging hebben Zondag te Amaterdam ernstige wanordelgkheden plaata gehad Ia ét zul waren een antal aooialiaten aanwezig die op allerlei wg en den spreker beletten voort te gaan Ve heer Brouwera brak toen zgne re le af en sprak de vergadering met waardigheid toe lu naam der vrgheid waarop elk Nederlander te recht roem draagt verzocht hg voor zich en zgne medekatholieken de vrijheid om te spreken over hetgeen hun allen na aan het hart ligt De kaart die ieder noodig beeft om toegang t verkrijgen drukte ten duidelijkste het doel der vergadering uit hij verzocht derhalve dieeenen die niet met dat doel instemden de zaal te verhiten De socialiaten hadden een 600tal weten te verkrijgen die zonder erg door het comité waren afgegeven De toeapraak van den heer Brouwers had echter geen gevolg Telkens als hg met de voorlezing van het telegram wilde voortgaan beletten de Bocialisten door gefloit en ander tumult hem voort te gaan Bén hunner waagde het het beeld van paus Leo een alag in het aangezicht te geven waarop de katholieken en andere wejgezindèn dat beeld tegen verdere beleedigingen wilden vrijwaren Dit gaf het sein tot eene onbeachrijfelüke wanorde Hen wierp met atoelen en tafela deelde stompen uit drong tegen elkaar op onder laid geschreeuw eu protest smeet de ghuruiten in en het einde was dat de opeengepakte menigte zich uitwegen zocht door de versdiillende deuren Ben inspecteur van politie volgens bevel waren er geen agenten in de zaal geposteerd trad met den blanken sabel tuaaoben een hoop vechtenden voor de tribune en acheidde hen Toen eenige oogenblikken daarna een detachement agenten de zaal binnendrong was zg al haast ontmimd Het spreekt van zelf dat d vergadering verder geen voortgang had Bnkele arrestatiën zgn gedaan Van ernstige ongelukken ia niet vernomen In de zaal ia alles kort en klein geslagen Patrouilles politie handhaafden de orde op hot Leidsohe Plein Vrijdag werd de Britsohe Begeering in het Parlement andermaal ondervraagd over den invoer van Nederlandsch vee Do Heer King vroeg nl of het Nederlandaoh vee thans vrij van ziekte was of deNederlandsohe Begeering den doorvoer van Duitacha schapen had verboden en of de Britsohe Begeering daarom thans den vrijen invoer van Nederlandsch v§e wilde toestaan