Goudsche Courant, woensdag 12 december 1888

Jjori Lawuham tniwooidde dat de aanrraag der ITederisndaohe Bdgeering dienaangaande nog in overweging waa n dat vngen zqn gerezen die verdere inlichtingen noodig maken eer eene beslissing kan worden genomen Die verdere inHehtingen znllen betrekking hebben op de jongste maatregelen der Dniteche Begeering die den invoer van vee nit Qelderland verbood Natuurlek worden dergelqke gebeurtenissen dadelijk naar Engeland avergelurieM en vormen zg laaT aanstonds erai wapen in de handen van hen die niet gaarne den vrqen invoer van Nederlandsch vee toegelaten zien Tot deze behoort de eigenares der markt te Deptford in de eerste plaats De eigenere is de dty van Londen Deze is wel is waar ook eigenares van de markt te Islington waar ons vee anders zoude worden gebraoht dooh op de markt te Islington zoude z j op verre na ciet die voordeden van den invoer trekken die zij te Deptford heeft Om maar een voorbeeld Ie noemen wo t te Deptford voor elk rond B shillings te IslinJKn 6 pence geheven te Deptford voor elk schaap 9 pence en te Islington slechts l t pence voor varkens te Deptford 1 shilling en te Islington slechte 2 pence Se belasting te Deptford omvat ook kosten van landing aan de werf en dergelyken die te Islington bestaat eenvoudig uit marktrechten Doch men vergete niet dat wanneer ons vee vrg kan inkomen iedereen zqn vee kan lossen waar hy wil en waar eene door de Begeering goedgekeurde landingsplaats is zoodat natuurlek iedereen de goedkoopste landingsplaats zoude opzoeken en de onkosten in elk geval in het geheel ver beneden de onkosten van Deptford zouden blijven Bene verandering van den bestaanden toestand zoude dus voor de city eene schade z jn Brengt men daarbg nu nog in aanmerking de oppositie van andere personen zooals veehandelaan die hunne inrichtingen nabg Deptford hebben en van de machtige landbouwerspartq in geheel Engeland dan is het niet moeielgk te begtqpen waarom de beslissing loo lang dnurt Overigens staan de kansen thans weder eenigszins beter In de St Peteraburgsche bladen doet oen verhaaltje over het protegeeren en het nepotisme bgde spoorwegadministratien de ronde Èen invloedrqk heer had een neef en verzocht aan een machtige bg de spoorwegmaatschappg hem een posQ e te geven Deze was terstond bereid er was niets open maar er was allicht iets te vinden In de eerstevergadering van commissarissen wees de machtigeer op dat er zolke reusachtige sommen aan stalenpennen in de boreaax der administratie gebruikt werden dit kwam daarvan daan dat men niet liet onderzoeken welke soorten het best en duurzaamstwaren Hg stelde dus voor den post van pennenprobeerder met 76 roebel s maands honorarium creëeren De collega s keurden dezen zninigdSidsmaatregel goed en de jonge man werdbenoemd Hg ia reeds aan den arbeid weldra zal hg zeker voor verhooging van traktement worden voorgedragen In een aohrgven uit Genua aan de FrI Ztg worden de volgende nadere mededeelingeu gedaan over het aanbod van een Nederlandsch consortium aan da Italiaansohe regeering in zake het tabak vumepolie De op te richten maatschappij zou volgena de door de heeien Wertheim en Gompertz ingiédiende voorstellen het monopolie verkrggen van den verbouw en den aankoop van tabak terwgl daarentegen de verkoop in handen van den Staat zou Uqven De maatschappij verlangt dat haar gedurende 25 of 30 jaren het kostalooze gebruik worde gegeven van de door den Staat voor de tabak gemaakte inrichtingen en tevens dat aan haar het invorderen der tabakarechten en belastingen worde opgedragen Sb zou dan voor eigen rekening en ruioo het gehene bedrgf uitoefenen tegelgkertijd zich verbinden djkttMbaksplanters zoodanige tegemoetkoningen te Iwwgzen als noodig zgn om de tabakscultuur te be onleren Als garantie biedt de maatsehappg 800 miliioen lira aan welk bedrag met 10 milUoen lire per jaar terugbetaald cou ifToeten worden en verder 166 miliioen lire als de waarde van de tegenwoordige voorraden en aanpUntingen De Staat zou zich zijnerzijds moeten verbinden de door hem te koopen tabaksfabrioateu uitsluitend van de maatschappg te nemen tegen door partqen vast te stellen prgzeo In de kringen der regeering wordt tegen deze voorstellen hoofdzakelgk het bezwaar gemaakt dat bg eene dergelgke overeenkomst de Staat resp de tabaksverbmikers aan het gevaar zouden blootgesteld zgn van slechtere tabak te krijgen ter wijl men ook meent dat voor de ontwikkeling van den tabaksbouw niet voldoende gezorgd zou worden Het schgnt intussofaen dat de Hollanders geneigd zgn hunne voorstellen in hot bgzonder om tegemoet te komen aan de veimdde betwaren te wgiigen De Ilaliaansche Znidipoorweg heeft voor het transport van wgn bq wijze van proef een speciaalrgtuig doen bontren dat bestaat uit eoi groot vat hetwelk op een gewoon onderstel is geplaatst De binnenwand van het vat is echter met bgzondere stof bestreken De proeven met dit rgtuig genomen hebben bewezen dat deze wijze van transport zelfs voor een groeten afstand van Zuid Italie naar Bazel zeer doelmatig ia De directie der spoorwegonderneming bedt dan ook besloten meer rgtuigen aan te schaffen Ook zullen deze zendingen volgens een bgzonder tarief worden bevracht Te Columbus Ohio V S heeft een luchtreiziger onder buitengewone omstandigheden het leven verloren Hg heette B H Vandegrift en oefende ofschoon pas 26 jaar reeds twaalf jaren zijn gevaarIgk beroep uit In de laatste drie maanden was hg 47 maal opgestegen en telkens door middel van een valscherm naar beneden gedaald Den 22 November ging hg weder in eene met heete lucht gevulden luchtbol naar boven Als een stip zweefde hg boven de hoofden der duizenden toeschouwers toen de bol op eens scheen dicht te slaan en met vaart naar beneden kwam Het gelukte den luchtreiziger het valscherm los te maken doch het duurde geruiraen tgd eer dit opensloeg EindeIgk gebeurde dit en dreef de wind het toestel met den man er onder een klein eind in bijna horizontale richting voort maar ook de luchtbol kwam nader en nader en dreigde het valscherm in de diepte te sleuren Met groote behendigheid een touw hanteerende dat dient om het scherm eenigszins te sturen wist Vandegrift van het vallende gevaarte vrg te komen zoodst dit op eene armslengte hem voorbg schoot Hg scheen gered en de menigte barstte in toejuichingen los daar greep eene windvlaag het valscherm en dreef het in de richting van de wildbmisende Chatahoochee rivier Vgftig voet boven den waterspiegel drongen zgne angstkreten door tot twee visschers die met hun bootje haastig naar de plek voeren waar het valscherm scheen te znllen neerkomen Vandegrift liet los viel in het water en pakte in zgnen doodsangst met zulk eene kracht het vaartuigje dat dit bgna kantelde en het water er binnen stroomde De twee vissoherlieden sprongen naar achter m den voorsteven te doen lichten door deze beywing raakte de drenkeling zgn greep kwgt hg verleen in de diepte en werd niet meer gezien De Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid brengt ter algemeene kennis dat op aanstaanden Nieuwjaarsdag gelegenheid zal bestaan tot overbrenging per telegraaf van nieuwjaarskaarten in het onderling verkeer der Nederlandsche Bgkstelegraafkantoren Formulieren voor deze nieuwjaarakaarten voorzien van eer stempelafdruk van het kantoor van afgifte zgn te tekenen van 16 December e k bg alle Bgkstelegrsafkantoren verkrggbaar tegen den prga van tien cent De op deze formulieren geschreven nieuwjaarskaarten kunnen zonder verdere betaling of frankeering op 31 December 1888 en op 1 Januari 1889 bg alle Bgkstelegraafkantoren ter overseining worden aangeboden naar plaatsen waar Nederlandsche Bgkstelegraafof telefoonkantoren zijn gevestigd Elke nieuwjaarskaart mag ten hoogste tien woorden bevatten De naam der plaats van afzending wordtambtshalve medegeseind De aflevering ter plaatste van bestemming ook van de op 31 December aangeboden kaarten geschiedt indien eenigszins mogelgk op 1 Januari zonder omslag en zonder ontvangbewqs te vorderen Bezorging buiten den gewonen bestelkring der kantoren vindt niet plaats Bg het onderzoek van het wetsontwerp tot verzekering van de toepassing van bg het Wetboek van Strafvordering toegelaten rrgbeidsbeneming bleek dat bg reel leden en op zeer verschillende gronden daartegen bezwaren bestonden Eenige loden betwijfelden of er wel genoegzame aanleiding bestond om op grond van n arrest van den Hoogen Baad dit wetsontwerp in te dienen Andere leden achtten bQ bet ontwerp een te groote bevoegdheid gegeven aan de ambtenaren van het openbaar ministerie met inbegrip van die bg de kantongerechten Daartegenover stond het gevoelen van hen die meenden dat door dit wetsontwerp de executie van de strafvonnissen vooral iu uitgestrekte gemeenten te zeer zal worden belemmerd en bgna onmogelijk zal worden Do burgemeester woont daar dikwijls ver af en zal niet altijd in staat zgn om zich dadelgk met den dienaar der openbare macht op weg te begeven om een veroordeelde te arresteeren Van de wethouders is dit misschien nog minder te wachten Waarom zoo vroeg men de uitvoering vtin den last van het openbaar ministerie aan de tegenwoordigheid van een dezer personen gebonden f Gelgk de regeling nu wordt vooigesteld zal in de meeste gevallen de dader zich ait de voeten hebben gemaakt In het algemeen werd gevraagd waarom zooveel waarborgen werden gevorderd b het binnentreden van een woning in de gevallen bg dit ontwerp bedoeld wanneer in andere gevallen als regel alleen het vertoonen van den schrütelgken last voldoeode wordt geacht Gaarne zou men van den minister vernemen of dit wetsontwerp ook torpaaselgk is op het medebrengen van onwillige getuigen en van verdachten tegen wie reohtsingaug ia verleend maar die op ds dagvaarding van den rechtercommissaris niet verschenen Nog werd gevraagd of de ambtenaar van het openbaar ministerie in mogelgke gevallen als lastgever zelf een woning tegen den wil van den bewoner kan binnentreden Algemeen werd de opmerking gemaakt dat d redadtie der artikelen veel te wenschen laat Eene der nieuwste ontdekkingen op het gebied dor navorsching van het oneindig kleine is de tot nu toe nog niet geheel verklaarde zelfreiniging der groote rivieren Eene spreekwoordelijke uitdrukking die men onder de landelijke bevolking in Duitschland nog al eens hoort zegt dat beekwater hoe verontreinigd ook verondersteld dat er geen fabrieksafval op uitgeloosd wordt weder helder is zoodra het over drie steenen heeft geloopen Al is dit beeld misschien niet geheel juist er ligt toch eene waarheid in welke men langen tgd heeft geweigerd te erkennen en die vooral door de zoogenaamde vakautoriteiten werd bestreden Nn is eohter door het scheikundig onderzoek der wateren van bgna alle groote Europeesche rivieren onwederlegbaar bewezen dat deze stroomen hoewel tg de afvalstoffen van eene reeks steden in zioh opnemen weder volkomen helder water bevatten zoodra zg een eind verder gevloeid zgn en daarbg speelt de verdunning geene rol integendeel de onreine stoffen verdwijnen Man heeft bevonden dat de oorzaak van dit reinigingswerk gelegen is in de aanwezigheid van oneindig kleine lerende wezens die in zwermen van mynaden overal voorkomen waar het rivierwater door stedelgken afval verontreinigd wordt In zuiver drinkwater komen zg niet voor ten minste niet in zoo groot aantal dat waterdrinkars zieh er ongemst ever behoevM ta maken omdat zQ daarin het noodtge voedsel niet vinden Aan het L D wordt het volgende omtrent de tentoonstelling te Parqs geschreven Men mag voor de eerste maal hopen dat de tentoonstelling yóÓT den tijd gereed zal zgn Het tou wenschelgk zgn dat de exposanten dit goede voorbeeU volgden en voor dezen enkelen keer bun plenty of time op zgde zetten en zonder langer te aarzelen hunne pbiats aanvroegen wilden zg verzekerd zgn niet wegens de te overvloedige deelneming geweigerd te worden De expositie bestaat uit vier deelen het ifChamp de Mars het voomaamate het Troeadero de Quai d Órsay en de Eaplanada dea Invalides Eg het Trocadero waar de tuinbouwtentoonstel ling tal plaats vinden wordt liiets nieuw gebouwd dan een paviljoen genaamd rPavillon de Travaux publics et des Forets Dit gebouw dat zeer lieht gemaakt wordt gaat snel vooruit en tal Ipoedig voltboid zgn Hetzelfde ia het geval met de traree welke het omringen Wat ieji aanleg der tuinen aangaat hiermede begint men niet eerder dan wanneer de winter voorbg is Op da kade heit men palen voor de twee bruggetjes welke de ürculatie langs de riner zullen gomakkelgk makenJFËvenida in 1878 zal men inderdaad van het Trocadero naar de Font de I kunnen gaan zonder de expositie te verlaten om ia de tentoonstelling de l Habitation hnmaine te arriveeren geïnstalleerd door den heer Charles Garnier linke en rechts van de brng op de Qoai d Orsay en de Quai de Orenelle Deze expositie welke eene werkelüke reis niet alleen om de wereld maar ook door dig historische wereld zgn zal is al ver gevorderd Bgna alle huizen zgn reeds tot aan de daken opgetrokken en men is nu bezig met do pannen te fabriceeren welke voor ieder gebouw een bgtonderen vorm hebben Zij zullen einde December bedekt zgn Bondom den Biffel toren vormt zioh een zeker aantal paviljoens voor speciale expositie Daar da kolossale bouw alles wegcgfert heeft men met den bouw dezer paviljoens moeten wachten Voor de paviÖoens der Forges de 1 Orme du Nord i men nog slechts aan de fondeering Voor de electrioiteit is men bez een diepen put te graven Voor Monaco maakt men pas aanstalten om te beginnen hetzelfde voor de marmers van Ossau Brazilië Argentgnsohe Bepubliek Guatemala Paraguay en de expositie van de céramique van den heer FerusBon Voor de expoaitie der Pattellisten die van Venezuela Bolivia Chili en de landelijke hut van Simard is het timmerwerk gereed Voor de Aquarellisten voltooit men den grondslag waarop het timmerwerk rusten moet dat dit paviljoen moet vormen Het theater Scipion ie Daubray Les Fantalaie pariaiennes ia bijna afgewerkt Het timmerwerk is opgericht en men is nu bezig de fundoeringen onder het tooneel te maken voor de machines Zoo Toortgaande komen wij aan het gebouw voor vrije kunsten Arts lib6 m waarvan de groote koepel reeds sedert lang van buiten zichtbaar is Ook dit is ongeveer geheel af Het zinkbedeksel ia geplaatst en men is begonnen met de pannen in veelkleurig émail te plaatsen welke het een geheel nieuw en bgzonder uiterlgk zullen geven Deze bekleeding zal niet minder dan vgftig duizend moz ekpannen vorderen in verschillende kleuren en vormen men kan het ouriense effect reeds beocrdeelen maar de 20 vierk meter welke biermede al bedekt zijn Van de twee vleugels is de eene al onder dak de andere tal het weldra zijn De galerie Desait i bijna af men brengt op dit oogenblik hot glaswerk in orde dat haar tegen het einde dezer maand moet bedekken Aan den kant van de avenue de la Bourdonnais bevindt zich recht tegenover dit paviljoen dat der schoona kiuuten Beaux Arts hetwelk een pendant vormt en dus strikt hetzelfde zgn zaL De koepel ia reeds bedekt de zijkanten nog niet Do verschillende galergen van het hoofdgebouw zgn geheel voltooid Aan alle kanten ziet men geïmproviseerde werkphiatsen waar beeldhouwers de ornamenten vervaardigen Dit gaat zeer snel aangezien elk artist onaf bankelgk van den ander werkt Als al deze stukken af zgn gaat het bevestigen om zoo te zeggen vanzelf De centraalgalerg is nog niet geheel geëindigd niettemin begint men aan bet dak De machine hal is eon waar wonder en geheel af wat Ijzerwerk aangaat negentien van de twintig bogen zgn reeds bedekt Op uitgestrekte vloeren welke slecht tgdelgk gelegd zgn op den grond is het doek gespijkerd dat het plafond deooreeren moet Het is een vermakelgk gezicht de decoratieschilders te zien werken aan de bloemen en rozen met hunne aan lange stokken gebonden peoseelen Evenals de oéramiqna eq beeldhouwerg worden deze doeken ineena geplaatst hetwelk in een teer geringen tgd eene tooveraohtige metamotphoaa zal teweegbrengen in dit gebouw In afwachting dat dit alles klaar zal zgn is men bezig de fnndeering der kohimmen te leggen voor de stoommachines Het ruwe werk der twee gebouwen der stad Parijs is geëindigd met do decoratie is nog geen aanvang gemaakt dit al evenwel niet lang meer duren Alles belooft dus snel voltooid te zgn Indien elk gebouw op zich zelf maar eerst bedekt is dan kan men gerust werken alsof men thuis ware zonder zioh te bekommeren om de onaangenaamheden van het weer of de strenge koude van den winter Langs de Quai d Orsay gaande komt men op de Esplanade des Invalide waar landbouwvoortbrengselen en mach ies znllen geëxpoeeerd worden Deze afdeeling behoeft niets meer dan de inwendige decoratie Het gtboow toK AlgarÜ vorderde goed De Tunis expositie is minder gevorderd zonder evenwel gevaar te loopen niet op den bepaalden tgd Uaar te tgn Hetzelfde ia het geval met het paviljoen der ï ansche kolonijn Aan de militaire expositie werkt men met koortsachtigen gver De twee groote en zware toren welke de zgden der entree vormen zgn reed eenige meters boven den grond De tentoonstelling van 89 zal niet alleen op het terrein zelf worden gebonden Do stad Pargs zal geheel en al in een ftëstterrein her bapen woüfen De restaurants en cafe s nemen leeds maatregelen vQor den geduchten toevloed der rreemdelingen de th ters bereiden tich voor om den geheelen zomer open te blg ven De rgtuigmaataohappijen zorgen voor vermeerdering van hun materieel men wil zelfs dat eene Engelsche compagnie zich gevormd heeft met 200 hackney s welke het volgende jaar dienst zullen doen zelfs de paarden znllen expres uit Engeland worden oVBrgevoerd Boltenlandsch Overzicbt De heer De Freycmet zal zioh vermoedelijk toch nog eenige bejlrking moeten getroosten bij de buitengewone oorlogsbegrooting De Fransche minister van oorbg vraagt 660 000 000 francs maar de commissie stelt voor dit bedrag tot 390 000 000 francs te verminderen Twee uitvoerige rapporten zgn hierover bg de Kamer ingediend Het eene is van de heer Ribot en betiandelt het technische gedeelte terwgl de heer Boche in het andere het finaacieele gedeelte bespreekt en daarin den minister van financiën heftig aanvalt omdat deze geen nieuwe bronnen van inkomsten tot bestrgding dezer uitgaven heeft voorgesteld De heer Boche verklaart zich ten sterkste tegen het voornemen van den heer Peytral om de legeruitgaven te dekken door het uitgeven van schatkiatbiljetten want daardoor zou na ze jaren de vlottende schuld tot 1 000 000 000 franc stggen hetgeen de rapporteur zeer gevaarlijk acht Het verslag der commissie verzwakt de positie van den heer Peytral nog meer Het ministerieel leven van dezen financier wordt dan ook als zeer kortstondig beschouwd te meer daar van de 22 leden der thans voltallige commissie voor de inkomsten belasting niet meer dan twee voorstanders van s ministers ontwerp zgn Het eerste werk der meerderheid waa s ministers voomaan sten tegenstander den heer Boche tot haar voorzitter te kiezen Het Witte Boek in den Duitsehen Bgksdag overgelegd over de Oost Afrikaansche zaken wordt in Duitschland druk gelezen daar het bezit van koloniën tegenwoordig wordt beschouwd als een der nationale eigenschappen In een der stukken wordt melding gemaakt van de HoUandsche kooplieden in die streken en wel in de nota van graaf Bismarck aan den Duitsehen gezant Von Alfenaleben te Brussel dd 30 Norember 11 waarin o a gezegd wordt Wat in de eerste plaats den toevoer van krijgsbenoodigdheden betreft zoo heeft de wapenhandel van den Clongostaat naar het Oost Afrikaansche kustgebied een zeer belangrgken omvang verkregen Met name moet die gedreven worden door eenige HoUandsche factorijen die haar zetel hebben in den Congostaat Tot vorhrndering van dezen handel is door het van het Departement van BuitenUndsche Zaken te Brussel uitgegane verbod van den handel in wapenen en kruit naar deli Congqstaat een verblgdende schrede gedaan ohchoon het te vreezen is dat de in het verbod gemaakte onderscheiding tusschen Bovenen Beneden Congo in de practgk tot moeielgkheden aanleiding zal geven Nevens het bewaken van het handdsbedrgt der HoUandsche factorijen tal het iaarom tin gewensobt xijn dea handel in wapenen en mmutie in den Congostaat voorloopig totdat de rust aan de Oostkust hersteld zal wezen geheel te verbieden In het antwoord van den heer Van Entveldt hoofdambtenaar aan het Departement van Buitenlandsche Zaken te Brussel wordt gezegd dat elke maatregel welke ten doel heeft den wapenhandel aan den Beneden Oongo te verhinderen om doel te tre n gemeenschappelgk met Frankrgk en Portugal die eveneens oeverstaten van den Congo tgn moet genomen worden De Belgische Begeering wil de onderhandelingen met deze Mogendheden inleiden maar verzoekt de ondersteuning der Duitsche Begeering door hare diplomatie De Bearing van dea Congo staat heeft om de uitwerking der reeds genomen maatregelen te bevorderen bevel gegeven dat vaartuigen welke den Boven Congo de Qubandji hare bgrivier en do Kassai opgaan aan een zoo gestreng mogelgk onderzoek znllen worden onderworpen om zekerheid te erlangen dat daarmede noch wapenen noch munitie vervoerd worden I het Witte Boek komt ook voor een voorstel van den Duitsehen consul generaal in Zanzibar om voorloopig geheel af te zien van de Duitsche expeditie naar Emin Pacha en de daarroor toegerloeide middelen aan te wenden tot bestrgding van den opstand Naar uit Berlgn gemeld wordt wil de Daitache Begeering nog yiiar Kerstmis een bespreking van de OostAfrikaansche zaken in den Bgksdag ten einde zich van het gevoelen van de meerderheid in deze zaken te vergewissen Het is den Spaanschen minister preiident Sagasta niet gelukt de reeds sedert gemimen tgd dreigende ministerieele crisis te bezweren De verschillende bestanddeelen waaruit de partü die het liberale kabinet steunde i amengesteld blgken niet hecht genoeg verbonden te zijn om de radicale hervormingen welke de heer Sagasta heeft voorgesteld door te zetten De zoo dringend noodige hervorming van het leger indertgd door generaal Cassola ontwerpen en door zgn opvolger generaal O Byan overgenomen vond steeds groote tegenkanting bg de hoofdofficieren doch den doorslag gaf het ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht waardoor de conservatieve elementen derliben e partg den heer Sagasta hun steun ontzegden Volgens het door de Spaansche Begoering inge aSend ontwerp tot invoering van het algemeen stemrecht zullen soldaten en officieren tot den graad van kolonel ingesloten geen kiezer noch verkiesbaar zgn zoolang zg in actieven dienst zgn De leden der Kamer van Afgevaardigden tullen benoemd worden door districten in verhouding van éen afgevaardigde op elke 60 000 inwoners en door kiescolwges van ten minste 5000 personen behoorende tot de Universiteiten Kamera van Koophandel en andere oorporatiën en Vereenigingen De provinciale hoofdsteden met een bevolking beneden de 100 000 zielen zullen éea of twee afgevaardigden verkiezen naarmate zg meer of minder dan 50 000 inwoners tellen Het orerige land i ordt verdeeld in districten met bevolkingen van niet minder dan 20 000 inwoners n lid afvaardigende op elke 60 000 zielen Elk kiezer stemt voor zooveel afgevaardigden al zgn district verkiezen moet minus 1 2 of 3 naar geUng van het getal te verkiezen afgevaardigden bgv voor 3 in een district dat 4 voor 5 in een district dat 8 leden afvaardigt enz opdat aldus ook de minderheden worden vertegenwoordigd De titels regelende het kiesrecht de verkiesbaarheid en het opmaken der kiezerslijsten gelden ook van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen De nieuwe verkiezingen in Servië blijken weer radicaal te zullen zgn de eerste uitslag is althans van dien aard en het i er weer schuins toegegaan er is niet alleen hevig gevochten op verschillende plaatsen maar te Bresowatz werd zel om de verkiezingen brand gesticht Te Wawarin werd de burgemeester eenvoudig vermoord fiargerlUke Stand GEBOREN 7 D Higdilu oudira A nn Leut en I Kooien 8 Jacabas ooden D de Jong en J Verhoef Johiaaei WiHielmoi ooden T den Kiet en A H Koot Sophia onden A Giesaen en A F Tewes D KlizinaJaeoniina ondara J Spsrnuij in H C A ilolenur OVERLEDKN 8 Dee C de Jong 79 j G da Jong 7 m U H nn Wgk 7 d 9 J Sprnüt 82 j W de KoiUr wed M n Bofiregea 7 j P via Galen DS j S U Limaeher 8 n 6 J de Mol 72 j 10 O A van Sehonereld 8 j ADVERTENTIÊN BeTallen van eene Oocbter Mevionw H C A 8PAENAAU Gouda 9 December 1888 Molbnaab Heden overleed onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader COENELIS db JONG in leren Loodgieter en Zinkwerker in de St Anthonieatraat in den onderdom van bgna 80 jaar Dit aller naam J Dl JONG Gouda 8 Dec 1888 NB Dt zaak zal op deeelfde voet uorden voortgezet door zijn zoon C de JONG Cz Heden overleed in den onderdom ran 95 jaren onze Grootmoeder en üehawdgrootmoeder Mej SUNATA KLAVEREN Weduwe Tan den Heer Gntur na Vooijb G C DB VOOUS N DB VOODSGouda 11 December 1S88 Ksdut Er biedt zich aan een 24 jaar oud P G Franco brieren ond No 1765 aan den nitgSTer ran dit blad Mevrouw van dbb VOORT Fluweelen Singel Traagt tegen 1 FEBBDABI a 8 eene Dienstbode tegen MEI of eerder TB HÜDR gevraagd eene NETTE EümilWONIl Hunrpröa ƒ 250 f 300 per jaar B § ven onder Letter S bg de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda k mit mmtmm mmrimmim Mm