Goudsche Courant, woensdag 12 december 1888

N 3796 1888 VrUdag 14 Deeettber FmiAIE DITVEREOOF ia den BOEKHANDEL van By den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het ¥ imSIL4 Tan het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den BaM inkomen als de discossiën in de Vergaderingen geroerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1888 J BI IIiTK 3iy CA 3iT TE KOOP eenige perceeleii VBUNLANIi onder de gemeente Èeeumjk Te bevragen bn P HOOFTIIIAIV Jz E 100 te Gouda GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De inmndlng bi advertentUn kan geschiede tot uur des namiddags van den dag der nitgave A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 POLAK 8 LËVËKS ELIXER Met de hoofdverkoop van boven staand heb ik voor OUDA en j OMSTBEKMN belast navolgende 3 E H Grossiers in OediatiUeerd I Jf PB STUB a Jim Markt J JF HXIBI AN e Zoon Tiendeweg g Kinderen N KONISGS Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen GEEN KIESPIJN MËËRÜ voor allen die het wereldberoemde echte IS K K Bot Tandarts Vf r W r r b 3 Mondwater vj gebmikt hebben Boven ieder under TandVr J water te veri iezen sis voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bg gebruik van het Hondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tandpoeder 19 s behoudt men Steeds gezonde en gctaoone Tuiden een eerste vereUchte tot het behoad van eene gezonde maag Dr POPP s Tandplombeersel om lelf holle kiezen te rullen Dr POPP s Kmldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tc en iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem Oliezeep nate en beate Toilet Zeep WA ABSCM U WIN O Alle bestaande namaaksels van AnatherinUontvater zijn vaor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuir ik hiermede het geëerde publiek voor aankoop van lulke namaaksels Snelpendmk van A BRINKMAN te Gonda Dr J G POPP KK BofTaniarü e uUmnder der jiHatherin Preparaten te Weenem Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden rich te Gouda bij de firma J CZeldenryk Co Drogist op de Markt te Sotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bq J L F Snsbilié apoth te DeUt bü A J van Iftgn te Schiedam bg C Malta Oz te Leiden bq Ë Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bq G H N van id in Lobry Porten Droogisten Verkr gbaar bg W Erberveld en W v Breukelen G o o D A Fuik best PAARDENHOOI Balen van 100 Kilo ƒ 4 80 50 ƒ 2 50 Bg grootere hoeveelheid RABAT Ook Puikbest KOU HOOI Heden ONTVANGEff WITLOF wmmi Cinaasappelen prima Castanjes Blaauwé fCasdruiven TAFELPHI Sir APPJSLJEN en verder alle soorten Groenten en Fruiten Mainzer en Hollandsche Zuurkool CHOÜFOl R BLIKQBOENTEN 50 et p blik Prima kwaliteit PEÖLVBUCHTEN J GERRITSEN Sociëteit Ons Genoegea Commisa rissen der Sociëteit Ons Genosgeiii brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3 Abonnements Tooneel voorstelling op DONDERDAG den 13 DECEMBER 1888 de aOCIEXEIT van des avonds ZUS VVBat al GESLOIMN xijn Namens het Bestnur J C IJSSELSTIJN Seeretari $ Gouda 11 December 1888 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime oitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Frgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vaik deze oi dengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizenden vah een zekeren dood jCe verkrggen bg het Verlags Magazin W Leipzig Neumarkt 34 franco niBgen Azending van het bedrag ook in post g els en in eiken boekhandel in Bolland Il d intevt Krsolillgt ib VsrttsrkeRlt I£lna Wijn itob T lH d or UI TU binnen en ftultinltsduhs OtonHhHr V bt bur II lllielun k fliO n f 1 KBABPEUBM HOLM Ipetkftin IM Depot voor 6ouda bg den fleer A B TBEPE Apotheker voorheen C THIM KEMMERIGH is de beste BOUILLON goedsmakende Vleeschpepton voor maagIgders uitmuntend Kindervoedsel aanbevolen door Professoren en Doctoren OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op ZATERDAG den 29 DECEMBER 1888 den namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN a de levering van de ten dienste der Gemeente gedurende bet jaar 1S89 benoodigde materialen als Feroeel 1 Houtwaren 1 2 Uzer werk 3 Sp kers en lichte Uzer waren I 4 Lood Zink en Soldeer f 5 Verfwaren en Olas o e Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 500 M fljne Puin ff 11 60 000 Blauwe Uselstraatkl i filcfl pfl 12 50 000 IJselmetselplaviJ 13 67 000 Veolitsohe straatklinkers WaalTorm 11 25 000 Vechtsohe straatklinkers Vechtsche vorm 16 26 000 vlakke gr ze klinkers Vecbtsohe vorm 16 72 000 Ben AUnkeien ff 17 Het benoo igde plantsoenen boomgewas vmt 1889 De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 18 14 15 en 16 zgn aan de Stads timmerwerf te bezichtigen De bestekken en voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden ge en door den Ge meente Arcnitect Do inschrgvicgsbilletten moeten voor iedtr perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 28 December 1888 vóór des namiddags 5 nre ter Secretarie op het Raadhuis bezorgd zgOr Societeit Ozis Cfenoegen 3 Abonnement Vo6r telling DONDERDAG 13 DECEMBER 1888 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Optièdea van deil Heer ILLEMta ZÜ YLBN MA mum Tooneelspel in 5 Bedrgven 6 Tafreelèn v ALPHONSE DAITDET Aanvang 7 j oir fiV Gewone bepaliagen én prgzen BINNE De nitgare dexer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prö P drie maanden is 1 2 fhmoo per post 1 60 GOUDA 13 December 1888 De Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid heeft op het door ons vroeger medegedeelde a res van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier over de bestelling van brieven B et onvolledig adres die voor mewdere perkonen van denzelfden naam kunnen bestemd zijn geantwooM dat ds tegenwoordige wqze van handelen in 1886 aan het oordeel van den voiigan Landsadvocaat is onderworpen en door deien als juist erkend dat de tegenwoordige Landsadvocaat daarmede instemt en het niet tasdzaam acht ten dezen aanzien van gedragslign te veranderen Voorts merkt de Minister op dat de Postadminiitratie tegen opzettelijke weigering om te verschijnen niets vermag doch oM indien een der belanghebbenden verhinderd mooht zijn zeer zeker zoo worden oUaaa aan het vanoek om de aamenkomst op eeè ander uur te stellen terwijl hmenüen ie gdegenheid hetlaat ee gemachtigde te zmden Ten slotte zegt de Minister dat er geen beswaar i m au ie venelune pardje dm noma der plaatt OT aftmii taede ie ieeltn De Heer F D Hennquit Utrecht trad Dinsdag jl als spreker op in de derde leesvergadering vanhet alhier gevestigde departement der Maatsohappijtot Nut V tAl meen In eene novelle getiteld de Boekhouder schetste spreker ons het beeld van een man dis ten einde zijne elders woonachtige moeder en zuster in betrekkelijke weelde te kunnen doon leven zioh allerlei ontberingen getroost en dientengevolge in zgne omgeving als een onverbeterl ke vrek beschouwd wordt Zijne collega s opbet kantoor bespotten hem dan ook voortdurendom zijne kale jas en zijn ouderwetsohen hoed Onder hen is er vooral één die t onzen boekhouder al bijzonder lastig maakt H is een lichtzinnige jonge man die zelf ten gevolge van zqneverkwistende levenswijze met zijne moeder ingeen al te beste verstandhouding verkeert Dochde verkwistende zoon wordt weldra tot inkeer gebraeht als hij na den dood van den gewasnden vrekop t kantoor een brief vindt liggen waaruit blijktdat de held van t verbaal in stilte de weldoeneris geweest van zijne moetler en zuster De vroegerzoo lichtzinnige jongeling verzoent zich met zijnemoeder en neemt de zorg op zioh voor de bqfrekkingen van den boekhouder ten einde aan de moeder goed te maken wat hij aan den zoon had misdreven Zooals men ziet is er in dit alles behalve wellicht in de ontknooping die een huweUjkin t vooruitzicht steldf zeer veel traditioneels De gewaande vrek de liohtziilnige jongeling zgn evenals de geestige student en do ruwe militair inbet straks te vermelden naslukje typen die in den loop van tijd wel iets van hunne frisfchheid verloren hebben Met dat al is de noVelle van den heer H goed geschreven en munt zij uit door wat men noemt eene zorgvuldige stijl Ook de voordracht was zoodanig dat men gerust kan zeggen dat de heer H datgene wat in zijn geschrift lag zeer goed heeft weten te doen uitkomen Verder droeg spreker nog een gedicht voor getiteld ff Aan ons prinsesje welk gedicht vooral in de aanvang igzonder gelukkig gesbiagd magheeten 1 Ten slotte stelde de heer H ons in kennis pet zijn zilveren huwelijksfeest jOok dit stuk werd goed voorgolragen doch ook nier was gelijk wij boven reeds aangestipt hebben de inhoud niet van conventie vrij te pleiten Voor de Sotterdamsohe Baobtbank stond Dinsdag tereeht D D sjouwer te Oonda die 3 pond en 3 ons kaas en woijst op naaot van zijn nicht Maria Badder gehaald hïd bij de wiskelierster Oravesteijn Tot staving van het beweren dat hij door zijn nicht gemachtigd was bracht hij mede een brieQe dat door zijne bloedverwante gesdmven en onderteekend zon zgn D erkende daaraan schuldig te zgn een zachte straf vragende omdat hq met een ongelukkige slag geboren was en zijae kwade genschappen een erfenis van zgpe moeder waren Het O M eischte 3 maanden gevangeniastltf Vorder stond terecht J i J De v BW eens bakkers ta Goud liat ep irTTov in m bwenkamer e achter deb winkel toen zij bemerkte dat een jongen welke in den winkel stond een brood wegnam Deze jongen was de 18 jarige sohepenjager J J A welke thans ter zitting beweerde dat een kameraad van hem de daad be uu had en hg geholpen had Biseh 8 maanden gevangenisstraf van da Donderdagavond in misdaad is op eene vrij talrijke jtenen gifrteren avond aldaar en die personen welke met loopen doidl wier hoofdbestaan eer te geven en niets meer van Naar aanleiding Stolwqk gepleegde vergadeting van besloten de bede eene kleine negotie bedelen is niets hen te koopen leente Zevenhuizen heeft aan het lur aldaar een crediet van ƒ 80 aan de armen een uitdeeling ling van het Nieuwjaarwensohen De Saad der gei Burgerlijk Armbest toegekend om daar te doen ter voorkoi langs de hnuen Naar de Standaam mddt is te Botterdam door afgevaardigden vad anti rev kiesvereenigingen in Znid Uolland eene Ifergadering gehouden tot oprichting van een provinoiaal comité van anti rev kiesvereenigingen Het concept reglement voor eenjirov comité werd besproken én vastgeiteld De aansluiting val plaatselijke en centrale kiesvereenigingen is geheel vrg mits op den grondslag van het program staande In de maand vo rafgaande aan die eener generale verkiezing voor de Prov Staten wordt eene algemeene vergadering ehouden Het comité bestaat uit 7 leden Vanwege hit comité zal de provincie Zuidr Holland door één afgevaardigde in het centraal comité worden verte enwoordigd Het provinciaal oomité zal alleen zulke oandidaten voor de Prov Staten aanbevelen en steunen die zioh verklaard hebben voof leden der Eersto Kamer in geen g val een liberaal te stemmen Het comité zal voo ts in de districten de geestverwanten van raaii en voorlichting dienen en behulpzaam zijn bg het oprichten van plaatselijke kiesvereenigingen ot leden van het prov comité werden door de aan wezig afgevaardigden gekozen de hoeren S baron var Heemstra te Sflssenheim A Schippers te Vlai rdingpn Witsius H de Savor ADVERTENTISN worden geplastat van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Genten GROOTE LETTSBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt A oaderlgke Nommen VUF CENTEN nin Lohman te s Gravenhage J W Valk te Schoonhoven ds P Nieuwenhnis te Erielle J Singels te Botterdam en A van Namen Hzn te Zwijndrecht Staten OeneraaL Twïedi Kamkk Zittingen van 11 en 12 December Na een uitvoerig debat over de consuls werdHoofdstuk Buit zaken zonder stemming goedgekeurd Bq Justitie drong de heer Hartogh aan op regeling van het arbeidetsoontraot en de rechtstoestand der vrouw de heer Sanders op instelling van scheidsgerechten tussehen patroons en werklieden eii arbeidswetgeving de heer Nienwenhuis zei dat de wetgeving op verkeerde grondslagen berust en bestreed het tegenwoordig oellulaife stelsel benevens de concurrentie door gevangenisarbeid Spr toonde met een voorbeeld aan dat men hem op zjjn gevapgenisloon had bestolen Verder vroeg l j dea Ministar hoe daM daoht over in vrijheid stelling van Sr warden toquichingw op de tribune gehoord De Voorzitter riep met luide stem stilte I Vele ledfu wilden de tribune doen ontruimen doch de vergadering werd voortgezet De heer Heemskerk beval een wetsontwerp regelende de prostitutie voor een spoedige indiening aan mits daaruit de verplichte keuring werd gehouden en ook het houden van bordeelen Da heer Van Kerkwijk betoogde een herziening van da wet op de jacht en vissdierg iu bet belang van den landbouw In de zitting van gisteren drong de heer Van Baar aan op het doen verdwijnen van priviitieve jacht de heer Van der Kaaij op handhaving der strafbepalingen betreffende vervalsching van levensmiddelen de heer De Beaufort op een speciaal verbod op t dragen van wapenen De Minister van Justitie de vraschillende opmerkingen beantwoordende zei dat aan de rechten der gehuwde vrouw eenigszins zal tegemoet gekomen worden dat een partieele wgziging van het B W weldra zal plaats hebben na het advies der Kamers van Koophandel over de wgziging van het familierecht Den heer v d Kaag antwoordde de Minister dat hij niet wil praegudicieeren op het onderzoek der Boterwet dat morgen plaats heeft De Minister stelde een voortzelting der arbeidsenqUête in t vooruitzicht aan de wenschen van den heer Hartogh betreffende het arbeidscontract zal te gemoet gekomen worden de Begeering is geneigd tot maatregelen tegen de prostitutie de Minister meent dat in de jachtwet zelf een krachtige steun voor den landbouw ligt geheele afschaffing dier wet wil de Minister niet Den beer Nienwenhuis antwoordde de Minister dat de gevangenisarbeid zoo weinig mogelgk met den vrijen arbeid concurreert dat den heer D N in de gevangenis op zijn loon niet is tekort gedaan dat het briefgeheim tegenover gevangenenjiiet mag geëerbiedigd worden en dat waar dit TOodig is verzachting in den dienst der bewaarders wordt gebracht De Minister is tegen voorwaardelijke invrgheid stelling en wil Geel niet ontslaan De Minister schreef hot gebeurde te Amsterdam in Maison Strouoken en den dubbelen moordaanslag op rekening dor sorialiaten Waar Me Regeering meent tegenover die partg den steun der Staten