Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1888

Qenertll Modig te liibben kon tq daarop rekenen ewnala af i roUe ajmipathie rkn t TrqheidUeTende Nedarlwdaohe volk luide toejuichingen BepUek werd o a geleverd door den heer Domela Nieuvreahois dis de meeniiig bestreed dat hq hier niet mocht spreken van het privaateigendom Hq Tierp de beschuldiging verre van zich dat ds aoc dem partg schuldig lou ijjn aan de genoemde AmsterdMuche feiten De heer Lohman meende ook dat de wet niet toestond brieven voor gevangenen te lezen zonder hunne toestemming De Minister bestreed dat en handhaafde zqne meening omtrent Geel alsmede over de socialisten welke rustte op officieele gegevens omtrent de werkstakingen en hetgeen te Amsterdam gebeurde De algemeene beschouwingen zyn gesloten en de behandeling der artikelen begon Maandag 31 Deo met zonsondergang wordt in deze provincie de jacht op klein wild gesloten voor de jacht op patr zen ia de sluiting vastgesteld op Zaterdag 15 Dec Het vangen van houtsnippen met laat warof valtouwen blyft toegelaten tot il Maart Bügkens het dezer dagen verschenen Jaarboelge voor het Notarisambt waren op 1 Nov in Nederland 816 notarissen het maximum is 344 en 1159 candidaatnotarissen In de afgeloopen week heeft te Leeuwarden eene eigenaardige soort van oplichterq plaats gehad Een persoon van middelbaren leeftyd vervoegde zich op een margen asn het kantoor van den heer de H kassier daar wiens vader indertjjd Notaris was Hq gaf te kennen landbouwer te z n Douwe I jallings Beitsma te heeteu op Unema State onder Marssnm te wonen en vroeger wel zaken met den heer de U Sr te hebben gedaan zoodat hij nu wyl h voornemens was zyne boerder aan kant te doen den hoer de H Jr wilde opdragen boelgoed voor hem te houden Laatstgenoemde antwoordde hierop dat q daartoe behoord te gaan naar den notaris S opvolger van den beer de H Sr Aan dezen raad gevolg vende stapte onze vriend vervolgens naar het bedoelde notariskantoor alwaar dezelfde mededeeling werd gedaan nog geloofwaardiger gemaakt door de bijvoeging dat hg op het bovengenoemde ksssierskantoor geweest was en men hem da£r naar den heer S verwezen had De uitkomst was dat het boelgoed in de lucht aangegeven werd en de persoon iu quaestie op zijn verzoek eene som van ƒ 300 als voorschot ontving waarmee bij het kantoor verliet zonder dat men later iets meer van hem heeft kunnen ontdekken De zaak zelve bleek al spoedig een rer insel te zgn Het signdfement vaU den persoon moet als volgt zqu gOed van lengte vrij stevig gebouwd grof beenderig aangezicht roode kleur heldere blaauwe oogen groote neus gekleed met donkere jas bruine pilow broek zwart zijden pet zwarte kousen en zwarte klompen Uit Den Haag wordt aan ds Pnv Cfron Ct geschreven De heer Nieuwenhuis die van zqn collegasocialist Croll de nauwkeurigste inlichtingen om trent den werkkring der mbtenaren aan de departementen van algemeen bestuur kan ontvangen heeft een schildering van die heeren gegeven welke in vele opzichten zeer gelgkend is Een klerk doet het redactiewerk een adjunct commies ziet Jiet na en een hoofdcommies pakt het in I Ëen hoofdcommies die handig in het inpakken is inpakleeu in den uitgebreidsten zin opgevat maakt zeker eene goede carrière Naarmate de ambtenaar hooger in rang is naar die evenredigheid komt hij later en gaat vroeger heen Ook dit is op volen toepaaselqk Doch niet op allen Men behoeft slechts aan enkele afdeelingen bij het ministerie van Financien en Binnenlandsche Zaken Oorlog en J utitie te denken om zich overtuigd te houden dat de chefs dier afdeelingen zich niet tegen half elf komende achter een zalmkleurige rnue dei devx moniie verschuilen maar wel degelijk om 9 i ure reeds zich onmiddellijk met de oplossing van allerlei ingewikkelde quaestien bezighouden Doch er zijn ook vele anderen en zoo eens een minister deed wat Mr Fock ids commissaris des konings zoo flink ten uitvoer gelegd heeft een klein personeel dat hard werkt goed bezoldigen dan zoit men aan verscheiden departementen groote sommen kannen bezuinigen en bovendien beter werk ontvangen Maar waar is de onafhankelijke die den Auginsstal aandurft Ëlk minister brengt er gewoonlyk een beschermeling in soms een onb teekenend product en zoo zqn de moeste departementen voor een deel verzamelingen van proteges erfstukken van lang afgetreden Fjcellentidi die TSD ab kinderen in een tweede huwel k meege bracht eer geduld dan met vraagde toegalaten werden en wier kwaliteiton vaor het nieuwe milieu weinig geschikt zqn De heer Nieuwenhuis heeft in zgn boetpreek veel guegd dat behartigiDg verdient maar ook veel dat onbekookt is h dle groote zinnen die de meerderheid meeslepen maar welke ontleed geen lichaam bl ken te nebben Zijn ambtenaarsdtatribe was eohter een Sinterklaas surprise die veel lachers maar ook veel zunrkijkers deed ontstaan Tarwgl in ons land de bereiding van cocao tot chocolade in den laatsten tqd znlk eene groote vlucht heeft verkregen schiJBt men er zicli in het buitenland byzonder op toe te leggen allerlei surrogaten voor de cacao te vinden Zoo lünde men reeds de eikel cacao die hier te lande niet jrreemd meer is en thans vervaardigt een Oostenrgksch fabrikant hazelnootchooolaad die hg nog wel annonceert als de beste kook drinken eet chocolade der wereld Bttimrouto Froceisen zgn altgd duur maar het geding van The Time tegen de Pamellisten kost al buitengewoon veel geld Het moet nl Pst ISO of 2100 per uar kosten en daar de zittingen wel vgf uren duren iederen dag Pst 900 Hiervan moet The Timen Pst 500 betalen de Pamellisten Pst 200 en de Staat de overige Pst 200 De stenografen die er werken kosten Pst 40 per dag De leden van de rechtbank verdienen er een aardig sommetje mee Het Openbaar Ministerie ontvangt Pst 100 per dag én de advopalen Pst 75 50 40 en 30 Tot dusver bedragen de onkosten welke voorrekening van The 2Êw komen reeds ƒ 75 000 a 80 000 Wg hebben op onzen weg eene nieuwe groentesoort ontmoet die nog slechts in kleine hoeveelheden wordt gekwejkt op de kweekerg Nippon buiten de Zgipoort te Leiden van dei heer J Mater firma Von Siebold Het is de stachijs tubifera of japansche andoorn in het Japansoh Choro Chi Het schgnt nu de tijd te zijn dat de eenigszins uitvormige bolletjes gerooid worden De smaak doet het meest danken aan dien van de f nste gedeelten van de asperge De geringe hoeveelheden waarin deze groente nog slechts wordt gekweekt en de groote zorg die bg het kweekeu vereischt wordt zullen nog rel redenen zijn dat deze lekkemg voorloopig haar weg n9g slechts zal vinden tot de fgnste tafels Z C Te Meiel bg Asten N Br is een oppassendjongeling van 20 jaren Linders genaamd op gruweIgke wijze vermoord Ken ander jongeling had verkeering met een meisje uit Helden Dit hinderdeeenige jongelieden uit die gemeente zoozeer dat zijKern Zondag avond asn de Heldensche brugopwachtten ten einde hem te overvallen en duchtigde les te lezen Toen de ongelukkige Linders overde brug kwam schijnen z j zich door de duisternisin den persoon verast te hebben en sloegen zijdezen met knuppels dood terwgl de persoon dienzij zochten en die hun toeleg vermoedde eenandereu weg had gekozen en zich het kanaal lietoverzetten De justitie heeft natuurlgk een onderzoek ingesteld en reeds zijn eenige personen als verdacht in hechtenis genomen fl O De Vereenigde Staten van Noord Amerika zullen weldra het voorbeeld door Duitschland en Frankrgk gegeven tot oprichting van een rijkslaboratorium tot bet onderzoeken en bestrgden van besmettelijke ziekten volgen Zooali Duitschland thans een Xau GetundheiUamt en Frankrgk z n Instituut Pasteur hoeft zal vermoedelgk weldra te Washington een jlmerKa Patioiwgical Laboratory warden opgericht Tot dat doel is thans ƒ 1 260 000 aan do Volksvertegenwoordiging gevraagd als kosten van eerste oprichting Voor de arrondissamenis rechtbank te s Gravenhage stond dezer dagen terecht een maq ter zake dat hg in den nacht van 12 op IS October 188S terwijl hg als cofl ctear dej Nederl postergen ter begeleiding der ïSrschillende expedition van deze openbare instelling van vervoer op de nachtpostkar tusschon Botterdam en Aimsterdam werkzaam was en als zoodanig ten postkantore te Leiden in ontvangst had genomen een diohtgebonden verzegelden zak waarin een bedrag van ongeveer f 83 19 met vijf op dat bedrag betrekking hebbende postwissels alsmede ebn bedrag van ongeveer ƒ 147 06 bestemd voor iemand te Sassenheim een en ander inV papier gewikkeld en verzegeld alsmede begeleid door eeif adresbrief en door de rechthebbenden aan de posterij ter verzending toevertrouwd ten einde dien verzegelden zak met inhoud ten postkantore te Sassenheim af te geven opzettelijk gedurende den tocht per postkar tus chen Leiden en Sassenheim uit den zak heeft weggenomen het vorengenoemde verzegeld pakket met pspieran en geldswaarden en lioh dit heef toegeëigend en voorts opzettelgk gedurendt den tocht met de postkar het pakket heeft opengebroken en de postwissels heeft verscheurd en onderw heeft weggeworpen raitadien de stukken heeft vernietigd ea weggemaakt welk fi t volgens het oordeel ran het O M daarstelt h t mi rijf bedoeld bg art 373 strafwetboek De feiten warden zooals ie boren zgn medegedeeld door den beklaagden erkend en nader door verschillende getuigen bevestigd Uit het getuigenrerhoor echter bleek nader dat beklaagde de verschillende gelden had in bewariag gegeven aan eene vrouw te Amsterdam te wier woonhuize hg vroeger commensaal was geweest Toen nu in die woning naar het geld werd gezocht werd dit gevonden in eene bedstee tenr $ de vrouw nog even trachtte het kis e waarin de geldswaarden gesloten was aan de aandacht der politie te onttrekken De officier van justitie mr Ort meende dat waar de feiten vaststonden ook omtrent de juridische kwalificatie geen twijfel kon bestaan De postergen is eene openbare instelling die geld ontvangt teneinde dat te verzenden Het geld blgft toebehooren Bïn den oorspronkelijken eigenaar zoolang tot het wordt uitbetaald aan den geadresseerde Het zgn dus stukken aan die openbare instelling toevertrouwd de post is nu dus defender Waar die stelling geldt als het postwissels betreft daar geldt het ook waaneer het betreft quitanties Men vertrouwt aan de post quitanties toe ter inning Van die quitanties ook wordt de post geen eigenaar evenmin als van het daarop ontvangen geld Men zou kunnen zeggen dat de post handelde ex mandatè Hg requireerde een gevangenisstraf van diie jaar De veniediger mr Kappeyne van de Copello was een geheel andere leer toegedaan Hg was het geheel eens met het O M wat da feiten betreft maar de juridische appreciatie moest een geheel andere zgn Volkomen zou de redeneering van het O M opgaan wanneer het geldt een aangeteekenden brief Dat stuk wordt aan de post toevertrouwd ten einde datzelfde stuk weer af te geven asn den geadresseerde Het geld in zulken brief gesloten bleef het eigendom van den afsender tot de geadresseerde het in zgn bezit had Doch hier werd het een geheel andere quaestie Niet datzelfde geld niet diezelfde stukken die men aan de post toevertrouwt op een postwissel noch de door de post op een quitantie ontvangen geldstukken of bankbiljetten moeten door de jmt worden teruggegeven Op het oogenblik waarop de post het geld ontvangt wordt deze eigenaar van de ontvangen geldstukken onder verplichting de waaide terug te geven Hier is dus door geen derde een brief briefkaart stuk of pakket aan de openbare instelling toevertrouwd opdat dat toevertrouwde aan den geadresseerde zou worden fgegeven De instelling zelve zal hier sprake zgn vau ar 373 zou het zich zelf dan hebben toevertrouwd wat onzin zou zijn De post heeft het gezonden aan de post en door middel van een zooals waarschgnlgk blgken zal oneerlgke beambte De post heeft hier dus culpa eligendo Welk misdrijf is hier nu gepleegd Geen ander dan verduistering en in hoeverre de rechtbank zou kunnen meeneu dat op een dagvaarding als deze een veroordeeling wegens verduistering zou kunnen volgen wilde de verdediger niet beslissen Na even te hebban gewezen op het adagium on est la femme en overigens zgn cliënt in de clementie der rechtbank te hebben aanbevolen eindigde de verdediger zijn welsprekend pleidooi Na ie en dupliek werd de uitspraak bepaald op a e Maandag De Tyd bevat een artikel getiteld De Bevolutie Partij aan het werk Daarin wordt o a het volgende gezegd Zooals niet anders te verwachten was is nog d geheele hoofdstad ja zelfs een groot gedeelte van het Land ouder den indruk van de jongste aanslagen der partg die vrgheid en gelgkheid in haar vaandel schrgft maar blgkbaar geeu gelgk recht duldt en alleen voor zicl zelve vrgheid eischt de vrijheid tot het plegen van moord en t oproermaken daaronderbegrepen Het feit dat laaghartige schurken het weinigjs vernuft waarover zg te beschikken hebben in het w stellen om helsche machines in elkander ie zetten ea daarmede dood en vei derf te verspi guipiL in ge eele gezinnen is in ons goede Land iet z 5i ongehoords en i a6 monsierachtigs dat men on wille keurig vraagt Waar gaan wij heen P In drie achtenswaardige gezinnen warm op deh SintNic SaaB avond gelgk schier overal in Nederland de gezamenlijke familieleden mannen en vrouwen ouders en kinderen verzameld ware de toeleg der moordenaars gelukt een ontploffing niet ongeluk aan het uiteenspringen van een granaat zou iaelk dier kringen wie weet hoeveel personen onverhoeds gedood of voor altgd verminkt hebben Endit alleen omdat de vaders dier gezinnen mannenzijD die ieder in zgn betrekking hou plicht doenen wet en onle de gevorderd tegenover booswichten en oproermakers handhaven De sluipmoordenaar die zijn persoonlijken of staatkundigen vgand verraderlijk naar het leven staat verdient onze verachting maar wat te zeggen van mitf denaars die het nietsleohts op den persoon van hun vgand zelven voorzien hebben maar die het oogenblik berekenen waarop diens gansche gezin vrouw kinderen enrerdere huisgenooten die hun nooit iets misdrevenhebben in den huiselgken kring vereenigd is omalleen tegelgkertyd te dooden of ongelukkig temaken P Hadden wg hier te doen met een geheel op zichzelve staande misdaad kon men op redelijke gronden aannemen gelijk het geval is bg de moorden in de Engelsche hoofdstad dat aan één enkel roofdie in menscbelijke gedaante dat wellicht aan één enkeleen waanzinnige de gepleegde gruwelen zgn toe te schrgven wij behoefden ons minder bezorgd te maken Doch de zaak is helaas een geheel andere Door een met den ijver en de consequentie een betere zaak waardig doorgezet stelsel van opruiing tegen alle gezag door het aankweeken van haat bij de lagere standen tegen de hoogere door aanhoudend lasteren en oproer preeken hebben sommigen het inderdaad lAó ver weten te brengen dat bg velen zeer velen onder de arbeidende Uassen alle begrippen van goed en kt aad van geoorloofd en ongeoorloofd zijn verloren gegaan In de vergaderzalen der cialisten en anarchisten is een geslacht aangekweekt dat in barbiarschheid en wreedaardigheid voor geen onbeschtofde Boodhuiden of woeste communards onderdoet Door bladen bg duizenden exemplaren onder de volksmassa hier en elders verspreid worden de minbedeeldea in de maatschappg formeel aangespaard tot moord en andere misdrijven Nog zeer onlangs bevatte Recht mor Aüen onder het opschrift Gedenkt uwe martelaren I een niet alleen opruiend maar tevens ergerl k pro an artikel waarin het volk in Nederland werd opgeroepen om de gedachtenis te vieren der helden die vódr twee jaren te Chicago in Noord Amenka werden opgehangen De heldendaad der gehangenen had hierin bestaan dat zg dynamiet bommen hadden geworpen onder een talrijke menigte ten gevolge waarvan een aantal politieagenten maar obk veel omstanders vrouwen en kinderen in het geheel meer dan honderd personen gedood of zwaar gekwetst werden De dood van deze booswichten welke iich to Upt laatste oogenblik op hun misdaad bleven beroemen onze pen weigert schier de vreesslgke profenatie neder te schrgven werd door het socialistische blad vergeleken bij den kruisdood van onzen Goddelijken Heiland om tot de conclnsie te kómen dat het de moordenaar van Chicago waren die op de edelste en waardigste wijze uit dit leven gescheiden zijn Is het te verwonderen dat vooral in dagen waarin nood en ellende zwaar drukken op duizenden veel onwetende en onbeschaafde menschen nadat zij alle godsdienstig geloof en fiUe begrippen van zedelijkheid verloren hebben het spoor geheel bgster geraken en aan wUde dieren gelijk worden Balteolandsch Overzicht De Fransche Kamer heeft de begrooting vanuitgaven aangenomen met een groote meerderheid 398 tegen 115 stemmen Nu komt de begrootiug van inkomsten en daarmee de beide nieuwe ontwerpen over inkomstenbelasting en sterkendrankbelasting 60 verwerping van Ket eerste ontwerpis zeker maar het blgkt nog niet of de Begeeringdaarvan een kabinetsquaestie wil maken zij kanden storm vermijden op verschillende wijzen zgkan bgv het ontwerp intrekken of den Ministervan Financiën alleen daarvoor de verantwoordelgkheid laten Alles hangt af van de omstandighedlsn Op t oogenblik is de lucht iets kalmer niétomdat de opportunisten op weg zijn zioh metFloquet te verzoenen maar omdat het zoo moéilgkis te zeggen wat er gebeuren moet wanneerFloquet weg is De Fransche minister vsn oorlog kan tevreden ijn over de Kamer Zelfs de monarchisten en Bonapartisten die tegen de begrooting van finanoién protesteerden en daartegen stemde hechtten hun goedkeuring aan het plan van den heer De Freycinet om nog 770 000 000 francs tot verbetering der strg dkrachten to besteden Van de 664 leden die tegenwoordig waren steraden sleohts 9 tegen Na dit besluit werd Voor het jaar 1889 138 000 000 frwcs voor leger en vloot uitgetrokken Evenwel verzuimde de rechterzgde niet evenals bij de behandeling der begrooting voor financiën weer m wantrouwen te doen blgken in het beheer van den heer Pagrtnl I e hear Lamarzelle deed uitkomen ddt met meer dan 54 000 000 francs Toorbanden is ten einde de 770 000 000 francs te dekken en stelde daarom roor de begrooting voor onderwüs te rarmiaderen en de staatsspoorwegen te verkoopen Dit voorstel vond eohter evenmin bgval als de andere zigingen welke werden voorgesteld zoodal ten slotte de geheele buitengewone begrooting voor oorlog zonder wgziging werd goedgekeurd In de Kamer zitten nu twee gewezen communemannen want generaal Cluseret is door 13 000 van de 83 000 kiezers van het strict Var tot lid der Kamer gekozen en zal weldra naast zgn gewezen strgdmakker Felix Pyat in de Kamer verschijnen Cluseret is een man van 65 jaren De titel van generaal verwierf hij in deo Amerikaanscben burgeroorlog waar bg streed aan de zijde der NoonieIgken na eerst onder Garibaldi in Italië te hebbon gevochten I 1867 werd Cluseret in Engeland ter dood veroordeeld wegens deelneming aan de samenzwering der Fenians Eerst in 1870 na Napoleons val keerde hij te Pargs terug doch zel Bochefort wilde niet van hem weten De heftige revolutionair ng toen naar Lyon trachtte daar te vergeefs een bond tusschen de zuidelgke provinciën op te richten en keerde in Maart 1871 naar Parijs terug Door het uitvoerend comité met de leiding der krijgszaken belast bekleede Cluseret dezen post slechts een paar weken want hg ward onmiddellijk afgezet en nhar Mazas gebracht Even voor den intocht der Fransche troepen te Parijs wist Cluseret te ontsnappen De krijgsraad te Versailles veroordeelde hem ter dood doen na de amnestie keerde hg naar Frankrgk terug Op grond van zgn verleden heeft de heer Cluseret dus ruimschoots de eer verdiend om naast den heer Pyat op de banken der Fransche volksvertegenwoordigers plaats te nemen De heer St asta de bekende liberale Spaansche staatsman is vrij snol gereed gekomen met zijn nieuw ministerie Het mimistèrie is na deze wijziging aanmerkelgk verzwakt teruggekeerd Vooreerst zijn de nieuwe leden van het Kabinet behalve de ministers va i buitenlandsche zaken en financiën geen van allen staatslieden van den eersten rang en daarbij zijn de protectionisten die Onder aativoering van den beer Gamazo een zevontigtal afgevaardigden in de Cortez tellen niet in het Kabinet vertegenwoordigd De nieuwe beweging naar iechts weUte de heer Sagasta heeft gemaakt kan dtis niet als een afdoende oplossing maar uitsluitend als een verschuiving dor groote crisis worden beschouwd De Duitsche Staatssecretaris Herbert Bismarck heeft in de begrootiugscommissie meedeelingen verstrekt over de Oost Afrikaansiche zaken Die meedmlingeb warden voorloopig niet gepubliceerd maar er is zooveel van uitgelekt dat men t waarschijnlijk acht dat de Duitsche Begeering na het mislukken der ondernemingen van de Duitsche OostAfrikaan sche Maatschappü de bezittingen der Maatschappij op Afrika s oostkust wil handhaven daarvoor zou de Begeering in vier kustplaatsen waaronder Bagamoyo en Daresalam kleine garnizoenen vestigen van aangeworven en uit kleurlingen bestaande troepen waaronder Chineezen onder aanvoering van Duitsche officiertn De Eegeering zou echter niet voornemens zgn zelf het initiatief daartoe te nemen m r wil zioh door de meerderheid in den Bijksdag tot deze onderneming laten uitnoodigen Door de bestrijdjig van den slavenhandel in dit program op te nemen hoopt men tevens het Centrum voor het plan te winnen KENNISGEVING INBICHTINGEN WELKE GEVAAK SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEEOOEZAKEN BUEGEMEESTEB on WETHOUDEES van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 IstmtsMad No 96 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagen van Alexander van Lom om vergunning tot het uitbreiden zijnor bierbrouwerij een stoomwerktuig te plaatsen in het perceel gelsigen in de Molenwerf Wgk B No 26 Kadaster Sectie C Nos 246 en 246 Dat op Donderdag den 27 December 1888 des namiddags ten 1 ure op het Eaadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde verguntting in te brengen en datgedurende drie dagen voor dien dag op de SeoretsRé der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 13 December 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOEN De Secretaris BBOUWEE INSCHBUYINQ VOOB DE Nationale Militie EEE8TB KENNI8GBVINÖ BUEGEMEESTEB en WËTUOUDEBS der Qf meeute Oouda Gezien art 19 der wet van den 19den Aagustns 1861 Staatiilad no 72 Herinneren alle belanghebbenden aan hunne verplichting tot het doen vaU aangifte ter inschrgving voor de Nationale Militie in de maand Jamuari 1889 en brengen ter hunner kennis de volgende bepalingen der genoemde Wet ABT 16 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschreven alle mannel ke ingezetenen dia op deu Isten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden voor Ingezeten wordt gehouden 1 Hg wiens rader of is deze overleden wiens moeder of z n beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet ran den 28sten Juli 1850 Staotaiad no 44 2 Hg die geen ouders of roogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tgdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblgf hield 8 Hg van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zgn voogd geen ingezeten mits hij binnen het Bijk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorendu tot eene staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen AET 16 De inschrgving geschiedt 1 Van een ongehuwde lu de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3 Van hem die geen vader moeder of roogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens roogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zgn rader of voogd het laatst in Nederland gevooud heeft ABT 17 Voor de IttiUtie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd Bijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Egk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vieemdellng is zgn roogd ingezeten 3 De zoon ran den Nederlander die ter zake ran s lands dienst in s Egks overzeesohe bezittingenof koloniën woont AET 18 Elk die valgens art 16 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartofi bg Burgemeester en Wethonders aan te geven tusschen den Iston en den 31 Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vader of is deze overleden zijno moeder of zgn beiden overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte rerplicht De wgze waarop ran het doen ran de aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald AET 20 Hg die eerst na het intreden ran zgn 19e jaar doch roor het rolbrengen ran zijn 20sto ingezeten wordt is rerplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inschrgring aan te geren bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgring rolgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede ran art 18 Zgne inschrgring geschiedt in het register ran het jaar waartee bg rolgens zgnen leeftg d behooit Burgenteeater en Wethonders voornoemd roepen dientengerolge op de ingezetenen die hun 18de jaar hebben bereikt dat zijn zü die in het jaar 1870 zijn geboren en orereenkomstig het rorenstaande in deze Gemeente tet aangifte rerplicht zgn om zich op de rolgende dagen ter Secretarie aan te malden ran des roormiddags 10 tot des namiddai s 1 ure en zich in de daarljij rermelde orde te doen inschrgven te weten zij wier geslachtsnaafn begint met de letter A B C D E F G H L J K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1889 en zg wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q E S T ü V W X U en Z tusschen den 16 en 81 Januari 1889 Voorts strekt tot informatie van de belaijkghebbenden dat het register van inschrgving op den 31sten Januati des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de roorgesohreren aangifte te doon ingerolge art 186 R