Goudsche Courant, vrijdag 14 december 1888

1888 N 3796 Zondag 16 Decmber GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FINAIE DiryEREOOF in den BOEKHANDEL van Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda dar W Tamllan in earn boete Tin ƒ SB tot 100 j dat iedw die roor de Militie moet worden inge ohreTen zich behoort te Toorzien ran een extract uit het geboorte register dat bq de aangifte moet worden medegebiaoht dat dit extract aan hen die binnen deze Oemeenta iqn geboren op hunne aanrrage op het Bureau Tan den Burgelqken Stand ffralU zal worden uitgereikt terwql tij die elders geboren zjjn zich ter Gemeente Secretarie kunnen aanmelden teo einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hnnner geboorteplaats te doen aanTragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hiJ bij de inschrijTing Wijk en Nomxnar sifner woning juist kan opgeven Gouda den 13 December 1888 Burgeneester en Wethouders voornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWER HARETBEBICHTEN Gouda 18 Dec 1888 Heden was de markt weder ruim voorzien van inlandsche artikelen die meestal tot eenige verlaging langzaam verkocht werden Tarwe jarige Zeeuwsch ƒ 9 10 a ƒ 9 40 Mindere jarige Zeeuwsche ƒ 8 70 A ƒ 8 90 Nieuwe Zeeuwsohe ƒ 7 S5 a 7 60 Mindere nieuwe Zeeuwsohe ƒ 6 80 a ƒ 7 10 Nieuwe Polder ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Afwijkende ƒ B 7B i ƒ 6 Boode tarwe ƒ 6 a ƒ 6 20 Angel tarwe ƒ 7 a ƒ 7 20 Kogge Zeeuwsche B ÏB il ƒ 5 7B Polder ƒ 4 75 k f 6 10 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 40 8 4 70 Gerst Winter 4 60 a ƒ 5 10 Zomergerst ƒ 4 10 s ƒ 4 50 Chevsliergerst f 5 76 a ƒ 6 85 Haver per Heet ƒ 2 80 k fi per 100 kUo ƒ 8 i ƒ 7 50 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 a 8 S0 Buitenlandsch ƒ 5 50 B 76 Erwten Kookerwten ƒ 9 26 l ƒ 10 Niet kokende ƒ 7 i ƒ 7 Ï5 Boenen Bruine boonen beste ƒ 15 a ƒ 16 76 mindere ƒ 13 i ƒ 14 Witte boonen ƒ 11 60 k f 12 60 Duivenboonen ƒ 6 26 a ƒ 7 10 Paardenboonen ƒ 6 60 a ƒ 6 50 Kanariezaad ƒ 9 il ƒ 9 50 Spelt ƒ 2 75 a ƒ 3 Mws per 100 kilo Bonte Amerikaansche f 6 66 a ƒ 6 76 Odessa ƒ 7 26 ƒ 7 60 Cinquanine ƒ 8 25 i 8 50 De veemarkt met weinig aanvoer handel traag vette varkens goede aanvoer handel vlug 20 33 ot per half kilo varkens voor Londen zeer groote aanvoer handel redeljjk 18 a 19 et per half kilo magere biggen goede aanvoer handel redelqk ƒ 0 85 i ƒ 1 15 per week vette schapen redelijke aanvoer handel vlug f 16 a ƒ 26 nuchtere kalveren tamelyke aanvoer handel redelijk ƒ 5 i ƒ 12 graskalveren tamelqke aanvoer handel redelflk ƒ 20 a ƒ 40 Aangevoerd 60 partjjen Kaas handel vlugger als geweest is eerste qualiteit ƒ 28 i ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 20 i f 22 Noord HolUmdsobe ƒ 25 ƒ 28 Boter goede aanvoer handel traag goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weibotor ƒ 0 96 a ƒ 1 05 Burgerlijke Stand OEBOREN 11 I te Cornelia Fnderiki oiaen 6 F Bordes eo C Ripxud OVERLEDBN 10 Dee E Hekkert wed C Lieikcr 8t j 11 S TM Klerereii wed G de Vooii 95 j GEHUWD IS Dee N Verkerk eo T W Wildeckit J H eerlurdi e M Helkert F Annun n P vin Ondthoora ADVERTENTIËN BflTslleii Tan eene Dochter Merroow H C A SPABNAAIJQ mda 9 December 1888 Molihias Mevrouw IWES Crabethstraat vraagt met FEBHUABI eene flinke Dienstbode die kan koken KEMMERIGH is de beste BOUILLON goedsmakende Tleeschpepton roor maagIgders uitmuntend Kindervoedsel aanbeTolen door Professoren en Doctoren GROOTE FKIJSmUINBESINQ van de n roorhanden zgnda Dames en Kinder WIWTER en EEGEHMANTELS JONGEI SJASJES eo PAKJES BAHLMANN Co GOODA Gevraagd met FEBBOARI a s eene bekwame Tweede Meid Adres Crabethstraat Q 229 Terstond QËVBAA6D een DAGMEID F G goed kunnende werken en van soede getuigen TOörzien Adres in persooh Crabethstraat 265 boTenhnis De ondsrgeteekeode heeft de eer hg deze te berichten dat hg VEBHDISU is naar de Wijdstraat A 42a AWTOM WECK in Horloges Klokken Brillen Optische Artikelen als Borometers Tjiermo meters e nz KIEÜWSWMES A V OS Az E eiweg E 73 en 73 Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal Tan Geneeskundigen aanbcTolen ZuiTer uit HOP en MOOT gebrouwen Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij GebroTeteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPHNHXIIMBB Kruiskade 19 te Motterdatn Gedurende de maanden October en NoTember worden alle soorten winteijassen demisaisons regeomantels en Terder alle Heeren en Dameskleedingstnkken gordgden tafelkleedén garnituren trgp bont reeren enz gestoomd of gCTerfd in de nieuwste kleuren tegen Terminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepdt Toor Gouda en omttreken de Heer A VAN OS Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgscouranten te bekomen zgn Openlsare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 24 DEGEMBEB 1888 d i morgens te 10 uren aan het Huis Wgk L No 224 in de Doelesteeg aldaar van ESÜISENIEBSWAIIEH eene partg KAAS BOONEN enz voorts een WINKELOPSTAND TOONBANK en WINKELGEBKEÜSCHAPPEN een HANDKAB op veeren een TBEKHOND met HOK enz Des morgens TÓór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTOIJN DBOOGLEBVEB te Gouda HoUandsclie MELEINRICHTINa GOUDA hoek GOUWE ZOETEMELK 8 Cent per Liter KABNEMELK 2 BOTEB Ie kwaliteit 60 Ct Dagelgksch versche EIEBEN C DE BUMPER BESSEIVSAP EIGEN FABBIEKAAT Prijs 20 Gt per FLE8CH Slotemaker Co De Gondsclie Maclünefabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan voor de LEVE BIN G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lam pea m SIEMENS Branders Geen grijs Haar meerll Sh De nieuwe LONDON ia jt k de beste Tan alle bestaande par JtiJ B fnmerien om het grgze baar binoen enkele dagen te doen Terdwgoen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 S0 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F flz 122 Hoogstraat 128 Kraepelien Holm s EIZEL CACAO is de beste Voor dagelgksch gebruik oorafwoor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbeTolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrijgbaar in bussen Vi Wi ƒ 1 70 V Kgf 0 90 V Kgr 5 50 RR4EPELIEN HOLH ZEISÏ By deze Courant behoort een Bijroeicsel r 1111 De begrooting in de Earner L De algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting voor het volgende jaar heeft aan de liberale partg gelegenheid geschonken om rekenschap te geren van de houding die zg denkt aan te nemen tegenover de tegenwoordige regeering Zg heeft dit gedaan op eene wgze die pkit voor het gezond verstand der leiders Van oppositie quand même zal geen sprake zgn de liukerzgde berust voorloopig in de onbetwistbare nederlaag der hnnnen bg de stembus en zal met de regeering medewerken om zooveel mogelgk tot stand te breugen wat de belangen des lands vereiscben De afgevaardigde voor Amsterdam de beerde Beaufort trad eenigermate op als woordvoerder der partij althans zgne rede was de degelgkste die over de algemeene politiek gehouden werd Terecht betoogde hg dat de rol der liberale partg is die van j eschouwer maar van belangstellend toeschouwer Geen speculatie op overwinningen te behalen met hulp van eventueele ontevreden leden der regeeringspartjj maar handhaving barer beginselen waardoor zg tgdelijk nederlagen zal Igden in het parlement maar op den duur verwachten mag dat zg in het laud weder de overwinning zal behalen Een dubbele taak wacht haar aldus Aan de eene zgde te streven naar behoud van hetgeen s iert 1848 door haar of met hare medewerking ia tot stand gebracht aan den anderen kant te trachten vooruit te komen door bate medewerking te verleenen aan al wat voorgesteld zal worden iu het belang van handel en ngverheid van hervorming der financiën en het onderwgs voor zoo ver zg dit doen kan volgens haar beginselen Mocht dooi Begeering inbreuk worden gemaakt op de thans bestaande vrgheid van handel ran godsdienst of schade toegebracht aan een welingericht onderwgs dan zal de liberale partij daartegen protest aanteekenen en pal staan voor baar beginselen Aan dit programma van actie voor zijne partij waarbg zich zeker alle bezadigde geestverwanten kunnen nederleggen voegde de heer de Beaufort nog toe eene kenschetsing van het ministerie die iusgelgks volkomen juist was Hjj deed uitkomen dat wg weder na vele jaren hebben een parlementair ministerie in dien zin dat het tegenwoordig kabinet is voortgekomen uit en gestAind wordt door eene meerderheid in de KaAer Maar dit verblijdende feit verklaart ook tevens het karakter der tegenwoordige Begeering De meerderheid in de Kamer is het resultaat van een verkiezingsstrijd waarvan de leus niet anders was dan geen liberaal Het hoofddoel was blijkbaar om te verhinderen dat er in de Kamer eene liberale meerderheid kwam en bij het stellen van oandidaten heeft men zich in bet algemeen slechts de vraag geMald of men iem nd steunde van wien men zeker was dat hy fiiet tot de liberale partij zou behooren Vandaar het negatief karakter van het kabinet het zal wel verplicht zjjn te handelen zooals het bg de T erkiezing tot taak kreeg het tegenovergestelde te doen van wat de liberalen gedaan hebben Dit doet denken aan Voltaiyes versje bij gelegenheid van het optreden van Tuigot als minister van Lode 1 wgk XVI Je ne saü pat ee qu ü va aire I Hait Wen qu ü ƒ m fe contraire De ce qu oH fit jut u h présent Van dit negatief karsfcter der Begeering draagt hetgeen zg gedaan en vooral hetgeen zij nagelaten heeft da dnidelijke sporen Vooreerst hel uitblgren der beloofde herziening van de wet op het lager onderwjjs bg de verkiezingen w de 4rnk der scboolwetgeving zoo breed uitgemeten dat men geen dag langer dan noodig was moest wachten met het wegnemen van dien last Dan de aanwezigheid in het kabinet van den conservatieven minister van bnHenl zaken die inderdaad er de jniste kleur van aangeeft Verder die zekere twgfelmoedigheid en onbeslistbeid die men kan ojHnerken bg al wat van het miuisterie uitgaat en vooral zich uit in het nitstellen der hervormingen dooi het benoemen van allerlei commissiën Het spreekt van zelf dat de heer de Beaufort niet de eenige spreker van liberale zgde geweest is doch het kwam ons voor dat aan diens rede de voorrang moest worden toj ekend omdat hg den algemeenen politieken toestand voornamelijk behandelde Andere leden brachten meer bgzondere punten in het debat Zoo wees de heer Lieftinck op de jreiuige homogeniteit ést arimsten de beersn Boëll en Gleichman spraken over de flnancieele plannen der regeering de eerste meer bijzonder over de moeilgkheden waarin de gemeenten verkeeren wat hun belastingen betreft de tweede gaf zgne teleurstelling te kennen over de plannen van den minister van financiêtr die hervorming van het belastingstelsel niet schjjnt aan te durven Op deze opmerkingen aanvallen kan men ze niet noemen want daartoe was de toon te welwillend en de bedoeling te weinig vijandig bleef de overzijde het antwoord niet schnldig Behalve de minister vun binnenl zaken zelve kwamen ook zjjne beide paranimfen de heeren Schaepman en Lohman in het vuur Te hnnner eer moet gezegd worden dat zg oomiddellgk voegden in hun nieuwe rul van verdedigers van Jiet kabinet waarvan zjj de peetvaders zgn De rede van den heer Schaepman die het eerst het woord voerde was niet bijzonder gelukkig Schering en inslag van zgne verdediging was een vergoelijking van de beweerde tekortkomingen van het kabinet door te wgzen op dergelijke feiten en antecedenten der liberale ministeriën Homogeniteit Was dan het ministerie Kap peyneGleicbman homogeen op het stuk der grondwetsherziening Het negatief karakter der 1 politiek van de rechterzgde Is vroeger bjj de liberalen zooveel positiviteit gebleken Het uitblijven der onderwgswet Heeft Kappeyne ook niet een half jaar werk gehad ia 78 En daarbij pleitte hjj allerlei verzachtende omstandigheden het wetten maken is een ernstig en moeilijk w rk vooral voor nieuwe mannen die zichirgj erst in de zaken moeten inwerken terwjjl de regeeringspartg uit twee verschillende bestanddeelen bestaat Een betoog dat de opmerkingen der woordToerdern der linkerzijde allen grond misten blepf achterwege Terecht wees later de heer Mackay zelve die in de Kamer hoe langer hoe meer toont niet alleen een bekwaam en gematigd staatsman maar ook een handigdebater te zgn deze hulp van de hand Het kan mgns inziens nooit eene verontschuldiging zgn voor eene Begeering te wgzen op eene font door eene vorige Begeering begaan integendeel dit had haar moeten leereu om die fout teontgaan maar ik meen dat er geen fout begaan is Dit is de ware manier om zich te verdedigen en erkend moet worden dat de minister erin slaagde aan te toonen dat de Wid ng naareene onderwgswet niet van ör pfcsT ng was vrij te pleiten en minstens vreemd was in den mond der liberalen die met de tegenwoordige regeling tevreden zgn Die wet zal komen zeide hy zg is in bewerking En bg dezeverzekering voegde bg eene mededeeling die in eenigszins pikanten vorm een niet geheel ongegrond verwijt bevatten aan de liberalepartij Wanneer die wet komen zal vertrouwik dat daaruit zal blgken dat er ook gelet isop de rechten der minderheid Waar men met eenigeu grond aau de liberale partg mag verwijten dat zg bg menige wet maar speciadl bg de onderwgswet niet in het oog heeft gehouden dat er ook eene minderheid in den lande was eene zeer krachtige minderheid die het grootste belang bg dat onderwijs had hoop ik dat verwgt te ontgaan Ik ben telang lid der minderheid geweest om niet teweten wat eene mifPkrheid toekomt Wanneer de nieuwe wet wordt ingediend zal hetblijken dat ik niet nit het oog heb verloren dat hier te lande eene minderheid bestaat dieook hare rechten heeft Ons bestek laat natuurlijk met toe het ge t heele debat op den voet te volgen Wjj hebben er enkele grepen uit gedaan om den geest te doen uitkomen die thans op het Binnenhof de verschillende partjjen bezielt Duidelijk is gebleken te rechter en te linkerzijde is het erkend dat het tegenwoordig ministerie niet is een clericaal bewind Het moge zgu ontstaan te danken hebben aan kerkelijke hartstochten van deze is tot dus ver geen spoor te ontdekken in de regeeringsdaden Conservatief wil het ook niet heeten ondanks zijne anti liberale neigingen Het veiligst gaat men als men het aanziet voor een coalitie kabinet dat de steun heeft der kerkelijke partijen omdat deze het beschouwen als den wegbereider voor een zuivere Regeering van hare kleur BINNENLAND G0UDA n6 December 1888 VEBGADEÉING VAN DEN GEMEENTEBAAD Dinsdag den 18 December 1888 des namiddags ten 1 ure Aan do orde Het voorstel betreffende eene wijziging der Ge meentebegrootiog dienst 1888 De Ontwerp Verordening regelende het politietoezicht op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen Woensdag werden door de fectie der Nederl Khijnspoorwegmaatschappij vvpacht de restauratiën der stations Utrecht Arnhem Kotterdam en Gouda voor het tijdvak van 1 Mei 1889 tot 30 April 1892 De hoogste inschrijvers ware voor Utrecht P Vernimraen te rnhem voor ƒ 20 160 voor Amhem J W L Burgers te s Gravenhage voor ƒ 13 520 voor Eottordam J M van Kuylcen te Amsterdam voor ƒ 6500 en voor p ida A Bosman aldaar voor ƒ 26B0 alles per jaar