Goudsche Courant, woensdag 19 december 1888

De Meretaria deelde mede dat op de Ciroalaire aan da Hoofden der Gemeenten in Nederland waarin TOBOoht weid in t belang der Maatschappq te willen optreden tot dusrerre ongeveer 60 antwoorden ingekomen waren Het LedentM bedroeg toen bqna 1000 terwjjl een SOtal begunstigers toetreden zijn een aanwinst die nog wel niet groot genoemd kan worden maar waardoor de Maatschappq toch in staat is het eerste diens aar reeds werkuam op te treden Zoo spoedig mogelijk in t nieuwe jaar iaI de eerste aAerering Terschynen van het Tydschrift dat eenvoudig ingericht aan alle leden gratis zal worden toegezonden Verder zullen er enkele voordrachten over bosohcultuur en over de werking der Mautsohappü gehouden worden en vleit het Bestuur zich dat de meer dan 1000 Gemeenten waaruit het nog geen antwoord op zgn circulaire ontving nog een flink aantal leden bezorgen zullen alleen door groote deelnamo toch zal het mogelijk zijn met kracht te kunnen optreden Een venamelaar van postzegels te Wiesbaden heeft onlangs zijne collectie voor ƒ 3600 verkocht asn een handelaar te Londen die opzettelijk daarvoor uit Engeland overkwam Men schrijft aan de N R Ct In het nummer uwer courant van 13 dezer trok mijne aandacht een berichtje aangaande eene nieuwe gïoente de oorspronkelijk uit Japan herkomstige knolle es van de andooru Tegenover eigenlqk meer naast deze groente wensch ik de aandacht te vestigen op een ander bier te lande nog vee te weinig bekend gewas dat eigenschappen bezit welke het in de toekomst wellicht eene zeer voorname plaats zullen doen bekleeden onder de winter en voorjaarsgroenten Ik bedoel n 1 de Claytonia cubenais ook genaamd winter postelein Men zaait deze groente in Augustus in den vollen grond en plaatst de plantjes die zich onderscheiden door eene fri ie rozetvormige groeiwyze in een bak onder plat glas Beeds in October en November kan men de jonge blaadjes die ziob zeer welig ontwikkelen afsnijden en gebruiken Zg worden gebruikt als kropsalade toebereid en zljt beter dan deze voor wintergebruik geschikt omdat de blaadjes vleezig zijnen op het gevoel minder kond of ook wordt deze groente genuttigd na toebereid te zgn volkomen gelyk als spinazie Zg heeft dan don sm ak van dit gewas maar is fijner minder draderig en van de onaangename driehoekjes heeft men geen last Vooral is deze plant aanbevelenswaardig om haren snellen groei Ternauwernood eene week nadat zij afgesneden zijn kan men in dit seizoen de blaadjes weer snijden In het vooijaar is de groei natuurlgk nog veel sneller Onder gewoon plat glas geplaatst vordert deze plant geene bedeklcing met matten maar verdraagt de strengste vorst onderwq welig doorgroeiende Aan het verslag der voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Onderhoorighed looponde van 16 tot en met 29 October jl wordt door de Javtucie Qmrtrnt het volgende ontleend Oroot Atjeh De verschillende posten in de linie alsook patrouilles die soms van den eenen post naar den anderen trekken werden nu en dan zwak beschoten Kene bende van circa iO man welke zich bg afwisseling te Toengkoeb en te Kota Toeakoe bij Koeala Gigieng ophield beschoot in de laatste dagen nu en dan Boekit Karang Op den 16den October werd door en vgftal AQ ehers een sloep die den officier van gezondheid van Langong naar Fakan Kroeng Tjoot overvoerde beschoten en werden twee der opvarenden licht gewond In den nacht van den 17en October werden in de nabgheid der brug over de Kroeng Tandjoeng nagenoeg 80 moeren en bouten en vgf laschplaten van de spoorbaan weggenomen Den 23ett October te 9 uur s avonds betrapte Toekoe Nja Bantah een veertigtal kwaadwilligen die dicht bg kampong Lamrung bezig waren de telephoondraden tusschen IBoekit Karang en OlehKarang te roeven Na een kort vuurgevecht werd die bende verjaagd en een gedeelte van het reeds geroofde draad achterhaald Op de stoomtram werden na en dan langs enkele trigeoten schoten gelost terwgl vqandig volk soms de telephonische gemeenschap verbrak en telephoondraad roofde Onderhoorigheden Op de Noord en Oostkust werd de rust niet verstoord De hoeloebalang van Samalanga Toekoe l ihik Mohamed AU Basja maakte gedurende den verslagtgd zgoe opwachting bg den civielen en militairen gouverneur te KotaBadja Volgens hem werden er in den laatsten tgd wel geen vgandelgkheden tusschen Fasaangan en Samalanga gepleegd maar houdt Tjihik Samaoen van Fassangan niet op zoowel in bet Merdoesche als in de bovenstreken van Samalanga Sjoch Chobat tegen het rechtmatig hoofd van dit staatje te intrigeeran en Samalanga s vijanden voor en na van wapens te voorzien De Iman van Lengbattab houdt d di thans in Pedir op en sehgut gebroken te hel n met ign zwager Toekoe Bin Kemala Van de 4esohillen waag de pretendent sultan betrokkeir is werd niets iwers vernomen alleen werd do verwijdering tKohen hem en Toeankoe Haschim bevestigd Op onze versterking te Segli werd gedurende den verslagtgd nu en dan geschoten Op de Westkust bleef de toeataad stationnair Alleen valt te vermelden dat het hoofd van Iiambesoi naar zija land teruggekeerd is en het bestuur van dit staatje weder aanvaard heeft zoodat aldaar het wettig gezag is hersteld De Ka oeroean van Loöng en Kroeng Sabil kwamen ter bespreking van zaken naar KotaBadja Tusschen laatstgenoemde en den Imam van Tenom waren geschillen gerezen die door den adsistent resident ter Westkust in der minne werden vereffend De weersgesteldheid was afwisselend De gezondheidstoestand bleef ongunstig Dagelgks werden gemiddeld 27 lijders in het hospitaal opgenomen van welke gemiddeld 11 met beri beri zoodat de stand dier ziekte iets gunstiger is geworden dan gedurende den vorigen verslagtijd De ziekte en sterftecgfers waren beide stationnair Door de Begeering zgn bg de Kamer ingediend drie ontwerpen van wet als lo tot regeling van de pensioenen der burgerlgke ambtenaren 2o id van de peusloeren der weduwen en weezen van die ambtenaren 3o tot nadere regeling van de heffing en bestemming der kanselarg leges In hoofdzaak worden in deze ontwerpen de voorstellen der staatscommissie van 1881 twuggegeven behoudens enkele wijzigingen Volgens hel rapport zuUen al de bezittingen van het burgerlijk pensioenfonds worden overgedragen aan het op te richten weduwen en weezenfonds hetwelk daarentegen zou worden belast niet alleen met de voldoening der ingevolge de wet toe te kennen weduwenen weezen pensioenen maar ook met de uitbetaling van de bg het in werking treden der wet ten laste van het pensioenfonds reeds verleende pensioenen Het regeerings voorstel gaat uit van het beginsel dat uit de bezittingen van het pensioenfonds aan het het nieuw op te richten weduwen en weezenfonds niet meer zal worden Uitgekeerd dan noodig is om een kapitaal te vormen waarvan de interesten met de bgdrsgen der ambtsnaren voldoende zuUen zijn om de ingevolge de nieuwe regeling te verleeoen weduwenen weezen pensioenen te voldoen Wat daarenboven in het pensioenfonds aanwezig is wordt aan den Staat uitgekeerd die daartegenover de uitbetaling der reeds ten laste vsn het fonds verleende pensioenen voor zgn rekening neemt De waarde der aan het pensioenlFonds toebehoorende en aan het weduwen en weezenfonds toe te kennen kapitalen ook na aftrek der uitkeering van 8 000 000 aan den Staat is groot genoeg om uit de rente daarvan gevoegd bg de voorgestelde korting van 6 pCt op traktementen en pensioenen de volgens de wet te verleenen weduwen en weezenpensioenen t kunnen betalen De minister heeft gemeend aan een dadelgke afrekening tusschen den Staat en het nieuw op te richten weduwenfonds boven jaarlgks terugkeerende uitkeeringen en eventueele latere verrekeningen de voorkeur te moeten geren Een leerrgke bgdrage tot het hoofdstuk kunste naarsellende vindt men in het Wiener FremdenbUit Enige jaren geleden vertelt een der berichtgevers schitterde aan het operetten uitspansel te Praag als ster der eerste grootte de naam SohenkUllmeyer Men huldigde de flinke altoos vroolüke diva die iu de heerlijke toiletten prijkte die het repertoire op het Prager tooneel beheerschte en in haar woning op vorstelgken voet leefde Mevr Minna Schenk UUmeyer was een Weener mei e van geboorte had in kinderroUen op het Burgtheater reeds succes gehad toen als soubrette bij Furst later te Graz triomfen gevierd en was toen 4 ezig te Praag de hoofdrol in alle nieuwe operetten te oreéeren Zg ging ook van daar uit als gast naar allerlei Duitscha tooneelen van den eersten rang on werd onder de begaafdste actrices in haar genre gerekend Na tien jaren de lieveling van het publiek geweest te zgn moest zg een deel van hare rollen opgeven spoedig leden haar humeur haar orgaan en hare gezondheid Zg moest rust nemen zag geen gelegenheid om haar contract te vernieuwen en ging te Weenon wonen Kolossale verhuiswagens zetten daar haar prachtige meubels neder maar steeds sneller en sneller verdwenen die schatten steeds gebrekkiger werd de elegantie der dalende grootheid tot een beroep op de liefdadigheid harer talrijke vrienden en vereerders uit beter dagen de gewezen primadonna weder in herinnering bracht Thans heeft het Prager Landes theater haar e n pensioen verleend Minna Sohenk CUmeier woont nu in een kamertje in de nieuwe wgken daar heerscht thans weer de grootste ellende en nogmaala wordt er een Igst aangeboden ten behoeve der vroeg vergrgade kunstenares die voor vijf jaar nog de ster was van een der grootste Ithesttn Wie over iractisohe msnschen spreekt of hoort spreken denkt daddgk aan de Bngetschen Van zulk een practiachen zin heeft mrs Cooper Oakley andera gezegd mme Isabel do modiste uit Bondstreet in Londen blgk gegeven Zg had opgemerkt hoe moeilgk hare werksters en winkeldochters gelegenheid konden vinden om fatsoenlijk en goedkoop te diueeren En zij klaagt niet over dezen toestand maar slaat de hand aan den ploeg en opent The Dorothy een model restauratie voor dames in Mortimerstroet die de stoutste droomen verwezenlijkt Miss Cooper wordt geholpen door 3 anderen mig Cooper haar zuster mijnheer en juffr James Hops Mevr Oakley geeft een portie gesneden ossenvleesch en desnoods twee als gij hongerig zijt en twee groenten voor 8 stuivers Pudding kost een stuiver gelei l i stuiver De hongerige kantoorbediende zal dit niet met droge oogea kunnen lezen zoo goedkoop is het De eetkamer is met twee kleuren geschilderd en ziet er allergezelligst uit Japansche waaiers en zonneschermen versieren da wanden Drie meisjes bedienen de gasten maar de eigeneressen van het hotel zijn niet te trotach de gasten zelf te helpen Ik lever nu geregeld 80 diners per dag zeide mevr Cooper Oakley en de inrichting dekt volkomen de onkosten Men heeft mij zelfs uitgenoodigd meer restaniaties in Buckingham Palace road en Citywards te openen Er is geen enkele reden waarom Londen niet overal inrichtingen zou hebben als deze Derotby restauratie Mevr Oakley ia verwant aan de Ponsonbys en een paar andere adelIgke families en lady Dorothy NevUl behoorde laatst tot de gasten Maar Dorothy werd voomankelgk geopend voor winkeldochten Mevr Cooper heeft een uitmuntende kok van Folkestone uit het Pierhutel die niet alleen lekker kookt maar uitstekend weet voor te sngdon Al d spgzeu worden op gaskooktoestellen bereid De rDorothy restauratie opent here deuren om 10 uur maar men zendt niemand wog die vdór dien tgd komt en sluit 9 30 Mevr Oakley denkt er sterk over eene nieuwe uitbreiding aan hare onderneming te geven Zij zal diners buitenshuis laten bezorgen in een bukken trommel met een komfoor met imtMkool ten oinde de spjjsen warm te houden Dit denkbeeld ontleent zg aan de restaoratiet te Bom Nu het rondbrengen van eten in zoogenaamde kookketels of dragen is hier zeker geen nieuws Eenigen tgd geleden werden in het noorden van Frankrijk een aantal misdadigers veroordeeld en ta Douai gevangen gezet Dezer dagen hebben zg een poging aangewend om uit hunne gevangenis Ie ontsnappen Het waren twintig van de gevaarlijkste en beruchtste inbrekers en dieren die het plan smeedden om den gevangonwachter een bediende en den portier te overrompelen en vervolgeus te ontvluchten Maandagmiddag tegen 5 uur zon de aanslag plaats hebben Een zekere Dubois naderde ongemerkt den wachter greep hem bij de keel en duwde hem een prop in den mond terwgl de berochte Van der Zande een der aanvoerders van den troep hem bg de boenen greep en de andervn hem bonden Evenzoo werd de op niets kwaads verdachte bediende beetgepakt gebonden en in een wascbhok opgesloten Op hetielfde oogenblik sloop een derde naar het kantoor van den chef der gevangenis en zette hem en zijn secretaris door het omdraaien van den sleutel gevangen Dit alles was het werk van een oogenblik Toen bleef de portier nog over Gelukkig bemerkte eon lantaarnopsteker dat er iets ongewoonspUats had on waarschuwde den portier die zichnaar de plaats begaf waar de misdadigers zich bevonden en nog juist den tijd had hen achter eenhek op te sluiten Van zijn kant riep de gevangenisohef uit het raam van het vertrek waar hg opgesloten zat en dat op de straat uitkwam om hulp De politie kwam opdagen en bracht de gevangenenweder naar hunne cellen terug Daarop gingi men aan het zoeken wWr de wachter gebleven was en vond hem ten laatste met den bediende in het wascbhok teruj half gestikt door den prop dien de booswichten hun iu den mond hadden gestopt Het Spaansche sta4je Plaeenoia had dezer dagen eene cause oflèbre die ook buiten hare grenzen da aandacht heeft getrokken De zaak gold hot terug keeren van een dood gewaande den heer Eustache Garcia Campo Ayala een lid van een der eerste families van de stad De vader van dezen ion was tweemaal gehuwd De eerste vrouw waa in 1867 op onverklaarbare wgze verdwenen Men dacht dat ze zioh bad verdronken niettegenstaande het huwelijk gelukkig scheen men sprak van een misdaad van zelfmoord tweemalen werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld maar alles was tevergeefs en het Igk werd niet gevonden De zoon was toenmaals student te Madrid en trok zich dit voorval en het nieuwe hnwelgk dat zijn vader twee jaren daarna sloot zoozeer aan dat hg het verstand verloor en in een kraukiicnigengestioht moest worden opgesloten Daar bleef hij tot zijn dood in 1882 De vader was intusschen gestorven en zgne weduwe ook na eerst nog hertrouwd te zijn geweest methaar advocaat Het vermogen van 600 000 frs door den ouden don nagelaten was door al diesterfgevallen aan de nabestaanden van de tweede vronw gekomen Niemand dacht dan ook meer aan de familie Campo toen nu een paar jaar geleden het gerucht zich verspreidde dat don Garcia niet dood was en dat men een anderen krankzinnige onder zijn naam begraven had Een jonge vrouw een vriendin der familie had het ontdekt Zg had zich krankzinnig gehouden was in het gesticht opgenomen geworden en had daar met haar eigen oogen gezien dat don Garcia niet alleen nog leefde maar zelfs geheel hersteld was Na een tgdje liet ze zich ontsUan maar keerde spoedig daarop met een dokter terug en wist do invrijheidstelling van don Garcia te bewerken De personen die zijn erfenis in handen hadden en nu verplioht zouden zgn den terug te geven beweerden echter dat men hier met een bedrog ta doen had en dat da herleefde don Garria een avonturier was Op dien grond stelden zQ een mvnolging tegen hem in en dezer dagen werd nu deze zaak behandeld Zg leidde op grond van een aantal getuigenissen tot do vrijspraak van don Garcia die uu het recht op z jn naam en de lulatenachap van zgn vader zal handhaven In het sta4je was de opgewondenheid over den uitslag algemeen en er ging zelfs een adres rond waarbg het gemeentebestuur werd verzocht den datum der vrgspraak onder da algemeene feestdagen op te nemen Wis bet eerst op het denkbeeld is gekomen om een prairiebrand met bu lhoiden te blussehen vermeldt de fiuun niet Oude bewonen van Texas verklaren dat wanneer de Indianen een groot aantal buffels hadden gedood en een feestmaal hielden hunne vuren zich soms ta ver nitbr iidden en de vrouwen dan een verseh afgestroopte buffelhuid gebruikten om de vlam te smoren Texasche koeherden rekenen ziek de eer toe van dit middel bet eent in toepassing gdinuiht te hebben om een prairiebrand ta Uuaaohan Het prairiagnu smeult op zekere tgden Van het jaar veeleer dan dat het brandt maar bg aanhoudende droogte wordt het zoo ontvlambaar als tondel Het natnurlgk verdord gnt venwakt het vee en als het te hoog opschiet blgft het in den winter niet goed Eene brandende cigarette of een vonk vuur is genoeg om den brand aan te steken De koeherdsr altgd op zijn hoede ziet het In deze streek is het water Bchaan en brandslangen en stoomspuiten heeft men er niet Het middel om dan brand te bloaachen is eigenaardig en bg de hand Pang 1 gaat de revolver vaa een koeherder zgn schot mist niet een stier valt en is onmiddellgk dood Dadelgk verzamelen zich een twaalftal koeherden om het doode dier en in een oogenblik hebben zij het gevild t Is geen huid voor de looierg die ne ea wordt a ehaald maar er kleeft nog wel vier duim van het vleesch aan t Is eene zware huid Nu binden de koeherden aan de afhangende zgstukken van de huid ter wsderzgde een touw sUian dit om hun zadolknoppen springen op huune ponoies en in vliegendon galop sleepen zg de huid over het vuur en bluaschen het uit Andere koeherden volgen en bluaachen het weinige vuur dat nog overgebleven is Het is voor de kleine paarden een zwaar werk aldus de vUkte te schuren Zoodra zg teekenen van vermoeidheid geven springen de ruiten er af en bestggen andere paarden Zoo gaat het eenige mijlen ver met halsbrekenden spoed De moedige dieren worden niet gespaard en wat zg aan grootte missen vergoeden zg door vlugheid Een fetsoenlijk stadapaard zou zulk werk niet kunnen doen want nooit zou het er toe te brengen zijn door de brandende prairie te rennen Ten onrechte zou men zich echter een prairiebrand voorstellen als een tooneel dat eenige overeenkomst heeft met den brand van Moskou Ib werkelijkheid is het een vuur laag bg den grond maar met een diehten rook Alleen wanneerer boutgewas ia de nabgheid is Terkrggt debrand natuurlgk eene zekere grootschheid Sarpet t Weekly BoltenlaDdsch Overzicht Te Pargs wordt de politiek op den achtergrond gedreven door den val der Panama maatwifaappij Lesiepe en de andere adminiitrateun hebiien hun ontslag genomen vermoedelgk omdat het door t Ministerie voorgestelde uitente redmiddel om de betalingen voor 3 maanden te schonen verworpen is Duizenden zoogenaamde kleine lieden zijn nu bon geld kwijt Door de algemeene beweging over het dreigende faillissement der Panama maatschappg is weinig aandacht geschonken aan een ontwerp dat de Franscbe regeering te gelijk met het Panama voorstel bg de Kamer indiende Dit ontwerp betreft de verkiezing van afgevaardigden In dit opzicht heeft het ministerio Floquet zich verklaard voor het herstel der enkelvoudige districten die elk iéa a evaardigde benoemen ter vervanging van den nu geldenden tentUn de liite Dit voontel werd mot bijna algemeene stemmen in den ministerraad aangenomen want de minister van buitenlandsche zaken de heer Goblet was de eenige die er zich tegen verklaarde Het is nog onzeker wanneer dit ontwerp in behandeling zal komen De grondwetsherziening zal in dit jaar niet meer aan de orde komen Eerst in Januari of Februari van het volgende jaar zal de eommissie haar rapport over de verschillende ontwerpen bij de Kamer indienen Het zgn geen dagen van onverdeeld regeeringsgenot welke het Ëngelsche ministerie tegenwoordigd beleeft En wat het ergste is niet de oppositie voomamelgk maar de eigen vrienden der regeering verbitteren haar het leven Na lord Bandolph Churchill heeft zg nu een aanval te verduren gehad van lord Charles Beresford voorheen evenals de eente lid van het kabinet Salisbury Als voormalig lord der admiraliteit ia lord Beresford een bevoegd beoordeelaar van den toestand der Britsche zeemacht Wat hg hiervan gezegd heeft moet lord Salisbury s geweten wakker schudden en een nianwe paniek onder het Britsche irolk in het leven roepen In een uitvoerige rede zette lord Beresford in het lagerhuis uiteen dat Groot Brittuqe een vloot heeft maar welk een vloof De Britsche vloot zou volgens officieele getuigenis in staat zgn Engebuids kust en handel tegen die van twee mogendheden te verdedigen in waarheid zou zg op dit oogenblik niet die van Frankrgk alleen kunnen weentaan Frankrgk ia iiT het buit van dertig oorlogschepen in Juli IL heette het officieel dat Engeland 49 sohspen had maar rekent men hieraf de schepen zonder effectieve waarde en die welke in andere werelddeelen in dienst zgn zoo blijven er ataohts 30 sohepen over om in geval van ooriog de kust en den handel van Engeland te beschermen een onvoldoend getal daar de Britsche vloot ingeval van een oorlog met Frankrgk schepen zou beschikbaar moetan houden om de havens van Toulon Cherbourg Brest en andera Fnnsohe havens te bewaken Na nog de gevaren welke uit dezen toestand moesten voortkomen te hebben besproken ontwikkelde lord Beresford zgn denkbeelden over de wijze waarop verbetering is aan te brengen Een crediet van 20 millioen pd st achtte hg noodig om de vloot te doen beantwoorden aan de gestelde eischcn 10 millioen voor nieuwe schepen en 10 millioen voor uitrusting Zwak was de verdediging van lord George Hamilton fmt Lord of the Admiralty tegen de scherpe critiek van lord Beresford die hg niet weerlegde maar met de toezegging beantwoordde dat de regoering bet voornemen koesterde in het volgende jaar een programma in te dienen waarin alle wensohelijke hervormingen tonden worden opgenomen Bgna wordt de diepe indruk door de mededeelingen van den ex lord der admiraliteit over den toestand der Britsche marine gemaakt verdrongen door de ernstige berichten uit Afrika De dappere Bmin paohs zou ten slotte toch zgn arbeid onvoldaan hebben moeten laten en door zgn muitende troepen aan de Mahdisten nitgeleverd zgn tegelijk mot een blank reiziger vermoedelgk Stanley Vrees voor beider lot heeft lord Churchill gisteren de vraag in den mond gelegd wat de regeerin zal doen en of zg onder deze omstandigheden niet voornemens ia onderhandelingen aan te knoopen met den Mahdi alvorens aanvallenderwgze te werk te laten gaan tegen de Arabische stammen die Soeakim belegeren Zou toch hier de vgand de nederlaag Igden dan is het ergste voor Emiu paoha en Stanley van de wraakzacht der Mahdistsn te vreezen Na de behandeling der koloniale aangelegenheden heeft de Duitsche Bijksdag terstond vacantia genomen en bepaalde de eentvolgende vergadering op 9 Januari Voor het eent kwam graaf Herbert von Bismarck als plaatsvervanger van zijn vader met een groote rede in het vuur Zeer handig maakte de minister van het voontel dat de heer Windthorat ter bestrijding van den slavenhandel indiende gebruik om dit als een bewijs van goedkonring te beschouwen van de koloniale staatkunde welke de regeering op Afrika s oostkust wil volgen De verantwoordelijkheid van het wetsontwerp dat de regeering weldra tot handhaving van de bezittingen der DuitsehAfrikaansche maatschappg zal indienen komt dus voor rekening van den Bijksdag De heer Eugen Bichter die zich tegen het voontel verzotte spreekt daarom zeer ironisch over dit bijzondere en ongewone constitutioneele optreden der regeering Blijkbaar zegt de leider der Fortacirittler in de Freiiinnige ZeUung geschiedt dit alleen met het doel zich bg de gevaarlijke onderneming den rug te dekken In allen gevalle ial nu Duitschland een koloniaal leger van 900 man gaan uitrusten ten einde daarmede de voornaamste punten der Duitsche bezittingen op Afiika s oostkust te bezetten Dit is de practischo uitkomst van het koloniaal debat Namens de nationaal liberalen trad daarbg de Hamburger koopman Woermanu als woordvoerder op daar de leider der partij de heer Von Bennigsen door r eerings bezighaden in Hanover verhinderd was de zitting bg te wonen De heer Woermanu hield een uitvoerige lofrede op de koloniale staatkunde en werd daarbij ijverig gesteund door de hoeren Von Kardorff en Von HeUdorff de leiden der vnj conservatieven en conservatieven De heer Eugen Bichter nam ook geen deel aan de bespreking maar liet de bestrijding van het voontel Windtborst over aan den heer Bamberger een der bekwaamste leiden der liberale oppositie aan wien deze taak volkomen was toevertrouwd BECLAME Houderddaizend mensoben zgn niet in staat bg iedere grootere of kleinere ongesteldheid dadelgk faun lichaam die zorg en verpleging ten deel te doen vallen die binnen het bereik der meergegoeden vallen Deze honderd duizenden zijn dus meestal verplicht zich zoo goed zg kunnen te behelpen met huismiddelen In dal geval is het van het hoogste gewicht dat zg geen waardelooze drankjes of poedertje koopen waardoor hun het geld als het ware uit den zak geklopt wordt Het komt er vooral op aan het rechts huismiddel uit te kiezen zelfs bij storingen in de spijsverteering en de voornaamste geneesheeran hebben erkend dat iu deze gevallen de sedert 10 jaren bekende Zwitsersohe Pillen van den apotheker BICH BBANDT glans rgk hare geneeskracht bewezen hebben Evenwel lette men er op dat men de met den rechten voornaam aangeduide BICHABDS BBANDfS Zwitsersohe Pillen bekomen daar er vele bedrieglijke eenderen namaaksels met denzolfden naam geteekend verkocht worden Men houde steeds in het oog dat lederen doos echte pillen een wit kruis op een rood veld als etiket drage en de benaming Zwitsersche Pillen van den apotheker Biohard Brandt drage Alle andere uitziende dooten weigere men Echt te verkrggen bg de firma J C Zeddenrijk en Co Drogisten te Gouda iPOSTEiR Xcr jisr LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden F K Kiene Nieuwediep 8 van Loon Viissingen Van GOüDEBAK W Bietveld Maassinis Van ZEVENHUIZEN J Bontebal Botterdam BBIEFKAABTEN Wed van Helden Leiden De Directeur van het Postkantoor SIMONS Afloop van Openbare Verkoopiogen van Onroerende Ooederen VEILING 17 DECEMBEB Huis en pakhuis Oude Gouwe B 2 4676 k L L van Dont te Gouda Burgerlijke Stand GEBOREN I 14 Dee Bsrtliolomaiii oaden W tm Dijk CD A A VSD Iieflaweo Genrdioi WilbelmiDS ouden M J Oosterling en H M A Klere Sopliis Geertroi ooderi L 1 Boot overleden en P S Spruit