Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1888

1888 N 3798 VrUdag 21 Dttenber Bg den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeenteraad ve00GOVDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die hg den Raad inkomen alade discussiën in de Vergaderingen gevoerd i Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1888 A IBIRII TIECIMIAJ FINALE DITVEREOOF in den BOEKHANDEL van GOUDSCHEICOURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken XTVTTVTTïïTVTX A TVTT trooihiKettan die niet onderènkend zijB en waarvan j3Xl Si ülXM JLIjCXXV XJ men de he onut niet keol M4li IS JolMiaM oadm 1 Terbirg tn P Sail Adrisoa Mint T Rtii u A Uislnnp Tiaoia ooden 1 Bilk en 3 vao don Hoovd Feuna Adriaoa oodarf S Tak n 0 Mea 16 Owardaa Coroelia j 6deri J Verboom en J nn Leeuwen 17 ErerdiDa oudera J B Boot en en D Donk Moordreoht OVEBLEDEN C 1 Kinit 8 m D Fotgit kiiavr nn P Veranel 68 j J van Vliet 66 j OSnVWD C I kaiaan en J Boon Gouderak GSBOKEN Jai ondera D Stoppelenburg en C J Uent Stolw k OVERLEDEN S van Vliet 63 j U van den Berg SS j W Molenaar 71 J ReeuwUk GEBOBEN Leendert ondera C van Ee en M Ferigk OVBRLEDEK M Hoeksel 4 ra Haastrecht GEBOREN Ane oodera G van Leenwen en A van Vliet Barbara oodera J Koolmeea en A dee Hoed ONDERTROUWD D Veratoep en A den Hoed ADVERTENTIEN Voor de vele bewjjzen van belangstelling by ous Hawelyk ontvangen betuigen w onzen hartelgken dank L ÜITENBBOEK J UriENBEOEK VAN OIB HbIJDKN Gouda 18 December 1888 De ondergeteekende betuigt bg deze zgnen bartelgken dank aan H PLANKEN wegens het met levensgevaar redden z ner Ëchtgenoote nit het water der Raam op Zaterdagavond A OATTEL Mevrouw de ROTTE OOSTHAVEN vraagt met FEBRUARI eene Mevr IJSSEL de SCHEPPER VRAAGT tegen I FEBRUARI eene bekwame lAITELS eo GOSTDIES Tegen I FEBRUARI a s of eerder wordt gevraagd eene COVPEUSE geschikt om met fijn publiek om te gaan Offerte onder het motto Coupeuse worden ingewacht bg de Boekhandelaars van BENTHEM JUTTING te Middelburg NIEÜWESANOSDHOENEN A ▼ OS Az Kleiweg E 73 en 73 De ondergeteekende heeft de eer bg deze te berichten dat hy VERHUISD is naar de Wijdstraat A 42 a in Horloges Klokken Barometers Thermometers Brillen Pince nez en andere optische artikelen De Goudsclie Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor deljEVERING van Gasmachines Gaskadiels Gaaovens GaslampenVenz Ag tuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Verkrijgbaar prima GRUIJÈRB KAAS SCHWEITZER KaSE LBIDSCHE BOTER i 80 Ct n KEUKENBOTER 50 i P K HAZEBROEK Lange Tiendeweg D 28 Ter overname aangeboden eene WATER en VUURNERING en KRUIDBNIER8WAREN Adres Wfldstraat A 170 AGENTEN gevraagd voor den verkoop van oriiflneele LOTEÜ tegen hooga provisie en bjj geschiktheid met salaris Briev onder motto AGEJVT INTERN ADV BDREAÜ Kalverstraat 120 AmiUrdam Uo 2 van de DUIE der opnieuw ontvangen Getuigschriften Dus nn in het geheel 922 Getuigschriften wegens bergroei van het Hoofdhaar en den Baard Ml Zeer tevreden over de werking van uw haargroeimiddel zoo deel ik U mede dat ondergeteekende met den inhoud van 2 flacons het gewenschte resultaat verkregen heeft U kunt met mgne mededeeling handelennaar goedvinding Is onderteekend Schoonhoven W KRÜYT Uitval van Haar Roos of Schilfers dntt Haar Baardworm vroegtydig grfls worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Baar ontwikkeling 8BalHem Den Heer Theophile zg medegedeeld datondergeteekende sedert eenige jaren het klenrmiddel heeft aangewend ten einde de onaangename kien van zgn Baard te veranderen Het kleurmiddel bevalt mg uitstekend U moogt t publiek maken Is geteekend AusTisDAH L M ROOS Rood grgs of wit Hoofdhaar tevens Baard kunt U kleuren in blond brnin of zwart klearhoudend onschadelgk en zoo natnnrlgk mogelgk Verkrggbaar bfl THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen Rembours NB Uw Brief ontvangt u terug en getnigschriften worden niet geplaatst dan met schriftelgke toestemming Oeen liepöta Bmsselscli Witlof 15 Ct het pond J GEBR1T8E1 KEMMERIGH is de beste BOUILLON goedsmakende Vleeachpepton voor maaglyders uitmuntend Ktnd ervoed el aanb volen door Professoren en Doctoren Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkine Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringr Hollandsche nitgave met 27 afb Prys 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Te en tflGHT N BHtJUlATIEK verkrggbaar te Oouda Wed Bosman Tieudeweg G IJsiLSTIJN Blauwstraat Alphen L VAaossiiü Zn Bodegraven B G F Bbikkïl P VïESLOOT Boikoop J GOÜDKADB J P Loon AN Hazerêuioude J Gaarkeuken Kamerik van EbüwbN Oudewater 3 Liisïland Bijniaterneoude J H van MOUBIK MtEJICI r AANDOENINC£N Riindijk A O Post Schoonhoven Gez AbhooïïN StoMjk A Natzijl Waarder Wed Bouthoobs Woerden H v Hattxjm Woubrugge A db Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Dépótsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda OOUDA 20 December 1888 Men schrijft uit het hoofdkieidiatriot Ooudt aan de y Bott a Met groote bebngitelUng ii lekar door tsl van persoaen liberalen en niet Uberalen kennis genomen na de in uw blsd uit do Sciuiode overgenomen verklaring vsn den heer SckeUevia te Schiedam waarin deze erkent de sehrqver te zyn van het veelbesproken liberale atrooibiljet bq de jongste verkiezing aldaar verspreid t Was alleen mijn werk schrift hij Het sy ons thans vergnnd het vadarsohap van een ander veel besproken strooibiljet aan denzelfden beer Schellavis toe te aohrijvea Da twijfel daaromtrent eerst bestaande schijnt thans opgeheven te lijn Op den 16en Mei jl moest in het district Gouda de verkiezing pUala hebben van een lid der Tweede Kaaiar ter vervanging van mr Oodin de Beaufoit en op den 14den ontvingen da kiasen te Oudark k a d Usel ik meen ook in andere dealen van kat district een strooibi jat op onugapapinr gedrukt en mat een 8 onderteekend waarin de libüale aandidaat in gelijken trant als waarin deAMvScheUavia hst Sehisdamscha biljet schreef aan d Mttodoxe kietars werd aanbevolen Dat oraige stiooibiljat heeft aanleiding gageven tot baaehuldigingen tegen da liberalen aan wie bat ward toagedieht Toen aan den avond vaa dien daf mr Tb Hanws kerk in da christelijke aakooi te Ouderkerk optad am da anti ra olatioaaira baginsalen te varkondigtn of liever om die der liberalen te bestrijden waa de opzet en de eerste helft lijner rede geheel gewijd aan eene veroordediug van dat xg liberale oranjestrooibiljet Hieraan konden de kiezers dan took ens tien wat een hnieheUars dia tiberalon waren wat een lage middelen door die party lo het werk werden gesteld om de stemmen ook der geioorigen machtig te worden I Het was eene ware philippica tegen de liberalen en ware werkelijk het strooibiljet van niet orthodoien uitgegaan het nm niet tonder eenige reden geweest zyn Van het debat word allereerst gebruik gemaakt door den heer Schellevit uit Schiedam alhier nooit te voren gezien of zelfs genoemd Deze spreker bestreed het aamengaan der antirerolntio nairen met Rome noemde ach geloovig ehrisien en goed antirerolntionair maar drong niettemin aaa op de verkiezing van den liberalen oandidaat Zqn optreden scheen eene verrassing te zyn voor de antirevolutionairen die niet wisten of zij rleesch of visoh aan hem hadden Mr Heemskerk noemde hem dan ook geen of geen goed anti revolntionair Men dacht er toen niet aan dat de heer Sohellevis ook de schrijver kon zijn van het veelbeaproken strooibiljet Eerit nii afloop der vergadering in de dorpsherberg waar de heer Schellens logeerde is er vermoed dat hij het biljet verzonden zou hebben en hy heeft dit toen niet tegengesproken Intusschen is dit biljet op gedochte wijze ook nog lang na afloop der verkiezing te Gonda tigbn do liberalen geëxploiteerd Tydent de jongste verkiezing te Sobiedao werd het nog door de SUmdaari gebruikt alt bewijs dat de liberalen hun eere wegwerpen 20 Nov Het werd door het orgaan van Kujper genoemd het infame oranje strooibiljet van Gouda waar zelfs de liberalüten te Gouda zich voor schaamden Welnu wanneer ook van dit infame strooibiljet de schrijver en verspreider ia gewoest de anti revolntionair Job Sohellevis te Schiedam welke raden was er dan om de liberalen te beschuldigen P De heer Sohellevis een oprecht geloovig een orthodox man had volkomen het recht de taal te schryven waarvan hy zich in zyno biljetten bediende Daarin lag niets gehuichelds noch iets onnatnurlyks Zoo zal dan nu blyken dat de geheele atrafredo van mr Heemskerk te Ouderkerk gehouden dat al de philippica s van de Standaard te dezer zake tot de liberalen gericht eigenlyk alleen en uitsluitend golden een uit den band gesprongen party geneot En alzoo leert men dat het gevaarlijk is onderstellingen eu zelfs verwijten te gaan bouwen op Dezer dagen is uit eene aaetie bg de boekvokoopert C van Domm fc ZoOtt te s Hage voor bet Stedelijk Mnaenm van OndlMdUt alhier aangekocht Sen Éereaabel mat gedrevan tUvereu teheede en greep afkomstig van den Luttaoant Admiraal Johan Arnold Zoutman Oisteren had in de Sooittat Ons Genoegen het jaarlijksch examen pla ta van de Stedelijke Muziekschool dat als gewodalijk door een talryk pubKek werd bijgewoond De verschillende nasvan het programma werdenJwet genoegen aangehoord niet het minst het aattte Btt Omkrhut van £ Hol De volgende leerlingen waden prijzen en aanmoedigingen toegekend Ie Zangklatse a Leen r Spaanderman Prijs U L Bertelman 8 van Leeuwen en J ö B Kropman Aanmoediging J J Bie naar L N C Brouwer A U TeeUng G ITederhont M H M Bajjgert en K van Crefeld Ie Zangklaa i Frija W A Uaverkamyt O Q Sebinkd enC t Spruijt Aaaaaediginc P IL v C Hoed J W Woerlee J Spmijt M Oiiksiragw aB G 1 de Eawe U ZangkWMC Frija tLJ van Uvui IL W Julias en J IL C Uooganbooa Aanmoediging K Boon J van Crefeld A Breebaart K Kata en A P Uaael de Schepper Se Ztngkl MC Prya s E Cuts aa C OMê Kmimg Uaating Aanmoediging C J J van Schouwenburg en C A Kismen 4e Zangklaaaa Prys J C Huber S de Tooijt en W van Leeuwen 5e Zangklaaie Prijs J Breebaart W l T van ISde v d Pais en J Hoogendyk Solo Zangklaaaa Prijs A C Klem J M Q Gonda A M Coster en L v d Klein Bestnursprys A H Beusekamp voor Theorie Prys Afdeeling B Leeraar J G Arentz Ie Vioolklaase A S J van Kesteren en M J van üvon 2e Vioolkbiase A J M Konincks en F H Herman de Prys Groot 3e Vioolklaase J Huber en T J S Uaas 4e Vioolklaase A H Foumier D de Goederen en J C Prij Prysi Vermey 6e Vioolkbuaa Prys A H Beusekamp W van Leeuwen en H de Bock Bestuursprjjs Scbutterijklasse Prys I L Nobel en W F A Kagie Piano Afdeeling C Leeraar M J Bonman Ie klasse o Prijs W Bokhoven A v d Sanden lo klasse b Prys B J Sleyren en M Julius 2e Klasse o Pry s C A Bouters B D Klem E Baysman E C Bouters en W van Leeuwen Bestnursprijs 2e Klasse 4 Prys J E Kromhout 8e Klasse a Prijs Antonia Coster en L v d Klein Se Klasse i Pry s M Vetter en M Bokhoven 4e Kbisse a Prys A H Beusekamp V 5ór eenige dagen hadden de leden der R X LeetVereeniging ajhier met hun dames het voorrecht den weleerw heer G T Eikmenspoel kapelaan in De Poithoom te Amsterdam in hun midden te zien optreden roet oen lezing over de opvüe hng Toen zijneerw de te behandelen stof opgaf begreep ieder de taak van den eerw spreker niot gemakkelijk was Over de opvoeding tooh is reeds zooveel schoons on nuttigs geschreven en gesproken men denke o a aan Joseph De Maistre Let loirét de Sai tPe tertbourg t p 157 waar de geniale sohryver in bezielende taal het kind schetst mr tee gemimi de a mire daarenboven wordt ons dezelfde zaak om haar hoog gewicht meermalen in de kerk onder de oogea gebracht Doch alle eer aan den eerw spreker I Opnieuw heeft hy getoond over hoeveel groote gaven hy kan beschikken en met welk gemak hy ook van de meest verschillende vormen der redeneerknnde weet gebruik te maken en voordeel te trekken Om met een enkel woord den hoogst weldadigen indruk der lezing weer te geven is niet mogelyk De eerw spreker heeft de wetenschap der wetenschappen de opvoeding der kinderen haar diepste verborgenheden voor tijn gehoor toegankelijk gemaakt Ka een heldere uitlegging van het begrip opvoeding kwam spreker lot een korte en zakelijke beschryviog van de middelen die den onders ten dienste staan om rich van hun even verjwven ala moeilijke levenstaak de goede opvoeding van hun kinderen naar behooren te kwyten Dat op het goede voorbeeld vooral van de ouders bijzondere nadruk gelegd werd behoeft zeker geen vermelifeg toch verkreeg ook dit onderwerp door de wyte waarop spreker het behandelde nieuwe aantrekkelijkheid De voorbeelden deden ons meermalen recht hartelijk bichen Ten slotte besloot de weleerwaarde heer Eikmenspoel zijn in veel opziohten zeer schoone lezing met een korte uiteenzetting van de heerlyka vruchten eener christelijke en brave opvoeding Ouders zoo sprak zyneerw ongeveer ge kunt aan de jeugd de grootste weldaad schenken dis haai geaehonken hm worden uw kinderen den veiligsten waarborg geven voor hun tydelyk en eeuwig w i n geeft uw kinileren een ohristelgke en bnra apvoeding Vroegtydig gevormd in de tucht dea Hoeren en vervhid van de schoone en verhevene vreeze Gods waarvan de H Clemens Bomanus gewaagt zullen uw kinderen rich gewennen aan zelfbeheersching de jaren waarin de hartstochten ontwaken zullen hen gewapend en voorbereid rinden Zij zullen opgroeien tot uitmuntende Christenen en wakkere burgers der maatschappij eerzaam en ru tig onderworpen on tevreden vlijtig en trouw zullen zy rich eenmaal toewyden aan de vervulling der plichten hun nederigen of jninder nederigen levensstaat eigen en door de Voorzienigheid hun aangewezen Een welsprekend woord van innigen dank werdden weleerw spreker gebracht door den preridentder Leeeteriemgiiig den heer Kropman hoofd derB K Jongensschool die den vurigen wensch uitte dat I deze lezing den leden zal blijven herinneren wat de oudera zyn of worden moeten willen rij rich inhet beminnelijke beeld der opvoeding door den eerw spreker geschetst afspiegelen Daarna scheidde de vergadering ten hoogste voldaan over het gesmaakte genot 2V 0 In de ritting der Eolterdamscfie Arr Beohtbank van Dinsdag werden veroordeeld J J A oud 18 jaar schepenjager te Gouda bekL van diefstal tot 6 weken gev D D oud 67 jaar sjouwer te Gouda wegens bedriegelyke ophohting tot 3 maanden gev Over het diner der deelnemers aan de protestmeeting dealt het Centrum o a mede dat mr F Th Westerwoudt lid der Ged Staten van Noord Holland onder algemeene instemming het woord vroeg om een dronk te wjjden aan den redenaar van den dag aan dr Schaepman O a zeide spreker Geen man in Nederland is meer beoordeeld geoordeeld en veroordeeld dan hij wel een bewys dat hy een man van ongemeene beteokeni ia Moge God die hem die groote gaven gaf hem nog langen tyd sparen tot heil der katholieke zaak in Nederland I Eon oorverdoovend applaus volgde op deze korte en bezielende rede en hield niet op voordat de held van den dag zelf de tribune beklom om in eene schitterende improvisatie aan zgn overkropt gemoed lucht te geven Dr Schaepman aanvaardde den lof hem toege