Goudsche Courant, zondag 23 december 1888

IDSZ SN B Tan M J DE GRAAF f r voorhceo C MESSEMARER a Siroop van Punch g Punch a l Arac Citroen Punch Citroen Punch Troebel Cognac in diverse prima kwaliteiten The Continental Bodega Company SPECIALITEIT en WERELDHANDEL in SPAAHSCHE ea POETUGEESCHE WIJÜTEIT Medicinale Stalaga en Tokayer Eenig Depot te GOUDA bij PASTEIEN Lamscotteletten PATRIJZEN ttitSartnU in te zwaar bevolkt zijn om goed in de kand van den bestuurder te kannen wezen Wil men onder zulke omstandigheden de roor hun gezag zoo noodige rechtspraak ter politierol aan leden der rechterlijke micht opgedragen dan zoude de remedie wel ens treuriger gevolgen kannen hebben dan de kwaal zelre Overigen al werkt een hndrsad onder een voor zijn ambt goed berekend rechtsgeleerde repressief ook nog soo deugdelijk orde en rust veiligheid vbor personen en goederen eischen in de eerste plaats deagdel ke preventieve maatregelen en zooveel te meer omdat honderden door omgaand gerecht landraad en politierol veroordeelde inlanders na ontvluchting met succes in de van de hoofdplaatsen ver verwqderde streken een beroep doen op gastvrijheid hunner landgenooten en op plichtsverzaking van het dorpsbestuur Zoolang nog een afdeelingschef op meer dan 30 paal afstands over zwaar bevolkte streken bestuur moet voeren en met geringe middelen zoo lang nog duizenden en duizenden inlanders tegen eene geringe schadevergoeding 30 ja 40 paal heen en evenweel terug moeten afleggen om als getuigen voor een Ëoropeeaoh politie ambtenaar op te treden zoo lang zal in streken waar veel slecht volk woont veiligheid voor personen en goederen veel te wensohen overlaten Het rapport in zake de vereeniging der Ned Gereformeerden en Chr Gereformeerden dat 16 Januari a s door de deputateu der Ned Ger kerken in de synode te Utrecht ter tafel zal gebracht worden bevat behalve korte mededeelingen van den loop der onderhandeling de indiening van ontwerpen die gel kluidend door de wederzijdsche deputaten zqn aangenomen Die ontwerpen zijn een conceptakte van ineensmeUiug een concept overeenkomst voor de combinatie van twee erkeraden en een eoncept missive aan Z M den Koning de laatste ingeval van aanneming door ds Chr Ger kerken op te zenden Een in hoofdzaak gelijkluidend rapport zal door de deputaten der Chr Ger kerk aan de synode dier kerk worden opgezonden met verzoek om tegen Dinsdag 16 Januari ook deze synode weer saam te Toepen Aanranding in een trein Zaterdagochtend vond men te Parijs in een wagen van den nachttrein uit Havre een stevig gebonden en gekneveld heer die toen hem de spraak was weergegeven verhaalde hoe te Bouaan s naehts half n twee personen in zijne coupé waren gekomen Hü sliep voortdurend maar werd tusschen Nantes en Menlan wakker door een onvorhoedschen aanval en vóór hij een geluid kon geven was hem de mond gekneveld waarop ondanks zijn tegenworstelen ook zyne handen en voeten gebonden De aanranders ontnamen hem voorts zijne weivoorziene beurs zijn horloge en ketting en stapten te Poissy uit zorg dragende het portier achter zich dicht te werpen Dat niet alleen over do baldadigheid der Amsterdamsche straatjongens te klagen valt bleek dezer dagen in de raadszitting te Haarlem Een der leden deed daar nl de mededeeling dat t aan ié lieve straa eugd der Spaarnestad gelukt was binnen korten tyd 3000 drieduizend ruiten in de ramen dor Nieuwe kerk te verbrijzelen I De 91jarige heeren M BeekhuMten en A v d Toorn die nog getuige waren van de aankomst vanden Prins te Scheveningan in 1813 en aan denjongstem optocht deelnamen zijn dezer dagen overleden Wij lezen in de W Courant Dezer dagen is bij vergraving van weiland tegenover deze stad een geraamte gevonden Men veronderstelt dat in 1672 een hier gesneuveld Fransch soldaat begraven werd In het Tooneel des Oorlogs opgerecht in de Vereenigde Nederlanden door de wapenen ran de Koningen van Frankrijk en Engeland enz van Lambert van den Bosch D 2 blz 130 staat aangaande een toen aldaar geleverd gevecht vermeld Des dinsdags s morgens zijnde den 4 Juny zijn de Franschen van de Betuwsche zijde voor de stad gekomen en hebben baar geleijd achter het dijl e van do Koebrugge naar de stad Weert en begonnen met musquetten naar de stad te schieten en bij het hoofd van de Eijnbragge met schoppen te arbeiden om een battenje op te werpen Daarop is terstond met canon op den vijand geschooten en de burgerije en militie op de wal gebracht dewelke goeden ijver tot defensie van de stad betoonden Men weet dat Arnhem den 16 Jani d a v in handen van de Franschen overging De heer J W Blijenburg architect te Maastricht hield dezer dagen te Botteidam eene causerie o er d veraohillende wijten van bouwen Spreker begon met die in hét zoiaen des lands Daar maakt men de fundeeringen door slechts de bovenste aardkorst weg te nemen zoodat men eena grondlaag verkrijgt stevig genoeg om daarop met metselen aan te vangen Van paalfundeeringen weet men daar niet af Voor de oaderste iagen bezigt men mergelsteen zijnde een leer weeke zandsteen die in den St Pietersbeig en andere heuvels in dat gedeelte van ons land ook in België wordt gevonden en de eigenschap bezit in den grond aanmerkelijk harder te worden Enkele malen wordt zij ook voor gevelsteen gebezigd Vervolgens sprak hij over het metselvak en het maken der steigers Deze worden daar altijd van de binnenzijde aangebracht telkens tot manshoogte en op de biutlaag Het spreekt van zelf dat het metselwerk op deze wijze gemaakt niet aan de eischen beantwoordt die hier gesteld worden Ongetwijfeld klinkt het vreemd om te hooren dat er het voornaamste stuk gereedschap een hamer is de opperknecht spreidt met een schop de specie op de gemetselde laag uit terwijl daarna de metselaar de steenen inhtmert daardoor verkrijgt men voegen van ongeveer 0 025 M dikte Den metselaar bestempelt men daar met den naam van troffel zoodat een aannemer spreekt van het aantal troffelen die bij aan het werk heeft Een groot verschil bespeurt men ook in het maken van deur en venst ropeningen terwijl men hier overal kozijnen maakt welke geheele lichamen zijn die men ommetselt spaart men daar openingen uit waarin later dagstukkea geplaatst worden Meestal bezigt men daar draairamen en do bij ons zoo dikwerf toegepaste schuifi amen komen daar zelden voor Vervolgens schetste spreker het verschil tusschen den schrijnwerker en timmerman eerstgenoemde maakt de deuren trappen binnenbetlmmeringen en het fijner gedeelte van den bouw terwijl laatstge noemde meer grofwerk als schuttingen balklagen en op zijn hoogst een kap in elkaar slaat Ook valt ten zeerste te roemen de zorg welke ten onzent aan het dAailleeren der houtconstructieu wordt besteed en wanneer men in vergelijking treedt met de wijze die in België gevolgd wordt ontdekt men dat de verfkwast daar heel wat moet goedmaken Het smidswerk werd daarna door spreker behandeld Het lijdt geen twijfel of weldra kunnen wy met onze zuidelgjce naburen wedijveren wat vorm en artistieke waarde betreft Wat den gehouweifvteen aangaat deze wordt in het zuiden steeds massief toegepast terwijl hij bij ons geheel als bekleedingsmateriaal wordt gebezigd een gevolg van de meerdere transportkosten die er aan verbonden zgn Ook hierbij is het opmerkelijk hoeveel meer zorg daaraan ten onzent wordt besteed met het oog op het wegwerken der voegen De bepleistering op riet treft men in België ook niet zoozeer aan steeds wordt er met haarspecie gewerkt op latjes die in eens tegen de binten worden aangebracht Ook op het gebied van zinkwerk kunnen wij gernst zeggen dat ons fabrikaat niet behoeft achter te staan Vervolgens gaf spreker eene beschrijving van de steden Maastricht Aken en Luik Over het geheel kan men aannemen dat wjj met ons werk niet zoover achterstaan als men wel zou meenen De te Parijs gevestigde Nederlandsche commissie voor de wereldtentoonstelling van 1889 heeft eene circulaire uitgevaardigd waarin gezegd wordt dat de Nederlanders te Parijs door hunne talrijke opkomst ter vergadering von 29 November hunne belangstelling hebben getoond in dio tentoonstelling en tevens het verlangen geuit dat Nederland op die tentoonstelling eene waardige plaats moge innemen Uit de mededeelingen door den heer mr W van der Vliet voorzitter der hoofdcommissie te Amsterdam te dier gelegenheid gedaan bleek dat er gegronde hoop bestaat dat aan dezen wensoh zal kunnen worden voldaan indien de commissie gesteund wordt door de particuliere krachten Verschillende zeer belangrijke bijdragen zoowel voor do algemeene tentoonstelling als voor de afdeelingen schoone kunsten en koloniën zijn reeds in Nederland en door de commissie te Parijs bijeengebracht Zonder eenige subsidie der regeering ontbreekt nog slechts 15 00 ter bestrijding der kosten voor deze tentoonstelling de begrooting voor tentoonstellingen vto gelijken aard bedroeg steeds het cgfer van ƒ 200 000 Krachtens het besluit in genoemde vergadering genomen en overtuigd dat ieder Nederlander verlangt Nederland a handel nijverheid eu schoone kunsten aan de tentoonstelhng te zien deelnemen richt de commissie een beleefd doch dringend verzoek tot de Nederlanders orfi medewerking De commissie verklaart zich volgaarne bereid de verlangde inlichtingen te verstrekken De oÏTOBlura is nit naam der oommiina geteekend door de heeren B Biachoffiiheim president en dr Thijssen secretaris j JAARLIJKSCH VERSLAG nB ie Vereaügmg tot voortdurende onderitewmg der nagelaten heirekkmgat mm vgrongelukte visKhert der Beederijen te Xatwyi aan Zee en Noordwgi aan Zee In het afgeloopen boekjaar 1887 88 zijn ontvangen s Aan contributiën van de reeders die zulks gedeeltelijk van de inkomsten der visschers afhouden te Katwijk 61 bom schuiten a 3 183 1 bom schuit voor j jaar 1 60 ƒ 184 60 te Noordwijk 16 bomschni tena ƒ 3 48 ƒ 232 60 Aan jaarlijksche bijdragen van 50 cents en hooger 904 40 Aan giften ontvangen door dr H de Schepper ta Gouda van W J F D ƒ 100 van P C coupon 2 7 van N N 2 60 10i 97 i Ontvangen door Mr S Le Poole te Leiden van baron Van Wassenaer te Katwijk ƒ 10 van M 1 11 Aan renten 116 97 1768 88 8009 76 Bij het einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Katwijk aan Zee 29 ednwn tf weezen en 1 bejaarde te Noordwijk aan Zee 6 weduwen en 3 weezen In dit boekjaar is uitgekeerd 3312 26 gedurende de zomermaanden per week 1 26 roorelke weduwe ƒ 0 26 voor elk kind 0 87 s vooreen bejaarde gedurende de wintermaanden 1 60 voor elke weduwe 0 36 voor elk kind en ƒ 1 05 voor een bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inschrijving op het Grootboek der 2 pot Nationale Schuld 66 000 aan belegging in de Leidsche Spaarbank 2900 aan belegging a deposito 904 20 en aan contanten ƒ 762 67 De Vereeniging betuigt hare erkentelijkheid aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en wenscht zeer dat men blijve medewerken om het fonds door jaarlijksche bijdragen giften en legaten te steunen De Vereeniging voornoemd Sahuxl Le Poole voorz M J EiQEMAN secr penningm Over de jaarlgksche bijdragen zal over eenigedagen worden beschikt In 188T zonden wij aan de Commissie te Leiden t Als netto bedrag der contributie 45 60 Als extra giften 100 reeds vermeld 2 47 coupon van C en 2 60 van N N 104 97 te zamen 160 47 Wy vertrouwen dat onze stadgenooten zullen blgven medewerken tot het bekende goe le doel De Subcommissie te Gouda M A a VOHSTMAN A SCHONEVELD v D CLOET H IJS8EL DB SCHEPPER Gouda December 1888 ADVERTENTIÊN Bevallen ran eene Dochter M G SCHEIEKJaoik Gouda 22 Dec 1888 1 f i 1 i I Getrouwd G N KfiüISHBlSE en D SCHOUTEN die tereni hon dank betnigen voor de vele bewgzen Tan belangatelling bg han Hnwelgk ondervonden Oouda 20 December 1888 Heden Toorapoodig beT len ran een Zoon en Dochter M SCHWEMMËB geb EoiLKAK Oouda 21 December 1888 Heden werden wg rerblgd door de peboorte van een welgeschapen Zoon B BELONJE H M BELONJB TAM Doneill BOLDIMO Gouda 21 Dec 1888 Heden overleed mgne gelleide Echtgenoote JOHANNA GEEBTKUIDA WOLPP in den onderdom Tan 25 jaren P STIKKER Vlaardingen 20 December 1888 De ondergeteekende looit 25 Gtdden nit aan diegene welke mg het Meiaje aan kan wgzen welke ik aan de politie zonde hebben overgeleverd En rerzoekt daarom een ieder die groote leugen niet verder te rerspreiden G IMMERZEEL Bakker op de Baam te Gouda Openlsare Verkooping te GOUDA ten oTentsan van Nolarie MONTUN aldaar op Maandag 14 Janaari 1889 avóónn 11 nar inhetKoffiehniacHRScHAAKiOED aan den Kleiweg van PERCEEL EEN Eene flinke BehuiziQg voorzien van WATERLEIDING met EBF en TUIN wgk I No 111 aan den Langen GroenendaaJ is Gouda eer geschikt voor eene afiaire kad Sectie B No Ml groot 1 A 27 C A PERCEEL TWEE Een Woonliuis en Erf wgk Q No 108 aan den Winterdgk te Gouda kad Sectie A No 2909 groot 1 A 35 c A Breeder bg biljetten OpenlDare Verkooping van eene aanzienlgke verzameling Blaauwe en Japansche Forcëleinen Delttscbe AARDEWERKEN en Antieke Meubelen en een eikenhouten nieuvp Eetzaalameulslenieixt onde stgl op DINSDAG 22 JANUARI 1889 des morsens te 10 uren ten hnize van den Heer A C J VA DB PAVOOpDT aan den Kleiweg wgk E No 49 te Oouda tea overstaan van den Notaris G C FOBTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda Bezichtigingsdagen ZONDAG 20 JANUARI a s van 12 tot 3 uren Particulier en MAANDAG 21 JANUARI a s van 10 tot 3 uren Publiek v 5 1 UT O UB a 0 S HAZEN bc a c as é KffPEN 2 ta POULARDES lapJS UI OiiriVd sastEnuopiojg C7 Fk M I JÊ Eene Dienstbode GEVRAAGD tégen FEBRUARL Adres MejuffrouwHUBER GroenewegL 24 De Notaris C A va BLARICUM te Oudeumter is voornemens op VRIJDAG 28 DECEMBER 1888 des voormiddags ten 11 ure in het Koffiehuis van Mej de Wed L JANKEN te HaaHrecht publiek te veilen en te verkoopen Eene EOPSTEDE bestaande in voor eenige jaren nieuw gebouwde BOUWMANSWOMNG SCHUUR en HOOIBERG met ERF TUIN en BOOMGA A tiO benevens diverse perceelen uitmuntend WEI EuHOOILAND en UiterdUks BOUWI AND te zamen groot 16 Hectaren 41 Aren 90 Centiaren gelegen onder de Gemeente Haastrecht in de Polders Bonaard en Snelrewaard Te veilen iu 4 perceelen combinatiën en in massa Verhuurd de Landerijen tot 1 JANUARI en de Gebouwen tot 1 MEI 1890 Betaaldag der Kooppenningen 1 April 1S89 Breeder bg billetteu en nadere inlichtingen bg den Notaris van BLARICUM voornoemd OpeiiT ar0 Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTUN op DlDSdag 8 Januari 1889 s morgens 9 uiur in en vóór het locaal wgk E No 17 in de Nieuwsteeg te Gouda van Meubilaire en andere Goederen BEDDEN en BEDDEGOED w o eene groote partg nieuwe DEKENS eenig GOUD enZIL VEBV ERK enz enz Te bezichtigen dwigs vóór deverkooping van 10 12 en 2 4 uur Dienstmeisje GEVRAAGD niet beneden de 16 Jaar Adres MARKT 141 i m Wollen Molton en Gestikte De GROOTE Twee Persoons WITTE WOLLEN DEKENS a ƒ 2 60 weder voorhanden Wed BOSMAIV Tiendeweg D 84 P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 Levert Sasonia Naaimachines op nootenboomhouten voet met hoogen arm voor 24 Gulden mm NAAIUACEINES met prachtige Fgne Afalnitkas Voor 38 Gulden Verder voorradig NAAIMACHINEOLIE NAALDEN en andere onderdeelen voor Naaimachines Alle MACHINES worden OP PROEF geleverd met vgQarige garantie ADVfiRTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te 6011 1