Goudsche Courant, woensdag 26 december 1888

1888 N2 3800 Depot Station RbUnspoor Hibemia en Shaiapock OUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inwQding van adverfentWn kan gewUeden tot Mn uur dM namiddags van don dag der uitgave Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gonda W Schalekamp Jr kleeft heden sTond TOorhBnden SAÏÏCUSEN BEOODJES Appelbollen Roomhorens aangfesneden TAART DIVERSE GEBAKJES Aan te bevelen KLEIN GEBAK is Eattentongen Paleisbanket Fransch Banket en Oestertjes Van ouds bekende BOTERKOEK en ZANDKOEKJES Tot 31 DECEMBEE lever ik voor 1 100 VISITEEAAETJES op fijn carton met 100 ENVELOPPES portefeoille slaiting en geef daarbg cadeau het Louissapsz J DE VËIV MARKT GOUDA STASS1IÜ2IEESGE00L INSCHRIJVING van LEERLINGEN welke aan het onderwgs wenschen deel te nemen en van ÉLÈVES voor de Muziek der dd Schutterfl op Maandag den 24 December e k des middags van 1 3 aie in het geboaiv € ARTI LEGL Onders en Voogden worden attent gemaakt dat na de inschr ving geen leerlingen worden toegelaten voor de volgende inschrgving welke in de maand December 1889 zal plaats hebben Namenil de Commissie van Toezicht De Secretaris F HARTING MARRT naast Artl Legl Ondergeteekende bericht bg deze dat op bestelling by hem verkrggbaar zgn Saksische Tlmringer WeihnachtsstoUen en hooger 40 et 80 et ƒ 1 Tevens te verkregen Weener en Parijzer BROODJES k 2 Ct per stuk ZOUTE BOLLEN a 60 Cent per 5 Ons OASINOBROOD 30 Ct met Sucade 45 Ct tevens alle mogelgke soorten Groot en Klein SHOOD RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent LANGE BESCHOIT met kaneel en suiker 24 ik 10 cent Onder minzame aanbeveling H N VAN SCHAIK Firma ¥ X van mk BERGH MABRT naast Artl Legl li iMlEISJi niet beneden 16 jaar P 6 wordt tegen 1 FEBRUARI 1889 gevraagd hy Mej KOEMAN Peperstraat STEEiVKQLEN Ondergeteekende bericht zgne geachte Clientèle dat hg wegens de stgging der Steenkolenprgzen aan de Mgnen genoodzaakt is zyne Kolenprijzen van af 1 JANUARI 1889 met 5 cent te verhoogen en is de prgs alsdan voor de Kachelkolen 65 Cent per H L contant zonder korting A LAMBEHT Turfsingel Heatings Borst Pastilles van THOMAS KEATING Chemist te London Laxeerpoeder van Vichy van Dr LÉONCE SOULIGfOUX te PARIJS Verkrggbaar te Gouda hg de firma J C ZËLDENRIJK Co Markt 189 EEUSTBEOODEIT Maandagavond en 2e Kerstdag VERSCHE AMSTBRDAMSCHE Kerstbrooden en Sersttimpjes Verkrggbaar bg Gek DEILCESEIT Hoogstraat A 115 Westhaven B 158 PARAPLÜIES met de NIEUWSTE smaakvolle KNOPPEN Bekende LAAGSTE PRIJZEN SCHEJ K Zn Dagelgks versch voorhanden Zandkoekjes Boterkoek AÜQÜSTINES EPINES Brnsselsche WAFELTJES CÜÜRONNES MICADO S TÜRONS BISQÜIT ROIJAL DIVERSE GEBAKJES enz KERSTKMnayOTERLEÏÏER Confltunr en Banketkransen MARSEPIN KRANSEN gevuld met fondant Chocolade Kransen enz Heden en gedurende de Kerstdagen voorhanden bg W SCHALEKAMP Jr die zich tevens aanbeveelt voorde levering van alle soort KERSTGEBAK als Christmascaek Plumcaeks Pie s enz enz Bekroond te Amaterdam Tentoonstelling 1888 met de Eere Diploma Hoogste Onderscheiding Prijzen der STEENKOLEN Contant zonder Korting Per Hectoliter vrg aan hnii Grove Kachelen Maohinekolen prima kwaliteit ƒ 0 65 Stukjes Steenkolen Nootjeskolen 0 80 Smeekolen prima kwaliteit gezeefd 0 65 Haard of Stukkolen 0 90 Idem Idem per 10 HL 8 50 Idem Idem groote stokken psr 1000 K G 10 üeklopt Duitsche Gascokes per HL 0 50 Idem Idem 20BL 9 Anthracietkolen van Zichi LanoihAKAHu extra brandstof voor Haarden en Vulkacbels 1 20 Voor geregelde bezorging wordt men beleefd verzocht de bestellingen zooveel mogel k den vorigen dag te doen Briefkaarten worden gerestitueerd m Bminkolenbriquetten merk per 100 stuks 0 55 Voor beduidende partgen worden tegen verminderde prgs contracten afgesloten Deze alom gedurende ruim twintig iaar gunstig bekende steenkolen worden dagalgksch versch vfm de mgnen ontvangen bruiden schoon weg en geven zeer weinig walm BESTELKANTOREN KANTOOR STATION RHLINSPOOE Wed P W VAN BUK Schoenmakerg Tvrf markt T VAN EIJK Bierhal Blanwstraat M MOL Korte Tiendeweg F W STOTE HnlpkantoorRbgnspoor Miurkt S D BOOIV Stationchef der Ned Rhgnspoorweg Mg Brainkolen Briquetten Merk B verbranden reukeloos zouder roet achter te laten Ue Bruinkolen Briqnetten B bieden het voordeel aan dat zg uren lang branden zonder dat men naar het vuur behoeft om te zien wat ook bg het gebrnik in Kenkenfonrnnizen groot voordeel heeft Bg het stoken van Briquetien wordt men opmerkzaam gemaakt dat De kachelpgpen bgna nooit behoeven schoongemaakt te worden De kookpotten niet aanslaan De temperatour steeds gemakkelgk teregelen is De kameriocht onbedorven blgft en de BRIQUETTE vooral voor salon en iekenkamer onontbeerlgk is De doorgebrande BRIQUETTE als doofkolen en met de asch met goed gevolg gebruikt kan worden voor warme stoven De BRIQUETTE in haarden die met 5 scokes of haardkolen worden gestookt de eBte diensten bewgst om een matige warmte te onderhouden KBRSTKRANSBN Van ai heden VERSCH voorhanden Banket Marcepein Chocolaad g oed gevulde Amandel en kerstgebak bansen H J M KABEL Banketbakker en Kok OOSTHAVEN B 36 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJUAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 26 france per post 1 50 De begrooting in de Earner IL Het is ons voornemen niet de belnadslagiog over de verschillende hoofdstukken op den voet te volgen diegenen onzer lezers die ia de binnenlandiche politiek belangstelleu volgen zeker de debatten in de dagelgksche kamerverslagen Doch het kan zga nut hebben nu wg tegenover een stel geheel nieuwe ministers taan in enkele trekken onzen indruk weer te geven van de hoofden der departementen en omtrent enkele hoofdpunten der discussie De minister van bnitenlandsche zaken zooals bekend is nog een der laatst overgeblevenen van de oude conservatieve partg toonde ia de Kamer niet veel kracht De verschillende zaken dia natonrlgk bg gelegenheid der f T egrooting ter sprake worden gebracht waren den heer Hartsen klaarblgkelgk nog niet voldoende bekend dit is dan ook niet te verwonderen daar hg nooit bg de diplomatie is werkzaam geweest of van onze buitenlandsche betrekkingen bgzondere stadie gemaakt heeft Vandaar dat hg in zgne antwoorden de meegaandheid was in persoon althans in woorden Verzekeringen dat de in debat gebrachte quaestiè n niet uit het oog zonden worden verloren in gezette overweging zouden worden genomen dat hg daaromtrent in overleg zou treden enz waren schering en inslag zgner replieken die zoo al niet in liracht dan toch in kortheid uitmuntten Ben voorstel om ƒ 1100 te besteden tot verbooging van de jaarwedden van het personeel aan zgn ministerie hetwelk hg in de gewisselde schrifturen met hand en tand had vastgehouden werd glings losgelaten toen het bleek dat er ernstig verzet kwam Over het geheel komt men tot het besluit dat de rechterzgde wel arm moet zgn aan diplomatische talenten daar men de e portefeuille heeft toevertrouwd aan een ond lid der Eerste Kamer die niet anti revoIutionair is en geen bigken heeft gegeven dat dit departement in zijne handen veilig is Bg de behandeling van het consulaatwezen dat de heer Tak van Poortvliat in eene grondige rede ter sprake bracht was de minister beter op zgn dreef Van huis uit Amsterdamsch koopman was dit deel van zgn administratie hem voldoende bekend Het gold de vraag of niet moest gebroken wordon met het heerschoLde stelsel van onbezoldigde consulaten De heer Tak trad hier op als woordvoerder der commissie voor de consulaire examens welke heeft aangedrongen op het verminderen van het aantal consulaten en het aanstellen van bekwame en goed bezoldigde beroepsconsuls De minister had in beginsel geen bezwaar tegen dit denkbeeld doch wenschte vooreerst niet zoS dicaal te werk te gaan als de genoemde commissie die zich naar zgne meening op te theoretisch ttandpunt geplaatst had Hij zon een miü slweg bewandelen doch allengs zich bew wt in de gewenschte richting Ten slotte werd dit hoofdstuk zonder stemming aangenomei Een elgk lot riel oi Ü te beurt aan de beide volgende hoofdstukken Justitie en Binnenl Zaken Naar onze imeening met meer recht dan aan het vorige Peze beide ministen toonden zich oA bg de jrerdediging hunner voorstellen volkomen op dl hoogte van hunne taak De minister van jo kitie die gelgk men weet met den min van oorlog de katholieke fractie der rechterzgde in h t kabinet vertegenwoordigt is een bekwaam jurist en een man die zgn eigen meening weet te verdedigen en te handhaven Hü volgde niet de tactiek van lastige vrofiera met w nitMHKtnd vooid j t een gdele belofte tevreden to stellen maar gaf flinkweg een weigerend antwoord waar hg niet voornemens was iets te doen of kwam duidelgk met zgn plannen voor den dag waar hg eene gevestigde meeoing had Voor onze lezers bgzonder interessante punten kwamen bij dit debat niet voor De minister toonde dat hg oog heeft voor de gebreken die in de wetgeving op den fabrieksarbeid bestaan Reeds de indiening van zijn ontwerp op den kinderarbeid bewgst dat hg zich in goede richting beweegt terwgl hg in het debat zgn voornemen aankondigde om in den aanvang van het volgende jaar voorstellen te doen om de afgebroken enquête overde toestanden der faiirieksngverheid weder op te vatten De omstandigheid dat juist tijdens de behandeling van dit hoofdstak de Kamer verkeerde onder den verschen indruk van de wanordelgkheden te Amsterdam waar de socialisten eene protestmeeting der katholieken hadden doen mislukken bad ook invloed op de discussiën De heer üomela Nieuwenhuijs weert zich bg deze debatten dapper Schier bij elk onderwerp mengt hg zich in het debat op de hem eigen wgze rüp en groen dooreen Moge hij een enkel maal een verstandig woord zeggen en den spijker op den kop slaan meestal doen zgne onbekookte uitvallen denken aan de uitingen van een man uit het volk die critiek uitoefent op de overheid Groote woorden onbewezen beschuldigingen ongegronde verdachtmaking gdel vertoon van moed door alles te zeggen wat hem voor den mond komt schijnen hem zeker de beste middelen om ziJn partij te vriend te houden en invloed te krijgen by de lagere standen Zjjne inmenging in het debat gaf den minister gelegenheid de houding der regeering tegenover de socialistische woelingen uiteen te zetten en zijne afkeuring daarover te kennen te geven Met kracht zal hij optreden tegenover hen die de orde verstoren en de vrgheid van ande ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBS woeden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN ren belemmeren Speciale wetten als in Duitschland acht hij aet te lande nietnoodig in den strijd tegen de socialisten doch wellicht dat hg voorstellen zal doen om het diagen van wapenen strafbaar te stellen Bg hoofdstak V waartoe het onderwgs behoort trad duidelgker dan bg eenig ander de richting der tegenwoordige regeering aan den dag Concüiant als de heer Macluj is heeft hg geen ingrgpende veranderingen voorge8teld doch natuurlgk moest zgne begrootin eenig kenmerk dragen dat de meerderhei van links naar rechts verplaatst is De regeeringspartg schgnt tegen de tegenwoordige regeling van het hooger onderwijs geen bezwaar te hebben althans de heer Vermeulen had weinig succes met zgn plan tot reorganisatie waarmede hij het vervangm vw nniveraitetten door faoulteitsscholen beoogde De minister had daarvoor evenmin sympathie als voor het denkbeeld van den heer Lohman die het promotiereoht wilde verleenen aan de Vrge universiteit Ook het Middelbaar onderwgs al is dit blgkbaar minder gezien bg de rechterzgde dan het Hooger bleef onaangetast alleen badden de bibliotheken der rjjks hoogere burgerscholen een aanval te doorstaan van Dr Vermeulen die echter met succes door Dr Zaaijer werd afgeslagen De door de Regeering voorgedragen sommen geheel gebaseerd op den bestaanden toestand werden zonder betwaar toegestaan terwgl de minister beloofde voor vakonderwijs zeevaart industriescbolen enz geleidelijk zorg te zullen dragen Het Lager Onderwgs moest echter het kind van de rekening zgn Erkend moet worden dat de overwinnaar gematigd was in zijne eischen Voorgesteld werd één rijkskweekschool te laten vervallen vermindering van den post voor normaallessen met 50 000 intrekking der subsidiën aan de kweekscholen voor onderwijzeressen te Ha irlem en Arnhem en aan de school voor bewaarschoolhonderessen te Leiden Natuurlgk maakten de liberalen bezwaar omdat ziJ ongaarne aan de inrichting van ons volksonderwijs zien tornen De vermindering der normaallessen ontmoette geen verzet omdat men algemeen overtfiigd was dat er in die richting iets moest gedaan worden bg den heersohenden overvloed van onderwgzers Doch de andere quaestiën werden breedvoerig besproken en door stemming beslist De Regeeriog motiveerde de opheifing der rgkskweekschool door te wijzen op het talrijke beschikbare onderwijzerspersoneel terwgl de intrekking der subsidiën 7 ich grondde op de rechtsgelijkheid welke vordert dat uit s rjjks kas geen geld gegeven wordt aan Nutsseholen terwyl de katholieke en christelijke kweekscholen niets ontvangen Tot op zekere hoogte moeten wij de geldigheid dezer argumenten