Goudsche Courant, zondag 30 december 1888

jaar beioeken brengt en afwacht ijjn die ambtenaren geduivnde meerman 24 uur slaven tonder verpoozing arbeidende om de vracht kaarlges en andere kaarten vorzouden te krijgen Vooral in de laatste jaren is de gewoonte om langs dien weg zqn heilgroet te brengen byzonder toegenomen oodat op de postkantoren der groote steden de dagen die Toor anderen blqde dagen zqn met wrevel worden te gemoet gezien Het Sociaal Weekblad meent te reoht dat hierin veiandering dient te komen Directeuren van postkantoren hebben om hun ondergeschikten van die kwelling te bevr den wel eene in overweging genomen om de vracht voor het venenden van kaartjes tegen het einde van het jaar gel jk te stellen met brievenpott Zoolang echter niet een wet hen daartoe machtigt moet het bg vrome wenschen blgveu En de wet op de poster en bleef ongewijzigd Er moet derhalve in afwachting van een wetswijziging naar een ander middel worden uitgezien om het euvel zoo niet uit de wereld te helpen dan toch te beperken Ingevolge wenken reeds vroeger door andere bladen gegeven zgn sedert een paar jaren enkelen teruggekeerd tot het oude gebruik om hun heilgroet kort maar krachtig te adverteeren Dit aanbevdenswaardig gebruik moge steeds üoor meerderen worden gevolgd lo in het belang der inderdaad beklagenswaardige postbeambten 2o in hun eigen belang daar zij op die wijze ook zich zelven eel last besparen en bovendien het onaangename niet ondervinden van de ervaring dat de verzonden kaartjes eerst na Nieuwjaar aan het adres van bestemming worden bezorgd een vertraging waaraan de postkantoren hoegenaamd geen schuld hebben Boitenlaodsch Overzicbt De Eransche Senaat werkte met Kerstmis door want zooals men weet de begrooting moet er door de Bepubliek is in gevaar wanneer niet spoedig de arrondissementsstemming wordt aangenomen Gisteren werd de geheele begrooting met 214 tegen 16 stemmen goedgekeurd discussie van eenige beteekenis had niet plaats voor den vorm werd nu en dan over een enkel punt wat gezegd zoo o a over het heffen van entreegeld b de openbare musea De Minister verklaarde zich daartegen omdat de musea als t ware een deel van het onderwijs vormen en daarom voor iedereen toegankelijk moeten zgn De Kamer is nog bezig met de reorutenwet Evenwel werd op voorstel van den rapporteur den heer FrAléric Pasly eerst het ontwerp goedgekeurd waarby Frankrijk en Nederland zich verbinden hun geschillen over de grensregelingen in Suriname aan de beslissing van een scheidsrechter te onderwerpen Vele aandeelhouders van het Panama kanaal hebben het heldhaftige besluit genomen om van intrest en aflossing afstand te doen zoolang het kanaal niet voltooid en voor de scheepvaart geopend is en tevens hun onbegrensd vertrouwen in Be Lesseps geuit In den vergadering van aandeelhouders werd door den voorzitter graaf Dilham meegedeeld dat de voltooiing van het kanaal nog 400 miUioen zou kosten en drie jaar zou duren De prefect der Seine heeft in een dezer dagen gehouden zitting van den Parijachen Gemeenteraad een overzicht gegeven van de vermeerdering der uitgaven in de laatste twintig jaar Hq wees o a op de uitgaven voor het onderwijs welke van 9 millioen tot 24 en die voor openbaren onderstand welke van 12 tot 28 millioen waren gestegen De Eepubliek merkte de prefect op was wel verplicht geweest om deze soort van uitgaven te verhoogen omdat men onder de vroegere staatsregelingen Frankrijk aan de onwetendheid pryagegeven immers zonder scholen en onderwyzers gelaten had en de openbare onderstand enkel in naam bestond Ook toonde h aan dat tenminste een derde der uitgaven ten bate der arme bevolking werd gedaan namelijk voor lageie scholen hospitalen asylen enz Ten slotte constateerde de prefect dat de financiën der hoofdstad in bloeienden staat verkeerden Heel opgewekt zag t er met Kerstmis in de Fransche hoofdstad niet uit De vooruitzichten zgn voor het groote pnbliek niet zeer opwekkend onzekerheid in de politiek en dan die ongelukkige Panama geschiedenis Tot overmaat van rampen regende het s avonds voor Kerstmis dat het goot zoodat er weinig menschen op straat waren en er weinig verkocht werd De middernachtmis was zeer bezocht maar men weet niet pf men daaruit de gevolgtrekking mag maken dat e vroomheid onder de Kepubliek is toegenomen De kerken worden in de laatste jaren met Kerstmis prachtig versierd en men hoort er goede muziek Van daar dat menigeen er zich kan heenbegeven als naar een comedie de aanblik van een kathedraal zoo versierd maakt een indruk waaraan zelfs de ongeloovige zich niet kan onttrek ken Den eenten Kentdag wat het weer wel niet aangenaam maar hdt rtgenae toob niet en mm zag veel publiek op de boulevards Hier en daar zag men Kerstboomen welke de Franschen van de Elzaasers hebben oferganomen en nu sis een antiDuiteohe demonatratia gebiniken wat nogal heel gek is Generaal Boulang heeft beslaten te Parys den strijd te wagen op te treden als candidaat voor den zetel in de Kamer die door het overlijden van den afgevaardigde Hode opengevallen is Met algemeene stemmen hechtte het comité dat de geheele beweging leidt i JDe goedkeuring aan het besluit des generaals De Weener bladen aqn alles behalve gerust over de gebeurtenissen welke in ServiS te wachten zgn Ofschoon de geruchten over koning Milans voornemen om afstand te doen van den troon met meer beslistheid optreden wil men te Weenen nog niet gelooven dat de koning tot dezen uitersten stap zal overgaan Een verzoening tusschen den koning en de radicalen wordt daar waarschijnlijk geacht doch dit is nu ook juist niet hetgeen de Oostenrijksche regecring het tia t zou zien VËRGADËRIKGVANDEMEHËEÏiTËRAiD VBUDAG 8 DECEMBEE Voorzitter Mr A A van Bergen Uzeidoom Tegenwoordig alle leden De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen zgn 1 Een voorstel van het Israelietisch Armbestuur tot wgziging der bsgrooting dienst 1883 Ter visie 2 De begrooting voor de Volksgsarkeukou dienst 1889 Voor de inrichting wordt geraamd eene uitgaaf van ƒ 2600 voor de exploitatie eene van ƒ 4800 te zamen ƒ 7300 te vinden door verkoop van voedingsmiddelen geraamd op f 2600 en eene bijdrage van de gemeente ad ƒ 4800 Deze begrooting wordt in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Van Mierop Hoefhamer en van der Garden Aan de orde was daarop Da Bekening en Verantwoording der baten en lasten van het vooni dig Armbestuur van Stein dien4 1SB7 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het suppletoir Kohier der Flaatselpe directe belasting op de inkomsten dienst 1888 Wordt vastgesteld Aan do orde Het voorstel betreffende het toekennen eener gratificatie ten behoeve Van den Hoofdagent en de Agenten van Politie Ie en 2e klasse Wordt goedgekeurd Daarop wordt herbenoemd tot Heelmeester van het ziekenhuis en van de gestichten de heer M Spruijt met algemeene stemmen Vervolgens worden benoemd tot r Lid der Openbare Gezondheids Commissie de heer Mr J H van Mierop Curator van het Progymnasium de heei Dr F H G van Itereon Lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs de heer H Enno van Gelder Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de heer J M Noothoven van Goor Lid der Commiasie van Toezicht op de StadsMuziekschool de heer D Hoogenboom Libryemeester de heer N Scheltems Lid der Commissie van Toezicht over het Stedelqk Museum de heer Dr F H G van Iterson Lid van het Qurgerlqk Armbestuur de heer H W G Koning Begent van het Wees en Slmoezeniershnis de heer L P Hoogendgk Begentes van het Wees en Elmoezeniershnis Mevr A W de Jong Schotsman Begent van de beide Gasthuizen de heer J F M Temminck Begentes van de beide Gasthuizen Mevr Steens Zgnen geb van der Does Begent van het Bestedelinghuis de heer T A G van Deth Begentes van het Bestedelinghuis Mevr de wed M G van Vreumingen geb van der Want Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop da vergadering door den Voorzitter gesloten PËTROLEUN KOTËËRINGËN van de Makelaars Caotzlaar Scbalkwük te Rotterdam Markt flauw Loco Tankfust 9 65 Geïmpor teerd fust ƒ 9 66 Januari levering ƒ 9 40 Februari id f 9 Maart id ƒ 8 75 April id ƒ 8 40 Mei en Juni id ƒ 8 10 Sept Oct Nov en Dec levering f 8 50 IBrGEZONDEN MgnAeer de Sedactevr I Tot groote verbazing van alien die daarvan getuigen waren stond dsier dagen onder de behoeftige lieden die met een soepbrieQe en een kannetje in de hand op het plein van het ProveAiershu queue maakten om op zijn beort een portie soep te ontvangen een agent van politie t uniform Ia zoo iets in staat het prestige van een politie beambte dat hij noodzakelijk moet hebben te verhoogen P Is dat overeen te brengen met de waardigheid van de politie waarvan de Commissaris van politie te Gouda als redacteur van De Xederl Politiegid steeds zoo hoog opgeeft Niemand die deze vragen bevestigend zal beantwoorden M M II I III I II I I eggsggagaga KaotoDgerecbt te Gouda ZITTING van den 27 DECEMBEB 1888 Mr i H VAN MIEBOP Kantonrechter Mr J FOETÜUN DBÜOGLEEVEB waarnemend Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld F V d S te Gouda en B v B te Gonderak ieder wegens het visschen in eens anders vischwa ter zonder vergunning van den eigenaar ƒ 1 of 2 dagen J S te Gouda wegens het te Gouda rijden met een aangespannen hond die niet voorzien was van een muilkorf ƒ 0 60 of 1 dag M J T te Gouda wegens openbare dronkenschap bg 3 herhaling twee weken hechtenis C te Moordrecht wegens openbare dronkenschap op 3 verschillende tijdstippen gepleegd 3 boeten van drie gulden of drie dagen voor elke boete J de B C B J V V en D v S aUen te Gouda en P W te utrecht lader wegens openbare dronkenschap 1 of 2 dagen A V E en J D beide te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 0 50 of 1 dag J V d W A V B beide te Gouda en E E te Nieuwerkerk a d Ussel ieder wagens openbare dronkenschap 1 60 of 2 dagen Bovenstaande personen zgn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding i BUBGEMEESTEE en WETHO0DEKS van Gouda maken bekend dat van do geldleening groot ƒ 100 000 ift 1887 aangegaan ter aflossing zijn aangewezen vier obligatien ad ƒ 1000 te weten nr 2 32 41 en 67 eag I I II III I ag Baiiiii i i iiiiiii ü bb Burgerlijke Stand OEBORENs 27 Dee Muis KD iliDa oadns P J RelIwrt ea S 6 Schnk Oeertrnidi osden T ven Egk en J nu Mallem 28 Jan Willem AdrUoui oaden L A de Vletter en H P W tm Egtden llirtiin ouden L Hobtede en B K nae 8 Aanifje ColMlia en Adrieni Jobtnu oaden n I Both en A Voordoiw OTËRLKOEN 86 Oeo I Zijjdveld 11 o I O Endenbnrf haiavr van P de Mink 57 j 17 U 8aa 28 d 28 J Snaterze 47 j ONDERTROUWD 28 Dec T Tienren te Huatreeht 25 j en F K Noordegruf 21 j F T Snel 18 j en Jf B van Dam 18 j ADVERTENTIÊN Getrouwd C J KLEUWEG van Gouda IN W J M NOLSON Welke ook namens ouders en wedengdaclie familiehnn dank betuigen voor de belangiteiling bg hnn hnwelgk ondervonden Ter Neuzen 27 December 1888 Voorspoedig bevallen van een Zoon M P W DB VLETTER Gouda 28 December 1888 vah EwsDBif Algemeene kennisgeving Bevallen van twee Dochters A BOTH VooEDoow Gouda Oude Gouwe 29 Dec 1888 De Heer en Mevrouw SPARNAAIJ MoLBNAAK betuigen huiinen dank voor de blflken vsn belangstelling ontvangen bg de geboorte hunner Dochter Tot onze diepe droefheid overleed heden ia e n kortstondig doch smartelgk Igden in Jen ouderdom van 78 jaren onze innig geliefde Echtgenoot MoMer en Grootmoeder ANTONIA ABELS W G SOBTEE en Kinderen Behnwd en Eleinkindeien Souda 26 December 1888 ♦ Heden overleed tot onze diepe droefheid na een smartelük Igden onze lieveling6IJ8BBETÜ8 HEtfOBIKüS JOHANNBS BAKKER in den ouderdom van ruim 11 jaren C L BAKKER J BAKKERQouda 29 Dec 1888 van dk Poll Voor de vele blgken van belangstelling bg net overlgden onzer Grootmoeder en Behnwdgrootmoeder ondervonden betuigen wg onzen wekemeenden dank G C 01 VOOUS N M VOOUS Kaowr Gouda 29 December 1888 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van mgn geliefde Echtgenoot betuig ik ook namens de Familie mgne hartelgkeu dank Wed G VAN VLIET Oouda 29 Dec 88 KoHLBaneoi Terstond GEVRAAGD ëëa IVOODHÜLP die goed kan Koken Adres onder No 1768 aan het bureau dezer Courant Mevrouw van ITERSON vraagt tegen 1 FEBRUARI eene Keukenmeid Spreekuur s avonds na 8 uur Wordt GEVRAAGD eene zindelgke WERKSTER van de P G met FEBRUARI a s deh in persoon aan te melden Adres BLBEKEBSSINGEL 203 E H van MILD Vleeschhouwer en Spekslag er Zeugstraat No 86 DEPOT der STOOMFABRIEK van Verduinaamde Levensmiddele VAN MIDDELBURG TER MARSCH BOTTEBDAM en HENGELO DOPERWTBN SPINAZIE POSTELEIN KR0P8ALADB SNUBOONTJES ANDU VIE PRINCBSSEBOONTJBS en EAAPSTELEN steeds verkrggbaar in blikken van 1 Liter St 40 cents per Blik Tegen FEBRUARI gevraagd eene FLINEE MSTBOBl Adres MARKT A 70 Kraepelien Holm s EIEEiL CACAO is de beste Voor dagelgksch gebruik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Xhee en Chocolade Alom verkrggbaar in bussen i Vi P ƒ l VO U Kgr 0 90 V Kgr 5 50 mmim k holm imt Omtrent het sluiten van contracten van levmiTenwkeriBg en l frenten bg ie Hollandiche SoaeUit van Le ennerzekeringen ofg6richt in het jaar 1807 te Amiterdam en tegenwoordig onder het bestuoi van de Heeren J FOCE C P van EEQHEN J T van BOSSE en J Q BILIiEH als Commissarissen Jhr Hr C HABTSEN Jbsz ak Directeur en Mr J P FOBTIELJE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amtterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg den Heer T DRAUEB te Gravenhage BiUitonstraat 3 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer Q C FOBTUUN DBOOGLEEVER NotarU Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 s 2 27 45 3 71 85 2 64 50 4 53 van af ƒ 0 90 per FLESCH Verder vestig ik de aandacht op mgne BESSEN WIJNEN die steeds uitmunten door hunne helderheid geur en fijne smaak Wed C van OIJË KLEIWEG No 2 Gouda Oudeiaars Avond heeft W SCHALBKAMP Jr Oosthaven 17 voorhanden Warme Vleescb Patés Saucgsenbroodjes Appelbollen Roomhorens vele soorten Gebakjes klein Gebak als Kattentongen Fransch Banket Paleis Banket Zandkoekjes Boterkoek enz en verder bg vooruitbestelling BERLINER BOLLEN N Holl Siroop Bolesen fijne Tulbanden Sneeuwballen Boterspritsen enz NB Bestellingen voor buiten de stad worden steeds net en spo diit afgeleverd Terstond kan GEPLAATST worden een BILLAUD of MEÏÏBELMAEEE L C KINT Een DIEITSTBODE GEVRAAGD goed kunnende werken en koken zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Men vervoege zich Wgk C 284 Gouwe te Gouda Wordt GEVRAAGD met FEBEOARI e n die goed koken en netjes werken kan Adres GOUWE C 25 Steeds VERSCH BIJ UU TE BEKOMEN PUNE HAAGSCHE en DOITSCHE LEVER WORST TAFELWOBST HOOFDKAAS GEROOKTE ZDLT TETE PRESSBE SAÜCISSB DE BOULOGNE TONGENWORST BLOEDWORST FRANKFURTER KNACKWORST Depot der zoo gunstig bekende briek van TJBU MAB8CH Co te Rotterdam Bekroond Gouden Medaille Wereld TeotooDstelling BRUSSEL 1888 E H YAN MILD Vleeschhouwer Zeugstraat No 86 Gouda Opeatare Verkooping op DINSDAG 15 JANUARI 1889 des morgens ten 9 uur voor en in het huis van wglenden Heer J G BELONJE aan de Oosthaven Wgk B No 84 te Gouda van een groote partij nieuwe Meubelen als een zwart en een eiken Ameublement bonheurs du jour Fantasie en andere Stoelen Spiegels Thee Speel Penant Wasoh en Werktafels Kasten Bureaux Buffet Canape s Sofa s Ledikanten Nacht en Mnziekkastjes Bloemtafels partg Lgsten Werkdoozen Schrgf iachetten Stoven een anthieke Klok enz en voorts eenigen Inboedel en Hout Te zien daags voor den verkoop van des morgens 9 12 en van des namiddags 2 4 uur Nadere inlichtingen geven de Deurwaarders VAN DB WERVE te Gouda MARKT naast Arti Legl Ondergeteekende bericht bg deze dat op bestelling met OUDEJAARS AVOND bg hem verkrggbaar zgn Saksische Tlitiringer WeUmachtsstoUeiii h 40 et 80 et ƒ 1 en hooger Tevens te verkrggen Weener en Farijzer BROODJES è 2 Ct per stuk ZOUTE BOLLEN k 60 Cent per 5 Ons CASINOBROOD 30 Ct met Sucade 45 Ct tevens alle mogelgke soorten Gh oot en Klein BHOOD RONDE BESCHUIT 12 ik 10 Cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 ik 10 cent zonder 28 st a 10 cent Onder minzame aanbeveling H N VAN SCHAIK Firma F X van den BERGH MARKT naast Arti Legl