Goudsche Courant, zondag 30 december 1888

VRAAG de JANS en GEDROOGDE VRUCHTEN van de M De BETUWr te TIEL VERKRIJGBAAR te GOUDA in T CRËBAS g NAGAZIJN van COMESTIBLES Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 40 cents bij tf J van der Sanden JUarht GOUDA NEMAN te Gonda H n lDBll iao KM M J DE GRAAF voorlieen C NESSENAKER Siroo oiruup van Punch Punch a l Arac Citroen Punch Citroen Punch Troebel Cognac in diverse prima S3 kwaliteiten AMoek a n 60DDA Biermede hebben wy de eer te berichten dat de jaargang 1S89 ter perse gaat en de inteekening bg alle Boekhandelaren is opengesteld tot 15 JAUVAHI e k 1 90 cents per exemplaar Buiten inteekening is de prijs ƒ l BO Van gewenschte VJEBANJOJdBIN GUN zal het on sangeBasm sga vóór 10 JANUARI e k opgare te mogen ontvangen G B VAJN GOOR ZOIVEN KLMIWBQ E 91 NB Deze advertentie wordt slechts éénmaal geplaatst ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De beknMto BOBDEA ÜX è f 27 per 48 Xlea8ohcna met sooljns fitUioo huis geheel Nederland ook per proefBesob kirort en luUf anken belegen TerkrQgbaar Toorts alle MEBKEN Friiscouranten gratis en traaco Van alle merken jrïjn proemessctaen Terkrljgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Dep6t van Wellens Soonekamp EUster Stedelijke Gasfabriek De DIRECTIE maakt bekend dat na 1 JANUARI e k GAS tot andere doeleinden dan voor verlichting te bezig en zoogenaamd daggas op aanwijzing van een of meer afzonderl ke gasmeters geleverd zal worden tegen den pr js van 6 centen per Kub meter Inlichtingen omtrent de voorwaarden der levering en omtrent de inrichting der gasleiding zijn bij de DIRECTIE te verkrijgen mm WATESLEMB mTSGHAFFIJ GEABONNEERDEN worden herinnerd de BETAALDAGEN der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI e k D G W TAN DER LAAR Dz waam Dir THOMSON S VANILLEPUDDIN is een heerlijk Dessert Verkra ba r h 10 cents per pakje bg fi W M STEVENS D M NÉTÉR A DERCKSEN J MANSCHOT en verder bg de voornaamste winkeliers Voor Engros en Export J P NORD Singel 287 Anuterdam Ope2i1 ara Verkooplng te GOUDA ten oventaan van Notsria MONTIJN op Dinsdag 8 Jaooarl 1889 smorgeni 9 nnr in en réór het locaal wgk E No 17 in de Nienwateeg te Gouda van Meubilaire en andere Ooederen BEDDEN en BEDDE601D w o ëeoegroote partg nieuwe DEKENS eenig GODD enZILVBEWERK enz enz Te bezichtigen daaga vóór de verkooping van 10 12 en 2 4 nar 9 JSh meMv Meubelmaker Westhaven bg tVeerrtal beveelt zich beleefd aan tot het verrichten van alle werkzaamheden tot het vak behoorende zoowel NIEUW WEEK aU REPARATIE VEEHÏÏI2IU M binnen en bait n de stad De ZAAK mrdt na Nienwjaar 7 ©arplsLsutst naar het haii van wnlen den Heer J BELONJE Oosthaven hoek Molenwerf KIPPEiVVOER TAEWE MAI8 6BB8T enz p 100 ƒ 4 00 KLEINE TARWE 100 3 20 Wordt bg minstens 60 9 fraüeo geleverd door R 8LEGT Stolwgktrêluit om WILD bö wjjze vta POTSPEL eiken ZONDAG van af heden gedurende de maanden JANUARI FEBRUARI n MAART Café DE Kap W C VISSER MWEspsoraM A V os Al Kldweg E 73 73 W SCHAIEEAMP Jr beveelt zich beleefd aan ter OUDEJAARSAVOND voor lelesendheid van de levering van feeude en Warme SCHOTELS BOEKJES waarin opgaaf van verschillende Schotels op aanvraag rteeds verkr gbaar Societeit OzLS CïeiioegexL 4 Abonrument VooTêttlUng DONDERDAG 3 JANUARI 1889 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten JOITGE HABTEIT Blgspei in 3 Bedrgven van M Ehamts voorafgegaan door Vonken onder de asch Biflspel in 1 Bedrgf door H SiEOBrrKtó en gevolgd door DE GOÏÏVEENAITTIL Blgspel in 1 Bedrgf dOor 6 vos Mos Aanvang T a uur P Gewoiie bepalingen en prgzen