Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1889

188 N 3803 Dinsdag 1 JanqarU GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgare dexet Coarant gesotiiedt dagel ki met oitzonderiag van Zou en Feestdagen De prgs p r drie maanden ii 1 25 fninco per port 1 70 ifzonderl k Nomawn VUF CENTEN ADVEETENTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regela Ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LBTTBE8 worden berekend naar plaatamimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Oe Inseading van advartentifin kan geschieden tot Mn nnr des namiddags van den dag dra tiitgave x Dit Nummer bestaat uit twee Bladen EERSTE BLAD BERICHT GeUJk aaa de abonnés op de GODDaCHE COOEANT reed i by circulaire Is bericht Bal deze CODBANT welke sedert 1862 by den ondergeteekende wordt uitgeseven voortaan op lEDERE N WBRKDAO versobUnen zonder PRIJS VERHOOOINO behalve het siaerdere port voor de per post te verbanden exemplaren Behalve de rubrieken die In dit blad reeds voorkomen en die thans nog rallen worden mt u B or w ia Mfwn taan cok plaats gegeven kunnen worden aan Feuilletons Beursnleuws een telegrafisch bericht omtrent de handelingien der Kamers belangrijke benoemingen en voorvallen uit de Residentie de Hoofdstad en andere gemeenten enz De ondergeteekende verwacht dat deze uitbreiding door het publiek van Oouda eo Omstreken zal worden gewaardeerd en blijft onder dankzegKins voor het genoten vertrouwen deze Courant in den steun en belangstelling van allen aanbevelen A BKINKillAl FEVILLETOX Een Gfezellige Oudejaarsavond 1 Een dik sneenwkleed heiiekle de aarde £ n nog steeiU werd het dikker Van don vroegen morgen f had bet raeda gesneeuwd t W snoeuiv waar men aag de heele wereld een wolk van dwarleniie zwevende doletde sneeuwvlokkon Hoog uit de tucht kon mra ze zien aanzwevea en het w niot gemakkelgk als ge er een daarboven in hut oog bad gekregen baar in haar grilUgan val te volgen tot zij neeneeg by de duizenden en duizenden om zich daar in de maaaa te verliezen Tocb wat kan men brter doen als moB door het raam eener dorpsherberg wachtende staat uit te kijken f Ken vergezicht was er niot veel verder dan de breedte van den puinweg was niet te zien de boerderij en de boomgaard aan don overkant waren in de sneeuwwolk bedolven Wit was de haag die bet erf aau de overzijde van den wog scheidde maar er bijkans niet van te onderscheiden was Alleen het bek voor de herberg stak tegen het sneeuwkleed af maar ook op dun bovenkant daarvan kg een sneeuwlsag verhlindend en ongerept Zelfs do raussohon hielden zich schuil die anders nog wat afwisseling brengen als zij mot eene HET NIEUW JAAfi Bg de intrede tsu eea nieawen tgdkring brengen wg den len oazea falplgroet Moge het jaar 1889 voor ben allen in heerste plaats doch Toorts in het aigemeen T r stad en landgeaooten een gelukkig jaar zgn H t breoge een ieder nwet iets vso lM geen gg rerlaagt en spare n groote rampen Aan sl en land zjj voorspoed en blo to ewenscht zoodat het einde des jaan ons voomitgang toone op allerlei gebiedt Elke jaarsrerwisseling doet onwillekearig den blik Toorwaarts en acht rwaarta richten Het Terloopen jaar gaat onzen geest nog een Toorbg en in stilte vragM wij aan de toekomst wat zg in haar schoot verbergt In den boezem onzer familie iKbben de lueesten fmiMMMkbat InMi Mitto leed iet Kè en elkander opgewekt om met moed den Terderen leTeosw vte Tcrrolgen de jongeren Tol Tan de S i b£wrende beelden die de phantasie ze t flKfMioTert omtrent de toekomst de ouderéM berustende in Teel wat het leven hun onthield van hetgeen hun jeugd droomde Mogen deze oudejaarsaTondmgmeringen 008 allen t slotte in onze goede Toornemens hebben gesterkt zoodat wg onze taak in het nieawe jaar weder met nieuwen moed aanvatten Wat onze gemeente betreft het eloopen jaar waa gnustig te noemen Haar zielental neemt langzaam doch gestadig toe terwgl de toestand der stad en der verschillende bedrg beweeglijkheid die door den schralen oogst niet beloond wordt hun schamel voedsel zoeken tnsschen het wngenspoor Oeruimen tgd had de voedertróg vócSr de herberg mgne aandacht getrokken en er was toch niets aan te zien dan dat ook daarin de sneeuwlaag langzamerhand hooger en booger rees Want men had den gcheolen dag niet noodig gehad haar er uit te verwijderen Ken paar karren waren voorbqgekomen maar z j hadden zich aan de uitspanning niet opgehouden in dit barre weer en zeker den tijd niet gehad om in de warme stalling te vertoeven Op dit oogenblik stond mgn rijtuig klaar t Had lang genoeg moeten wachten om ook wit te worden en wit wav het dekkleed der paarden geworden die onbeweeglijk zonder togenweer tegen de altijd door nederdalende sneeuw met laag gebogen kop den adem naar den grond bliezen Én wit waren de spaken der wieion en de muts on do ruime kraagjas van den koetsier die ongeduldig heen en weer liep of nu op t eene dan op t andere heen zich neerlatend on de met dikke wanten omhulde handen in elkakr slaande de dorpstraat aftuurde Daar trad hij t venster nader en riep rag toe uit een wolk van zyn eigen adem Daar komt tnoneorl t Was voor smij het sein om mijn winterjas aau te trekken on mü voor de reis gereed te maken Mijn reiscomplgnon trad met al ds drukte van Ten bevredigend was Bgzondere feiten Tallen weinig te vermelden Alleen brengen wg in herinnering dat de exploitatie der gasfabriek door 9e gemeente aaavankelgk goede resultaten heeft het Terbruik is belangrgk toegenomen terwgl de qnaliteit Tan het prodact verbeterd is Vandaar dat de Baad heeft besloten Tan heden af gas tot Terwarming enz Toor verminderden prijs Terkrggbsar te stellen Nog is een belangrgk besluit genomen dat namelgk pogingen zullen worden gedaan om bet progymnasinm uit te breiden tot een volledig gymnasium zoodat onze zonen eerlang onder toezicht der ouders kunnen blgven tot zjj naar de universiteit gaan Door de Regeering met subsidie gesteund zal het atedelgk bestuur zich zeker begveren deze zaak in bet ingetreden jaar haar beslag te doen krggen Mogen deze plannen met vtklMüg iHwara bdnoond wordm W $ wenschen dat de belangrgke offers die de gemeente ook nu weder brengen zal mogen strekken tot rerhooging Tan den bloei der gemeente Voor onzen Koning is dit jaar weer een gedenkjaar Het zal in Maart a s 40 jaar geleden zgn dat Willem II overleed en in Mei daaraanvolgende werd Willen UI ingehuldigd Reeds spreekt men er Tan deze gebeurtenis feestelgk te vieren Moge Z M dit feest niet alleen nog belev n maar met opgewektheid medevieren Schoon ouderdom en ziekte hem kwellen volgens de laatste berichten is de Koning Trg wel en vervult met lust zgn arbeid Moge het hem gegeven iemand die in de sneeuw geloopcn heeft stampende en schuddende binnen Klaar t Spijt me dat het zoo laat is geworden ik kon niet eer zg hebben mij aan de praat gehouden tot ik zei de rest later Wg moeten ons haasten als wq den trein nog willen halen Hier kastelein Is u klaar Brr Brr wat een weer I Flink oprgden koetsier Wg waren buiten gekomen door een snêeuwvlaag heen die naar binnen stormde De koetsier lichtte het dekkleed van de paarden en bromde iets van Goed oprijden mooi praten Zouden wg het nog kunnen halen vroeg ik den kastelein onder het instappen t Zal nog el gaan heeren I Als de wind maar niot opsteekt dan weet je niet hoe gauw de sneeuw zich ophoopt en meteen sloeg hg het portier dichtf Alles klaar Vooruit maar Goede reis hoeren En wg kwamen in howpging De wielen liepen zwaar Do paarden hadden een heelen trek Ds sneeuw pakte Doch er was niet aau te doen wij moesten ons laten rijden zoo hard als de paarden loopen wilden en de koetsier die blijkbaar niet bijzonder in zijn humeur was ze zou willen aandrijven t Was geen opwekkende rit t Was en bleef sneeuw overal I Sneeuw die met de fgnste vezeltjes door de portier ramen drong sneeuw die zich vastzette tegen de ruiten sneeuw die den bok en ip