Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1889

ook st at dit voorwerp niet meer op de lyst der geschenken waarmede vorstelyke gevers hunne vrienden vereeren De pruimtabak verliest aan wal hoo Unger hoe meer terrein en heewcbt nog alleen boord Maar gerookt wordt er meer dan jaren geleden ten miuste in Prankryk Elk neemt de opbrengst van den tabaksbouw en ook die vaq de invoerrechten toe De belasting op de tabak bracht in 1883 ongeveer 10 millioen frapk meer op dan in 1876 In myne jeugd zegt Bochard werd gewqon lijk een pyp gerookt sigaren werden als weeldeartikelen beschouwd en vooral op openbare plaatsen gebruikt Rooken gold destijds nog als een bewys van o nbeschaafdheid in tegenwoordigheid van dames werd niet gerookt en deze bs iden dan ook een afschuw van den tabak Andere volken andere zeden mogen wy hier zeggen in de tuinkamer van Stastok Senior was wel degelijk de Gouwenaar in eere en zelfs van mevrouw Dorbeon vernemen wij geen protest In Frankrijk of liever te Parijs schynt het andera te zijn ten minste wy vernemen dat de vrouwen nu het rooken dulden dat er een vry groot aantal cigaretten rookende dames is en dat de kinderen hunne moeders hierin navolgen De invoering van de cigarette vooral maakt het verbruik van tabak veel grooter de cigarette wordt voor niet meer dan twee derden opgerookt en de rest gaat verloren De bedoelde verandering was eene verbetering Boven de pijp heeft de cigarette do voordeelen dat zij zindelijker is beter stpat de kleSren niet verpest en met den scherpen prikketenden met nicotine beladen rook verspreidt die uit een pyp opstijgt wanneer deze oud wordt zooals echte rookers gaarne hebben Op bepaalde ongemakken die het gevolg van het rookeu van oigaretten yn komt de spreker later terug Do tabak beeft zijne eigenschappen te dankon aan oen olieachtig kleurloos en in de hoogste mate vergiftig alkaloid nicotine genaamd Fransche tabak bevat er 4 9 7 9 pCt van Ofschoon de nicotine weinig oplosbaar n water is kan het niet anders of de rooker die op de punt van zijne sigaar bijt of er aan zuigt moet ef iets van binnen krijgen het grootste gedeelte wordt echter uit den rook opgenomen Het is tamelijk onverschillig of de zeer vergiftige stoffen dio uit tabaksrook zijn afgescheiden en die op het meuscbelijk gestel dezelfde werkinghjddon als tabak zijn de nicotine zelf of haar zO ten of de stoffen die zij by ontleding door verwarmins geeft piooline pysidiue collidino enz Het lookon veroorzaakt dus een eigenaardig soort van vergiftiging maar levert niet hetzelfde gevaar op als opium of alkohol Er is wel beweerd dat rooken Jdo menschen afstompt hen tot drinken brengt de volkszoden verbastert rookers worden door velen als ledigloopers en kroegloopers beschouwd rooken als het gevolg van nietsdoen dat brongt tot misbruik van alkohol zoodat de dubbele vergiftiging eindelijk noodlottig werkt maar wie zoo spreekt let alloen op hetgeen hij in eoa kroeg waarneemt Daar alleen moet men echter de rookers niet zoeken Rookers vindt men in grooton getale onder de mannen van de politiek onder mannen streng van zoden die hun nachtwaken geven voor do werken dor gedachte Velen kunnen niet werken zonder tabak wanneer de gedachten van don schryjfer traag vloeien wanneer de vat iiuu ieg aan neemtl Hij is een man van doorzicht Ja ja een knap man in alle opzichten Kom hernam Prudenza laten wij over hem maar niet meer praten on wat dat mooie huwelijk aangaat iedereen ziet w l dat er wat anders achter steekt Het is een raar geval zog ik u Luister maar het moot onder ons blyven hoor Nog geen jaar geloden zouden die van t kasteel en die van Campello dat nostigo huisje diiiir elkaar niet eens goeden dag of goeden avond gezegd hebben op een mooion dag kwamen de marchesino on de ingenieur elkaar op den VfQ tegen en ze kregen woorden en begonnen mekaar uit te schelden over dat onnoozele meisje van den schoolmeester en in plaats van nu zoo als menschen van onze soort doen elkaar een paar klappen om do ooren te geven daged zij elkaar uit zoo als dat onder de groote lui de mode is on er was nog geene maand verloopen of we jagen zo al samen wandelen Maar dat is nog niet alles Do omwenteling en de politiek brachten hun spoedig het hoofd op hol en toon de oorlog die oorlog welke ons de Piemonteezop beeft op den hals gehaald Maar ze zeggen dat die oorlog een groote zegen van de Voorzienigheid is Och wat Voorzienigheid Ge begrijpt er niets van maar ik ken de wereld ik behoor tot die menschen die geen aanzien des persoons kennen en brood brood noemen En de wereld dat moet ik zeggen gaat sedert eenigen tijd heelemaal verkeerd Ier academies te hulp roept Experimenten werden oMt gedauL Meil bepaalde zich tot diepzinnige edevoëringen en het bewijzen van de stellingen dat de ziel onsterfelijk is dat er een eeuwige voortzetting T n het ik bcntaat en dat het verkeer met afgestorvenen door talrgke feiten bewezen ia Volgens de spiritisten hangt de onsterfelykheid der ziel met de zielsverhuizing samen en deze moet ook onfeilbaar tot de oplossing van de sociale quaestie leiden omdat zdoals een spreker zich uitdrukte do van lichaam tot lichaam overgaande zielen hun ondervlhding medenemen waarvan oindel j het bereiken van de volmaaktheid het noodzakelijk gevolg moet wezen Het is opmerkelijk dat het spiritisme tegenwoordig te Parijs zoo sterk bloeit voorname dames staan aan het hoofd van de moest bekendo spiritistische of spirutualistische gezelschappen en zijn bezig gelden ia te zamelen om een tempel te kunnen bonwen Welke afdwalingen des goestes De Wagenittner Voor rookers en voor uiet rookers sprak Jules Bochard onlangs een woord dat hun belangstelling verdient De eersten mogen hun verontwaardiging inhouden en de laatsten moeten hun toejuichingen Toorloopig terug houden wannper zij op de vraag waarom opium alkohol en tabak zooveel menschen behecrschen waarom zulke vreemde stoffen op zich Kelf niol aangenaam en eerst dan middelen van genot wanneer bet gestel er aail gewend is geraakt dagelijks worden gebruikt het volgende antwoord vernemen De meesoh is fier op zijn verstand en op zijn wilskracht en te recht want daaraan heeft hij hot te danken dat de geheele natuur aan hem onderworpen is toch is die rede waarop hij zich verheft een juk dat hy voortdurend tracht af te schudden Hij beschouwt die rede als een tyran wiens gezag ma lastig valt en waaraan hy racht zoo spoedig mogelijk zich te onttrekken Vandaar zijne hartstochtelijke smaak voor alles wat met zijn vorstandoIflk begrijpen lijnrecht in strijd is zijn trek naar het wonderbare dat zijn rede op eon dwaalspoor brongt naar het fantastische dat aan het kritisch onderzoek ontsnapt naar het geheimzinnige of het zich met den naam vnn agnotisme hapnotismo of suggestie tooit Zich onttrekken aan de werkelijkheid aan het alledaagsche leven in eene wereld van droomen die do verbeelding met haar meest geliefkoosde voorstellingen vult bezit voor sommige geesten eene onweerstaanbare aantrekking voor zwakke hoofden langzamorhaud gewoon in deze denkbeeldige wereld te verkeeren is hot eene gevaarlijke neiging immers zy verzetten er zich hoe langer hoe krachtiger tegen om tot de werkelijkheid terug te keeren en worden tot den strijd des levens hoe langer hoe minder instaat Later blijkt dat deze aanval eigenlijk niet tegen de rockers bedoeld is De tabak wordt geenzins met de overige langzame vergiften op céne lijn gesteid De gezondheid toch moge bij het gebruik van tabak lyden de rede wordt er niet door op een dwaalspoor gebracht noch de wilskracht gebroken of de verbeelding bedorven Uit de goscliiedenis van het tabaksgebruik wordt alleen dit vermeld dat het in de laatste jaren eene wijziging onderging maar ondertusschen toenam Do snuifdoos van onze grootmoeders is verdwenen en waarin alles juist bij elkaar past naam en titel en bruidschat en wat niet al mij dunkt het is een heel goed huwelgk waarin op al die kleinigheden niet gelet is Een huwelijk uit liefde jawel geheel uitliefde En Prudenza Och wat wil je me toch vertellen Omdat je een mond hebt wil je babbelen Iaat ik het eens vertellen Wel ja jij bent de mond dor waarheid Ik ben wat ik ben maar niemand zal mij doen zwijgen Wou je er mij iets van vertellen Alsof ik alles niet al twee jaren lang geweten had Denk eens een ingenieur een van de ergste öproerliagen begrijp eens dat heeft mijnheer de pastoor zelf gezegd Een man die om God noch zijn gebod geeft en zoo zijn er tegenwoordig overal heb je ooit gezien dat hij een voet in de kerk zette Welnu die wordt zoo maar in eens de schoonzoon van onzen Signer marchese die trouwt in een der eerste families van Milaan Zulke dingen ziet men niet alle dagen Het is de verkeerde wereld Indien geene enkele der toehoordsters haar durfde tegenspreken was bet omdat allen dachten dat zy er meer van wist dan zij zeide daar de pastoor alle Zondagen op het kasteel te gast was Toch waagde eene om te zeggen Maar de bruidegom is toch een knap jonkman En moed heeft hy hij kan er wol wat van overdoen aan wie er gebrek aan hebben staatkundige of wie dan ook peinst maar tere geefs over de vragen die zijn hoofd vervnUen du steekt hij een pyp op en terwijl de blauwe n omhoog stijgt ryzen heldere denkbeelden by hg op Nietrookers luistert gy weet niet gij hebt er niet h t minste besef van welke hulp de labsk in lange nachten den ijverigen naspoorder aan ziiae schrijftafel bracht Houdt de rooker zijn hoofd helder de bescholdiging dat bet rooken den dranklust opwekt en het volk verbastert rnst evenmin als de vorige op degelijke gronden Kalmeerend werkt de tabak in tijden van onrust en verdriet in dagen van spanning in oogenblikken van toorn nogmaals niet rooken gij weet niet wat goed voor u is I Wat de biatsle beschuldiging aan het adres van den tabak betreft Bochard wijst zyne toehoorders op de buren aan gindscben oever van den Rijn en daarachter die rooken van s morgens vroeg tot s avonds laat en toch wordt daardoor de vooruitgang in getal ea beteekenis niet tegengehouden toch gaat dat land vooraan in de rij waar naar wetenschappelijke vooruitgang wordt gevraagd Maar nu de keerzijde De voordeden die het gebruik van tabak medebrengt en die zoo even wofr den genoemd mogen slechts kleine diensten worden genoemd in vergelijking met de nadeelen die liet oplevert Juist omdat tabak zooveel op zijne rek ning heeft behoeven er geen valsohe posten mede in rekening worden gebracht Menschen dio eonigen last van zenuwachtigheid hebben en gewoon zijn kort vtór hunne maaltijdefl te rooken loopen groot govaar hun eetlust te voelen verminderen of verdwijnen en in plaats daarvan buikpijn en misselijkheid e krijgen Bij anderen veroorzaakt het rooken pyrom er zijn menschen die op bepaalde tijden geen sigaar kunnen aansteken zonder na eenige minuten een branderig gevoel te bespeuren dat bij do maag begint en naar de keel voortgaat zoodat het is alsof zij door een beet yzer worden aangeraakt Wederom anderen krijgen deer hot rooken last van beving van een andere soort dan oude menschen en alcoholgobruikers hebben de uitoefening van een vak waarbij eeno vaste hand een eerste vereisohte is wordt hun daardoor onmogelijk Chirurgen kunnen zij bezwaarlijk zijn Aan de tabak wordt to laste gelegd dat hij hel geheugen verzwakt Heeft het op den boor Richard dikwerf den indruk gemaakt dat oude rookers aan hunne gewoonte van rooken den achteruitgang toeschreven die alleen het gevolg van hun hoogen leeftijd was er is inderdaad grond voor de boworing dat rooken op een van onze heerlijkste op hot nuttigste van do vermogens van onzen geest een slechten invloed heeft En hiermede is het zondenregistor van het rooken nog niet afgaloopen In enkele gevallen was het do oorzaak van een bepaald soort van verzwakking van het gezicht die door de hoeren Galezowski en Fieuzal zorgvuldig bestudeerd is in Duitsoliland zijn gevallen van verlamming waargenomen die aan de werking der nicotine moet worden toogesclirevon maar van hot goboele zenuwstelsel zijn die doelen waardoor de werkingen van het hart worden beheerscht het gevoeligst voor de Werking van den tabak Storingen in do polsbewogingen hartkloppingen borstziekten worden door te sterk rooken veroorzaakt Er zijn weinig rookers die niet al was het maar een kort oogonblik een plotseling opkomenidon stook in do borst hebben Weet ge waarom tegenwoordig t eone ongeluk steeds op t andere volgt Zij die vroeger t bestuur in handen hadden moeten nu dat alles lijden omdat zij hebbon toegelaten dat het hun ontrukt werd Onze groote heeren met al hun adel beteokonon tegenwoordig niet meer dan een kaaskooper te Monza of Locoo on die van t kasteel die vroeger leenbeeren waren van half Briauza Maar weet ge wel wat loenhooron waren Nu t doet er niet toe maar ik hot is eene historie dio ik van mynheer don pastoor gehoord heb Die van t kasteel hebbon eeno bittere pil te slikken gehad toen zij hunne dochter die wel een prins had kunnen krygon of op zijn allerminst een graaf hebben moeten geven aan een man die van niet tot iet gekomen is met oen naam die veel hoeft van den uwen en don mijnen Het is wat moois Maar hoe is dat alles toch zoo in zyn work gegaan zeido eene andore vrouw Hoe Och tis zoo n verwarring als ik dat alles moest vertellen kon ik wel tot overmorgen aan den gang blyven en toch had het schandaal wel kunnen voorkomen zijn Zal ik t maar vertellen Och er is nu toch niets meer aan te doen nu t is eeno rare geschiodonis on weinigen hebben er iets van gehoord t Was in September tegen den avond ging ik van den wyngaard naar huis toen dicht bij het dorp de schoolmeester mij tegenkwam met zijne dochter ge weet wel met dien gekken naam IFordt vervolgd gevoeld die den geneesheer waarschuwt welk kwaad bij den patient schuilt Vooral bij het rooken van oigaretten is men aan deze gevaren blootgesteld omdat hierbij de rook wordt ingeademd en roet de fijnste vertakkingen van bet longenweefael in aanraking komt Het gebruik van een pijp maakt het gevaar voor hartaandoeningou minder groot daarentegen worden de rookers dan bedreigd door ontsteking aan de opperhuid van de onderlip en tong Waarlijk de tabak hoeft niet zwarter te wordengemaakt dan hij al is Rooken is een a chuwelijkegewoonte v iedereen rooralroorTroawenenkindereu zegt do hoer Bochard aan het einde van dat gedeeltevan zijne voordracht voordat hij tot de behandelingvan zelfvergiftiging door morphine en door alcohol overgaat De moraal is dus wilt gij rooken doe het met mate beter i het nog rook in hetgeheel niet Het eerste is verstandig het laatste islet werk van een wijs man fiattdeltblad De Japanners hebben eene zeer eigenaardige manier van een bad te nemen Een reiziger die eenigen tüd in Japan vertoefd heefi geeft er de volgende beschrijving van In eene groote ovale kuip warden ongeveer vijftig gallons water gegoten In den zykant van de kuip steekt eene kachelpijp met gloeiend houtskool gevuld en als de temperatuur bijna op het kookpunt is gaat men er in zitfon Het eerste wat men doet is meestal er met verbazende vlugheid uit te springen maar de Japanner zit er dood bedaard in uit te wasemen totdat hij halfgaar gekookt i Als gast werd ik gonoodigd er hot eerst in te stappen terwijl het geheele gezin er rondom stond en zijn lachen Irfdwong Toon ik er half flauw alt kwam ging mijn gastheer er in en na hepi volgden ieder op zijne beurt naar rang al zijne dienstboden tot den koksjongen toe Als er vrouwen in het gezin zijn krijgen zij ook hare beurt evenals de anderen Dit bad is natuurlijk om de poriën te qpenen Men wasoht or zich uief in maar blijft stil zitten Afzoopon volgt er voor de vreemdelingen op en wrijven en het koudo douche voor de anderen Als alles afgeloopen is heeft het eene rerknikkolijke versterkende uitwerking ZoniagM Buitenlandsch Overzicht De nietig vorklarinj van generaal Boulangers verkiezing te Panjs vindt alles behalvy algemeene instemming Dat do Boulangietische pers heftig tegen dit besluit te keer zou gaan was te verwachten Do France de Coearde de Intmmigeant en La Preste varen om stryd uit tegen don minister Constans die het algemeen stemrecht heeft geschonden door terwijl Eoulanger was gekozen zijn tegenstander Joft rin voor gekozen te verklaren Intiissohen wordt het meer en moor waarschijnlijk dat in t eind de beslissing zal worden overgelaten aan de Kamer Men hoort van verschillende zijden opmerken dat de Begoerin want zij is t die achter da commission do reconseraenl steekt wel wat vreemd heeft gehandeld Eerst heeft zij do candidatuur van den generaal laten opnemen eu nu hij verkozen is worden de stemmen nietig verklaard Dat gaat niet aan Do Regeering had do candidatuur kunnen weren maar eenmaal de candidatuur toegelaten zijnde kunnen de stemmen bezwaarlijk weer van onwaarde worden verklaard Ter oplossing van deze te iistrydighoid der Regeering wordt aangevoerd dat de Ministers eerst don uitslag van de verkiezingen holibon afgewacht eu de hoeren nu deze gunstig is wat overmoedig zijn geworden Don boalangisten komt ten goodo dat in Morbihan do commission de recenaement du verkiezing van Dillon wettig heeft verklaard Dillon wol Boulaugor en Eochefort niet dat zou te gek wezen en om zich uit die gekheid te redden zal men vermoedelijk ten slotte zeggen dat de Kamer de quaeslie maar moet uitmaken De Spannsche Minister van Buitenlandscho Zaken heeft in den Ministerraad den stand der Marokkaansohe quaestio medegedeeld welke over t geheel gunstig kan genoemd worden De Minister legde een depêche over van den Spaanschen gezant te Tanger waarin deze het antwoord geeft van den Sultan van Marokko op Spanje s eischen De Sultan hoeft bevolen de gevangen schepelingen van de in beslag genomen bark dadelyk los te laten en aan de Spaansohe autoriteit te Albuoemas uit te leveren torwijl do Arabieren getuchtigd en met boete gcstroft zullen worden Indien bewezen wordt dat de bemanning dor Miguel Theresa sluikhandel in wapenen dreef dan hoopt de Sultan dat zij door do Spaanschs Begeering gestraft zal worden tot afschrikking van andere smokkelaars Aangaande de Agadir quaestie belooft de Sultan dat de gonTemeor gestraft en roor het onwettig opbrengen van het schip een schadevergoeding betaald zal worden In zake Gaaabianca zal de man die een Spaojasnl vermoord heeft opgehangen worden maar de Sultan wenscht dat dan ook de S Mansche Begeering vso de Engelsche de uitlovenng verlange van een Spanjaard die te Tenger een Marrokkaan van het leven beroofd hooft Blykt dit ondoenlijk dan wordt door de Spaausche Regeoring een schadevergoeding aan de nabestaanden van den vermoorde uitgekeerd Naar aanleiding van dit antwoord heeft de Minister van Buitenl Zaken don gezant doen weten dat bij terstond den Sultan zijn geloofsbrieven kon aanbieden In denzelfden Spaanschen ministerraad werd een loelijk besluit genomen dat namelijk tot strafrechterlijke vervolging van al de leden van den Madridschen Gemeenteraad wegens wanbeheer en knoeierijen Naar den inhoud der Dnitsche dagbladen te oordeelen zou men denken dat de verkiezingen voor den rijksdag binnen enkele weken moeten phiats hebben In werkelijkheid is daarvan geen sprake men gelooft dat de verkiezingscampagne in bet aanstaand voorjaar zal gehouden worden ofschoon de wet de regeering geenszins verbiedt de verkiezingen eerst tegen het najaar uit te schrijven Zal het Kartell in stand blijven Zullen de Dnitsche vrijzinnigen de sociaal demoeraten hij de stembus steunen dit zijn de voornaamste vragen welke ijverig door do dagbladen besproken worden De vrij conservatieven en nationaal liberalen verdedigen met benijdenswaardige volharding het behoud van het Kartell niettegenstaande het orgaan der uiterste conservatieve partij o oude bondgenoten geen spot en geen schande bespaart en vooral den nationaalliberalen krasse waarheden te hoeren geeft In een hoofdartikel beschuldigt de Kreuiitg de middelpartijen dat zij den keizer een vast afgebakende marschroute willen voorschrijven en hem geheel en al tot de KartellpolUii willen beperken Den regeerenden vorst moet men geen octrooi voor een parlementaire meerderheid geven Wanneer men hem zegt verklaart de Kreuzstg Hier is de regeeringsmeerderheid de kartelmeerderheid daarmede moot Uwe M ïegeeren en het eens worden zoo goed on zoo kwaad als het gaat zoo betoekent dit een beperking van het koninklijk recht Naar het blad meent loopt ten slotte de geheele kartelpolitiek op niets anders uit dan op een vernietiging van het oud Pruisisch consn vatisme en beoogt zij niets anders dan de nationaal liberale poUtjek als contrabande binnen tj smokkelen onder scudocouservatieve vlag Ten slotte verzekert het orgaan der Pruisische jonkorpartij dat zij haar medewerking moot weigeren sedert men zich beijvert het Kartell tegen het oudPruisiscb conservatisme te misbruiken en men tracht de politiek dos keizers in don kartelvorm te persen In verband met de tegenwoordige goringo welwillendheid van het reactioniiaire orgaan ten opzichte ï n een vernieuwing van hot Kartdl beloven de preliminairen voor de verkiezingen nog menig interessant deliat tusschen de voraahiUende groepen der rijke partijen Voorshands is den ofhciousen nog een ander wild ter vervolging aangewezen Bismarcks binden bareiden de publieke opinie op verdere credielaan vragen voor militaire doeleinden voor en wijzen daarbij P Ie noodzakelijkheid dat do Duitsclie armee niet ten achter blijve by do Fransche welke tengevolge van de nieuwe legerwet een flinke uitbreiding ontvangt Volgens loopende geruchten zouden er plannen bestaan om twee geheel nieuwe armeecorpseu op te richten Niet zooals aanvankelijk is gemold is hierbij slechts sprake van twee nieuwe commando s bij een veranderde indeeling dor bestaande troepen maar zou men een vermeerdering van het leger met nie £ minder dan S3 infanterie bataljons ongeveer 30 000 man beoogen Geen kleinigheid voor den belastingschuldigen Duitschen burgor wanneer men bedenkt dat hy sedert het vorigo jaar reeds U OOO soldaten meer te bekostigen heeft De Kreuzzt wenscht een doortastenden maatregel en verlangt van de regeering dat zij in plaats van elk jaar met nieuwe aanvragen te komen op eenmaal rond en eerlyk zegt wat er volstrekt noodig is om het Dnitsche rijk tegen den buitenlandschen vijand te beveiligen In verband met deze plannen aan het oorlogsdepartement laat zich ook een uitstekende verklaring voor do alarmeerende berichten der Kóln Ztg en andere bladen over de Russische uitgaven voor technische spoorlijnen vindon Niemand heeft zioli ditmaal door de Kóln Ztg angst laten aanjagen men doorziet langzamerhand het spel der offioieuse oorlogsohreeuwers I petrolëum notëeringën van de Makelaars CaotzUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Uma Tankfust ƒ 8 4B Geïmporteerd fust ƒ 8 50 Januarilevering f 8 50 October levering ƒ 8 40 Novemberen December levering 8 50 BËVRSBEttlGHT AMSTERDAM 30 September Per Telegraaf Binnenlandsehe fondsen met weinig variatie Arem burg 17Vj Aand Deli Bat maatschappij 9Vi Certif dito 12 hooger overige industrieelen vast Buitenhind onveranderd ADVERTENTZËN GetroDwd K G GOEDEWAAGEN EN M A NlEUWENHUUS Gouda 30 September 1889 Heden overleed plotseling na een kort en smartelgk Igden onze innig geliefde Znster en Behnwdzaster BENJAMINA MAHIA tan GOOR in den oaderdom van 43 jaren J M NOOTHOVEN van GOOR J A F NOOTHOVEN vak GOOR ROEST VAN LiMBtlEO E LtLIUS VAN GOOR RoMEiJN Gouda 27 September 1889 Eenige en Algemeene kennisgeving De Heer en Mevrouw GOEDEWAAGEN NisnvENHUiJs betaigeu bonnen hartelijken dank voor de vele bewyzeu van belangstelling bg lian haweljjk ontvangen Ameterdam 30 September 1889 Mevrouw de Weduwe NIEÜWENHDIJS VAN BoKRENDAu betuigt haren harte Ijjken dank voor de vele bewyzen van belangstelling bg het huwelgk barer dochter ontvangen Gouda 30 September 1889 ONTVANGEN de Nieuwste DEII1I SAI80 en WIITTEESTOFFEir J HüOGEt BOOM Concurreerende prjjzen Alom te bekomen DE SOÜDSGHE Mil of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cBrtonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOk CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Wat Is LOT S Hulsvroaw Antwoord zie de rngzgde van deze advertej tie