Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1889

N 38 fö 1889 DiDSdas 1 Janaari GOÜDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inwadlng van advertentien kan gescbieden tot to unr dei namiddags van den dag der uitgave f Heil en e n toegew scbt aan Familie Begnnstigers en Vriendeirbg den asnvang Tan 1889 4 T MARKËl ISTËIJI Coiffeuï De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte B anstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg Toortdnring beleefd aan H VAN WILLIGEN Vleeschhonwer en Spekslager Lange Groenendaal Het Compliment van den dag aan al m ne Beganstigers Vrienden en Bekenden A DAM Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden H J WAARD Bierbottelarij Molen werf Heil en zegen toegewenscht H C VAN OÜDENALLEN Vleeschhonwer Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgne geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe C RIJKELIJKHÜIJSEN Willes J van HEEK GOÜDSCHE BAZAR P P Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Beganstigers H VAN WIJNGAARDEN Het Compliment van den Dag aan al mgne Vrienden en Beganstigers W R SCHWEMMER Crabethstraat Kastelein Het Com liment van den dag aan Vrienden en Beganstigers J H KOODE Depóthouder Stoombierbrouwerg Zengstraat G 85 de Posthoobn te Rotterdam STALHOUDERIJ De ondergeteekende wenscht met dezen aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar F H WEÜRMAN De ondergeteekende wenscht zijne Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen toe en beveelt zich verder aan tot het aanleggen van tuin met bijleveriug J M GELISSEN Jz Bleekerssingel R 244 Bloemist en Hovenier De ondorgeteekenden brengen hg dezen den Heilwensch van den dag aan hunne jjeachte Beganstigers zoo binnen als buiten deze stad en bevelen zich bij voortduring beleefd aan Gelr DEUCKSEW Westhhven Hoogstraat Het Compliment van den dag aan mijne geachte Stadgenooten en Begunstigers S DE JONG Lange Tiendevfeg Vleeschhonwer Alexander von Lom Bierbroüwerg € HM DUBBELE ANKEB i P F Mgn geachte Clientele Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door J DE MOL Turfmarkt Tailleur Heil en zegen toegewenscht W F DB JONG Schilder Ondergeteekende brengt bij den aanvang des jsars aan zgne Vrienden en Begunstigers bet Compliment van den Dag T VAN VLIET Stolwijkmsluis Vleeschhonwer Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door C VAN VELZEN Vischafslager Aan alle mgLe Stadgenooten en Begnnstigers het Compliment van den dag Wed H GROENENDAL firma C A de Gidts Gouda 1 Januari 1889 Bjj den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zyuen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H 4DIESTELHOBST Billardfabrikant Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden den groe van den Dag J B C HUINCK P Hz Hoogstraat Minzaam breng ik mgn Nieuwjaarsgroet aan mijn geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad mg beleefd in UEd ganst aanbevelende M J OOSTERLING Distelateur en Likeurstoker Gouda 1 Januari 1889 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mguen Begnnstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar J W BRAKEL Vleeschhonwer Gouvre Heil en zegen toegewenscht aan Familie Begunstigers en Vrienden bg den aanvang van 1889 B SCHOLTËI Coiffeur Minzaam breng ik mgn Nieuwjaarsgroet aan mgn geacht Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad mg beleefd in UEd gunst aanbevelende G HAAGSSfAN Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden den groet van den Dag CoBN VAN LEEUWEN Markt Gouda H A DIESTELEOEST BILLABD en MBDBELPABBIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van nitslnitend eigengemaakte en REPARATIE van allea wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VHBHUIZINGSy Daar Nieuwjaar de ondste en beste knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienst komen ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tjjd uit te voeren Terstond TE HUUR een net Qemeul eleerde Kamer met SLAAPKAMER en SUITE Brieven franco onder No 1769 aan het Bnreitu dezer Courant OPTICIEN is rXSRHVISD van de KORTE GROENENDAAL naar de MARKT A 91 Magazijn van Verplegingaartikelen Wordt gevraagd ecoe flinke Boerendienstbode P G in een klein burgergezin Winkelzaak in Brandstoffen van goede getuigen voorzien Loon ƒ 90 a ƒ 100 Franco brieven onder No 5000 bureau Avondpoit Wagenstraat 70 Ben Haag Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOVDHEID zgn de oplowende en verzachtende = Salmiak Pastilles = van KRAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeiet Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in flacons ZO Cents Bmsselscli Witlof 15 Ct het pond Blikgroenten 60 Ceot per blik J GERRITSEN Societeit Ons Genoegen 4 Abonnement Voorstelling DONDERDAG 3 JANUARI 1889 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten JOUGE HAETEH Blgspel in 3 Bedrgven van M Ehants voorafgegaan door Vonken onder de asch Blgspel in 1 Bedrjjf door H Stbobitzkii en gevolgd door DE QOUVEENAITTE Blgspel in 1 Bedrgt door G von Mosek Aanvang T j uur W Gewone bepalingen en prgzen Gouda Suclpersdrak vnn A BRINKMAN 8c Zoon De nitgave dezer Conrant geschiedt dagel i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aizonderl ke Nonunen VUF CJINTBN TWEEDE BLAD BINNENLAND GOUDA 1 Januari 188 In eens deser dsgea gehoodoi Tergadaiisg rao de GouDSCHE IJscLLB bleek dat de finiintieele toestand niet ongunstig wss loodat wy moekt er qa komen weder een ö f t waeUea bebbm als vorige jaren Als twataorsUd werd herkozen de heer O H O de Lange ni in de pitsta van den beer 8 8t aiunu die als soodaoig niet meer in aanmerking verlaagde te komen ds heer J r n Nijmegen Schonegevel Het Oldebroekache artillerie kamp sekynt ia den winter eene groote aantrekkelijkheid te b ntteD voor sommige portonen uit de aangrenzaDde gemeenten Op die uitgeatrekta heidevelden blqven yim stokken k m mkim wepssqw U hb lAMstiir vn varschoten projectielen en granatea en dis natonrmk bet eigendom zijn van het rijk OfKbooo bet streng verboden en ook dikwijls gefaorl k is die scherven op te zoeken en aan te raken kunnen enkelen den lust niet weerstaan zicb die toe te eigenen Handbngen en opkoopers zqn er natourlqk wal te vinden De politie ia eebtor werkzaam en zoodoende gebeort bet maar zelden dat de opgezochte waar een veilige pUata bji een opkooper lindt Zoo mooht bet nog de vorige week aan de ijverige politie te Veesten r n Heerds gelukken nl san den brigodier timlair J Paper en den gemeente veldwachter i fan Leeuwen eene zeer groote boeveelbeid dier voorwerpen in beslag te nemen Op den IJaaeldiJk te Veeaeen in hinderlaag gelegen hoorden zy een drietal peraonen aankomen met een kruiwagen Bij het vernemen der politie ging bet edele driemanachap op de rlnobt en daar het avond woa en er eene groots dnisternia heeraebte ontaprongen zy dan dana echter met achterlating ran dein kruiwagen en een aantal zakken gevuld met meer dan 800 kilogram koperen en ijzeren scherven Ken hunner aohijnt echter een goede bekende van de politie en juatitie te ziJD De plaats van ontmoeting waa in de nabijheid van het Wqheacbe veer zoodat het voor de band ligt dat die zakken over de rivier de IJael gebracht zijnde beatemd wares voor W fae of Zwolle alwaa men onderstelt dat de opkoopers woonachtig zqn Door de politie te SofaeTeningen ia wederom prooearerbaal opgemaakt tegen eenige opgetchoten jongena die voor een paar dagen baldadigheden pleegden o a door van een rijtnig waarin een ingezetene van Scbereningen huiawaarta keerde de ruiten en een lantaarn te vernielen terwyl den koetaier die zich verzette nog een pak slaag werd toegezegd bij z jn terugkeer naar den Haag Zeer wija nam deze evenwel hij zijn terugrit een paar politieagenten in bet rqtuig mode en deze anapten de belhamel toen zij werkelijk dan koetaivr bemoeilgkten Omtrent den lOOjarigen atoomboot knpitein te Heusden wordt nog gemeld In het doopboek der Herr kerk van Heuaden vindt men vermeld Jan zoon van Fiona an Herwaarden en Catharina Voa t kind ia geboren den J6 December 1788 gedoopt den 87 December 1788 den die zeer jong gene zUreren bruiloft geSweede echtgenoote reajka vereottiging van 25 n Zgne tegenwoordige De heer Jon van Herwi huwd waa beeft driemaal riertl daar zijne eerste es peetievelgk na eene hu en 27 jaar kwamen te ov huiavronw zal daarvan bet KKiUte aantal jaren met hem lief en leed in bet h relijkaleren hebben geamsakt Er zgn nog 3 pen en 8 dochtm vanhem in loven I Het getal zgner afatasuMlingen nog in leven bedraagt miasteDS 120 Onder bet opschrift rHsIlandaeh schrijft de heer i k Verkujl in de if IL Ct bet volgende Daiasadeo in den lande sallen legen den eereten Jonnaii weer bunne viaitekaorijea per poet aan vrienden en bekeaJen dosn toekomen met de gebruikelijke letten ƒ pottr eHcHer in bet linkerhoekje geplaatat hoevdsn hebben zich niet bij andere gelefjenheden van fcnn kaarde bediend geUluatreerd mei de lettertji pomr eomMer of f r Jxmr lematbr Onder dezen zijn er vden die de Kederhmdaohe taal liefhebben die zonder tot een puriame te verviülen alt onze zuidelijke taalhroedets toch in taiü en atgl zooveel mogelgk vreemde woorden en uitdrakkingen trachten te vermijden omdat ze niet Nederisndach kijn Kiliere waarom dit dan ook niet volgehouden in onze dagelijka voorkomende baleefdheidabetuisingen Er zijn er nog altjjd die bet aiorlijkor vuden op hun kaartje te laten drukken Motuieur et Madame al klinkt de naam dan ook nog zoo weinig Franach Int dezen volharden in de verloochening hunner moedertaai maar lezer vindt gg zelf bet niet belachelijk een kaartje mot borenataande initialen te ontvangen van iemand van wion ge kunt vermoeden dat hij in deze letters zoowat zijne geheele kennia der Fnuuche taal heeft neergeachrereu En al tij dit niat het geval ia het niet treurig dat Nederlandera met hunne achoone en rgke taal hunne toeTlncht nemm tot uitheumëlto afkortingen om eigen landgenootsn hnnae g oelMuJron vreugde droefheid of erkentelijkheid l$al ur JA maken P Nederlanders weest ook NedeMmdach in btt aobgnbaar kleine I De zucht tot navolging beeft ons reeda te lang belachelijk grraaakt in de oogen van vreemden Wilt dan met de intrede van het nieuwe jaar ook broken met den ouden aleor van voorheen en doet liever bij voorkomende gevallen eene keuze uit de volgende afkortingen even hartelijk ala de Franache maar in elk geval meer Nedorlandsch dan deze f f vervalle dan voor m g met gelukwenachen f e worde is r met rouwbeklag f r veidwg ne voor m i met dankbetuiging lederbeproere het in eigen kring en zegge het voorti Zooals men weet heeft de oi keizerin Eugenie zich over Antwerpen naar Parijs begeven om daar eenige dagen door te brengen alvorens jl Maandag naar Farnboroiigh terug te keeren Haar verblijf te Parga waar zij alecbta haar bloedverwanten en eenige getrouwen ontving ontleende een bijzonder belang aan herinneringen door een barer gewezen voorlezerrsaen mej Beuvet thans mevrouw Caretti in de Nouvelle Revue openbaar gemaakt Het werkkal inet der Keizerin beschrijvende zegt mevrouw Caretti Daar werkte zij las zij sorteerde haar papieren de fameuze documenten der Tuilerieen waarvan ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6E00TB LETTERS worden berekend naar plaatnmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni men aleekts een klein gedeelte heeft gevonden wijl do Keizerin zoodra tot het beleg van Parijs was besloten zorg had gedragen ze grootendeels met de meesterstukken vsn het Lonvro in veiligheid te brengen san boord van hot eskader Haar voorriebtigheid zon ze gered hebben zoo het plan der Commune om onze musea in vlommra te doen opgaan tot uitvoering ware gekomen Later werden haar deze documenten naar Engeland nageionden Het rangschikken van deze papieren was een groote bezorgdheid der Keizerin Ze waren trouweDS zoo talrgk dat het heelwat tgd en moeite eischte om er orde in te brengen Onder die documenten zijn zeer kostbare zg berstten in zekeren zin de lerende historie van onzen tgd Brieven van sonrereinen diplomaten siaatsUeden generaals letterkundigen geleerdtn enz Menigeen van dezen thans pochende op zijn onafhankelijkheid tegenover de Keizerin zou niet weinig veriegen zijn zoo men hem zekere papieren voorlegde gevuld met dankbetuigingen voor bewezen diensten verleende diensten weldaden die uit ktt hart kunnea g wisebt werden maar waarvan eenige letten op een dun blaadje papier de herinnering doen voortbeatoan Met haar vronwelgke intuïtie begreep de Keizerin het gewicht dat deze docomenten eenmaal zouden kunnen hebben en terwijl de Keizer onverschillig voor kleinigheden ze achteloos in de papiermand wierp dooie de Keizerin ze daaruit weder op De Keizer lachte niet zelden om deze Verzamelwoede der Keizerin en zij zelve lachte mede Ik verricht bg den Keizer zei ze schertsend het werk van de muis door al zjjn kruimelljes op ta npen Die kruimeltjes heioven tbans een waar feestmsal aan de toekomstige geschiedschrijvers Terwgl eeaerzgds zoo zegt bet bbid Atuexnau nasporingen en statistieke opgaven hebben aangetoond dat t aantal onweders vergezeld van sterke ontladingen in de laatste 10 jaren is vermeerderd van een anderen kant is bewezen dat in groote steden dergelijke onweders aanmerkelijk zijn verminderd Tot dit laatate hebben verschillende oorzaken bijgedragen en daaronder gewis niet het minst de telephoonnetten thans over de huizen in de groote steden uitgespreid Telephooniarichttngen op groote schaal bestaande in tal van staaldraden boven de huizen gespannen en op do centraalbureeleu of in andere perceelen in gemeenschap gebracht met den grond waar zij een net ontmoeten van ijzeren gas of waterhuizen vor mon eene electriacbe beschutting boreu de atad Volgens de theorie van Faraday toch kan een lichaam dat geheel in een ijzeren kooi ia opgesloten niet geSlecIriseerd worden door een electrischen stroom daar buiten Telephoongeleidingen werken daarenboven niet alleen als bliksemafleiders doordien zij san hare uiteinden met den grond in gemeenschap staan maar ook omdat zg gespannen zg n aan ijzeren palen of jukken die door middel van een metalen afleider of wel direct met den grond verbonden zgn De mate van bescherming van een telepboonnet hangt af in de eerste plaats van de distributie der draden Hoe talrg ker on hoe gelijkmatiger de geleidingen verdeeld zijn des te grooter is de beveiliging van de gebouwen tegen bliksemgeraar Daarom zal dat gedeelte eener stad het best beschermd zijn hetwelk bet meest nabij centraal telephoonbureel is I