Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1889

Heil an legm toegeweaaeht aan a e mfjne Bg den aanvang dezee jaure brengt de onVrieijden en Begnnstigers en bigfl m steeH dergeteekende isgwB heilwenaote aan Vrienden op het BÜBzaamst aanbefele getril vermits ilit het netwerk het dichtste is Van de metalen jakken gf palen loIIen die het meeste effect teweogbrengon dke het naastbij de oentraalbareelen staan of de meeste draden dragen Zalke steunpunten moeten wanneer lij voor lange geleidingen dienen met bestaande afleiders of door middel van afsondarlgke draden met den grond worden gebonden Tot staving sijner bewering haalt het blad München als voorbeeld aan waar niettegenstaande de hevige onweder geen belangrijke schade aan gebouwen is toegebracht sedert de stad van een telephoonnet is voorzien terwijl in kleinere plaatsen en op het platteland waar geen telephoonnettan bestaan ongevalKn door den bliksem veroorzaakt volstrekt niet zijn verminderd Een der grootste stations voor electrische verlichting zoo niet het grootste bestaat te Philadelphia Om terrein tc winnen is het ingericht in een huis van zes verdiepingen In het souaterrain zijn 20 motoren volgens het stelsel Armington Sims geplaatst elk dezer werktuigen bezi een vermogen van 250 paardekrachten en maakt 200 omwentelingen per minuut Op de eerste verdieping vindt men 40 dynamo machinn welke ieder 600 omwentelingen per minuut maken en voldoende electriciteit ontwikkelen voor 1500 lampen van 16 kaarsen lichtsterkte dus in bot geheel voor 60 000 lampen ï e herstellingawerkplaatsen zgn op de tweede verdieping de Stoomketels op de derde de kolenmagazijnen op de vierde en de kantoren der maatschappij op de vijfde verdieping Behalve het door deze omvangrijke en origineele installatie geleverde licht staat nog dagelyka een beweegvermogen van 100 paardekrachten ter beschikking van de geabonneerden der maatschappij voor het in beweging brengen van machines In een menagerie te Straatsburg had dezer dagen een tooneel plaats dat niet weinig ontroering teweegbracht onder de toeschouwers De dierentemmer Butty Temple zon daar voor een aantal genoodigden een eerste voorstelling geven met twee jonge tijgers en twee leeuwen welke hij in elf dagen getemd had Hy was gewoon in hemdsmouwen bij de dieren in het hok te gaan maar by deze gelegenheid had hy zich in een huzarenpak gekleed voorts kwam hy het hok van een anderen kant dan gewoonlijk binnen Een der tijgers die hem waarschijnlijk niet herkende sprong op hem toe en sloeg hem de klauwen in het lyï De toeschouwers schreeuwden de oppassers en de directeur kwamen met ijzeren stangen ter hulp snellen Maar door al het rumoer heen hoorde men Butty Temple roepen Laat het maar Ik kom er wel mee klaar I Het gevecht tusscheg don tijger en den dierontemmer was akelig om aan te zien Daar viel Butty Temple op de knieën en het scheen dat het wilde dier hem tot zjjn prooi zou maken Maar de stem uit het hok riep weder Laat mij maar begaan Bn bliksemsnel sprong de kleine sterke dierentemmer op pakte den woedenden wilden tijger met ijzeren vuist beet en drukte hem tegen den muur als om hem te worgen Maar een oogehblik later joeg hy met een zweepslag den tyger in een hoek en nu begon hij terwijl hij met zijn oogen en un en dan met een zweepslag de beide dieren in bedwang hield sy n uniform uit te trekken Daarna deed hij met groote koelbloedigheid zy ne toeren met de twee tijgers eindelijk met de twee leeuwen er by en toonde de dieren goed in bedwang te hebben Hy had in het gerecht slechts een paar schraiximen bekomen Boitenlaodsch Overzicht Te Parys heeft men er aan gedacht den heer Antofne den afgevaardigde van Metz bij den Duitschen Kijksdag candidaat te stellen voor de Kamer nu er door het overlijden van den heer Hude eene nieuwe verkiezing moet plaats hebben Dit zou dan oene zoogenaamde protest oandidatunr zijn geweest tegen de vervolging waaraan de heer Antoine in Duitsdhiand heeft blootgestaan Verkiesbaar is Antoine wel is waar niet in Frankryk daar hij niet genaturaliseerd is als Franschihan doch aan dergelyke ikleinigheden stoort men zich niet als het te doen is om te manifesteeren Doch al wat in sommige dagbladen daarover is geschreven kan als ijdel beschouwd worden daar de Republtque fran tttse een telegram van Antoine openbaar maakt waarin hij verklaart vaq eene candidataur te Pary s niets te willen weten De Senaat heeft met 208 stemmen tegen 21 het crediet van 200 000 tr goedgekeurd voor het inrichten Van eene groote feestzaal in bet paleis van het Elys o Daarna heeft hy de buitengewone begrooting van oorlog aangenomen nadat een ameBdement van den heer Buffet was verworpen om het cyfer van 138 millioen te verminderen Cet 64 miUioeo De Senaat heeft zich verder vereeuigd met de veranderingen die de Kamer overeenkomstig hare vroegere besUasteakJieeft gebracht in de begrooting nadat deze mef Mtbor den Senaat aangenomeno wyzigiagen naar da Kamer was teruggegaan Doch een additioneel artikel dat de Kamer geschrapt had betreffende de uitvoering van nieuwe openbare werken beeft de Senaat ondanks den stBrken tegenstand van den minister van financiën gehandhaafd zoodat deswege de begrooting andermaal naar de Kamer teruggezonden moest worden In de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Camffinat een voorstel ingediend tot het verleeneu eener amnestie aan hen die veroordeeld zyn wegens misdaden naar aanleiding van werkstakingen en wegens staatkundige misdaden en die hieraan verwant zyn De ministar president Floquet verklaarde dat het hem leed deed dat de legeering niet vooraf verwittigd was van dit voorstel Ter gelegenheid van den nationalen feestdag van 14 Juli was de regeering voornemens een zeker aantal personen gratie te verleenen maar het was wegens de werkstakingen te dien tyde die beroering gebracht hebben in het land niet mogelijk geweest aan dat voornemen gevolg te geven De regeering is nu wel gezind gratie te schenken an de veroordeelden die modegesleept werden doch die goedertierenheid kan niet worden uitgestrekt tot de opruiers van beroep De Kerstdagen hebl en uit Weenen de ty ding gebracht van de verloving van s Keizers jongste dochter Maria Valeria met haren neef Franz Salvator van Toscane De pHnses die thans 21 jaren oud is IS te Fest geboren en heeft misschien wel om die reden meer eene Hongaarsehe dan eene Duitsóhe opvoeding gehad Met 38 stemmen tegen 8 terwyl de heer de Brouckèro buiten stemimog bleef is door den Senaat van Belgio het wetsontwerp aangenomen omtrent het gebruik van het Vhiamsch by de strafrechtspleging in Vlaamseh België Naar uit San Francisco aan de Nao Tork Herald gemeld wordt heeft de minister van binnenlandsehe zaken van Honoloeloe op de meeit barsehe wg den Engelschen consul beantwoord toen deze kwam klagen over de behandeling den Engelschen aangedaan die bezig zijn eenen spoorweg aan te leggen üurgerlUke Stand GDBORENi 28 Dn Hsrtiaoi osderi L HoMeae es 0 Kcgoe Mins JoliaoiiiV D N Sas ea M i Tik OVEELEDBN 29 Dec M Ooduk Sm O H J Bikker 11 j 80 M T fu der Uooft U m W C de Koog 2 m ReeuwiJk GEBOREM Cornelii Joiephci oidin F StolWgk ea M Tis Vliet OVEBLEDBN C StoUyk Tij Hoordreobt OBBOREK Joiiiu Oirfnulu Mirii oadert A J Biutert roiDS ea O A Moodi Cornehi Adnloi Btiria oadir A Tettero en S J de Joog ita Gornelii oodere A Piol en i D Boi AdriiDi ouden C Bogendoojo en N Vermei Zevenhuisen GEBOREN Jin ouden L C Pinl en I Tente Comelii ouden A Blom en A GgKiiber li Jin en Tennii onden C isi der DuHen en T Bnit OVERLEDEN s P v Tliet 8 m P KerkKovin 14 m L Tin den Bol 8 ADVERTENTIËN V Getrouwd C J KLEUWEG van Gouda K W J M NOLSON Ter Nenzm 27 Deo 88 Welke ook namena oudere en wederzydsche familie hun dank betuigen voor de belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Onder dankregging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het nieuwe Jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen ala buiten de stad veel heil en zegen toe mg voortdurend in UEd gunst aanbevelende UEd Dw Dienaresse Wed A PINO KleediugMagazijn Markt Qocda Ondergeteekende brengt bg denunrangdes jaars aaö zijne Vrienden en Begnnttigers het Compliment van den Dt W Dl JBÜ Tiendew Vleeschhoarfer Aan BeguDstigere Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door W K 8CHÜLING Lange Groenendaal I 21 Godda 1 Januari 1889 Heil en zegen toegewenscht B BB JONG in Tapgten De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwenscb van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binoen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan J H BEÜNS 6o Bg detf aanvang dezes tjaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle ijne Vrienden en Begunstigers f H M DB BBÓiJN Walesteeg In Tabak Sigaren en Gedisteleerd Gouda 1 Januari 1889 Onder dankzeggiog voor het zoo ruimscbSiots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van bet Kienwe Jaar nqjnen BegoQstigers en Vrienden zoowel binnen ala boiten de Stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gunst aanbevelende üBd Dienaar S P Ttx Daa KLEUN Gonwe Het Compliment van den dag aan alle mg a Vrienden en Begnnstigers F X HARDIJZEa Café Vrede Beat Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenschfc de ondergeteekende zgnen geëerden BegQtiwtigers en Stadgenooten veel heil eu zegen toe P J EVET VeerstaL Schilder Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begnnstigers B W TAM Dl PAVOOBDT Korte Tiendeweg Tapgt Magazgn Aan alle Vrienden Bekenden en Begunetigen veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen jaar door Raam C JASPERS I I Heil en zegen toegewenscht aan alle mgn Vrienden en Begnnstigers en blgf mg steeda op het minzaamst aanbevelen H J RABOÜW Raam O 428 Lood en Zinkwerker Bg het intrede van het nieuwe jaar mgn weigemeenden heilwensoh aan al mgn Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIEUWVELD Metselaar Heil wensch aan mgne Vrienden en Began stigers Wed SIBBES Poffertjes en Wafelbakster alhier Het GompUnent na dejt dag H U DERCKSEll Broodbakker Bg den nanvang dezes jawrs brengt de gadergeteekende igne Heilif e sehen aan Vrienden en BegiMwtJger P TAB UTRECHT Markt Gouda Ondergeteekende brengt bg den aanvang de jaars aan zgne Vrienden en Segnnatigers het Compliment van den Dag J DONGELMANS BaAOi Vleeschhouwer Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Be pstigers en bigfamg steeda op het minzaamst aanbevelen A É KULIK Nieuwefaftvsn No 32 Metaelaar Het Compliment van den Dag aan al mgne Vrienden Bekenden en Begnnstigers J UPELAAR Jz beate Üt a bq T T o De ot ergeteekende brengt b deze den Heilwensch van den da aan zgne geachte Begnnstigers zoo binnen ala buiten deze stad en beveelt zich bij voortdurit beleeid aan T SPOOR Vleeachhonwer Raam P P Ooathaven Bg 4e i aanvang Tan het NienweJMïwenieht de onder ïéeekende egnen geëerde Begnnstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe N A TAjf b e BEE Fabrikant U Blikwerk Veel geluk en zegen toegewenscht aan Vrielkden Bekenden en Begnnttigeb J TA TBLLINQBN Mr Sdioenmaker Veenrtal 138 Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan Vrienden en Begunstigers P W J TAK LEPNEN Mr nid De ondergeteekende brengt bg dezen denHeilwenach Tan den dag aan zgne geachteB unstigers aoo binnen ala bai jcn deze stad en beveelt zich bg voortdnridg beleefd aan A BRINKMAN Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergetedcende zgne heilwenschen aan alle z ne Vrienden en Begunstigers ö TAN DAM Lange Groenendaal Tailleur Bg de intreding des jaar brengt de ondergeteekende zgAe heilwenschen aan zgne Stadgenooten en Begnnstigers en zegt hun dankvoor de b nnitiging in het afgeloopen jaar C M POOKSMA Bozendaal Boechbierhuis Groenendaal J KLINGEN Tailleur Het Compliment van den De aim alle m ne Vrienden en Bekenden D WIESER Raam De wenschen van den dag aan alle Vrienden en Begunstigers H FAAIJ Timmerman en Echtoekoot Bet Complimet van den dog aan al ingne Vrienden Bekenden en Begunstigers J B JONG Az Mr Tim merman Het Complimeiit van den dag S fl POLAK Opticien Het Compliment van den Uag aan mgne geachte Plientèle Fawilie en Vrienden E H TAN MILD sw Vleeachhonwer en Speksiager Zengestraat No 86 De wenscben van den dag aan Vrienden enBdcendeow A J JAN N J d JANSEN Kbtzsaas B d inixeding Tan het Nienwe Jaar wenscbt ondergeieekeii Ie zgnen geëerden Begunstigers ea Stadgenooten Teel zegen Hen dankende foor de genoten gunst in bet Terscbenen jaar jD opnieuw niintaam acnbevelende N M ENGELBREGT Haagsehe Brood en Bescbnitbakker Onze heilgroete aan Vrienden Begunstigers en Bektedeu Gbbk DB RAADT W SCHALERAWP Jr Confitmr Ckitmier 008THAVEN B 17 Pf De ondergeteekende wenscht bar geachte stadgenooten en begunstigers veel heil en zegen Dankbaar voor het rertronwen dat zg het afgeloopen Jaar heeft oaderfODdeo beveelt zg zich weder beleeM aan Wm C TAN OIJB Ileil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden eu Begunstigers zoowel binnen ale buiten de stad en blgf mp teeds op bet minzaamst aanbevelen D K6BING Tiendeweg Mr Zadelmaker De ondergeteekende wenscht Vriende Begunstigers Gods besten zegen bg de in van het nienwe Jaar J J VERDRIES GoTJDA 1 Jan 1889 Het Compliment van den dag aan al mane Begunstigers Vrienden en Bekenden H N TAN SCHAIK Firma F X t d Bbkoh Markt naast Arti Legi s I en Begnnstigerft W KOSTER Bieriial db PoÜthpobn Groeneiadaal E J M AB iL Cttidn PalliMitr s OÓSTHAVEN B 36 Ondergeteekende brengt bg dezen de Heilwenach Tan den dag aan hare Bekenden enBeganstigera Z04 binnen als buiten deze sta en bereelt zich bg voortduring beleefd aan Wed A R SEEBBKT firma L J Flokuh De ondergeteekende brengt bg dezen den Heilwensch van den dag aan zijne geachte Begunstigers en Stadgenooten zoo binnen alsbui n deze stad en beveelt ch iig voortduring beleefd aan i H 4 C BEINKMAi Het complipient van den dag aan è 0f stigers Vr ieu en en Bekenden M JONKHEID Westhaven Vleeschhouwer De Complimeijiten van den dag aan iJIe l jngne Vrieliden en B nstigers 6 TAN REEDT DORTLAND Sociëteit cOhs GBNOBOtSj l Januari 1889 ïinna A KOK i COMP Boek Mnzi Kantoor e Kunsthandel GooDA Kleiw E 92 PPX Bg de Terwiaseling des jaars brengt da eBdergeteekende zgn heilwenach aan alle zgne Begunstigers toe B TAN TONGERLOO Korte GroesendaaL Het Compliment van den Dag P VA DAM GooDA 1 Jan 1889 Spieringstraat Aan alle mgne Stadgenooten en Begoierti gers het Compliment van den dag B HOOQEBWAARD GoüDA 1 Jan 1889 Mr Timmerman A LAMBÉRT Aan alle Begnactignn Vrienden en Bekenden veel heil toegewenseht in t nieov begonnenJaar Zich teTens aanbevelende Toor leveringvan Steenkolen Veel heil en zegen toegewenscht aan onze Vrienden en Begnnstigers Wed J TAN KRANENBURG I I I I t Het Compliment Tan den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers W STIKKER Tapgtmagazgn KtStia Tiendew D 3 Het Compliment Tan den dag aan Begunstigers en Vrienden i W TAN DER STEEN Tailleur v A