Goudsche Courant, dinsdag 1 januari 1889

Donderdag 3 Janoarl N 3804 1889 De Qondsebe Uacbiaefabriek Treeger COSIJN Cö boTeelt zich aan toUv de LEVERING Tan Qasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentnnr toot SIEMBNS Lampen en SIEMENS Bi ander GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad vaör Gouda en Omstreken Een war scl at Toor de ongelukkige lachtoffeiti der Zelfberlekkins Onanie ed geheinw uitspattingen is het beroemde werl ZDr Retau K e 1 f b e w a rji n gf HoUandsche uitgaTe met 2 fb Prga 2 Gulden Ieder die aan de eracbrikkelgke gerolgen ran deze onaingd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizenden Tan een zelituen dood Te Terkrggen bg het Ver laiiMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in ellun boekhandel in Bolland i De inseading van sdVertantiSn kaa gescbieden tot ééa nar de namiddagi van den dag der nitgave Van af 1 JANUARI 1889 zal de GOUDSCHE COURANT op iederen trer ila verschijnen onder Prijsver hooging behalve het meerdere porjt voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aan£cenomen bii de Litgevers A BRINKMAN ZOON VmI heU en cegen to wenwht aan Vrienden en Beganatigets zoowel binnen aU bui deze gtad K M B BEUIJN OoDDA 1 Januari 1889 Tailleur J J YAN BEimiEL GoTOA MarkiA 57 0 I ii Bq den aauTiltag van be Nieuwejaar wenscbt de ondeigeteq enden z oen geëerden Begunstigen en Sta nooten Teel beil en zegen toe fi 6 SIBBBS Nieuwe Haveift Scbilder Complim nt vim i tn Dagtjaan Begunstigè en Yriegiden S j A TAN DEB 1t5 sn in Eo d4i ei Petten i BJj den aan yang dézesjiars br jjtae onder geteekende Zijne beilwenschen ek alle zgnf Yrienden eik Begunstigergl t 1 i ï AM WiJKj Htmtinanagracht MMselaar Vfeel geluk en voorepocfl in 4 n nwe jtlar aan É nstigers Vriende en tiekjiiden I i B LAN AAÏ gI Stoom Mineraalw ter Fabriek Het Compliment Tan de i dag aan alle mgne Vrienden en Beguastigera J P WELTER Lange Tiendeweg Café Neuf X Bi de Terwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heüwenseh aan alle zgne Begunstigers toe ia H BS PEER I II I I I I I Compliment yon deb Dag ran M SlOL Schoorsteenyeger Veel heil en zegen toegewenwht aan Begnnatig rs Vrienden en Bekendeji K BAéËBROËK Lange Tie udeweg n I I I I I n lil Heil en zegen teegewenscbt aan Ue wgae Vrienden 0n Begnnstigera en bigf m steeds op het minzaamst aanbeTel n T RUIS Gouda Ênelpsrsdrak van A BEINKMAN ZooK Spieringatraat Xo 78 Timmeihnan Echtscheiding DERDE PLAATSING fi Ger tshof te tGrtaienhc h bg arrest tnsiichen de Hoog WelGeboten Vconwe MARIA ËLIZABiüTH tam dik BDBOfl tan HëSMSTBDE geboren Qleichhak wonende te t Oravenhagt oorspronkeiyk eischeresae enappellante tod een mterfocntoir tou s der ArrondiasementsRegtbank te Qraeenhage Tan den 26 Jnn 1888 en don Hoog WelGeborenHeer 3 M EGBSRf tak am BEBCH tak HEEMSTEDE wonend te iQTawnhage o Tspronkelgk gedaagde en geintimeerde bg Terstek den 2l September 1888 gewezen met Ternietiging Tan Toormeld Tonnis het door partyen den 30 Jung 1869 te t Gravenhagt gesloten huwelgk ontbonden Terklaard door echtscheiding met alle gerolgan daaraan dooi ide wet Terbonden De PnKorenr Toor de ap llante oecnperende A M TAS STIPBIAAN LÜïSCIÖS I ibïs Dej ZwitsersÊhe Pillen van den Apptheker Rich Brandt sedert 10 mpen door Professoren praettseerende Oeneesheeren en door het FablleK towrepast en aanbeTolen als goedkoop aangenaam zeker werkend fn ohsehadelijk Genees en HuiSmiddei Beproefd door frot Dr B yirfehow BWrtgii Pnf Dr t ïrerlcjia BtUi t T Olea Mfcichw Beelau l ip t T ilussbaum Mnciwi HirtZ Armtwdam vi Korczynskl Kr k u Britndt KlauSMlburg bij Sftorlngen in de kwalen der lever last van gang voortdurende TerToortkomende sngesteid T Scanzonl wantHirg C Wltt Kop ih e n Zdekauw a Soederstadt kuhi K Lambl w nch u Porster BrmlnQh in Onderbuiks organen aaiikbeljen tragen stoelstopping en den daaruit heden aeoala hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitaenche Pillen Taa de Apotbekei Bicbard Brandt wor4eu om ban zachte werking door rroawen gaarne ingenomen en xijn te Terkiezen bovea da achcrp werkende Zk uten Bitterwater DroppcU Hengsels enz W Pm het koopende pubUek tegren bedrog t beschermen M wojdt nfen r nog in het b zoader opmerkzaam op gemaakt Att er Zwitscnche PiUen in den haadel zijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna cvenzoo uitzien en Terpakt zijn als de eehte Daarom moet men bij dte aankoop zich orertmgen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kraia in een rood veld en da bandteek ning Bchd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doo gerolde gebnukssanwijzing er afhemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitserzehe Pillen Tan den Apotheker Bieh Brandt die b de ApotBMCwt TerkrUgtaar zijn alleen m doozea i 70 Cents geen kleinere ddoafes Terkoebt woidói wr Hoofdc 9pot f K Van Satttenkolef te Botterdain W De nitgavB deiei Courant geschiedt dagelflks mei uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 26 franoo per poat 1 70 Afzonderlüke Nommera VUP CENT2N BINNENLAND GOUDA i Januari 188 Giatereo h aft dea namiddags ten 2 ure M corps officieren der ii Schutterq alhier den Burgemeester der GemeOBte Mr A A vimi Bergen Uzendoom b $ gelegenheid van het oiaawe jaar met de muziek het jaarlgkecke b aoek gebracht Een gfoote schare was op Oost en Westhaven samengestroomd om de muziek te hooreo Het water uit de Waterleiding alhier behoefde 4 Dec 14 7 mg perm kal per 1000 o e 18 16 f lilt 80 t 18 8 f ir r 7 0 11 Oel k reeds ward medegedeeld heeft de Ministar van Waterstaat op et adres der Kamer ran Koopbaodsl alhier in k de brieven met qjuvolledig adres o a geantwoord dat mededaelin van de plaats van herkomst geoorloofd zou sqa 6S i indien niet alle opgeT6 pensn Torschenen waren Daar de Directeur ran het Postkantoor alhier geene aanschrijving in dien zin ontving maakte hq tereoht bezwaar om de bedoelde medodeeling te doen De Kamer wendde zich nogmaals tot den Minister en thans is tot antwoord bekomen dat de Directear m dm geuauckU m it aangadlreitat Men deelt ons made dat een der posi brievenbus sen alhier eergisterenavond ti6 vol wss dat er niet alleen geen brieven meer bq kosdeo maar men zelfs met allen gemak ze daaruit kon fialen Een jongmensch is zoo beleefd of zoo vrq geweest te er werkelijk nit te nemen en ze aag hst postkantoor zelf in de bus te doen Het komt ons roor dat op FEVILLETOX Een Gezellige Oudejaarsavond Op dezen had ik gerakend toen femilieomatandigheden m de t ree laatste dagen des jaan vanhuis riepen en ik had offik al den tijd gehad hemte halen indien niet Dat wij behoefte gevoelen onze teleurstelling op iemand te wreken is een bekend verschünsel Aan wien was hier de schuld f Daar stond hü de hand ajul den hoed oin hem tegen den wind te beschutten i het hoofd zijdelings tegen de stormende sneeuwjaoht gebogen turend in de richting waarin van den wegenellenden trein niets meer te aen was daar stond hg I Had hij ons rjjtuig niet laten wachten daar aan de dorpsherberg Mijn reismskker was mij oen wildvreemde Toevallig hadden wg dien middag elkander ontmoet van eikair dezelfde reisplannen vernomen en om de kwellingen van eene zoogenaamde diligence ten plat ten lande te ontgaan afgesproken ons samen naar den trein te doen brengen Hg was reiziger van beroep en voerde een soort van onafhankelijkheid waardoor mnn zi k licht esuigszins laat overbluffen Ofschoon wij het rgtnig samen genomen hadden op volkamen golqken voet had Ondajaatsavond wel maatregelen mochten genomen worden te 8n die overladiDg hoewel het publiek op zoo n drakken dag o i wü sou doea zgne brisrda aan het Postkantoor te beaugen Bg C B van 28 December 1888 zijn met ingang Tan 1 Jwiuari 188 ter Tervsuging van de op 81 December 1888 tredende en niet herbenoembare leden van den geneeakundjgea raad in Zuidbollaud benoemd Dr U van Veenhoven te Gravenhage Dr 0 D L Huet beogleeraar te Leiden en O W Boot apotb er te Qmrinchem Tot Secretaris den geneeskundigen raad il benoemd Dr C P fona Koolhaas te s Gravenkage De heer Kngelbragt vierde gisteren zija ia ons Torig ar vermelde feest nider vele bewijzen vin belangstelling Door den Sérkecaad werd hem een fraaie stoel ten eeohenke gegeven dsor het Collegie van Notabelen een keurige barometer en door het Collegie van Kerkvoogden evonetjn een stoffelijk blük van belanj telling De peznaielqke keikekneclüa schonken hem een zilveren MQenhuis Het is aller wensoh dat de heer Engelbregt nog lang zyne betrekking moge blgven beklee4e4 De keer S H nit Ooadersk heeft op het Draafpad met zqn dogoar onfaeenisd rijdende een lllbar omver gereden De persoon die daarin zat weid verwond Tegen S H is proces verlwal opgemaakt In den naeht van 17 op 18 November j l by gelegenheid van de feestviering te Kotterdam bevond zioh een vroolqk gezelschap op de Groote M rkt dansende rondom de versiering aldaar onder het zingen van het lied Oranje bote I Lne W ila drie Zekere A B 28 jaar los werkman een bekende socialist en ventor van het blad BecU voor Alitn dit hooiende nep de roode boven leve Nieuwen m ik toch van t begin af min of meer een gevcwl gehad als ware hg wel zoo goed mg meé te nemen Kwam het daardoor dat het mij aan vrijmoedigheid ontbrak om tegen hem uit te varen als de oorzaak mijner teleurstriling f Of was het de gedachte aan het barre weer den slechten weg het oponthoud door de vrachtkar of oikdat ik den kootsier voor den schuldige aanzag F Beeds had mijn reisgezel tich tot dezen gewend met de woorden Dat is een mooi stukje van je Doch dadelgk viel hg in een anderen toon Nou huil maar niet vent I t Kwam mg voor dat onze voerman eer eenige vloeken dan tranen had weg te slikken huil maar niet I Je was ook niet voor je pleizier uit I Misschien deuk je dat Wg met je terugrijden f Mia maat Zie maar of ja den we weerom kunt vinden hg zal nu wel heelemaal zgn ondergesneeuwd Brr wat een weer 1 Hier en hg reikte hem een fooi en ik voegde er met een gevoel van edelmoedigheid du mgge bij Goeie reis t Hiernamaals beter hoor 1 Ja naar de Kromt Dit laatste gold den conducteur van den omnibusvan het hdtel dat dien naam droeg die t ziohreeds toe gezet had uit onze verlegenheid muntte slaan Ga je mee meneer P vroeg mijn makker en ik kreeg nogmaals het gevoel als moest ik mg door bem op het sleeptouw laten nemen A DVBRTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOöf H LETTSBS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentlen gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terachgni hni 1 waarop eene Woordenwissehng ptslbnd die daarmede eindigde dat B een revolver te voorschijn haalde en dne schoten loete gelukkig zonder iemand te treffen naihit op aanwqzing van eeuige personen door twee politieagenten was aangehouden werd de revolver nog van 2 patronen voorzien ia zqn broekzak gevonden Ter zake van het dragen van e n vuurwapen op straat stond genoemde B onlangs voor het kaotongsrecht te Botterdam terecht beklaagde erkende het fmt te hebban gepleegd en de ambtenaar van het O M requireerde zijne veroordeeling tot 6 dageb hechtenis Zaterdag jl werd hg tot 20 boete of 5 dagenhechtenis veroordeeld en de revolver verbeuxlverklaard Naar wg vememon is het bedrag dat de Nederlandsche afdeeling Scboone Kunsten voor da Pilrijsche tentoonateUing behoeft zoo g ed als volteekend De gelden zga bgna geheel door de schilders zelf bijeengebracht die daardoor getoond hebben wat oprit dt corja v rmag Als men nagaat dat zeer vele eehildö aiet gafartonaasd aija b san hnn penseel masten leven blijkt hieruit wel hoezeer zq doordrongen zijn van het groots belang om den roemrijken nsam van onze Nederl tchilderschool evenals dit jaar te Mnndien ook in 1889 te Parijs op te bondeo Is derhslve eene goede vertegenwoordiging van onae kunst te Varijs verzekerd omtrent d afdeelingen nijverheid keloniën en land en tuinbonw hopen wij spoedig dergelijke mededeetingen te ontvangen Van de wee laatstgenoemde afdeelingen hooren wjj met genoegen dat de voorbereidmgen goed vorderen Naar men berekent heeft de geëindigde strgd over het kerkelijk beheer te Amsterdam aan de zijde die de processen gewonnen heeft in het geheel ƒ 20 000 ongeveer gekost Deie belangrijke som is voor e deel uit de fondsen der gemeente voor Verzet baatte met Waarheen zou ik ook anders gaan Bekendei had ik niet in deze stad en bovendien wie venn eE zich op oudejaarsavond ongelood ill een of ander huiselijk heiligdom binnen te Tallen igen ander hdtel was er iiet Ksar de Kroon dan I Eerst telegrafeerde ik aan mgn vrouw Ta Iaat asn den ti iD gekogien kom morgen en nadat mgn mentor mq geheel overbluft had door de onbes Aaamdhe d waarmede hij hg I mij durfde tegemoet roeren Je laat verduiveld lang wachten meneer I t is keud l reed de omnibus ons door de ontvolkte en besneeuwde straten nav ons koteL Te Uat aan dea trein gekomen In enkde woorden sloohts had ik het feit beschreven maar welk een onderdrukte weemoed lag er in die woorden I Een droeve zucht een diepe klaagtoon vloog met het bericht langs den draad door storm en sneeuwjacht heen Mgn ronw ik wist het zou die verstüan Als zij straks met handen bevend van ontsteltenis het couvert met telegram er op geopend en den inhoud er van gelezen zou hebhen zou haar de geruststelling dat er ten minste s een ongeluk gebeurd was masr weinig de teleurstelling kunnen vergoeden I Sweei komé Smeet komt Dubbel liefelgk op zulk een avond I Gezellig haarvttur dat vlammei d en vonkelend nu eens kwijnend dan weer opflikkerend maar een vriendelgk schgnsel en zachten gloed verspreidend symbool onzer oude jaarsherinneringen zoudt zgn I O vriendelgke