Goudsche Courant, woensdag 2 januari 1889

Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GODDSGHI GODRiNT op ieder en werkdag zonder Pr ijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomenbij de Litgevers A BRINKMAN ZOON Zaterdag Z Naarl N 3854 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üuexuUng van ailvertentidn kan geactaiedea tü é4n nor des namiddags van den dag der uitgave K li m J III i J I I L Tegren JICHT Aan Toerd 7 partijen Icaaa handel rlug Ie qnaliteit ƒ 24 60 ie qualiteit ƒ 17 a ƒ 20 NoordHollandsche ƒ 22 a ƒ 23 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 13 MAART e k GROOTE KAASMARKT II j DOOVEJN Iemand die door een eenroudig middel van 23 jarige doofheid en van geraisch in de oorrn genezen is zal de beaohrgving van dat middel in het Hollandsoh gratis eon ieder op aauTraag toezenden J H Nicholson 4 rue JJrouot Parijs BECJRSBËUICHT AMSTERDAM 87 Februari Per Telegraaf Integralen iets flauwer Buitenlaadsche vaat zonder bijzondere variatien Baltische en Suid Westelijke spoorweg 1 a l j hoo r Zw Nooren hooger Burgerlijke Stand GBBOKFN 25 Febr CUiini ooderi R Sravenatün g L Fiegen it Hendrik Marinui es Mtrinui Hendrik ouders O Duok eo E Vermealen 27 Joaons ooders K Vla GroDÏDgett en T Mes Adriinus Jicobas oodera J A L Strings en C U Sab PauJns Marinus onders B an Leenwen en A Happel 28 Gijaberta ouders W Boer en J C van din Berg OVKRLEDBN 26 Febr W Hoosbeek O m T an Vliet 81 j C Tin den IJaael wed i J van Loon 75 j 27 J vin Vliet 1 j 1 m C vin Egk buisvr vin C Sanders 29 j 9 m GEEBUWO 27 Febr J Zeegen en C Ilsijvenaar W vto Wingerden en l P Woerlee Beeuwtik GEBOREN Grietje ouders S ongeneel en I Bik Hnibertaa onders K Verwut en 6 vin der Starren Willem ouders A Vermeulen en M GroenendylE Jin Pieter onders D vin Dam en E J Slappendel Adnaoa oudlts T van Ga en A Sobouten Cbrisliun ouders K Ridemaker en P i Belt OVERLEDEN H U Lnitink 19 j K Schonten 29 j J Boer 2 j N Uoogendoorn 71 j Stolwijk GEUOREN 1 Wilhelmina ouders A den Rnsz en W Molenaar Adriani Johinas onders J Zyderlian eo N Jongebreur OVERLEDEN i C Krimer 2 j 6 m Gouderak GEBOREN Cornelia ouders C Ooms en D van den Berg OVERLEDEN G do Groot 4 m GEHUWD J vin Vliet te Ouderkerk i d IJssel en J Vonk ADVERTEWTI W V De Heer en Mevr W LOTSYLahokaal Wichebs betuigen hunnen harteIgken dank voor de blgken vanbelangstelling bg de geboorte van hunnen zoon ondervonden Gouda 28 Februari 1889 Er biedt zich aan tegen half MAART eene fatsoenlijke DAGIMEID van de P G en van goede getnigen voorzien Brieven franco onder No 1801 hg den uitgever dezer Courant GEVRAAGD SCHRIJFWERK hg een Procureur of in de een of andere NETTE ZAAK van s morgens 9 tot 3 unr s middags Brieven franco onder No 1800 aan het Bureau dezer Courant Geen ijs Haar meer a D nietuve LONDON is ii t Bk de beste van alle bestaande par A Wifc fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen k Maakt het haar glansrijk en zacht len verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Oz 122 Hoogstraat 123 Goud Snelpersdrmk va A BRINKMAN Zoon Es de Cologne Zeep F STROEVE S 3 per doos van 12 stuks 90 Cent a Benoodigdheden voor het TOILET S PBElUE AANDEELEair H£T WITTE KRUIS gegarandeerd door n bij de Nederlaudsohe Bank te Amderdam oponeord Waarborgfonds JAARLIJKS 8 TREKKINGEN met prijzen Tan 800 000 ƒ 100 000 öO 000 ƒ 35 000 enz 1 6 minste prijs waarmede eon Promie aandeel uitloten luoet is 14 en klimt deze op tot 85 Eerstvolgende tl êkking dezer in elk opzicht solide on genraarborgde Premie aandeeleu op 1 APRIL a 8 mot do HOOFDPRIJS van ƒ 50 000 enz Orij i ieele LotfCn zijn tegon beurskoers tbaas ƒ 18 75 verkrijgbaar by JOHANNES KRAMER Cc Comraissionnairs in Wissels en Kffecten DAM ioei VijjeKdam 15 17 te Amsterdam GËË KIËSPiJJVMËËR voor allen die het wereldberoemde echte jU K K Mot Tandarta Dr PO PP s C tw ater f gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPPs TANDPASTA randpoeder i v behoudt men Steeds gezonde en sehooue Tanden een eerste vereischte tot hot behoud van eene gezonde maag Dr VWIf s Kruldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloem Oliezeep fijnste on boste Toilet oep WA ASSCa U WIJfO S AUe bestaande namaaksels nn Anatherin Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom waarschuw ik hiei mede het goéerde publiek voor aankoop van 9i r zulke namaaksels Dr J G POPP KK UofTandarts m uitvinder der Anat ienn Preparat€H te ff eenen Depots van alleen echte Anatherin Proparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenrijk V o Drogist op de Markt te Rotterdam bij P R van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Go on H H UlotU Co apotheek te utrecht by G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten De bGRAVENHAAGSCHB Hypotheekbank voor Nederland verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband temg te betalen in ééns in annaïteiten pf in tenonnen en geeft 3 1 2 o pandbrieven UO Inlichtingen te bekomen ten kantore der bank Gedempte Raamatraat 11a te iOravenhage en te Gouda big de Hrma Wed KNOX en DORTLAIfD Waiergraaf met zijn Paard of de Geschiedenis van GOUDA van 1572 1575 76 pag kl 8 i 10 Cent bö A BRINKMAN H RHUillATIEK Lange Tiendeweg te Gouda verkr cbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg ö IJSBLSTIJ Blanwstraat Alphen L Vabossiau Zii Bodegraven B G F Beinkïi P Vbksloot Boskoop J GOVDKADR P LOOHAN Hazerswoude J Gaarkeuken Kamerik va Kbüwkn Oudewater J Liefland Rijniatertwoude J H van MoüUIK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez AbhoopïN Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Boüthooun Woerden H v HaTTUM AANDOENiNSÊÏTl Woubrugqe A D Wildk Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot höïf J C HAMte tVreA De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelps met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franeo per post 1 70 Afzonderljke Nommers YUP CENTEN BINNENLAND 7 GOUDA 1 Maart f889 In m hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door 13 leden werd bijgewoond afwozig waren do hb van Iterson Hoefhamer IJssel de Schepper en van Vreuo iogen werd jriow n Voorzitter medegedeeld dat b j beschikking vap ileQ Minister van Binnenlandscfae Zaken van 14 Kebrvari IL bepaald is dat aan de Gemeente over 1889 bii ijze van voorschot door het Rgk zal wolden uiti ekeerd een bedrag van 16822 zijndf 30 pCt ka do kosten van het Lager Onderwys Voorts werd medegedeeld dat twee personen aa i wien de Gemeeute een pensioen betaiude zjjn ovei leden nl T Sauerbeck en B v d Ham Deze mededoelingen worden voor kennisgeving aangenomen De volgende stukken kwamen by den Hand in 1 Een voorstel van het Burgerlijk Armbestuur tot w isigjng d hwm0HhM i 1 h Ter visie 3 Een vootstel vso B en W tot benoeming Tan een Collegie van Curatoren roor het met September a st te openen Gymnasium Ter visie 3 Een voontel van B en W tot aankoop van 3 huizen aan de Nieuwe Haven tot vergrooting van da 2e Kostelooze school waar gebrek aan voldoenw ruimte i Dit voorstel strekt tot aankoop van 3 perceolen B 199 300 en 201 behoorende aan P de Gray c t Prins en v d Hoeven voor ƒ 7000 en om dan bjj genoemde school 4 lokalen by te bouwen Waar 200 kinderen kunnen plaata vinden De kosten der verbouwing worden geraamd op 19500 loodat de gezamenlijke kosten zullen bedragen 26500 waarvan echter 30 pet door het Rijk wordt terugbetaald zoodat de werkel jke kosten worden geraamd op 18500 m fmmmum mmmmammmtmmm mimaÊifmmÊtmÊm ÊimmmÊÊÊmmm FEVJLLETOIM ÜIT VEERE GEWESTEN Naar hel EngeUch XXVI 4 89J iHoo jammer Ik heb in lang niet iemand gezien friens voorkomen mij zoo goed beviel Ik ben het volkomen met u eens hy heefl een knap voorkomen zeide de zaakwaarnemer droog Xaar gij schijnt niet voornemens te z jn myne nieuwsgierigheid te bevredigen Ik wist niet dat gy nieuwsgierig waart Wat wildit g van mij weten f O niets sprak de dame geraakt niets hoe De zaakwaarnemer nam een deftige ambtshoudiog aan Ik kan in zulk eene nare kamer niet met u sproken Die oude grimmige wetboeken jagen mij altyd schrik aan Zij stond op en liep naar de spreekkamer Pulsifer volgde haar Het onderhoud duurde een uur Toen de dame heenging liep zy door tot aan den trapi daar keerde zij zich om ging naar de kamer vau de klerken deed de deur open tred binnen en De Voorzitt stelt voor iïi voorstd dadelijk j a behandeling ta nemen dsat B en W den aankop I van bedoelde panden decbta tot margen in banden hebben Dat voorftel wordt aangenomen en derhalve de zaak terstond aan de orde gesteld De heer Hoogenboom verklaart zich daartegen daar bij het beter acht een sieawe school te boawen in een ander gedeelte der stad b v op de Raam De voorzitter stelt in hefe licht dat eene dieuve school reel duurder zou uii men daar dan een affi iderli hoofd der school jou moeten worden benoemd wien ook eene woniag moest Worden toegekend D lieer Oudyk veiklaart buitrn stemming Ie blyven daar toen enkele jaren geleden de school van den heer Poathumus vent gebauwd ook op dewen ohelijkbeid was gewezen OU daar voldoende ruimte santebreogan zoodat het niet noodig zou zijn vooreerst opnieuw te bouwen en toch is dtt reed nu weer noodig Het meest zon de heap Oudijkzün joor Wtr r r f ftMiiisiiii gemeentennanoiên gedoogt ook z i niet zulk een groote uitgaaf Nadat de Voorzitter den heerOodijk bad geantwoord dat de school Van den heer Poethumus reeda in 1873 was gebouwd dus niet slecht enkele jaren geleden en de heer Noothoven van Goor er op gewezen had dat de wet van 78 verboden had dat meer dan 50 kinderen in ééne klasse zaten wat tengevolge had dat er ruimte te kort kwam op welk verbod natuurlyk niet vooruit had kunnen worden gerekend werd het voorstel van B en W met 11 stemmen aangenomen Daarop was aan de orde de terorietting Cf de brandieeer Deze uit 72 artikelen bestaande verordening werd nagenoeg ongewijzigd aangenomen Uit s Hage meldt men ons De toestand van Z M den Koning bleef in de laatste dagen onveranderd sag bedaard rortlf Weldra viel haar blik op Tom Gastleton die verdiept zat in de Gevolgen van eene dagvaarding Stringer de eerste klerk trad op haar toe Ik geloof dat ik mijne voile in de kamer van mijnheer Pulsifer heb laten liggen wilt gy de goedBeid hebben er een naar te vragen Stringer haastte zich aan haar verzoek te voldoen en mevrouw Delaine bleef wachten in de hoop dat Tom de oogen iou opslaan maar hy deed het niet Zij liop achteloos tot in het midden van de kamer en zoo gelukte het haar zijne aandacht te trekken Zy wierp zoer toevallig een blik op Tom die nu opzag daarna liep zy bingzaum naar den anderen kant en stond op Stringer te wachten Hij bleek vruchteloos gezocht te hebben maar haar doel was bereikt Zjj wist zeer goed dat zy de voile in haar zak had maar zy lachte Stringer betooverand toe en wierp een onbeschryfelyken blik naar Tom die nu weer druk met zijn werk bezig was en vriens c ncrschilligheid niet weinig toebracht aan haar besluit im meer van hem te weten Toen Tom dien avond Pulsifer ontmoette werd hem in alle bijzonderheden gevraagd wat hij gedaan I had Tom zeide het hem Langzamerhand geraakte hij op nen zeer gemeenzamen voet met zyn patroon Al wat vroolyk in het karakter van den zaakwaarnemer wns scheen boven te komen als hij met zyn protégé in aanraking kwam Hy lokte hem uit om vragen te doen Hij legde hem vele zaken uit die ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedete regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBE8 worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohönt Bij den Voorzitter der fideeling Gouda van de Vereeniging van gepensioni erde Onderofficieren en minderen van het Ned Leger is door het Kader van het depSt Bat alhier in garnizoen ƒ 160 beschikbaar gesteld zynde de opbrengst van haar gebonden uitvoering op 20 dezer j l met verzoek die gelden te verdeelen onder behoeftige oudstiijders versierd met het metalen Kruis die niet hebben gedeeld in het voonecht van den gouden Willem op s Konings veijaaidag De verdeeling b iaalt zich over Gouda Waddinxveen Moordrecht GoudenJc Beeuwyk en Haastrecht Zie advertentie Aangaande den toestand des Koning vsmenen wy dat die heden aanmerkelgk kalmer ma BSdst Z M des nachts langduriger had geslapen dsn in vorige nachten De aanvallen van pijn waren minder hevig ea herhaalden zich ook niet zoo dikwijU De algemeen 1 iiiii iifciimi iHiiL m mm émLf de Hwg patient gebruikt nog altyd weinig voedso N £ a Te Beskoop is liesloten tot opheffing vau de iMC bank van het Deparlement tot nut ran V AgËtDtt aldaar Tevens is besloten dat het bé g hetwdK aanwezig zal zijn boven hetgeen noodig iS öm dni inleg dor deelhebbers te voldoen tot eon bijzonder fonds onder het beheer van het Departement zal geplaatst warden ten einde het tot eèn of ander nuttig doel in den geeat der Maatschappij aan te wenden By de begrafenis van hot Kamerlid van Osenbruggen op heden waren tegenwoordig de Minister van Marine de voorzitter griffier en leden der Tweede Kamer van verschillende richting en vertegecwoordigeis der vrymetselaarsorde Onder de kransen was er een van het hoofdkiesdistrict Dordrecht hem bij zijn werk raadselachtig toeschenen Van lie vei lede sprak hy over de groote Wereld en Tom s aandacht werd daardoor geboeid Hier had hy een man voor zich die zoo geleerd als een professor en dan weder schertsend nis een schooljongen spreken kon een man die alles scheen te weten En als hij over de wereld sprak over het leven met zijn wisselende stroomen en draaikolken over hoop en wenschen over de jeugd en hare verlangens over alles wat bereikbaar is en waarin het menschelijk hart belaug stelt vond Tom dat geen kansebedenaat ooit zoo welsprekend kon zijn Zoo gingen die twee van dag tot dag en vanmaand tot maand in een ander jaar over Het brachteene gunstige verandering bij hen te weeg VoorPulsifer kwam zij niet fe laat Hy was van eenwerktuig in een levend wezen herschapen De y èkorst om zijn hart was gesmolten Hij begon als tware een nieuw leveli terwijl lij nog in die jarenwas dat hij kracht verstand en gevoel genoeg bezatom het te genieten En Tom opgeheven uit die zwaarmoedigheid die hem zoo lang gedrukt had was vroolyk in hoop rein in geloof helder van geest Hij had door de voorzichtige leiding van Pulsifer den overgang vau jongeling tot man volbracht zonder zijn karakter te bezoedelen Hy was de gevaarlijke kaap waar zoo menigeen schipbreuk lydt voorbijgezoild en lievoer zegevierend do mime zee I Dat was niet het werk van eenige nekenofmaan