Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1889

f 1 en ander deel door belangstelleode l dra betaA d geworden Volgens S V i de gerechtelijke vervolging tegen Fortuyn ingesteld op grond dat hjj in eeoe openbare vergadering te Braohten spt euds over de Fransche revolutie gazegd zou hebben Ook zoo mnet gij arbeiders u tEuna tegen de bestaande wetten vao den staat veï tten en dezelve vernietigen Door den Minister van justitie is k i de ambtenaren van justitie en politie eene aanachry ving gericht van den volgenden iiihoud Uithoofde van de toenemende uitgebreidheid van het Algemeen Foliiieilad vind ik mij verplicht bij sUen die berichten voor dat blad inzenden op zelfbeperking itt dat opzicht aan te dringen en met betrachting der noodigo beknoptheid daartoe slechts dan over te gaan wanneer bet onderwerp vsn genoegzaam algemeen belang kan worden geacht om de opname in hot orgaan der algemeene politfe te rechtvaardigen of van die opname eenig gevolg te doen verwachten Overigens heeft het mijue bijzondere aandacht getrokken en deze opmerking geldt speoisal de ambtenaren vi n het openbaar ministerie bg de kantongerechten dat het getal der door hen gesignaleerden byzonder groot is en voftftdureild stijgt en wil het m j voorkomen dat dit dgfer aanmerkelijk zou dalon wanneer alvorens te signaliseeren ernstige pogingen warden aangewend om den bedoelden persoon op andere wijze op te sporen Een arme schoenmaker te Kaatsheuvel wiens zoon dit jaar ajs plaatsvervanger in militairen dienst trad voot eene te Amsterdam gevestigde Nederi militaire vei keringmaatschappü verbeidde sinds een tweetal maanden met ongeduld een bedrag van ƒ 50 die h j van zijn zoon door tusscheukomst dier Mg zou ontvangen Teü einde raai besloot hij ten laatste bg geinoemde Mg te informeeren en ontving et zijne niet goringe verwondering van deze bericht d t men reeds een tweetal maanden geleden het bedrag per poatwissel aan zijn adres had overgemaakt Ten pastkantore te Kaatsheuvel bleek hem ook dat daar werkelijk een postwissol van het bedrag aan zgn adre was ontvangen welk bedrag daags na ontvangst ook was uitbetaald doch aan wien dit was nog een raadsel Men stelde vau een en ander de politie in kennis die al spoedig tot de ontdekking kwam dat door eene verkeerde bestelling bedoelde postwiss was terecht gekomen bij eeu naamgenoot van den geadresseerde Deze met dat onverwacht buitenkansje recht in zijn nopjes haastte zich niettegenstaande het adres van den afzender daarop duidelgk stond vermeld om het bedrag itt ontvangst te nemen en bewaarde natuurlgk verder het stilzwggen Naar men verneemt is thans door de marechaussee tegen h m procesverbaal opgemaakt £ e i Z Uit Nsw York wordt dd 14 DecJJber aan de Eaarl Cf geschreven Te Newbrug in den ataat N w York woont Tim Donoghue een van de voornanraste roeispaanmakers in de Vereenigde Staten en tevens e a zeer vlug scfaaatsenrijder Hg is de vader van vier zonen en vier dochters die evenals hgtelf op het ijs veel prgzen behaald hebben Joseph F Douoghue is zijn derde zoon een jongeling die nog geen 19 jaar oud huiskamer geurende bisschop dampei de kastanjes I O stralende kindergeziehten I O hart zoo liefdevol als trouw uit een paar beminde oogen spreken4 die iu de mgne dankbaarheid en wedermin zouden lezen I £ n het zou nabq twaalf uur zgn er wij t wisten en dan zou er een oogenblik stilte zijn het zwggend afscheid aan het stervend jaar ge bracht en dan zou er een juichtoon rgzen bij t slaan van middernacht een jubolkreet waarmee wg vol levenslust en levensmoed het nieuwe jaar zouden begroeten om in menig opzicht daarin het leVen nieuw te maken O heerlijke heilige Sylvesteravond Dacht ik te veel aan mfln eigen teleorstelling en te weinig aan dia dor mgnen Zou ook voor hen de avond niet voor een goed deel bedorven zgn Maar zg waren ton minste t huis en bij elkander al was er een ledige plaats En hier Dit was de gelagkamer van de Kroon Er was geen gezelschap hoegenaamd Had het vertrek zelf maar wat meer gezelligheid gehad De Kroon behoorde niet tot de nieuwerwetsche met eenigen z wier ingerichte hotels t Verdiende eigenlijk meer den naam van logement en was op ouderwetsche leest geschooid Het eenige dat genoemd werd in het stadje en dat misschien op zijn onmisbaarheid voortzondigde t Had niet noodig klanten te lokken gn men mocht het er goe l hebben t gaf in geen enkel opzicht te kennen dat het zgne gasten met eenige ihgenomenheid welkom heette Van eenigen is Oftohoon dus nog eer Jong heeft hg evenwel reeds getoond een zoo vlug schaatsenrijder te zgd dat in varsoheidea gedeelten van den staat NewYork hem de eerste prgzen bij vedstrgdea ran dien aard toegekmid zijn Kn die prgzen zgn door hem gewonnen zelfs toan 16 aodeiw mededingers er aan deelnamen Een zekero heer G N t Sack bestuurder van de MaitiaUau jttHetitcit Sociëteit stelt zosTe belang in hem en heeft zooveel ver Suttwen in zijne vlugheid op het gs dat hg voor zgne eigen kosten den 8en December met hem naar Liverpool afgereisd is om hem zoowel in Engeland en Nederland als in Duitsohland Noorwegen en Busland te doen deélnemAi aan de dezes winter plaats vindende wedstrgden op het ijs in die landen Wanneer beiden in Nederland zullen aankbmen zullen zij de gftstvrgheid genieten vafi baron De ia secretaris van de Schiwkenrydera Sociéïeit in Nederland Te Newbrug is de jisngeling meer bekend onder den naam van jJos en dat di stad er prijs op stelt hem met eer prgzen beladen te zien terugkomen behosft geen betoog 8o De darm iiget ltt osdergaat door soecharin eeoe geringere vertraging dan de voorgaande processen en dit wel omdat deze digestie plaats heeft in alkalisch reageerende vloeistoffen Zeus bg eene hoeveelheid van 1 SOO schgnt het tu enormend vermoge van het pancreas ferment geen wg iging te ondergaan De trypiiine ioerking ondergaat evenwel eene zwakke doch duidelgk waarneembare vertraging die reeds bg 1 500 zichtbaar bg 1 200 ze r duidelgk is De bewering dat diabetici zonder nadeel saccharine kunnen gebruiken neemt dV heer Flugge niet voor onomstootelgk waar aan lieeds zgn feiten bekend die hiermede ia strijd z ju In een artikel t de NtnetemtA CMtin maaH de kundige Heniy Usfgau redacteur van de MortkuUural Ttme opmerkzaam op een dankbaar veld voor den arbeid der vrouw Ia een tuin is de vrouw eerst reoht thuis De physieke arbeid voor teiegraphie kleermaken letterzett q bensodigd is veel zwaarder dan het lAeeste tuimerswerk Het onderhouden van bloemen een werk v n zorg on opl ttendhaid is echt vrouwenwerk j de vruchtencultuuf niet veel minder Het is gezond j zelfs het werken in de serres tast de tuiniers niet aan zg worden stokoud Er is geen reden waarom de tegenwoordige beweging ten gunste van uitbreiditvg der vruchtenteelt niet vooral aad de vrouwen ten goede zou komen de nieuwe tuinbouwschool te Swanley ontvangt dan ook zeer veel aanvragen van dames Volgens een landbouwblad te Chicago houden zich in Amerika 62 000 vrouwen met den vruohteubonw sis handwefk bezig eenige van de meest bekende vruchtenkweekersfirma s in CaUfornie wordt ook door vrouwen gedreven Het geduld is hare specialiteit en dat is hoofdzaak voor wie phinteo nagaat De groote zijtak van het vruchten verkoopen het bewaren en inmaken is bgna geheel in vroawelijke handen Ondanks de vele opjtaven over de OB chadelgkhc d van saccharine komt het mg voor besluit de hoogleeraar zgn artikel dat men aim de ongunstige uitkomsten van Worms Dujardin Beaumetz e a geen gering gewicht moet hechten nu het ook bij onderzoek buiten het lichaam blgkt dat dis stof de vertering inderdaad belemmert Vooral voor Igdere aan diabetes mellitns die zooveel van hun digestieapparaat hebben te iiopen maar ook ie eischen voor wie een krachtige spgsvertering van zoo groot belang is komt mg het gebruik van saccharine zeer bedenkelijk voor Maar ook voor tal van andere personen die dikwgis z er veel nalaten en ook zeer veel doeo om eene zwakke spgsvertering te vorbotereo of eene goede spijsvertering te beho udea fflru doufe sleolffe aan badkuren en de talrgke aanbevelingen van geneesmiddelen ter verbetering van ene gestoorde digestie is mijns inziens hel gebruik van saccharine te ontraden Ten slotte zou het tpch miilslens onredelijk genoemd moeten worden het gebruik van salicylzuar als bederf of gistingwerend in enkele voedingsmiddelen te verbieden en tevens het veel algemeener gebruik van saccharine in plaats van suiker toe te laten of aan t bevelen De Amerikoansche tooneelspelers verlangeh op hunne beurt beschermd te worden tegen de concurrentie van buitenlandsche kunstbroeders die naar zg beweren hun het brood uit den mond nemen Het laatste nommer van het WetlMad van Ket TydecSkift voor Oentetlênde bevat een artikel van den Groniugschen bodgleeraar F C Flugge over den inyioed van saochmrine op de spgsverteering De schrgver had om omtrent died invloed tot klaarheid te komen zijn onderzoek gesplitst in drie deeten de digestie van den mond van do maag en van den darm en langs scheikundigen weg hee ft hg den nadeeligen invloed van saccharine op alle drie aangetoond De moni digeetie d i de omzetting van amylum door het speeksel ferment wordt aldus is zgn slotsom reeds bij 1 10000 vertraagd bij hoeveelheden saccharine van 1 5000 1 3600 geheel belet 2o De maag diseitie d i de verandering van eiwit in pepten wordt reeds door eene hoeveelheid saccharine van 1 2000 eenigszins vertraagd en deze storende invloed neemt belangrgk toe met vermeerdering van de hoeveelheid saccharine Eene commissie van drie leden der Antori order of frimdihip beeft zich tot de commissie van onderzoek betreffende de landverhuizing gewend met het verzoek dat onder de vreemdelingen aan wie d toegang tot het grondgebied der Vereenigde Staten ontzegd zal worden ook zullen behooren tooneelspelers en muzikanten van beiderlei geslacht Zg verklaarden hiermede niet te bedoelen buitengewooe talenten van den eersten rong zooals Irtiug Coqite lin Patti Possart en anderen maar wel de troepen die deze sterren vergezellen en voorts de andere kunstenaars van gewone verdienste die bij geheele zwermen naar de Nieuwe Wereld komen en aldaar door directeuren en impresario s aangenomen worden omdat zg zich met eene mindere liozoldi ng tevreden stellen dan Amerikanen Dei ergenis verklaarden de klagers is zooveel t grooter omdat die vreemdelingen het verdiende gold nia hier verteren maar er mede naar Europa teruggaan zoodia kunne verbintenis is afgeloopen Het gemiddelde loon ran een Amerikaansch acteur deelde de deputatie mede is 40 dolUrs iu de week gedurende oenen speeltgd van gemiddeld 26 weken Een Engelschman stelt zich tevreden mei 16 dollars Amerikaansche acteurs achtte zg in verdienste gelgk aan alle andere tooneelspelers Zulk een troep sla des joars als de heeren reizigeirs dat igenaardig soort van trekvogels er hun verblgf houden en hun kwinkslogen debiteeren hun anecdoten aan den man brengen hun politieke beschouwingen uitkramen hun haudelswederwaardigheden tegen elkaitr uitwisselen of hun ombertje maken Thans was het er in ieder gevol doodsch en somber onuitsprekelijk naargeestig on ter ijl ik rog blakerde bij de witgloeiende kachel ik roeide mg diep rampzalig I Wat een gezellige oudejaars avond stonj mg te wachten I Wat zou hij lang duren I Wat zou h f rag anders dan vesveling baren I Wat moest ik in s Hemelsnaam uitvoeren P Het couranten nieuws had ik genoten elke courant geeft pngeveer hetzelfde in anderen vorm of soms zelfs juist zooals een ander het bracht Ik was juist niet in eene stemming om bet Humoristisch Album te waardeeren on een paar illustraties waren spoedig dodrbladerd Een wandeling om de tafel leverde ook al weinig afwisseling op Wattier en Snoek zogen er meende ik in huu theatrale houding vrij onnoozel uit en het kwam mg voor dat de vroolijke welgedane ohutt rs van van der Helst wat al te gemeenzaam de draak staken met mgn beklagenswoardigen toestand tooi was in de ontvangkamer geen spoor Een lanj mahoniehouten tafel met eenige nieuwsbladen oedekt Aan den muur Wattier in e rol van Epicharis en Snoek in het karakter viin Orestes beide met weidsche en wgdloopige onderschriften eene oleographie van de Schuttersmaaltijd daar tegenover Bruin behangsel van een aangeboren vuilgele kleur met donkerbruine lambrizeering Gele zolderirg bruin geworden van den rook en het vuil bestemd om vuil te blijven tot den vastgestelden schoonmaaktgd Een butfot van donkere kleur waarachter de kellner t was er ook een na hier eenvoudig en op zgn ouderwets iu goed hollandsch ilan genaamd geheimzinnig uit en inschoof Wordt vervolgd Daarnaast aan de eene zijde een tafeltje met koperen nachtblakers aan den anderen kant tegen den muur eeu kastje waarin achtw glas sigaren wier merk op strookjes papier in sierlgko kruUettors was aangeduid Een spiegel met zwarten rand waaruit geel geworden ndroskaarten en onafgehaalde telegrammen staken Boven het midden der tafel tegenover de kachel ééa brandende gaspit die al de hoeken in het donker liet en de zijden van het vertrok maar schemerachtig veriiohtte En de kachel was een groote kolomkachel die men gloeiend kon stoken maar die geen enkel vroolgk schgnsel gaf Kortom t was een gelogkamer zooals er honderd zgn in onze kleine provincie steden Wat leven en vroolijkheid en wel van bgzonder allooi vertoonen zg alleen op sommige periodiek torugkeerende tijden waarmede b v le I nKelKhe otitrige Mxrjr Aaierson is overgekomen brengt zgn eigen figuranten machinisten muzikanten balletdansers en damersssen bareaulisten en andere Iwdiendon mede Bij het aan Imd komen wordt dit geheele personeel gekleed uit de garderobe Van don troep en voeren zg onder hunne persoonlede bagage zooveel als mogelijk is van de theater aitrusting over ten einda da inkomende rechten te ontduiken Vjór dat oog de osmmissia van enquête gelegenheid bod heeft om deie verschillende beweringen n de waerheid te toetsen heeft de Nev Xork Herald en zijne verslaggevers op uit gezonden De verklaringen van de schouwburgdirecteuren waarvan trouwens verscheidene bestuurders of leden zgn van de Actor order bevestigen over het algemeen de klachten der tooneelspelers Kr heeft inderdaad zeggen ij op groote schaal invoer van schouwburgpersoneel en van hetee u daartoe behoort plaats Wanneer ik nu zeide de directeur van het SUut dordTkeaire een acteur voor eene bepaalde karak terrol noodig heb en ik moet voor een Amerikaan in staat dm die naar behooren te spelen 40P dolUrs betalen terwijl er in Enitelaod een even bekwaan man te bekoiDen is voor 150 zou ik dan niet dwaas zgn indien ik deztfU laatste niet nam Echter vinden de beweringen van de Actorê order in sommige opzichten tegenspraak Het is nonsens zegt de directeur van de Oaiety Burleeque Companj te iiertellen dat een goed Engelsch acteur voor 16 een Amerikaan voor niet n inder don 40 dollars te bekomsn is Geen mon of vrouw pan ons tooueel die een regel te spreken heeft verdient ainder d n 50 dollars in do week Wat eene dwaasheid is het ook te beweren dat F ngelsche aoteun de Amerikanen het brood uit den mond nemen I De helft misschien van de acteurs op de tooneelen te Londen zgn Amerikanen bgna alle kunstenmakers in paardenspellen enz zgn Amerikanen evenals er nog zooveel andere dingen in Londen Amerikaansch zijn Natuurlgk maken deze argumenten niet den minsten indruk op de tegeopartg Wat men bescherming noemt beteskent niet Zoozeer dat men zelf nadeel ondervindt als dat men verlangt dat anderen nadeel worde toegebracht Louis Aldrich de voornaamste woordvoerder van de Actorê order zeide dot zijn stand even goed aanspraak maakt op beaC erming als ledere andere Elke comedietroep uit Citnada komt over de grens zonder een cent inkomende rechten te betalen terwgl de Amerikaansche gezaUchappen voor ieder stuk dat zg gebruiken zwaar aan den fiscus moeten offeren Wq houden staande dat het binnenlaten van zulke troepen eeoe zware inbreuk maakt op het recht van persoonlijke mededinging en dst als er mede voortgegaan wonlt de ondergang van de dramatische kunst iu da Vereenigde Staten en de verarming van den tooneelspelersstand er het gevolg van zal zijn Van dit kwaa l vragen wij herstel en wg geloovon dot het Congres het in zgne macht heeft dit te verschaffen zonder eenige andere gemeenschap nadeel te doen Wg zijn thans tot dazen stap overgegaan dewijl wg vernomen hebben dat men in Londen voornemens is eenige nieuwe stukken voor opvoering gereed te maken met het plan die herwaarts over te brengen en het geheele land door te laten gaan precies alsof het hier maar eene maatschappij van provincielui en alsof NewYork een stadje als Oshkosh Wisconsin ware Boitenlandsch Overzicht In de laatste zitting die de Porijsehe gemeenteraad dit jaor gehouden heeft kwam een voorstel in van den heer Chassaing om té Parijs het referendum toe te passen voor de vraag of de stad al dan niet aene leening zou sluiten roor den stadsspoorweg Chas saing beriep zich op het voorbeeld van Cluny waar de kiezers geraadpleegd zgn ter zake van eene plaatseigke aangelegenheid De prefect der Seine kwam tegen dit voorstel in verzet op grond dat het onwettig is Dit wat het beginsel aangaat Buitendien zou het reeds om den vorm verdienen verworpen te worden Br is niets omschreven Het is eene plebiscitaire copspltatie over wat Welke lijnen zouden voor den spoorweg worden aangewezen P Hoe groot zou de leening zijn P Het is een zoo buitensporig voorstel gaf de prefect verder te kennen het is zoo weinig in overeenstemming met de bevoegdheid van deii Baad dat hg niet anders dan een krachtig pretest kan doen hooren Ondanks dit alles heeft de Eaail de doo Chassaing gevraagde urgentie aangenomen met 33 stemmen tegen 26 De urgont vorklaring had echter weinig te beteekenen Want daar de Raad moest gereed komen met do begrooting en dus het voorstel verder moest laten liggen zoo werd besloten het aan eene oommissie te verzenden om er rapport over uit te brengen daar het wel oen nsdor onderzoek verdiende De verecnigïug tot viering vau het eeuwfeest in 1889 woonran dê afgevaftrdigde Anatola de lit Forge voorzitter is heeft eene bijeenkomst gehouden waarin bg het naderende jaar dat getuig zal zijn van dit feest begroette In de toespraak door hem gehouden stelde hij roor om te beginnen met Mei en te eindigen op 31 December dat is dus gedurende al deu tijd der tentoonstelling eiken Zondag kosteloos eene onfirenee te houden over de beginselen en de mannen der Fransche revolutie Aan personen bergid om als sprekers op te treden zal het naar hij zeide te Parijs in ds stad des Lichts gelijk Victor Hugo sprak niet ontbreken Zijne slotwoorden waren aldus Vooruit I voor de grootheid van bet vod rbind voor het tot stand komen der beloofde hervormingen en voor de bevrijdinp van de menschelijke ellenden I Het bedoelde vooistel kwon in deze bijeenkomst niet in stemming De secretaris ran da Kamer van Koophandel te Weenen heeft over do commercieele en oeconomische ontwikkeling dor hoofdstad in de laatste 40 jaren een Igvig rapport bewerkt waarin het hoofdstuk over de natianaliteiten vooral zeer interessant Daarin wordt het onloochenbaar bewijs geleverd dat te Weenen het Slavische element regelmatig vermeerdert De schrgver komt te dezen opzichte tot de volgende slotsom De gegoede standen zijn nog altgd Duitsch moor toch ook in die kringen nemen de Sloven in aantal toe Dit is echter veel s rkor het geval in den stand der winkeliers en der kleine neringdoenden Zoo zijn van de te Weenen gevestigde schoenmakers 44 o van de kleermakers 41 o en van de bontwerkers SQ o Slaven en de schrijver voorspelt dat deze verhoudingscijfers zullen blijven aangroeien In vroeger tijd werd do uit de provincie komende Sloaf die te Weenen een bestaan zocht Duitscher maar thans wordt er door Chechische vereenigingen wel roor gezorgd dot dit niet meer ploals hebbe en dat de nationaliteit zorgvuldig bewaard blijve Er zgn overigens maar twee bed ijven onder welker beoefenaars geen Slaven wordiiu aangetroffen namelijk in de fobrieatio ran paf ter maché en van fijne heerenartikelen Dit rapport heeft in de Czechische kringen natuurlgk groote vreugde veroolrzoakt en in de Czechische bladen wordt naar aanleiding daarvan het publiek aangespoord zelfs bijeen e brengen voor het oprichten van Czechische scholen en vereenigingen opdat Weenen in de toekomst bok in zijne bevolking het karakter hebbe van de hoofdstad van oen rijk met gemengde bevolking woiir het Czechische naast het Duitsch als officieele taal erkand ia Daarvan is men te Weenen zeker nojg ver verwijderd maar er blgkt toch uit hoe het zelf bewustzgn der Slaven in de batste jareu is levendig geworden INGEZONDEN liijnkeer ie lUdacteur Tot mgn verwondering kwam er een goed gekleed persoon als Lantaarnopsteker N B Nieuwjoorwensohen zou zulks dqpr B en W goedgekeurd worden P C B IFiu ket teel eè lantaitm optttier of iemand dielid daarvoor uitgaf De Bedactie PETROLEÜM OTEERI GEN van de Heeren Cantzlur Schalkwijk te Rotterdam Kort JaarUfksch Ovenetgt PKTBOLEUM Geraffineerd Atneniaanecie Het voornaamste feit dat wg bg den terugblik op 1888 wat dit artikel betreft te constatoeren hebbon is eene rgzing in de zeevrachten van ruim 100 Onnoodig te zeggen dot hierdoor de kostprijs van Petroleum in Kuropa in Amerika zelf nog ca 10 pCt gerezen belangrgk verhoogd werd Daaraan is het dan ook wol voomamelgk te danken dat de weinige speculaiten die zich gedurende den zomer op prijzen van ca ƒ 8 E per Najaar voor het artikel intéresseerden procentsgewijze aardig geld verdienden want gedurende de Nigaarsmaanden was de waarde hier in doorsnee co ƒ 9 j 15 Doordien echter weinig speculanten lust gevoelden operaties op meer uitgebreiden school te ondernemen en grossier zich von het doen van vóórkoopen bgna geheel onthielden vonden importeurs geen aanleiding om groots inkonpen in Amerika te doen ij hot kleinere totaal cijfer van aanvoer is daaraan hoofdzakelgk toe te sohrgven De voorraden van ruwe olie in Amerika namen gestadig af en zgn sedert 1 Januari van 28 500 000 Vaatjes tut op ca 19 400 000 Vaatjes 1 Dec jl gereduceerd Toch had dit op den prgs van Certificates geen invloed daar die 1 Jan ca 95 ets en heden ca 85 ets noteeren De Amerikaansche toestaadou blijven steeds door de Standard OU Cy beheerscht en daarom voor ïgder daarbuiten een gesloten boek In het vooruitzicht op KB soheepsrrachten wordt door Imperteurs alhier ti 9e roorjaarsmoonden belangrijk lager don de loo ateeriog ge offreerd Koopers zijn echter zeer tenghoadend Door de Tankstaoner Cbaatsr ia 6 leizaa co 120 000 Vootjes U balk oacgekaakt terwgl dezer dagen deze staanboot roor de zesde maal met ca 24 000 Vaatjes rerwacht wordt teretas zal in het laatst van Januari d stoomboot Charlois die ca 26 000 Vaatjes in bull loodt hier met volle lading orriveeren en geregeld in de vaart blgven De directe aanvoeren bedroegen alhier in 1888 co 480 000 Voaljee 1887 580 000 1886 694 000 1886 355 000 1884 235 000 De afieveringen van CAarloit iu 1888 co 463 000 Vootjee 532 000 557 000 396 000 233 000 1887 1886 1886 1884 Wij noteereu heden 9 65 Ettlr 9 40 9 8 75 8 10 8 60 PETEOLEüM Loco in verkoopers kenza geïmporteerd of Tonkfiut te leve Januari levering Februari Maart April Juni Sept Dec werd hier niat direct Bussische aangevoerd Kleine kwantiteiten door onze gressiers van Amsterdam en Antwerpen betrokken waren moeilgk te slijten Wij laten hieronder volgen een overzigt van aanvoeren en prgzen sedert 26 joren in 1863 werd hier de eerste lading geïmporteerd loco FBIJZEN Direct ssofcevoerd HoogiU Lugite 1863 24 700 Vt 36 ƒ 191 E 1864 27 300 ff 40 32 ff 1866 13 600 59 33 ff 1866 45 300 31 36 ff 1867 107 800 27 18V ff 1868 115 900 26 19 1869 121 444 ir 30 4 23 1870 144 177 K 28V 2a ff 1871 154 210 If 25 22 ff 1872 166 735 If 88 207 1873 336 910 K 26 15Vi ff 1874 184 617 H U U 11V ff 1875 158 214 a 1 ll 4 ff 1876 177 988 K 42 ISV ff 1877 212 737 ir 29V 13 ff 1878 219 293 w 14 4 10 1879 189 850 v 8 1880 216 071 14 8V4 ff 1881 193 235 ff 12V 9 ff 1882 293 000 ff vfU U 1883 195 000 ff 8 ff 1884 234 516 ff 11 8 ff 1886 366 243 9V 8 ff 1886 694 647 ff Vs 7 ff 1887 680 963 ff 8 4 7 ff 1888 469 402 ff lOVs 7Vs ff uarKorliJke Stand EHOBBN SI Dec Jn osden D de Rek ca H A vso Zwiencrn OVERLEDEN 1 Jio L Ukkerketk 3 m ADVERTENTIÊN De gezamenlgke Inwoners rui het Bestedelingenhnis alhier brengen door dezen hnsnen oprechten dank aan den Wel£d Heer T A G VAN DETH voor het gtille onthaal op Oud jaarsarond genoten bg gelegenheid ran het 25 JARIG REGENTSCHAP aan genoemde Inrichting De beste zegen zg n toegewenscht in het Nieawejaar aan alle mgne Beganstigers en Stadgenooten M VA DEK BDBG Confiseur Markt A 146 De ondergeteekende zegt voor zich en de zgnen dank aan allen die op den Nieuwjaarsdag hunner zgn gedachtig geweest en wenscht hnn wederkeerig alles goeds M A G VORSTMAN