Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1889

1889 Vrpig 4 J narl N 3805 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVKBTENTIKN irorden geplatitit ran 1 5 rafela k 50 CSmtm i iedera lagil BMer 10 Cmten GBOOTK LBTTIB8 wotdm bettend naar plaaternini Borendim wotdM au Airntottiea gratia op MOMD ia bet ADYKBTENTOSBLAD t wrik d a Haaadagi reraeb$at Aizoiid rI ke Nmnvera YUF CBNTEN Da iMonding yan xlTertentifa kan g weUeden tot 4 aar dM iMniddags tmi d n dag dw nitgare Sociëteit Ons Q enoegen Commissarissen der Sociëteit Ofs G koc6 Mi brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 ran het Reglement dat bg gelegenheid ran de 4 Abonnpments Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 3 JANUARI 1888 de SOCIËTEIT van des fjtvonda ZES UUB af ml GESLOTEN ifn Namens het Bestnar J C 1JS8EL8TIJN Secretaris Gouda 2 Januari 1889 vaa bat geteebtaboT dia fat eerit iNt de kaad taia tt vaa dat gebeaw water gaf baaMrkie bet oafaM ea do artiMa die faMdea waa keadaitieb de aaa gekleed de aadeia hatf geUeed reddia Daór het brsadeede paod gelegea waa ia de ea iddeitjke nabgbeid vaa de geiwowea der fteteaOeaeraal ea bet gereeklabof ea tieefcte deer eeae aBuUe pieete ffitAmAm vaa bet kaeteafweebtejabeaw bovaadiea g e b eel door aiet at te jfmft giboowea aia oMger waa er efle aaiea vaa naae voor aübrridiae ea de bfaadveer bjhHtHa doer awlitOTMi ea pstttïe tnd daa aak ktaS li g m Vt ttooÊtea aadeet s itea oet ea faaeraae e t a davensWOaade keryeea ea raa aaMkafaraa ipMaa er kiaefaif ep loa t bat ce aaar raa bat kaalu a mrerbf 9661 adrtar ea ter Pe na bet baw Q en ïjs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfamerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen rerdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgg 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen rerkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 m i f f tfatüf waa daa e k bet vaar dot eebtir bat atfaeidak vaa eea befaadead yaead node becea aea te taMea bedweofaa Op fat liceifa vaa éia biaad wontta eyp ti Mtfct de aiMr vaa wHew taa t da i a ie t e ris g sa sea i l vaa dat iiairttaiial de taiaaaaiilii de beer Beest iiiiHrila faer seonr tt fat ealMaa via dea Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPEÈBE1M EB Kruiskade 19 te Rotterdam Gedurende de maaod December worden alle soorten winterjassen demi saisons regenmantels en rerder alle Heeren en Oameskleedingntukken gordgd n tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste klenrjn tegen verminderde prgzen en na acht dagen als niedw geleverd floofddepdt voor rouiaen om r il nde Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 73o alwaar Stalen te bezichtigen en Prgsconranten te bekomen zgn Sa leMag aa bet Masiebea at ia hMiea a dea jiapaibiMdaiiiiair dta beer Bedeat Oeeeai eafcat der bnadwav biiid zieb f bet aatcrieil ep w de gmeiste eoMt det b de flMfa dir tefw ea flbailais aiiiinisia waait ia Xaaeie vmt Vaar badk de reeviaórie ea üadeip adaaafatalie die MM ia bet oMifae pd e mi um rnti aMt dea aaaa aa m m m ai t iW te ti ats Me lea a tiisiiaiiil biiipiiiniw dat pAmmJt 4 jwra IMt lMT aïM ariader daa t J Uaafc betdaea Beddai aataM fkdeaeertefldifad Van af JAi UARI 1889 verschijnt de GOUDSCHE COURANT t op tedetretu werkdag onder Prijsver hooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Ond r aanbUding ran wéd rkeenge heiltransehen bnng ik mgnen haitelgken dank aan en dia mg bg de jaarsrerwisseling blgkeu vaa bdaagttelling garen H P SCHIM riü DM LOEFF Oouda 2 Jan 1889 De ondergeteekenda betuigt bg deze et wederkeerigaa heilgroet zgnen dank aan ben die hem bg de jaarrerwisseling van banne attentie Ugk garan P M MONTIJN On er wedofkeerigen beilwensch betuigt Mr J H rAü MMROP zgn hartelgken dank roor de blgken ran belangstelling op den laten Jannari jl ontrangen Onder aanbieding ran geigke wenschen mgn dank aan allen dia mg bg de wisseling van bet jaar blgken ran belangstelling garen G A OÜDUK Voor de belangstelling bg gelegenheid ran het nienwe jaar ondervonden betnlgt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwansch zgnen dank Mr J FOBTDIJN DROOGLEEVER Met wederkeerigen heilgroet betuigt de oadergeteekende zgn dank roor de hem betoonde blgken ran belangstelling bg het nieuw hegonnen jaar J J BERTELMAN Met wederkeerigen beilwensch betuig ik mgnen hartelgken dank aan allen die mg bg den aanvang ran het jaar blgken ran belangstelliog garen T B VAN OATZ Dank aan O allen die mg met dit ingetreden Jaar hunne attentie hebben getoond Wederkeerig wensch ik hup allen een gelukkig Jaar O S tak VLIET Gouda 2 Jan 1889 Met wederkeerigen beilwensch betuig ik mgn dank aan allen die mg bg de jaarsrerwisseling blgken ran beiangstelliog gaven A H VA DILLEN Onder wederkeerigen beilwensch brengt ondergeteekende zgn dank aan allen die hem op 1 Januari jl ran hunne belangstelling blgk garen Mr I MOLENAAR Waddinxveen 2 Jannari 1889 Premieleening HET WITTE KRUIS GEGARANDEERD door den speciaal voor deee leening verboaden WAAB BOBGFONDS en een RESERVEFONDS beiden gedeponeerd bij de NEDERLANDSOHE BANK te Amsterdam Alle Aandeelen aflotbaar binnen 6i jaar met minttent fl4 tJITLOTII G op I APRIL 1889 met Prijzen van 60 000 ƒ 2 500 250 enz IJITLOTIIVG op f AUGUSTUS 1889 met Prijzen van 200 000 ƒ 2 000 500 enz Deze Premie Aandeelen zgn tot den koen ran 19 50 verkrggbaar ten Kantore ran de Heeren Wed KNOX nOBTLAUD te QouOtt A B en D Wij twijfelen niet ADVERTENTIÊN in alle mnnen en BuUentandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda GEEN KIE8PIJ1V MEER voor allen die het wereldberoemde echte Cy K K Hot Tandarta Or P O P P fl Anatherln Kr r W r r S Mondwater j gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen ala voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bq gebruik van het Mondvater en Dr POPP 8 TANDPASTA Tandpoeder f behoudt men edfi gezonde en choone Tanden een eerste vereiaehte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP s Kmidenzeep ia met het grootate auccea ingevoerd tegen iedere BOort van Huiduitslag POPP 8 Zonnebloem Oltezeep fgnste on beste Toilet Zeep WA ABSCH U WIN O JI F Alle bestaande namaakaela van Anatherin Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk 2 volgens analyse daarom waarschuw ik hier F mede het geëerde publiek voor aankoop van W f zulke namaaksels Dr J a POPP KK Hof TmtdarU m uitvinder der AnatherinPreparaten te fTeenen Depot van alleen echte Anatherin Proparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldennjk Co Drogist op de Markt te Rotterdam by F E van Santen Kolff te s Hage bü J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rija te Schiedam bij G Malta Qz te Leiden bq K Noordük te Amsterdam bij F van Windhoim Co en H H Uloth k Co apotheek te Utrecht by O H N van Spsiqe idem Lobr k Porton Droogisten De nitgare decar Coarant geacliiedt dagelgks met nitzondsring ran Zon i Feeatdagen Vi prgi per drie maanden ii 1 25 frane per pott 1 70 BINNENLAND GOUDA 8 Jaaoari 188 Naar vg veraemeii tal da betrekking vaa ga raeent ans alhier binneo kort vaeant worden daar d hear C Kodde tieh te Bottardaa gaat veatigaa Hat saoMns Vkt GmOte te Hasborgheaft bq het g e a w B tabeatw alkier verganoiag aangevnagd oa ia den stad aan zuil te maKen plaataen veoRÏai vaa aaa klok baroneter thermometer en kahadar Da a v uMjj vaade ivimte i bestand voor plaataiBf raa adwtasiiai Votgent de teekeai xiat da aafl r keat aH H t VmMami tJUi Aêi dr SiAaaaaa wigera nMl a OügastaldlMid root aaa tqd mf aaar bat 2 idia gaat I ia ia vbaail aait ai ngavaard dat iri anatw vaidea Bf bat wapa daeHnitiaa dar A bq da iafai gm i Ta naiatwibt i gisima ia daa natpa aoffM briad nalüasa w de bo iada taa Kk Eaa kooibarg g i b i rf aifiabrawi doeb door goedig aaaf brsdite balp ia wooebaii a seliaBr behouden gefalaven Oor aak oabekead AOaa waa M a btaad Mm benta dat Jgmm bat fci arwack vaa fat Boit ia aaa Knnd wnk vaa da J tt Sebataaiagw aaMi MO bedraagt dabaA iiadMiaaa raa da laaaakala aanaada i d waa mèj alj k Mg taneU b mda daar da aaa aadcr bet aaad bapavca t i waat nicdtt asM bat gtni daa bad BMt daa ooa FEVILLETOX Sen QcKlliget Ondgaantfoid tenwind der batata dagea de na i gnwian of Uaioere boevaelhedan aaagaafea l d Twee Seheveaingaehe boaaABitaa vaa im ntim M de Ni t Az babbea aea t is aaar BoidiicBa aadwoomeD en een Maandag oafraagaa t alag rs ai aMidt da goede aankomst er vaa 4daar Al staat deia tocht zeker Iritt jl jk aMt aaa reis oai d wereld hg heaft vo leberniaasa aaa aMcr daa gewone bataekaoia l t badea immm wwd door gaas aokale sebak ia dia riebth piaiad M geviaebt de reis weed oaderaoaMa aadat door da staorUaden da weg daarteca door aiddri na boakaa ee kaartaa waa beatadettd Met geoad bé Bsea rarwaebtaa dat de S beveaafMbe ariiedM aar ea aar bet a t d r tbia rtia be leerwaftaada MiDaa gMB iaoea Maar dMatabena ad fat Mt dat UaveMoeba viasabenleBoriataewaffaaiag gaaabdaa dM eea a dafea fiiadta deor FnaadM e aca a werd gavaafna daa iiwtBiaaiaiJM d tat aadaafafc faeaa a aarJiat il i m i b ia l laa aai aiet Mt bet Uigia vaa Oeeaaber ab da hanagviasehan te stakea auar al oai beo oabekeada strekaa da haiiaf te faaa Sea beviae braad bnk gutiraaaroisd na snau t aar Ie n Hage aU ia bet att rbaataat aaa daa Hoftiagel bekend oadar daa aaaaa vaa jOcamr waar öiat s aartalt en waaliB p tÊéH tmt betgarea vaa de avoadvoaraCaiiii ia laaa daa eek bet Aea iaet dat taasebea da brand ai ea bsiaavaaüiaiat gephitsl u opstak T ïp iaaiTllili de arliilia aabaaa bet Ueidea aaaiai a jat da iaa taa fat tsraade verdieaiBg aaa eea fiSft te bahfaa awla l i dde ba reavMdiefiag ia iTiiii