Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1889

francs Toor fniet gereohtraordigde onkosten werden nitgagevea n 3 i millioen spoorloos verdwenen zqn BovaodMu tqn den wakkeren administrateuren nn menigte andere onregelmatigheden omkoopbaarheid tegenover leveranciers e d ten laste gelegd Yeert f personen ten deele uit de hoogere standen zqn in dit onreine proces gewikkeld waarvan men het aanhangig maken heeft te danken aan de energie van den onlalugs benoemden procureur generaal Codronchi in de eerste plaats echter aan het initiatief van den ministerpieeident zelf n hun Trouwen Bismarok van Moltke Boulanger 1 Floquet Carnot de gmaf van Paiys eat vindt n men Pamell ISifel Sir MoicU Miokenzie Gounod d Virchow ja zel£i Jack the Kipper en Prado verr tegenwoordigd n t Da hoo leeraar mr J T Bugs gaaft in Se Oidê Q eene politieke beaohouwing onder den titel Bit i ieilige verbond waarin do utmte allianee die de 2 minister Keuohenius bij da beraadslagingen over deIndische begrooting zoo onverwacht te pas heeftgebracht lleen als aanloop gebrnikt wordt en alsj zinnebeeld dient voor het verbond onzer anti revolt lutionaire on roomsche staatspartyen Da heer Buijsi overziet in vogelvlucht de jongste begrootingsdebat ten teekent daaibq de houding der partijen in deKamer der oppositie vooral en die der regeering I van welke hij de overwegend conservatieve neigingen I in het lioht stolt en ontwikkelt eenige gissingen omtrent de waarschijnlyke voornemens van hetministerie Van doft minister van financiën diedoor zqna verklaringen ook hem reeds beeft teleurgesteld verwacht de hoogleeraar niet veel Vande ministers van justitie oorlog en waterstaat heeftj h j gunstiger gedachten Van dien van Wnnenland scho zaken ziet hij een ontwerp tot herziening derwet op het lager onderwijs zonder al te groote onj gerustheid te gomoet dewijl de minister Macfcay bq de begrootingsdebatten vrij algemeen een hoogen l dunk gegeven heeft niet enkel van zijne gematigd heid en voorzichtigheid maar ook van zijne begeerteom strenge rechtvaardigheid te betrachten Minder instemming voelt de heer Buys met het als aanstaande aangekondigde voorstel tot splitsing van do groote steden in kiesdistricten Hq vindt het de natuurlijkste zaak van de wereld dat het ministerie die splitsing najaagt hij geeft toe dat t die splitsing niet kan en niet mag achterwege blij1 ven en hij tal er waarlijk niet over tronren wanneer ten gevolge van dien maatregel aan de rochter zijde een paar nieuwe stemmen mochten toevallen 1 Maar de hoogleeraar acht het plan lo ontgdig met het oog op de jonkheid van de Kamer en I het weinig wensohelijke eener ontbinding 2o niet onberispelijk omdat het hem onbillp toesoh nt 1 deze enkele wijziging in ons kiesrecht in te voeren I en alle andere te verwaarloozen 1 De heer Buys acht de vooruitzichten voor de liberale party in de naaste toekomst minder ontI moedigend dan zich aanvankelijk liet verwachten Houdt de linkerzijde van de Kamer zich ain hare tot dusver gevolgde gematigde doch waakzame gedragslijn dan zal sij bet tot stand komen van velerlei goeds machtig kunnen bevorderen en teven kunnen zorgen dat velerlei kwaads wel niet vermeden maar toch aanmerkelijk getemperd wordt Moeilijker maar tevens eervoller taak was haar missohien nooit opgelegd Het grootste gevaar ligt echter voor de liberale partij in haar eigen midden Onheilspellende teekenen van scheuring en ontbinding hebbeu de jongste verkiezingen aan het lioht gebracht nergens meer dan te Amsterdam waar men naar het den sobryver toeschijnt van begeerte brandt om ook in deze Brussel naar da kroon te steken Be minister van waterstaat handel en nijverheid brengt ingevolge het bepaalde bq art 21 der wet van 25 Mei 1880 Stil no 88 ter algemeene kennis dat gedurende de maand Nov 1888 zqn ingelegd en terugbetaald de volgende bedragen als Bedrag der inhgen ƒ 813 961 91V V terugbetalingen 618 421 76 Alzoo KW ingelegd dan terugbetaald ƒ 195 640 16 Aan het einde der maand Oct was ten name der verschillende inleggers ingeschreven 13 367 071 08 zoodal het gezamenlijk tegoed op ultimo November bedroeg ƒ 13 662 611 23 In den loop der maand November zijn 3922 nieuwe boekjes uitgegeven 1132 zqn er geheel afbetaald zoodat er aan het einde der maand Nov 199 294 in omloop waren Ook het Vaderland ontvangt min gunstige inlichtingen omtrent s Konings gezondheidstoestand gedurende de laatste dagen Het blad meent dat de St Ci zekerheid moet geven omtrent het al of niet juiste van de verontrustende geruchten die thans weer in den omloop zijn Men schrijft uit Apeldoorn aan hot Höl Ondanks het ongewone feit dat het paleis t Loo op Nieuwjaarsdag bewoond is bespeurt men hier geenerlei drukte en is bet ook op t Loo zelf even stil als gewoonlijk Enkele doch slechte weinige der notabelste ingezetenen zag men bet paleis binnengaan om hun naam in hot daarvoor bestemde register te schrqven ziedaar alles Alleen op het in het paleis gevestigde posten telegraafkantoor waarvan het personeel voor gisteren versterkt was heerschte groote bedrijvigheid in het wisselen van telegrammen H M de Koningin die oudejaarsavond in de hervormde kerk alhier de godsdienstoefening bijwoonde onder het gehoor van Ds Hattink deed gisterenmiddag te twee uur haren gewonen dagelykschen rijtoer en ontving tusscheu zes uur en halfzeven de dames en heeren van het gevolg De vorige week heeft H M weder evenals vorige jaren onderscheiden behoeftige gezinnen mildelijk bedacht De laatste uitreiking had verleden Zaterdagavond plaats in tegenwoordigheid van prinses Wilmina De Indépendonee beige van 1 Jan heeft een bqvoegsel met autographen van de bekendste figuren uit het jaar 1888 Liefhebbers van dergelijke curiositeiten inzonderheid zij die uit het handschrift gevolgtrekkingen maken omtrent het karakter der penvoerders kunnen daar hun gading vinden Naast de drie eerste keizers van Duitachland en zame die haastig zich voortspoeden dwars door de sneeuwhoopen heen daar zijn angstige zielen die nauwlettend rondkijken naar een gebaanden weg doch hem niet kannen vinden Daar zijjn gebogen gestalten die het blijkbaar koud vinden en er zqn er die eens opzien naar het maanlicht en rondzien naar de winterpracht en zeggen dat het een mooie avond ie al waait het wat hard Ik dwaal voort op goed geluk ik zal de markt weten terug te vinden en dan verder den weg wel vinden Ik sla een dwarsstraat in De straten worden ledig en stil Nu en dan inkkelt een rqtuig voorbij alleen de bellen waarschuwen voor zijn nadering Een winkeldeur wordt rinkelend geopend en gunt een kijkje op den koperen koffiemolen en de uitgestalde waren Zwggende evels aan beide zijden geen er van ifertelt hoe aar binnen het oude jaar wordt gevierd Zal het daar een vroolijke avond zijn waar het heldere ganglicht boven de breede voordeur schijnt Zal er een koud vertoon van hartelqkheid zijn of worden er dankbare gedachten en warme harten gevonden Huist er zorg achter gindsche gesloten luiken in die hardsteenen muren of verdiept er zieh een eenzame ziel te midden eener ledige ruimte in de berinnering aan een zonnig verleden dat is weggezonken aan beminde stemmen die zwegen voor goed Aan dezen kant is éea raam op de bovenverdieping maar verlicht is er een kranke van wien de zorgende liefde bekommerd vraagt of hy t nieuwe r De N Yorksche oorrespondent ran da JmtterdIt zendt eau verhaal van een nieuwe wyze om maagI kwalen ta genezen Een plaatsing onder IFeteiuehtg velijk NieuK had meer voor de hand gelegen doch het blad neemt het onder AUerlei op om het meer onder aller oogeu te brengen Dit doet nstuurlyk niets af tot de batrouwbaarheid van het berioht Vooral ook als wy er by vermelden dat deza correspondent dezelfde ia dia ook de berichten de geworden over de gadresaaerde wal viseh en de nieuw uitgevonden methode om een brandweerman in een brandend huis te spuiten De correspondent schrijft dan Elk medicus weet hoe lastig het ia by maag lyden zich een juist ziektebeeld te scheppen B Het gelukte Prof Morisson om op betrekkelyk eenvoudige wijze een juist overzicht te hebben van de maag en daaraan die operaties te doen die uoo dig zjjo Na eerst de maag van den lijder leeg gepompt té 8 hebben brengt hy in de maag een stul e ijzer Zoo dra dit goed vast schynt te zitten beweegt hij over de borat een zeer sterke magneet die direct het stukje yzer met de maag naar zich toetrekt De maag moet nu de opwaartsche beweging van de mag neet volgen en komt weldra in de mondholte waaruit hij door de bekende maagtangen naar buiten wordt r gehaald Operaties laten zich nu zeer gemakkelijk uitvoeren Uitspoelen en geheel zuiveren ia volstrekt geen bezwaar De eerste malen wordt het monteeren gowoonlyk onder narcose bedwelming gedaan wegens het t gevoel van miseelijkheid waarmee de operatie gepaard gaat maar de volgende malen ziet de patient er volt strekt niet meer tegen op De bankier Pascels ta New York heeft nu reeds drie malen zijn eigen maag t gezien en betast zonder de minste schadelyke ge volgen Bij eenige bedrevenheid kan de lyder zalf zyn maag te voorschyn brengen en schoonmaken het ia echter een hoofdzaak Sat men zorgt dat de maag niet met vuil in aanraking komt daar dit allicht tot 1 een nieuw ziekteproces aanleiding kan geven Kladderadatsch geeft den politieken toestand van 1 het nieuwe jaar kernachtig weer door een afbeelding van de Europecscbo vorsten die met een revolver I in elke hand zeer genoeglyk byeenzitten met het onderschrift Europa is vredelievender gezind dan ooit Da I zucht naar vrede gaat zelfii zoo ver dat overal wear millioenen voor nieuwe vredestoerustingen worden aangevraagd In een uitgebreid artikel heeft mr P Brooahooft in De Locomotief zijne vroegere meaning over da Srikatonsche zaak ingetrokken Met vette letter verklaart hy uitdrukkelyk de bende van Iman Bedjo is mt eigen beweging en met oproarige bedoelingen de Fasangrahan binnengetrokken en het bestuur had dus alle recht hen als opstandelingen te behandelen Een praktisch Duitscher t adres wordt niet gemeld schreef op Nieuwjaarsdag met krijt op zyn deur Wel bedankt I Van t zelfde I Hij had het rustig Toen wij het artikel doorliepen troffen ons enkele opmerkingen van den heer Brooahooft omtrent de wyze waarop een volksmenner invloed verkrygt op den eenvoudigen dessabowoner Terwyl in de dessa a Girilajoe en Bangon een zekere welvaart heeracht zyn daar toch do kiemen voor de oproerige beweging dia slechts door een spoedig en krachtig handelen onderdrukt kan worden ontstaan Men kan Ga nou meê I Morgen heb je er spijt van I hoor ik haar zeggen Neen I ik rard het I Laat los I Eu hy heft andermaal de hand op maar ik had z jn arm gegrepen en hield hem bij den kraag t Ia mijn man meneer jammert de vrouw Laat hem naar huis gaan I Wat mot jij groote meneer P Eedder je eigen zaken I Laat me los voor den I Maar hy was reeds uit m jne handen overgenomen door een paar agenten die waren toegeschoten op het rumoer Er was oen korte worsteling doch hy gaf zich gewonnen en hield zich stil Breng hem naar huis I vtnocht de vrouw Wy zullen hom eerst laten uitslapen zoï een der agenten Laat hem met mg gaan antwoordde do vrouw en zy maakte eene beweging om hem aan te vatten doch werd wel zacht maar nadrukkelyk op zyd geduwd Ga naar je kinderen vrouw I De arme vrouw sloeg haar handen voor de oogen Een paar toeschouwers hadden zich reeds verzameld een paar deuren waren geopend op hot gerucht en snikkend ging zij heen Ik volgde haar en kwam haar op zijde Heb je kinderen t hnis moeder P Zy zag my scherp aan als om de bedoeling van die vraag te doorgronden Er was bloed op haar gelaat Ja meneer I volgde er eindelijk Jfordt vervolgd jaar nog zal halen Weent er ginds een om een verbeuzeld jaar f En daar grypt daar misschien iemand weer moed by de gedachte dat een nieuw jaar hem geschonken wordt om het oude weer goed te maken P Een enkel voorbyganger spoedt zich diep in de jas gedoken naar huis Naar huis P Ik slaak een bange zucht ik voel mij op dit oogenblik een arm verlaten zwerveling Ik heb geen ander onderkomen dan een hfltel en wat voor een hêtel Al is t noode ik moet daarheen terug Ik kan toch niet den gansch en avond op straat blyven I Hei daar 1 Een deur wordt met een rut geopend Een vloek een schreeuw Gevolgd door nieuwe vloeken door herhaald geschreeuw I Daar zyn worstelende mannen Een wordt op de straat geworpen en ligt daar tierend en kermend en de deur wordt weer dicht geslagen De man strompelt op valt nogmaals op zijde en wankelt naar de kroegdeur terug maar wordt door eene vrouw die uit de schaduw van den ingang eener steeg te voorschijn schoot bij den arm gegrepen Laat me los Ik zal je Laat me los zeg ik Neen ik ga niet meê Laat me los I Schei uit met dat gezeur I Laat los of ik zal je Wil je me loslaten Er valt een slag doch ze laat niet los I Ga nou meê naar huis bidt en smeekt zij dit feit Tolgena den haar Brooahooft alleen verklaren floor onomwonden te erkennen dat een handige badriager mat bet Javaanaeha volk doen kan wat bij wiL Zaker een hongerige maag ui xegt genoemdeheer ook bij den Javaan het oor wijder openen voor gevaarlyka inblazingen maar eene bepaalde voorwaarde voor het walalagen van pogingen totopruiing is zij niet De liohtgeloovigheid en onzelfstandigheid van dan Javaan gaan sUa grettzen tebuiten Men moet hem echter als het kind bewerken met hetgeen tot zyne nog zeer naieve verbeelding spreekt De bekwaamste volksmenner diealt de sociale leiders in Europa hem op deugdelijkegronden komt overtuigen dat de hem ten deel vallende ellende onverdiend onrechtvaardig ton hamel schreiend is zal hem geen vinger doen uitstekentot verzet tegen de groeten der aarde die zich metzyn zweet voeden Maar zend in zyne deasa aankerel met witto kleêren en een tulband op het hoofd laat dezen door allerlei vreemde allurea de nieuwagierigheid opwekken de menschen tot zijne woning trekken daar vertooningen geven djünats talismans verkoopen 0iefst na ze voor de oogenvan den kooper te hebben geheiligd bestemd totafwering van alle mogelyke kwalen ziekten vankinderen of vee slechten oogst nitblijven van regen lage padipryzen enz enz voorts hen leeren dikirrentot hun het domme hoofd suizebolt of ook feestengeven waar ieder zijn kip ryst en opium medebrengt waar geofferd geschoven an gebeden wurdt laat den kerel als dit alles nog niet helpt een tent opslaan en ar als de inroeper voor een IloUandsch karmiispal mat zijn geel geaohildarde vrouw f66i gaan staan de namen van alle gapende Wongso s of Sarina s mitsgaders die banner kinderen opschryven iedera wenschen er achter voegen zijne vrouwmet deze verlangena lyat de teut doen binnen gaan haar daar doen trappelen ala een vurig paard hetvolk toeroepen daar gaat zy naar Mekka I na een half uur van angstige spanning weder trappelend doun te voorschyn komen met de handen vol djimatsuit de heilige stad die tegen eenige duiten wordenuitgereikt en alle wentchen tot vervnlling zuUanbrongen en die groote man zal na san of tweejaren met het grootste deel dor bevolking van dedessa kunnen doen wat hy verkiest Is nu zulk een parsonage een fanaticus een blind eerzuchtige ofeen half waanzinnige dan zal hij de ongelukkigen ook al ia er in do geheele dessa geen honger ofellende ta bekennen verleiden tot govaarlyke daden die hun vr zaam bestaan doen eindigen in eenachrikkelyk bloedbad Zulk een man en wal een van de rubriek der waanzinnigen was de inlander dia oorapronkelyk Kromo of latar Inan Bedjo heette Het ambtaiyk veraiag in de Javatche Ort van het opstootje komt overeen met do door ona medagedaelde verbeterde lazing van De Locomotief Daarin wordt o a uitdrukkelijk verzekerd dat het schieten op de bende io den pasangrahan eerst na herhaalde aanmaning plaats had en na do belofte dat wie de wapenen neerlei niets zou hebben te vreezen De laatste sommatie geschiedde door een Ambontoh sergeant valkoman met het Jaraanaah vertrouwd Desniettemin kwam het hoofd der wearapaanigen met een piek naar buiten en wierp die onder de manschappen waarna h j terugsprong en zich verborg onder een ledikant Hier werd hy getroffen en met hem worden zijn vrouw en kind gedood die achter hem verscholen waren doch door de manachappen niet opgemerkt konden worden Een der Berlynsche gemeenteraadsladen hield dezer dagen een niet onbelangrijke voordracht waarvan bet doel was ta doen uitkomen op welke wyze het stedelyk bestuur do inkomsten besteedt en ten nutta dar minvermogende burgers poogt aan te wenden De inkomsten der gemeente bedroegen in het jaar 1887 88 omstreeks 112 millioen mark Voor armen zieken en weezenverpleging voor gemeeateaoholen enz werd 23 millioen uitgegeven of ruim 67 pCt van een belastinginkomen van 33 millioen mark dat den minder begunstigden inwoners van Berlijn ten goede kwam In 1860 ten tyde van het oousarvatieve atadsbeatuor bedroegen de uitgaven voor dergelyke volkainstellinggen slechts twee millioen by 6 600 000 mark inlcomstea d i ongeveer 30 pCt of nog niet eens de helft van het tegenwoordige bedrag De uitgaven voor de scholen vertiendubbelen sinds 1860 ze stegen nl van 700 000 op 7 300 000 mark en het aantal scholen van 33 tot 177 Baitenlandsch Overzicht Te Parijs zoekt men nog steeds naar een candidaat die daar tegen Boulanger zal optreden Het gerucht werd verspreid dat Ide heer Floquet zyn mandaat en zyne ministerportefeuille zou neerleggen ten einde by de stembus een tweede duel met dan generaal ta houden doch dit praa a bleek spoedig ongegrond De heer Ploquet zou troswens alle eontervatieven zeker naar Boulangera zi de drijven zoodat zijn candidatuur in geen geval aan het doel zou beantwoorden Het byeenkomen van aen republikeinsch congraa tot het benoemen vatt een candidaat ia nu een feit Dit congrea zal zoo spoedig mogelijk worden byeeugeroepen en een gemeenschappelijk candidaat voor alle republikeinen aanwijzen De monarchisten hebben nog geen bealuit genomen doch de Bonapartiaten hebben gelijk te verwachten was Boulanger tot hun candidaat verkozen De omstandigheid dat keizer Wilhelm eergisteren by da Niauwjaors reoeptie van da Duitache generaals zoowel ala van de vreemde gezanten de politiek geheel onaangeroerd heeft gelaten wordt hier algemeen ab een zeer vredelievend teeken van den Europeeachen toestand beschouwd In Duitachland houdt men zich overigens nog atoeda bezig met de credietaanvragen die de Bcgee ring voomemena is te doen aan den Bijksdag en met de wetsontwerpen die aan den Pruisischen landdag zullen warden voorgelegd Het laatst genoemde college is tegen 15 dezer bijeengeroepen en men zegt dat de zitting plechtstatig door den Keizer in persoon zal worden geopend Alle bouwstoffen zyn in gereedheid voor de beraadslagingen van den Landdag In de eerste plaats financieele wetten voorta een ontwerp tot invoering van de Kreitordnung provinciale wet in Posen dat tot dusver geen gewestelyke autonomie bezat Volgens de National Zeitnng maakt men aan het ministerie van financiën ook een ontwerp gereed ter hervorming der directe belastingen het is echter niet zeker dat zulks in de volgende zitting zal ingediend worden Volgens de JCöln Zeitung is er geen ontwerp in portefeuille betrekkelijk de godsdienstig staatkundige quaestie Men verwacht dat deze echter aanleiding zal geven tot belangryke debatten want het ia nagenoeg zeker dat Windhorst ed de centrumparty ala naar gewoonte naast andere eischen ook weder zullen vragen om grooter invloed der geestelykheid op de scholen Het ontwerp der nieuwe constitutie is door de Sermtcie Shtptchina ongewijzigd aangenomen met 494 stemmen tegen 78 In talië is de minitterieele crisis ontstaan doorhet verzoek om ontslag van den minister van financiën geëindigd zonder tot ernstige moeiiykhedenaanleiding gegeven te hebban Uagliani heeft na elf jaar byna onafgebro cen da financiën beheerd te hebben zyn portefeuille neeigelegd omdat gelykmen weet zijn voorstellen tot dekking der militaireoredieten In de commissie der kamer op zulk eenematige tegenkanting stootten dajt langer aanblyvenhem onmogelyk acbeen Het jonge koninkrijk Italië ervaart dat aan de lusten tot de groote mogendheden te mogen behooren even groote lasten zijn verbonden Met twee militaire staten ala wachter van den Europeeschen vrede op te treden vereischt in de eerste plaats uitgaven voor leger en vloot welke het patriotisme zonder voorbehoud moge verleenen doch voor welke de financieele krachten van Italië nauwelijks toereikend zyn De wijze waarop de afgetreden minister van financiën evenwicht tusscheu uitgaven en inkomsten dos lands trachtte ta brengen wordt door een Italiaanscb conservatief blad aldus gekarakteriseerd Magliani zal in de geschiadenia onzer financiën voortleven ala een groot uitvinder van hulpmiddeltjes als een hampioen in het parlemeat doch als financieman zal men hem niet pryzen Indien hij zich de wenken van niet belanghebbenden had ten nutte gemaakt zou hy vele gebreken hebben kunnen verbeteren doch in plaats van moedig te vallen gaf hij er de voorkeur aan hulpeloos als een verstokte zondaar te vcrdwynen en niemand zal tranen om zyn heengaan storten Tot opvolger van Magliani aan het departement van financiën is Grimaldi benoemd jot heden minister van handel en landbouw in het tegenwoordige kabinet minister der schatkist is de senator Peruzzi geworden terwyl de afgevaardigde Micelli tich met de portefeuille van handel en landbouw hoeft belast Kan men Criapi gelukwenaohen met den spoedigen en bevredigden afloop der crisis in zijn kabinet voor Sagasta zyn de sohoone dagen van Araiyuez naar het schynt voor goed voorby Lang heeft de harmonie in zijn opgelapt ministerie niet f eduurd De nieuwe minister van oorlog verbruide et reeds met de generaals Caasola en Lopes Dominguez door den militairon het schryven in dagbladen te verbieden Een interpellatie zal van dezen ministerieelen maatregel het gevolg zijn Dat echter de minister van oorlog reeds weder zyn ontslag zou genomen hebben is niet nader bevestigd INQEZONDEg Uijiiieer ie SedacUmr Naar aanleiding van het beriaht voorkomende in Uw veel gelezen bUd van Donderdag 3 Januari pog 1 kolom 1 en wel het vierde en laatste bericht dier kolom nl waar over het zoogenaamde beleefde of zoo vrije jonge menach gesproken wordt vermeen ik my daardoor bedoeld te zien Is dit zoo dan kan ik niet nalaten het volgeiide aan het Goudsche publiek mede te deelen Maandagavond ergo Oudejaarsavond gaande met het voornemen enkele briefkaarten in de postbrievenbus aan de St Anthonieitraat te werpen bevond ik dat bedoelde brievenbus overvol was zoodat ik bet my eene ware plicht achtte na vooraf twee personen als getuigen te hebben ingeroepen een negental brieven brief an nieuwjaarskaarten die gedeeltelyk daaruit staken mij toe te eigenen om ze daarna in het bijzijn van de twee personen naar een zekerder plaats te doen bezorgen dooh niet in de bus aan het Postkantoor maar teel aan het Bureau van Politie vanwaar zij door een politiedienaar op bevel van den Hoofdagent van Politie aan het Postkantoor bezorgd zijn en wel met het verzoek bedoelde bus zoo Spoedig doenlyk ta lichten Of daarna de lichting is geschied kan ik niet beoordeelen U Mijnheer de Bedactenr hartelyk dankzeggende voor de verleende plaatsruimte teeken ik Ekh VumD TA Waakheid E S Het teiijnl dat Maandagavond meer Jonge menleken uit een overvolle brievenbui brieven hebben genomen altkan ket in one vorig Nr bedoelde geval at een ander dan dit £ S kandelde o i zeer voorzichtig door getuigen te nemen Het ie goed dat het publiek wete dat op zoo n drukken avond de brieven t bett aan het Poitkantoor zelf bezorgd zijn DE BiDACTIE Mynheer de Bedacteur I In antwoord op Uw vraag na de door my ingezonden regelen betr het nieuwjaar weuschen van een Lantaarnopsteker kan ik U als vast en zeker mededeelen dat de persoon rich niet daarvoor uitgaf maar het werkelyk was Meer dan éen Lantaarnopsteker heeft nieuwjaar gewenscht m a w om fooitjes gevraagd Vroeger toen de gaabbriek een particuliere onderneming was mocht dit misschien nu zij door de gemeente wordt geëxploiteerd komt zoo iets niet te paa dunkt mij C B MtroleuMoteërSgen van de Makelaars Cantzlaar SebalkwUk te Rotterdam Markt flauw Loco Tankfiist 9 60 Geïmporteerd fiist ƒ 9 66 Januari levering ƒ 9 30 Februari id f 9 Maart id ƒ 8 60 April id f 8 26 Mei id ƒ 8 05 Sept Oct Nov en Dec levering 8 40 Gevonden Voorwerpen In de maanden November en December 1888 zyn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau ven politie 1 Dameshandmof 1 Notitieboekje 1 Kinderhandschoentje 1 Trouwboekje 1 Schaats 1 Bozekrans 1 Oorbel 1 gouden Bing 1 vrouwen Omslagdoek 1 Kinderkraagje 1 Wantje 1 Kousje 1 Bozekraus 1 Kinderkraagje 1 Kinderwantje 1 Portemonnaia met geld en sleutelde 1 Knipmeqe 1 Portemonnaie 1 Sigarenkoker met zilver beslag 1 Vrouwenzak 1 Portemonnaie met geld De gevonden voorwerpen in de maanden Mei en Juni 1888 en niet door de verliezers afgehaald zyn ter dispositie van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk geopend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van Politie J W TÜINENBUEG MARKTBERICHTEN Qoada 3 Jan 1889 De aanvoer en handel in granen was heden door het Nieuwjaar weder van geen beteekenis zoodat hiervan geen noteering te geven is De veemarkt met weinig aanvoer handel redelyk vette varkens goede aanvoer handel vlug 20 a 23 et per half kilo varkens voor Londen overgrootOj aanvoer handel redelijk 18 a 19 et per half kilo magere biggen goode aanvoer handel vlug ƒ 0 90 f 1 20 por week votte schapen tamelijken aanvoer handel vlug f 16 a 24