Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1889

naohtere kalreren goede inroer luuidel Tlug 6 il 12 gnskalreren goede aanroer handel matig ƒ 0 a S5 Aangeroerd part eQ Kaaa handel redelqk eerste qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 tweede qoaliteit ƒ 19 ƒ 23 Noord HoIIandsche ƒ 22 a ƒ 28 Boter goede aanroer handel gewoon goeboter 1 35 B ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Barserlijke Stand GEBOREN SI Deo 1888 Cornelii Petrni oaden A UIlM en W Tu Hmta Jwobos oiidan Donl en W Slobbe Johiann Marisn oodtn J r n den Bcrft en N Mieiwhod 1 Jen 1888 Dirk ouden J in l len ei M Eranweo Eliubeth ooders G Dortlind en I nn der Leen Huo ouden P Poitter en W M de Jong GEHUWD i Jen A F J t Sont en C S n Boaren Ooaderak GEBOREN Klaii Harioue ouden B oan den Berg en M Otkemp Gerrlgje ooden T tao den Hearel en A W Kua Ad nana oudere K Vink en N Kalkman Keellje sedert W Donker en M StaUnbarg ONDERTROUWD K Dekker en P de Haai StolwUk GEBOREN Haria Pelronella ouders H Stoppelenburg en U P ComelisaeD Neeltje ouders A Boom en G lan den Berg Leendert ouders 8 Hoffland en A üonkoop OVERLEDEN W Hoogendoore 9 w Reeunljk OVERLEDEN J B Hoogeboom 1 j D m De nitgave deiei Goarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en FeMtdagm De prgs per drie maanden ii 1 25 franeo par post 1 70 üzoaderl ke Nornmen VIJF CBNT8N er notitie van te nemen maar onlangs niet tevreden over de waar van mgn gewonen leverancier dacht ik kom laat ik dien cognac uit X eens probeeren Hg bevalt mg goed en ik geloof dat zg mg voorgoed gelgmd hebI ben Zoo gaat het velen Een groot man heeft dan ook terecht gezegd Het adverteeren ia voor de zaken wat de stoom is voor de werktuigen de groote voortstuwende kracht Bekend is het dat de beste reclame is een advertentie in een dagblad Aha denkt de lezer daar komt de journalist om den hoek kgken reclame voor zijn conrant Doch eilieve vraag bet aan alle ondernemende mannen die schatten verdiend hebben of niet de advertentie de beste weg is om te slagen om groei en bloei te brengen in de zaken In onzen tgd van scherpe concurrentie is het adrerteeren bepaald noodzakelgk Natanrlgk niet Toor mnn bakker of melkboer wier debiet 4 Brl i bigft tot Se Biinlt en de Taste klanten die allen precies weten welk soort van brood en beschuit er te krggen is en hoeveel een pintje melk kost Maar zoodra een bakker iets anders bakt b r WeihruuAu lUn die hg in breeder kring wil rerspreiden dan heeft hg de conrant noodig anders bereikt hg onmogelgk zgn doel Zelfs mgn melkboer gaat adrerteeren als hij ziju zaak reraiert met den weidscher naam ran MdUmrwMmg en wat meer wil maken roor zgn scheikundig onderzocht product of wel als hg hopende op grooter debiet zijn pin e een cent lager stelt dan zgn concurrenten APVERTEWTIÈW De Heer en Mevroaw C tan dïh WANT Odof ï deelen u mede de geboorte van hnn Zoon RONALD Oouda 2 Janaari 1889 Voor de vele blgken ran deelneming ondervonden tgdens de ziekte en het orerlgden van onzen lieveling 6IJSBËRTUS BENDRIKDS JOHANNES betuigen wfl onzen hartelyken dank C L BAKKER J BAKKER VAN 0BB Poll Gmtda 3 Janaari 1889 Algemeene kennügeving Eartelijken dank voor de vele en hooggewaardeerde bewgzen van deelneming ons dezer dagen betoond De Familie di MINE Gouda 3 Jan 1889 Een Jongmensch goed kunnende schrgven rekenen en bekend met de moderne talen venscht plaatsing op een Kantoor Salaris geen vereischte Brieven franco onder No 1770 aan het Bureau van dit blad De ondergeteekende betnigt met wederkeerigen heilwensch zgn hartelijken dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar blgken van belangstelling hebben gegeven Van bergen IJZENDOORN Gouda 3 Januari 1889 Ik ging door terwgl ik t met mg zelren nist eens was of ik een goed werk had verricht of mjj van een goed werk op de gemakkelgkste manier had afgemaakt en ach evenmin wetende hoe ik rerder den avond zou doorbrengen Toen ik zoo langs de straat slenterde letterlijk met mgn ziel onder den arm kwam de gedachte hg mg op Zou er in dit st dje goen sociëteit zijn die mij allicht meer gezelligheid biedt 3an de gelagkamer van de Kroon f Vele prorincie atadjes houden er van die prettige societeits lokalen op ns dat I een natuurlgk uitvloeisel is van het feit dat men niets anders heeft om zich te verstrooien zoodat alle krachten worden ingespannen om althans één plaats te hebben waar men zgn kennissen ontmoet zgn grogje drinkt zgn kaarsje legt wellicht w s er ook hier een Uen eersten den besten dien ik tegenkwam zou ik er naar vragen Het duurde niet long of ik ontmoette een heer in een dikke jas gehuld waarvan de kraag zgn halve gezicht be dekte zoodat zijn antwoord op mgn beleefd verzoek met oen grafstem gegeven werd Ken sociëteit Ja dio hebben we hier d t zou ik denken Ala u maar rechtuit loopt dan links omslaat do brag die u dan voor u ziet overgaat voorts bg dat groote grijze huis dat u daar zult zien reohts afslaat dan ben u vlak bg onze Sociëteit ioucttta Ik dankte beleefd roor de inlichting en ging rechtuit links om de brug over recht door rröbta De ondergeteekende betuigt met wederkeerige heilweuschen zgnen dank voorde blgken ran belangstelling bg gelegenheid van het nienwe jaar ondervonden H W G KONING Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn hartelgken dank voor de vele blgken van belangstelling bg de wisseling des jaars ondervonden J M NOOTHOVEN van GOOR De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgnen dank voor de bewgzen van belangstelling hem bg dejaarverwisseling betoond W J FORTÜIJN DROOGLEEVBR GocDA 3 Januari 1889 De Heer en Mevrouw SWAAN Bastbet betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen hartelgken dank voor de blgken van belangstelling bg de intrede dezes jaars ontvangen Mgn dank en wederkeerig veel heil en segenn dit jaari K VAK PK GARDEN I Openbare Verkooping te GOUJDA Met wederkeerigen beUwensch mgn hartelgken dank aan allen die mg bg den aanvang des jaars blijken van belangstelling hebben gegeven W liOTSIJ Dank en wedeVkeerigen heilgroet aan allen die ons bg den aanvang van het jaar blgken van belangstelling gaven Familie HAVERKAMP BEGEMANN ten overstaan van Notaris MONTUN aldaar op Maandag 14 Jannari 1889 s vóórm 11 nnr in bet Koffiehnis cebt ScbaaeBORD aan den Kleiweg van PERCEEL BEN Eene flinke Bebuizingf Voor de ontvangen heilwenschen betnigt de ondergeteekende onder wederkeerige felicitatiën zgn oprechten dank J F M TBMMINCK voorzien van WATERLEIDING met ERF en TUIN wgk L No 111 aan den Longen Groenendaal te Gouda zeer geschikt Voor eene afiaiie kad Sectie B No 941 groot 1 A 27 cA PEBCBBL TWBB Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde blgken van belangstelling bg het nienw begonnen jaar G J DE JONG G Jz Gouda 3 Jan 1889 Een Woonliuis en Erf wgk Q No 103 aan den Winterdgk t dotuia kad Sectie A No 2909 groot 1 A 35 cA Breeder bg biljetten a A DIESTEL ËS Met wederkeerigen heilwensch danken wg allen die ons op den I Jannari bewgzen van belangstelling gaven P C TAN DEB MEÜLBN en ECHTQBNOOTI BILLARO en MEOBELFABRIEANT beveelt zich opnienw aan tot het LEVEREN van nitslnitend eigengemaakte Voor de vele wenschen bg den aanvang van het nienwe jaar ontvangen betnigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zgn dank P C 8CHBIEK en REPARATIE van Ilea wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VEB Huiziyony De ondergeteekende betnigt met wederkeerigen heilwensch zgnen dank aan allen die hem bg de verwisselin j van het jaar blgken van belangstelling hebblén gegeven J GONDA Gouda 3 Job 1888 Daar Nieuwjaar de ondste en beate knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienst komen b n ik in staat alle lererantién of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zaiver uit HOP en MOUT gebroawen Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Cliantomelanos Oogenwater en na een korte proefneming zalmen de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwster ondervinden Prgs per flacon met gebrniksiMnwgzing 60 cents verkrggbaar bg Wed Bosman fionda A Pria Ze enfauiien Wed G Wilh8lmu Wo rd l Wed N Bandera Leiden W Ligiheln Voorburg A Bot B rktl Opentare Verkooping te GOUDA ADVERTENTIÊN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ten overstaan van Notaris MONTIJN op Dinsdag 8 Januari 1889 s morgens 9 uur in en vóór het locaal wgk E No 17 in de Nienwsteeg te Gouda van l£eubiiaire e andere Goederen Bmsselscli Witlof 15 Ct het pond Blikgroenten 50 Cent per blik J GERRITSEIV BEDDEN en BEDDJEGOBD tr o ongeveer 200 nieuwe WoUen Dekens van ver gcMUende kleur en grootte eenigGQOD en ZILVERWERK enz enz Te bezichtigen daags vóór de verfcooping van 10 12 en 2 4 uur mm WüTEMBINO mTSOBAFnJ GEABONNEERDEN worden herinnerd de BETAALDAGEN der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI 0 C W VAN DER LAAR Dz a waum Oir Gouda Snelpersiiruk ran A BRINKMAN Zoos N 3806 188 § Zaterdag 5 JftoaarK GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEQTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 benten O BOD TB LBTTESS worden berekend naar plaatmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt 31 unr dat de I e inxeii Ung van sdrertsntia k n gawbleden tot 6ln nor des nanüddags van den dag dor nitgave heeft u het beste bewgt dat de sommen die 1 Van Houten c s aan ida reclame besteden goede renten afwerpen Het groote geheim ia j de voortdurende herhalii Als het publiek aan alle stations op allf trams overal waar het zich rertoont ziet diA de cacao ran zekere firma de beste de goedkAopsle in gebruik is wordt deze verzekering sèhoon van den brikant zelven afkomstig tan stotte een geloofsartikel TOOT de groote menigte zelfs zg die er eertk mede lachen of r zich over ergeren eindigen meestal met eek proef te nemen en als dan de waar inderAud goed is en zich zelf aanbewelt is het pUit ran den industrieel gewonnen Vraag maar san alle handelaars en fabrikanten die forto B gemaakt hebben en thans te Bosaem Boara nz van hnn renten leren of sg ban soooes aost de goede eigenI schappen van hnn prod niet te danken hebl kw aa int iiiistiiiilii i elkan xsxtvu 6l I eerste regel is frapptz fort frapptt jutte maü turtout frapptz toujour laat het publiek niet met rust roordat het kennis gemaakt heeft met uw artikel Doch het tweede vereischte is dat dit artikel dan voor zich zelf spreken kan Op Oudejaarsavond bg een vriend aanloopende dien ik als zeer dikhnidig kende en ongevoelig voor den sirenenzang der reclame schonk deze mg cognac van een firma uit een onzer kleine harensteden Op mgn vraag hoe hg daaraan kwam zeide hg ja die lui hebben mij een paar jaar lang minstens ééns in de maand per post een prgscoarant gezonden geregeld wierp ik die in de pmllemand zonder ASVEBTEpm 1 Reclame maken Toor zgn koopwaar op alle wgzen de aandaeht vestigen op zgne artikelen is da geest van den tgd Dit is algemeen bekend en zelft Pieternel in de bekende klocht van Kloris en Roosje heeft dit jaar in den gebroikelgken nienwjaarswensch daaraan baar aandacht geschonken Zij zeide op 1 Januari in den Amst StadMchouwborg o a het volgende Reclame maken en geachreenw Dat is het wachtwoord van onze eenw Je ziet al wat je maar kunt koopen Geregeld langs de straten loopen Een man er in er bg er op Op aapje tram op manr en wanden Booillon van Cibil nieuwe tanden Die glinstren in een ouwen kop Msr oognac g ffwen Op kale hoofden nieuwe haren Ja als je t minste maar mankeert 1 Je wordt direct gerepareerd Je weet niet meer waar je aan te hoAen Bg al t geschitter al t geraas Neem eens t artikeltje acao en Vraag wie is dakrin wel de baas Daa hoor je kuji je dat nog vragen Ik Eorff van H nten Prins van Haagen Ik Blooker Driessen zegt het voort i Elk van ons heeft de beste soort En de goedkoopste Inderdaad de gröote vlocht die de eacaoindnstrie de laatste jaren in ons land genomen FEVILLETOX Een Qezelligé Oudejaarsavond opnienw sloeg sij een argwanende blik op mg Ia jo man dikwgU loo f Neen meneer aoma I Bq bijzondere gelegenheden Het is nil Oudqaars arond I Het ia anders geen slechts man meneer I Dat moet V niet denken Hy is heel goed t Is maar die drank 1 Hoereel kinderen heb jeP Vqf meneer 1 Wij liepen een eind weegs zwygend roort Zg sag me nogmaals ran ter tijde aan en snikte Is zoo jammer ran loo n man menoer I En ik ben er niet bij opgebracht I Als hg nou maar thuis waa I Maar t is toch beter dat hg tóó niet t knia komt roor de inderon en voor jou 1 0 maar hg doet me niets Zooeren was hg driftig maar hij is anders zoo zacht als een lam Ën hg heeft er ieder kjser spijt ran t Is maar dat bij vsn den drank ni t af kan blgren Zij was negen jaar getrouwd rerteldo zg en verhanlde waar zij gediend had en zij had altgd haar best gedaan en hg had anders een goed bestaan maar nu in den winter was er geen rerdienste 1 en het was zoo jammer van zoo n man De heeren staathuiahoudkundigen mogen t mg rergeren ik had mgn hand reeds in den zak en mgn portemonnaie reeds in de band En de heeren moralisten mogen het uitmaken of medelgden mg dreef of het rerlangen om aan deie taak een eind te maken dan wel een ran beide en wat dan t meest I Ik bedacht mg echter dat het reiliger kon zijn u natiira een gifi te geren en de rrouw lag mij een weinig rerwonderd aan toen ik haar rroeg hier eren te wachten naast de winkeldeur dat ik haar roor haar kinderen wat wilde mede 1 geven Ik kocht een krontebrood en reikte het om de dear aau de rrouw toe en de winkeljuffrouw was één en al verbazing toen ik ook een zak letters kocht en die op dezelfde geheimzinnige wgze naar buiten deed rerdwgneu Nog een en niider ging denzelfden weg en de winkeljuffrouw doed mg allsrbeleefdst uilgeleide en stak ondanks de koude arondluoht haar neus buiten de deur en oogde ons na toen ik met de rrouw die roor t oogenblik toch haar jammer een weinig scheen te vergeten rerder ging Ik liet haar alleen haar huis opzoeken on mg den weg naar de markt wgzen en wg scheidden als goede vrienden terwgl zg moeite deed haar voorschoot ann de oogen te brengen Het lukte niet want zij droeg er de rersnapeI ringen in 1