Goudsche Courant, maandag 7 januari 1889

DfDSdag 8 Jauarl N 3808 De Directie der Onderlinge HollandsclieBrandwaarborgMaatschappij gevestigfd te OUDKARSPEL brengt ter kennis van belanghebbendut dat door haar als correspondent voor Qouda en Omstrhken in plaats van deu eer S A ARONSON Jr is aangesteld de Heer T V J lE dbs £ S IJ Lange Tlendeteeg No 70e bg wien tevens inlichtingen voor het slaiten van verzekeringen op roeiende en onroerende goederen zgn te bekomen 1889 GOUDSCHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H Bl Ö ib Da insending van advertentifin kan gesoMeden tot öAn nor des namiddags van den dag der uitgave Die i ia Torderen hebben van of rer ehnldigd cgn Mn den Heer PIBTBR OUDJUAJfS in leven laatet zonder beroep gewoond hebbende te Haattrtcht en aldaar orerleden den 30 December 1888 gelieven daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris H J F HEUMAN te Baoêtrecht voor den 15 Jannari a 8 in verschillende soorten voorradig nit bet fabriek cöi MUIS bg P HIJLLE1IIAI I Korte Tiendeweg WOLLEN il Toor MANNEN en JONGENS Alle prgzen van 1 75 af per volslagen ONDEBPAK SCHENK Zn Zy die Het met de aanbeveling voor het adverteeren geplaatst aan het hoofd der Goudeche Courant van 5 JANUARI 1889 eens zgn maken wg attent op het JLD VMRTENXIEBVBBAV der flrma A KOK é CoMPe Boekhandelaren KLEIWEG Gouda welke firma aan elke advertentie de meest mogelgke attentie wgdt in het belang van den plaatser 700B WINTEBSANDEN Winterhanden Zeep 22 ets t stuk Glycerine Olie 5 en 10 cents Glycerine Zeep 10 cents t stuk Echte VAsalinezeep 20 ets t stnk Verkrggbaar bg H REII HARDT Specialiteit in Parfumeriën Hooge Gouwe C 250 GOUDA Een fatsoenigke VRAAGT met FEBRUARI eene betrekking Adres met franco brieven onder No 1771 aan het Bureau dezer Courant MEUBELMAKEHIJ VAK T ID ST lv £ WESTHAVEN bg Veerstal Met deze beveel ik mg beleefd bg mgn geachte clientèle en verdere stadgenooten aan tot het verrichten van alles wat tot het vak behoort Hopende door mgn peisoonlgke ondervinding in bet vak gedurende 7 jaren op de grootste Meubelfabrieken o a ook bg de Gebrs HORRIX in den Haag opgedaan het vertrouwen van tngne clientèle sedert 3 jaren al genoten en stadgenooten waardig te maken binnen en buiten de stad waarvan de beste getuigen mg ten dienste staan De zaak wordt eerstdaags VERPLAATST naar de Meabelmakerg van wglen den Heer J G BELONJE lÖi Vfesl 179 ea Q De ondergeteekende heeft de eer door dezen aan zgne geachte stadgenooten te berichten dat hg zgn Meubelmakerij en Stoffeerderij zal OPENEN op ZATERDAG 19 JANUARI a st en beveelt zich beleefd aan tot het MAKEN LEVEREN BEPAREEREN en STOFFEBBEN van MBUBBLBN Hoogachtend DEd Dv Dienaar A H SGHEFFEB ö rffUs B 9 41 g auem P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 Levert Saxonia Naaimachines op nootenboomhouten voet met hoogen arm voor 24 Gulden mm UÈSiLMEi met prachtige Fgne Afsluitkas voor 38 Gulden Verder voorradig NAAIMACHINBOLIE NAALDEN en andere onderdeelen voor Naaimachines Alle MACHINES worden OP PROEF geleverd met vgQarige garantie H A DIESTELHORST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VBBHUIZINGBN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik i staat alle leverantiè n o reparatiên in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren WOLREGIME DE ECHTE iP SSfe Normaal Goederen met de handteekening van Prof JABOBB zgn alleen en uitslnitend verkrggbaar bg D Hoogenboom Agent voor Oouda en Oimtrekm Laagste prijzen van geheel Nederland Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon VLEESCEFEITUEN in 3 soorten 18 21 en 24 Centimeter bg W M DB JONG in Hoat Toaw en Borstelwerk Korte Tiendew II I OpenTïare Verkooping van eene aanzienlijke verzameling Blaauwe en JapanscbePorceleinen Dciftscbe AARM WERKEN en Antieke Meubelen en een eikenhouten nieuw EetzaalameuUement oude stgl op DINSDAG 22 JANUARI 1889 des morgens te 10 uren ten huize van de Heer A C J VA DB PAVOORDT aan den Kleiweg wak E No 49 te Oouda tea overstaan vanden Notaris G C FOBTUIJN DEOOÖLEBVER te Oouda Bezichtigingsdacen ZONDAG 20 JANUARI a van 12 tot uren Particulier en MAANDAG 21 JANUARI a s van 10 tot 3 uren Publiek f Sf PUIKE OXJDE Uerk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETERS k Ui Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE SCHiEDAMMEa Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 4 0 cents bij J J van der Sanden Markt GOUDA A D VERTENTIÉN in alle Binnen en Btiitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per diie maanden is 1 25 franc per post 1 70 Aizooderlgke Nommert VIJF CENTEN BINNENLAND QOUUA 7 Januari 1889 liit a OraTenha e meldt mon ons bodenmidilag dat de toestand van Z M don Koning weder minder gnnstig is voor het oogenblik echter niet zorgwekkend De hooge lijder i echter zwak Hat officieel bnUetin in de Slaattcouraitt van 6 7 éeiet luidde aldus Volgens verklaring van do geneesheerendes Konings heeft Zijne Majesteit de laatste weken meer last gehad van zijn chronisch lijden De spijsrertering is in intensiteit achteruitgegaan waardoor de bloedniaking minder gunstig is Be krachten ran den hoogen Igder oeme in den lantsteu tijd niet toe Men meldt ons uit s Hage dat de Commisaaris van politie aldaar Scbeveningen Vernéa eerrol ontslag zal aanvragen Gelijk te verwachten was is al dadelijk Zaterdag een druk gebruik gemaakt van de gelegenheid door de Goudtcie IJêClub opengesteld om op hare banen te rijden Deze waren ook voor niet ledon tegen betaling van een kleinen entrfe prya toegankelijk Vooral gisteren Zondag heerschte daar een prettige drukte en dank zg het prachtige winterweer was het voor vele wandelaars een genot dat gezellige rroolyke gstooneel to bezichtigen Men achrgft uit Gouda san het ffteHlad ra Woerden Op Nieuwjaaraavond werd een 18 jarige knaap naar het bureau van politie gebracht die in zulk een staat van dronkenschap verkeerde dat aldaar geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Het is te hopen dat de politie bg dien veel belovenden FEVILLETOIV H POOR E Dï VOQXXÉ 1 Toen de notaris van Fontainebleau het testament van den heer Etandart opende kon hg een teeken van verbazing moeilgk onderdrukken De heer Étendart gewezen makelaar in Marseille had zich sedert eenige jaren uit zijne zaken teruggetrokken en had zich gevestigd in een klein huis van do avenue du Chateau Hg was te Fontainebleau komen wonen om zgne laatote levensjaren door te brengen in de nabgheid zgner zusters die daar getrouwd waren Beide dames stierven voor hem bun broeder in het bezit van een drietal neven achterlatende De zoon van de oudste zuster de heer Camus was een gegoed boomkweeker die eene mooie zaak zgn eigendom noemde Hoewol bgna al zijn tgd door die zaak in beslag werd genomen waarin hjj van den ochtend tot den avond werkzaam was had hg tal van aardige attenties voor zgn oom en do eerste vruchten die rijp werden zond hg geregeld naar Fontaineblean die door den grijsaard mot erkentelijkheid werden aangenomen De beide broeders Flauqnart zoons van knaap eens informeert door wien hem zooveel sterke drank is rerachaft wellicht kont zij daardoor achter het publiek geheim dat er hier bierhuiien bestaan waar uitsluitend zulice snuiten komen en waar meermalen die luidjes in kennelgken staat van daan komen Het zou een groots geruststelling voor de ouders ran zulke jongens zgo omdat het drinken bijzonder op dien leeftijd de grondslag ia waarop alle slechte daden kunnen volgen Voor de Botterdamache Beobtbank stond Zaterdag terecht Ij P v K 29 jaar orbeider wonende te Beeuwgk die in den morgen van don 27en November 11 met zijn schuitje liggmde te Beeuwijk zich op een stuk land begeven an van een stapel turf eenige hiervan weggenomen had Onmiddelink waa hem echter door een persoon aangezegd dat de turf hem niet toebehoorde waarop hij ze weder terstond ter plaatse bracht waar hg ze weggenomen had Bekl zotde een paar turven genomen te hebben om in zgn schuitje een vuurde te maken daar hij het zoo koud had Het O M verdane drie m tajen gw a i ig e uiast nrf Mr C C Dutilh als verdediger ran den beklaagde optredende bracht eenige verkleinende omstandigheden bq di naar pleiter s oordeel het zeer strenge requisitoir van het O M aanmerkelgli zouden verminderen Men sohrgft ons uit Bottcrdam Gisteren arond werd hier het nieuwe stuk van Bosier Paassen voor het eerst opgevoerd Het had alechta een zeer middelmatig succes Orer t algemeen kan men niet zeggen dat deze schrijver van volksstukken vooruitgaat Bg do prmiire van vroegere b V van ZkhtU Griet heerschte er zekere geestdrift onder t publiek telkens en telkens brak er luid applaus los de artisten werden twee driemaal teruggeroepen en gisteren a ond niets van dat alles Bij een enkelen goestigen r t en na de jongste zuster waren op hunne bourt eveneens zeer lief voor den ouden man al waren zij minder in de gelegenheid dit door geschenken te toonen Dit tweetal was niet zeer gelukkig geweest in de wereld wat trouwens niet te verwonderen was daar zg niet steeds goed hadden opgepasi Zg hadden van alles bij de hand gehad en waren achtereenvolgens herbergier opkooper veehandelaar en slager geweoat en bovendien nog ala men althans de boschwacbters mocht gelooven strooper en wat de oudste hunner betreft Pieter Flauquart werd dat algemeen ala een feit aangenomen Toch scheen het dat do hoor Ktendart welwillend genoeg waa hunne fouten door do vingers te zien en zelfs zeker zwak had voor de beide jongere bloedverwanten Er waa dan ook niemand in Fontaineblean die er aan twijfelde of de vrg belangrijke spaarduitjes van den gewezen makelaar zouden eenmaal hun ten goede komen die het dan ook het moest erkend het meest noodig badden Beeds hadden zij het oog gevestigd op een voordeelig zaakje dat hun ter overname was aangeboden en waaraan hun oom zich niet ongeneigd had getoond nog bg zijn leven hon te helpen toen hg plotseling door een beroerte werd weggenomen Do geheele stad deelde de verbazing van den notaris toen zg vernam dat de hoer Étendart geheel zijn vermogen aan zgn neef Camus vermaakt had Deze zelf daarentegen waa daarover volstrekt niet verwonderd Bgke en gelukkige tnenschen ADVBBTBNTIBN worden geplastet van 1 5 regels i 50 Centen iedere i gd meer 10 Centen GEOOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte I Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgat t laatste bedrijf klonk er wel een flauw applaus door de zaal maar overigens bleef het publiek koel Het moet dan ook gezegd worden dat het stuk weinig belangstelUng wekt hier en daar sleept het ec lang zal het niet op het repertoire blgren Toch komen er enkele toonecltjrs in voor die waardeering verdienen en Faassen waardig zgn en een paar figuren o a de directeur van een reizend toonrelgezelschap en zijn vrouw die goed geteekend zijn Het stuk speelt in een voorname prorinciestad tijdend daar voorstellingen worden gogeven door den beer Ouwenhuis met zgn gezelschap De weduwe Wellers heeft daar een zaak in galanterieën die na don dood van haar man achteruitgaat daar zg er zelf geen verstand van heeft en de chef zekere Frans Harter liever pretjes naloop en amusementen bezoekt dan zich aan de zaak te wijden Op t oogenblik dat het stuk begint hebben de jongelui van de stad het druk over de bekoorlijkheden van eeue jonge actrice van genoemd gezelschap Maria Tersteeg Frans is een barer vereerders Zg is de eenige goede actrice van den troep en deugdzaam Heeft Frans dus bg haar weinig anccea er zijn twee andere vrouwen die oen goed oogje op hem hebben nl genoemde weduwe Wellers en Charlotte de dochter van Mevr Borst die commensalen houdt waartoe ook Fran behoort Deze dochter nu is co tre ait en voelt rich diep ongelukkig daar zij van haar jeugd af bespot en uitgelachen wordt ook door de commensalen van haar moeder Op een champagne fuif heeft Frans half dronken de weddenschap aangegaan haar het bultje het hof te naken Dit hoort rij toevallig terwijl zij achter een kamarschut zit waar niemand haar vermoedt vertellen en is daardoor diep gegriefd Intusschen leert Frans haar nader kennen bemerkt dat er in het mismaakte meisje een edele riol en een goed hart huist vat liefdo voor haar op en vraagt haar ten huwelijk Mevr Wellers ziet verwonderen zich er nooit over als het noodlot hunne schatten nog rermoerdert De boomkweeker kocht onmiddelgk er nog wat grond bij en breidde zijne zaak nog meer uit In zgne levenswijze bracht hij echter niet de minste verandering en bleef op de eenvoudige wi ze van vroeger zijn huis bewonen dat vrij afgelegen atoud te midden van zijn tuin en daarvan gescheiden was door een groene heg Langs zijn tuin liep de straatweg van Fontaineblean naar Moret die juist op oio hoogte met een scherpe bocht noordwaarts ging Camus dio dikwijls voor saken in Fontaineblean moest wezen bewandelde dien weg dagolgks leunende op zijn stok van kastanjehout en onveranderlgk gekleed in hetzelfde oostuum ren fiuweele broek een blauw linnen kiel en een kastoren hoed Wat de broedeft Flauqaurt betreft do onterfde neven te zeggen dat deze teleurgesteld waren zou niet sterk genoeg zijn uitgedrukt zij waren in de hoogste mate vertoornd en hunne woede keerde zich natnurlgk in de eerste plaats tegen hun gelukkigen neef Die woede nam bg beiden een verschillende vorm aan al naar ieders karakter Pieter de oudste een ruwe opriiegende kerel was in de kof ehnizen die hg bezocht niet uitgepraat over de zaak en wierp tal van beschuldigingen naar het hoofd van den bevoorrechten bloedverwant Hij gewaagde van gemeeno intrigues en listige kunstgrepen die deze had aangewend om de erfenis machtig te worden in éin woord hij liet zich zeer ongunstig over hem