Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1889

M iA dn telanigestald in haar hoop hem te trouwen en trouwt nu in het belang van haar zaak met haar boekhouder voor wieu sij niets voelt maar die haar bemint en walk hnwelqk haar aangeraden wordt in een brief die haar man voor zjjn dood aan haar ge chreren heeft en haar eerst thans in handen komt I IkfB kluchtige oploasing wekte en terecht niet weinig op de lachspieren van het publiek Te verwonderen is het dat een ervaren tooneelman als Paassen z n toevlucht nam tot zoo n gezocht einde Men herinnert zich dat iudertgd de tooueeltroep van den heer Nieuwenhuis Faassen s Ztaartt Oriet gestolen heeft door het onder t spelen van het Botterdamache gezelschap te laten opschrijven en het daarna op te voeren In dit stak nu laat Paassen een directeur met bigua dezelfden naam optreden die op de vraag hoe hq aan z jn stukken komt ronduit bekent dat hq ze steelt Daar eene rechterlijke vervolging tegen Nieuwenhuis indertgd geen succes had schijnt Faassen hem op deze w jze openlyk aan de kaak te willen stellen In het derde bedrijf wordt den toeschouwer een k kje gegund achter de coulissen tydens de opvoering van Ahaühio ie groote bandiet waarin de directeur de titelrol en zyn 50 jarige vrouw voor de jonge Rommunda speelt Men ziet daar de artisten vao het toonoel komen en maakt kennis met het tragische lot van een hunner den acteur Boosmeyer die s morgens zgn vrouw door den dood verloren heeft en s avonds weer op de planken moet Het was een aardig denkbeeld van den schqjver om ons een blik te gunnen in het leven vaU een tooneeltroep van den 4n rang en het bedrijf daaraan gewijd had dan ook meer succes dan de overige Het spel der artisten was hoogst verdienstelijk Bosier Faassen was de tooneel directeur Mevr Faosson diens echtgenoote Marie Vink vervulde de onmogelijke rol van de Wed Wellera Tartaud die van Fram J Haspels was do acteur Boosmeyer Paulina Beersnjans Marie Teriteeg De mismaakte Charlotte het bultje was in handen van Anna Beukers Zq kweet zich goed van haar taak en had vooial in t derde bedrqf zeer goede oogenbllkken De zaal was flink bezet Voor de waarneming der totale zonsverduistering op den Nieuwjaarsdag waren op verschillende punten der westelijke stalen van Noord Amerika groote toubereidselen gemaakt Thans zijn uitvoerige berichten omtrspt deze observatién ingezonden door prof Swift directeur van het Wamor observatorium te Nelson Califomiè door prof Pickering chef van de irHarward zonsverduistering expeditie die te Willow Californié gestationeerd was en door een aantal waarnemers op andere plaatsen De duur der totale verduistering wordt opgegeven 118 seconden te zqn geweest Do eerste aanraking is te San Prancisco waargenomen te 12 u 23 m de laatste te 3 u 9 m De corona was grooter en onregelmatiger gevormd dan gewoonlijk liep in stralen en dradon uit en strekte zich uit over eenen afstand van tweemaal de middellyn der zon Er werden eenige protuberantién waargenomen waarvan de beschrijving bij de verschillonde waarnemers uiteenloopt De planeten Mars Venus Jupiter en Saturnus en een aantal vaste sterren waren zichtbaar doch eene planeet tusschen de zon en Mer uit en verklaarde ten aanhoore van iedereen dat hy het hem wol zou inpeperen Het opvliegende karakter en de lichtzinnige levenswijze van den strooper moesten dan ook doen vreezen dat die bedreigingen werkelijk gemeend waren Matbieu do jongste van de broeders was een schraal droog in zich zelf gekeerd man die over t algemeen stil zijn weg ging en weinig spraakzaam was Zij die hem meer van nabij kenden noemden hem een goede kerel zacht van aard n wars van twisten Hij was meer geacht dan zyn broeder die als een deugniet bekend stond was nooit als deze gemengd geweest in dronkemansvechtpartijen on had nog nimmer iets met de politie uitstaande gehad Zijn karakter bracht meer mede om heimelijk iemand een poets te spelen of als hy het op iemand voorzipn had zoolang te wachten tot de gelegenheid gunstig was en dan hem onverhoeds te trefl en De streken die hij uithaalde geschiedden op een grappige manier zoodat zy die er getuige van waren daarom hartelijk moesten lachen Het publiek vergeeft gemakkelijk hem die het amuseert en half goedkeurend zeide men dan Dat is weer een streek van die guit Flauquart Na de dood van den heer Etendart was Matbieu nog stiller geworden dan gewoonlijk en hield geheel op met zijn aardigheden inwendig werd ook hy door woede verteerd De beide broeders geraakten zelfs met elkander daarover in twist Pieter zeide Gij zijt een flauwe durf niet I i ourius heeft uen niet koonm ontdekksB Op het oogenblik van de grootste duisternis werd er een heldere liohtkrans halo rondom de schijf der maan m t het bloote oog gezien de bergen der maan zag men soherp tegen de tonneschyf afgeteekend Gedurende de verduistering werd eene daling van den thermometer van 7 tot 11 waargenomen Boodgekleurde gasvormige opstygingen werden door eenige waarnemers op de zonneschijf gezien Kr zyn een aantal photographieén genomen Te Winnamueca beweert men eene komeet naby de zon opgemerkt te hebben Te Anaheim zegt een waarnemer die geen photographische afbeeldingen heeft kunnen nemen dat hy tusschen Mercurius en de zon eene planeet gevonden heeft doch de vyf photogramraen welke op het observatorium te WUlow byzonder voor dat doel genomen weiden bevestigen die bewering niet Op Nieuwjaarsdag hebben de mayor van NewYerk en de lord mayor van Londen per Edisonphonograaf elkander het oomplimeDt van den dag gebracht Eerstgenoemde zeide De mayor van New Tork brengt zijn hartelyken groet aan den lord mayor van Londen en hoopt dat de handelsbetrekkingen die zoo lang en zoo voorspoedig tusschen beide steden bestaan hebben nimmer zullen ophouden Het is thans duidelyk dat binnen eene eeuw de Sngelsche taal gesproken zal worden door meer dan de helft van de bewoners der beschaafde wereld Londen en New York zullen dan de twee oogen der aarde zijn het eene op het Ooster het andere op het Wester balfrond door telegraafdraden en kabels verbonden met alle deelen der wereld Zelfs de woorden en stemmen der menschen op iedere plek zullen dan worden overgebracht door eene verbeterde phonograaf en zuUen door hen vernomen worden te midden hunner dagelyksche werkzaamheden zoodat alsdan de dag zal aanbreken waarop alle menschen voor elkander zullen zijn als broeders van één gezin Het antwoord volgde terstond De lord mayor van Londen heeft met genoegen de phonografische boodschap van gelukwonsching van den mayor van NewYork ontvangen en beantwoordt met gelijke hartelykheid de daarin uitgesproken vriendelijke gevoelens Hij hoopt ernstig dat de vriendschap welke zoo langen tyd bestaan heeft tusschen de beide Engelschsprekende volken immer moge voortduren en dat de eenige mededinging welke zij elkander aandoen moge zyn in de ontwikkeling van het onderwijs do kunst de wetenschap en de nijverheid met het gemeenschappelijk streven om het welzyn en het geluk van de talrijke bevolking der Verennigde Staten en V u het Britsche rijk te bevordejen De lord mayor heeft ongeveer zeven jaar geleden eenige dagen te New York doorgebracht hij is niet vergeten welk een rijkdom en voorspoed deze groote stad destyds ten toon spreidde en hij heeft vernomen dat deze sedert dieu tyd nog weder in verwonderlijke mate zijn toegenomen Op een postkantoor werd eeno kaart ontvangen ongezegold en luidende Aan mijn minnaar te X van hare onbekende minnares te IJ Als onbestelbaar figureerde de kaart tot vermaak van het publiek voor het raam van het kantoor Harrejenne roept plotseling eene stevige boerendeern onder de toeschouwers en zij spoedt zich daarop naar binnen Moet men zich een dergelijke gameene streek maar kalm laten welgevallen Indien gij slechts half zooveel moed in je lyf had als ik dan zouden wij dien vent zijn erfeiiis duur doen betalen Schreeuwen en bedreigingen uiten dient totniets antwoordde Matbieu laat mij maar metrust Indien men my tot het uiterste drijft dan zal ik wol weten te handelen Nadat de noodige wettelijke formaliteiten hadden plaatfT gehad berichtte de notaris op zekeren dag aan den heer Camus dat hij zich ten zijnen kantore kon vervoegen om zich in het bezit te stollen van do erfenis Den volgenden Zaterdag zijnde marktdag deed hij dat en nam haar in ontvangst Tegen den avond zag men den boomkweeWer van het kantoor komen en het kotfiehnis de Klok binnengaan op de Markt Hij ging aan een leeg tafeltje zitten en bestelde een glaasje cognac om zich bij voorbaat wat te verwarmen tegen den mist waarin hij zou loepen als hij straks huiswaarts keerde Pieter Planquart zat in datzolfde koffiehuis een glas bier te drinken druk in gesprok met de overige bezoekers Een hunier die veel op het kantoor van den notaris te doen had zeide toen hij den heer Camus zag binnenkomen Daar komt iemand binn n die in zijne handen mag wrijven van geluk I Onlangs hob ik hem ontmoet by notaris Coquerel en papa Etendart schynt hem goed bedacht te hebben om haar beklag te doen over de niet vensmding Tan de kaart Op de natuurlyke vraag wie de geadresseerde was weigerde zij het antwoord en op de vraag wie ly calvewas luidde het antwoord Daar hebben de heeren niks niet rae van doen Toen haar daarop werd te kennen gegeven dat de kaart dan niet aan haren minnaar kon worden bezorgd begaf zy zich naar den burgemeerter om zyn bystand in te roepen WEEZEN VEBPLEGING Dr H A van der Heulen uit Haastrecht hield Vrydagavond de aangekondigde voordracht in de Afd Gouda en omstreken van den Nederl Protestantenbond over het bovengenoemde onderwerp Spr ving aan met het groote gewioht aan te toonen van de vraag of het stelsel van weezenver pleging dat gewoonlyk nog gevolgd wordt wel een goed stelsel is Zy die ontkennen dat deze vraag van het hoogste belang is weten zeker niet zeide spr dat er ongeveer 80 000 weezen in ons vaderland zijn van wier opleiding voor de toekomst veel afhangt voor ons land terwijl voorts de meeste weezen kinderen zyn van nijvere werklieden op wie het zeker hoogst verkeerd werkt als zij zien dat het met hunne opvoeding zoo nauw niet genomen wordt Spr sloeg daarop een blik op de geschiedenis der weezen verpleging Hoewel van do vroegste tyden af bij Bomeinen en Qrieken vondelingen en verlaten kinderen ook werden verpleegd mag toch de eigenlijke weezenverpleging eerst geacht worden te dateeren van de 16 eeuw Ons vaderland was niet alleen een van de eerste die daarvoor gestichten oprichtte maar deed dit op eene wijze die andere landen ten voorbeeld strekte Toch lieten zij veel te wensohen over de inrichting was zeer gebrekkig Daarin kwam niet spoedig verbiitering zoodat zelfs nog in het laatst der vorige eeuw een weezen verpleging aan de orde van den dag was die in onze oogen hoogst verkeerd moet zyn Spr schelste ons daarop de drieërlei stelsels van weezen verpleging in die dagen de uitbesteding van weezen de verzorging in gemengde gestichten n die in eigenlyke weeshuizen De vitheiteditig van toeezen Op den 2 Paaschof Pinksterdag had in de voornaamste herberg van stad of dorp die uitbesteding plaats ten overslaan van een notaris Aan den eenen kant stonden da ouden van dagen behebt mot allerlei kwalen en ziekten aan de andere zijde de weezen terwijl da armveogden ook present waren en de omroeper tevens afslager de verschillende exemplaren een voor een veilde Hij die een wees voor de minste som wilde in huis nemen kreeg hem zoodat er van gehaald moest worden wat er van te halen was en bet lot van zoo n ongelukkig kind diep rampzalig was Veriorgini in een gemengd getticM Daar werden de weezen tegelijk met ouden van dagen zieken idioten en menschen vnn erkend slecht levensgedrag verpleegd van wien zy natuurlyk veel kwaads leerden en reeds zeer jong diep bedorven werden Verpleging in eigenlijke weeshuizen Dat ook deze niet aan billyke eischen voldeed toonde spr ons door ons in een weeshuis van die dagen rond te leiden De weesvader was gewoonlyk iemand ten eenenmale ongeschikt voor die taak Wie tot die betrekking werden geroepen P Oude zeelu of de een of andere gewezen barbier diamantslijper of i g Over het gelaat van Pieter zag men plotseling een sombere wolk heentrekken en met vertoornden blik keek hij zijn neef aan Zonder een oogenblik de oogen van hem af te wenden onthaalde hij daarop zgne toehoorders op een reeks van beleedigende hatelykheden en grove personaliteiten quasi tot een derde gericht maar in werkelijkheid aan het adres van iemand die natuurlyk niet ver te zoeken was In den aanvang deed Camus of hy er niets van hoorde of althaus niet begreep dat het op hem gemunt was doch ten slotte kon hij zich niet langer beheerschen en riep op luiden toon uit Jij ben een ploert Plauqua t wachtte slechts op eene dergelijke uitlating waar het hem om te doen was Met één sprong stond hij vlak voor hei tafeltje van den heer Camus eh braakte opnieuw allerlei beloedigende taal tegen hem uit blykbaar verheugd dat hij eindelijk zijn hart eens kon luchten Toen zijn neef dis niet stevig gebouwd was en er op het oog vry min uitzag aanstalten maakte om zyn stok op te heffen wierp Pieter zich op hem en omklemd met zijn eene vuist zijn hals terwyl hij met de andere ha d een karaf pakte en zyn vijand daarmede een geduchten slag op het hoofd gaf By do worsteling die volgde viel de stoel om de tafel en alles wat daarop stond Wordt vervolgd p ditie agent Op geaehiktheid werd weinig gelet van ofvoedtMf der kinderen was geen aprake Des Zondags gingen zy tweemaal ter kerke en moesten behalve de dagelijkache bybel lezing nog een extragodsdienstoefening houden met den catechiseermeester Zeer strenge ondoelmatige en zelfs voor kleine vergrypen wreede straffen werden opgelegd Over t algemeen was de verzorging treurig De regenten kamers bestonden uit ruime lokalen en de weezen sliepen vaak ia nauwe vertrekken dicht op elkander gepakt Groote sommen werden vaak uitgegeven om door kunstenaars van naam de portretten der regenten te doen vervaardigen en op de voeding der kindereu werd beknibbeld Een batig saldo op d rekening te krygen was veelal het ideaal van regenten I Goddank I in dien treurigen toestand is veel verbetering gekomen zeide spr en toch is het nog niet lang geleden dat b v in Noord en Zuid Bevelacd de weezen op dezelfde wijze werden uitbesteed als boven is vermeld Spr deelde daarop uit eigen ervaring staaltjes mede van treurige weezen verzorging In Veendam bestond b v een gesticht waar weezen armen en zieken tezamen verpleegd werden en toen dit daar door hem werd afgekeurd verwonderde men zich daarover Spr gewaagde ten slotte van den tegenwoordigen toestand keurde de weezen verpleging in gestichten af en beval aan de verpleging in het huisgezin £ n wel om de volgende redenen De weezen verpleging in een gesticht verdient vooreerst afkeuring uit een gezondheids oogpunt Autoriteiten op medisch gebied achten het een uitgemaakte waarheid dat samenwoning van zoovulen verkeerd werkt op de gezondheid èn in Frankrijk èn in Engehind is b v duidelijk gebleken dat bij soldaten de sterfte voel grooter was dan by de bnrgerij alleen tengevolge der kaaerneering Is dat by volwassenen reeds het geval hoeveel te meer bij kinderen Doch de voornaamste reden waarom de verpleging in een gesticht afkeuring verdient is dal er van opvoeding der meezen geen ipraie kan zyn Het is ten eenenmale onmogelyk zeide spr om zoo n groot aantal kinderen tegelijk op te voeden Een eerste vereischte daartoe is wel te letten op de bijzondere neigingen den eigenaardigen aanleg ten goede en ten kwade van ieder kind in het bijzonder en daarop ka nu eenmaal waar er zoovelen zyn niet warden gelet Er moet in zoo n gesticht vi5ór alles tucht heerschen en zekere gestrengheid en allen worden over ééa kam gescheerd naat één model gevormd Men heeft zich wel eens geërgerd zeide spr dat de kinderen uit een gesticht allen gelijk gekleed zijn soms in een kleeding die aan een narrenpak doet denken maar waar van hunne opleiding sprake is bestaat er een vloek van uniformiteit die vry wat erger is dan die van rok of buis I Spr verklaarde zich dus een voorstander van verpleging het huiegezut Alleen in een gezin kan de aanleg van een kind tot ontwikkeling komen Maar moeten de weezen dan worden uitbesteed In zekeren zin ja maar niel aan hem die ze voor de minste som by zich aan huis wil nemen en in geen geval aan bedeelden of armlastigen wat niet zelden gebeurt Men moet ze gev n aan gezinnen waar zy een werkelijk t huis hebben by eenvoudige fatsoenlijke lieden die hart voor hen hebbon en ze niet nemen om wat aan hen te verdienen In een burgergezin loeren zy de waarde van den tijd van het geld en van den arbeid beter kennen dan in een gesticht waar zy den winter voorraad levensmiddelen zander moeite zien binnendragen waar steeds hun eten precies op de minuut klaar staat en waar zy niets merken van dien stryd om het bestaan die jonge menschen moeten leereu kennen om eenmaal zelf daarin moedig stand to houden Spr ontkende niet dat het althans vooreerst moeilijk zou zijn goede huisgezinnen te vinden waar men niet om het voordeel weezen opnam maar als de overtuiging meer en meer veld won dat die verpleging de beste was zoude er door den tijd eon voldoend aantel personen bereid worden bevonden weezen tot zich te nemen Nu reeds waren er verscheidene lieden zonder kinderen die ze gratis of voor do helft van den gewonen prijs namen en dat aantal zou ongetwijfeld toenemen In het buitenland had de ervaring duidelijk ten gunste van de verpleging in het huisgezin gesproken met name te Beriyn en te Leipzig zeer luide Toen spr aan een zyner vrienden die vrij pessimistisch gestemd was zijn voornemen te kannen gaf in verschillende gemeenten de verpleging van weezen in het huwgezm te gaan aanbevelen vroeg deze Stelt gy u nogal wat voor van uw spreken Ziet gij reeds in uwe verbeelding alle weeshuizen in ziekengestichten veranderd en in alle gezinnen weezen opgenomen P terwijl de vrager blijkbaar weinig vertrouwen stelde in spr s succes Daarop had spr to kennen gegeven dat als hy slechts ééa tegenstander van het door hem aanbevolen stelsel tot en voorstander had bekeerd of oqk slechte één weeskind en beter lot had bentid hij lich roUoende beloond loa achten voor zijn moeite De voordracht werd met veel beUmgstelling aangehoord BoiteolaBdscb Overzicht De koning van België laat geene gelegenheid voorbijgaan om een woord te spreken over de invoeringvan den algemeenen weeqilicht Toen burgemeester Buis van Brussel in zyne toespraak op Nieuwjaarsdag de noodzakelijkheid van dèn algemeenen persoonlijken dienstplicht deed uitkomen antwoordde de koning Dat zyn voortreffelijke woorden ookhij kon en wilde niet gelooven dat de Belgen diein het jaar 1830 zich vereenigd en hun onafhankelijkheid stoutmoedig bevochten hebben zoo verbasterd zijn dat zy zich zouden onttrekken aan denplicht om het vaderland eigen huis en haard teverdedigen De president minister l maert en zijncollega s die getrouw aan de by de verkiezingenafgelegde beloften zich met alle middelen verzettentegen de invoering van den algemeenon weerpiicht kouden bij deze woorden des konings hunne verwarring en verlegenheid nauwelijks verbergen EenBrusselsch correspondent meldt dat de Koning verder heeft verklaard dat hij de kamers zal ontbindenen een beroep op het land doen zal ingeval de kamers tot de orde van den dag overgaan met betrekking tot het voorstel d Oultremout invoering van den persoonlijken dienst Desniettemin zetten de clericalen de agitatie tegen de legerhervormiug ijverigvoort Het groote nieuws van den dag in Duitschland is de invrijheidstelling van Prof Geffcken die beschuldigd was van staatsgeheimen gepubliceerd te hebben door de uitgave van Keizer Frederiks dagboek Na langdurig onderzoek en eene preventieve hechtenis van 99 dagen is de vervolging gestaakt op bevel van het rijksgerechtehof te Leipzig en Geffcken onmiddellijk in vrijheid gesteld Dit met zooveel vertoon opgezet en zoo jammerlijk mislukt proces zal een teeken des tijds blijven ter kenschetsing van Bismarck s politiek Men kent het standje tusschen de Kölnische Zeit en den Engelschen ambassadeur te Petersburg sir Bobert Morier over het verstrekken van tijding aan Bazaine in 1870 Morier heeft eindelijk geantwoord op de beschuldiging en deelde aan de Engelsche bkdon ds briefwisseling mede welke hij over die zaak had met graaf Herbert Bismark als Staatssecretaris van Buitenlandscha Zaken Morier schreef aan Bismarck dat de beschuldiging van de Kölnische niets dan vuige laster was en hij zond ten bewyze daarvan afschrift van een brief van Bazaine dd 8 Augustus 1888 waarin deze de bewering der Kbin Ztg ton stelligste tegenspreekt en verzekert dat hij in 1870 bevel voerende over Metz met lir Bobert Morier te eenenmale onbekend was terwijl de maarschalk de hem in de Köin Ztg toegedichte woorden uitdrukkelijk loochent Op grond hiervan verzocht sir Bobert Morier bij schrijven van 19 December jl graaf Herbert Bismarck de schandelijke lasteringen der Köln Ztg door de Nordd Allg Zeitung te doen tegenspreken Den 26 December antwoordde graaf Bismarck den ambassadeur met een stroef brieQo waarin hy zeide Noch de toon noch de inhoud van uw schryven veroorloven mij uw zonderling verzoek in te willigen en tegenover de Duitsche dagbladpers de houding te laten varen welke mij door mijn ambtelijke stelling voorgeschreven wordt Op 31 Deo schreef Morier weder aan graaf BisnArck dat hij alsnu verplicht was de bedoelde stukken aan de Engelsche bladen te zenden dewijl de Minister geweigerd had hem genoegdoening te verschaffen door openbare of bijiondere logenstraSng van deze afschuwelijke lastertaal achter welke de openbare meening in Duitschland ambtelijke inblazingen zocht De ambassadeur verklaart ten slotte dat hy op verdere aanvallen der Kpln Zig of van soortgelijke bladen geen acht meer zal slaan De Engelsche bladen keuren t af dat Morier zoo heftig bij Bismarck aanklopte maar keuren evenzeer het niet overbeleefde antwoord van Bismaick af torwijl zij tevens verklaren dat Morier zich door het overleggen van den brief van Bazaine van 8 Aug 11 volkomen gerechtvaardigd heeft Hot manifest van goueraal Boulanger voor de verkiezing van 27 Januari wordt door de meeste republikeinsche bladen te Parijs op zeer heftigen toon besproken In hoofdzaak komen alle beschouwingen neer op hetgeen de XJXe Siècle aldus uitdrukt Er is geen verandering gekomen in den toestand slechts is er een manifest meer Terwyl Boulangers s aanhangers reeds lang eer ijverig in de weer zyn zoeken de republikeinen nog steeds naar een candidaat In dit opzicht is men nog niet verder gevorderd dan dat nu eindelijk is astgesteld dat gisteren het republikeinsche congres te Parijs ion worden bijeengoroepen Tot bijwoning dtcer byeenkomst zijn alle invloedrijke republikeinen uit het departement der Seine uitgenoodigd Als de meest bevoorrechte candidaat wordt nu genoemd de heer Jacques de voorzitter der provinciale staten in het departement Te Weenen betoonen de bladen groote tevredenheid over het einde der crisis in Servië Dat koning Milan ten slotte de bovenhand heeft behouden weegt bij hen wel op tegen het minder aangename van een radicaal ministerie hetwelk nk weidra e wachten ia Indien de Daily Next goed is ingelicht is het toegeven der radicalen hoofdzakelijk te danken aan den Bussischen gezant Persiani De vertegenwoordiger van den czaar te Belgrado heeft de Udders der radicale partij aangeraden den boog niet te sterk te spannen en zich tevreden te stellen met de voordeeleut welke de nieawe grondwet en het vormen van een Kabinet hun reeds zouden verschaffen FRANKRIJK in het jaar 1888 Het jaar 1888 is voor de republiek in Frankryk niet gunstig geweest De republikeinsche geest is achteruitgegaan de offervaardige burgerzin de geestdrift voor de vrijheid hebben geleder ontevredenheid met de bestaande instellipgen heeft zich geopenbaard waarop ma r al te spoedig het verlangen naar andere om t even welke verhoudingen gevolgd is Van dezen ziekelijken toestend der republiek deze onberedeneerde zucht n r verandering hebben natunrlij k dadelijk de vijanden der republiek gebruik gemaakt en daaruit is de vereering van den held Boulanger voortgekomen welke ste meer op den voorgrond treedt De op het einde van 1887 verkozen nieuwe president der republiek had de groote fout begaan de kamer die zoodanig ia samengesteld dat ze tot nuttigen productieven arbeid onbekwaam was niet te ontbinden Toen de heer Sadi Carnot het Elysée betrok ware het natuurlijk geweest indien hy met een nieuw krachtig kabinet tegelqk een nieuw beroep op het land gedaan had met het doel zijne ministers en zich zelven te orienteeren flij deed noch het eec noch het ander In plaats van een krachtig doortastend kabinet koos hij een kleurloos zwak ministerie Tirard en in plaats van aan het land eene nieuwe kamer die werken kon te vragen liet hü den treurigen toestand der oude kamer bestaan hetwelk ten gevolge had dat het wetgevend element in den staat zich eerst belachelijk ten slotte helaas zich verachtelijk maakte Het kabinet Tirard bleef gedurende de drie maanden van zijn bestaan voortdurend in zijn onze keren toestand en viel ten slotte over een voorstel tot herriening der grondwet afkomstig van de uiterste linkerzijde ten einde plaate te maken vooreen kabinet Floquet waarin een gedeelte des lands het geneesmiddel meende gevonden te hebbeu vbor alle kwalen der republiek Dit nieuwe kabinet stond onmiddellijk voor de qnaestie Boulanger welke reeds onder het vorige kabinet was opgerezen De generaal was naar hij beweerde tegen zijn wil gelyk echter later bleek zeer met zijn toedoen in het departement der Loire bij eene aanvullingsverkiezing candidaat gesteld voor de Kamer en had een aanzienlijk getal stemmen verkregen Het kabinet Tirard dat ingelicht was omtrent de woelim eu van Boulanger gevoelde zich niet gerust beval hem zijn standplaats niet te verlaten en zette hem af toen hij desniettemin te Parys kwam en de eene daad van indiscipline stapelde op de andere Toen het kabinet Floquet aan het roer kwam was Boulanger reeds in het dep Aisne verkozen en trad hij als candidaat op in het dep du Nord Dadelijk nam het kabinet beslist stelling tegenover den generaal en bewerkte daardoor in de Kamer eene concentratie der republikeinsche elementen te meer daar de quaestie der herziening waartegen de opportunisten on het linkercentrum zich verklaard hadden eerst dan op het tapijt zou komen als duidelijk in t oog viel dat de regeering niet gehoorzaamde aan de wenken der Boulangisten die de drie volgende eischen gesteld hadden als program ontbinding der Kamer grondwetsherziening constitueerende vergadering Het kabinet Floquet had eene eigenaardige nieuwigheid een burger persoon als minister van oorlog namel k de heer Freyoinel Hoewel in den beginne het leger en een deel des lands weinig ingenomen was met dezen pékin als chef der legeradministratie bleek toch weldra dat het stille onmerkbare werken der witte muis zooals Freyoinet spottenderwijze genoemd wordt die met groote beweeglijkheid nu eens in het Oosten dan in het Zuiden was en overal door bekwame vakmannen vergezeld dagelijks inspectien hield aUe beslissende proefnemingen bijwoonde nooit iets overhaast en zonder grondige overweging ondernam een strenge handhaving der militeire tucht invoerde in