Goudsche Courant, dinsdag 8 januari 1889

Woeisdag 9 Jaonarl 1889 N 3800 DAITEBETUIGmG Met den wensch dat de STEARINE KAARSENFABRIEK € GO0DA steeds meer en meer in bloei moge toenemen betuigen w onzen hartelgken dank aan H H DIRECTËDREN Toor de mime Nienwjaarsgift ons dezer dagen geschonken Hit VaoimKN en MEisjispEssoNEit Allen die het met de aanbeveling Toor het adverteeren geplaatst aan het hoofd der GoudtcU Courant van 5 JANUARI 1889 eens zgn maken wg attent op het AD VMRTENIIBBURMAV der firma A KOK É CoMP Boekhandelaren KLEIWEG Gouda welke firma aan elke advertentie de meest mogelgke atteptie wgdt in het belang Tan den plaatser GOUDSCHE COURANT JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De imending van advertentien kan geschieden tot Mo uur dei namiddags van den dag der uitgave OpeiiTjare Verkooping 1 op DINSDAG 15 JANUARI 1889 des morgens ten 9 uur voor en in het huis van wylen den Heer J G BELONJE aan de Oosthaven Wgk B No 34 te Qouda van een groote partij nieuwe Meubelen als een zwart en een eiken Ameublement bouhears du jour Fantasie en andere Stoelen Spiegels Thee Speel Penant Wasch en Werktafels Kasten Bureaux Buffet Canape s Sofa s Ledikanten Nacht en Maziekkastjes Bloemtafels partg Lgsten Werkdoozen Schrgfcachetten Stoven en anthieke Klok enz en voorts eenigen Ittbo del en Hout Te zien daags voor den verkoop van des morgens 9 12 en van des namiddags 2 4 uur Nadere inlichtingeü geven de Deurwaarders VAN DB WERVE te Gouda 70011 WINTEHIANDEN Wiuterhanden Zeep 22 ets t stuk Glycerine Olie 5 en 10 cents Glycerine Zeep 10 cents t stuk Echte Vasalinezeep 20 ets t stuk Verkrggbaar bg H REIIVHARDT Specialiteit in Parfnmeriëu flooge Gouwe C 250 QOÜDA la d maaat Kraohllge en Vsraterkmde Kina Wijn Aanbevelen door tal van binaan en bnitanlandaobe flcneeahearen TerktUfbau In laaaehan b 1 DO en 1 KBABPaUSN A HOLM ApoUakan ZiAt Depot voor Gouda bg den Heer A H TBEPU Apotheker voorheen C THIM Bg de oudergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het miiL4 l van bet verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discnssiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON Gouda Snelperadruk van A BJRINKMAN Zoon t ne gerolgen rem te Torkieien a boran de pn lende bkffurige manier an den Tooimaligen minister Tan oerlog met zijn pikivart paard Dexe werkte intosaohen onverdroten aan het vermeerderen van tijn invloed £ en omvangnjke persdienst werd voor hem georganiseerd Twee nieawe bladen de Cocsrde en de Presse ontstonden Bovendien kozen in den beginne ook de XIX siede de Lanterne en de latrsnsigeant partq voor hem Toen echter de beide eerstgenoemde republikeinsche b aden spoedig bemerkten waar de generaal heen wilde lieten zij hem schieten en alleen Bochefort bleef hem ondanks zqne relatien met de Bonapartisten niettegenstaande de Orleanisten en de heer Arthur eyer van de Oanlois hem als atormram tegen de republielc gebruikten onverdroten getrouw Do beste bondgenooten voor de vermeerdering zijner populariteit was echter de kamer zelve waarin de rechterzqde die in de wolken was dat zij in Boulanger een kameraad gevonden had in den str d tegen de republiek de heftigste tooneelen uitlokte om het parlementaxisme geheel in discrediet te brongen Jammer genoeg was de republikeinsche partq tengevolge harer samenstelling niet in staat daartegen werkzaam op te treden en haar vroeger aanzien weder terug te krijgen Uit het vorig jaar voelde meu nog de nawerking van het proces Wilson dat zijn schaduwen wierp op de inwendige toestanden der Kamer En men zegt nog dat deze van angst siddert b de gedachte aan de 82 000 documenten die de schoonzoon van Grévy in portefeuille heeft Men wist echter nog altijd niet precies wat de generaal wilde tot h in het begin van Juni een verward uit alle mogelijke constitutlén saamgelezeu program in de kamer indiende onder een allervervasrl kst standje dat natuurlijk koren op den molen was der fionlangisten In elk geval bevatte het program een formeele oorlogsverklaring aan de tegenwoordige republieV Op 13 Juli speeldo Boulanger de kqpiedie der nederlogging van zjn mandaat Het kwam daarbij tot hevige tooneelen tusschen den heer Floquet en den exgeneraal die ten slotte leidden tot bet bekende duel met dan voor Boulanger beschamend ongunstigon afloop Maar ook dat bracht niet zoorIs velen dachten de populariteit van dezen partgganger aan t wankelen fTordt vermijd Vragen van dm dag Inhoud van de 1ste aflevering I Dr H Blink Da woeste gronden in Nederland en de heide ontginning I Bosschen on heidevelden in historisch verband II Henry Argien Aristocratie en demooratie III W van Roekel Statenbond en Bondstaat IV L E De byl en hare ontwikkeling in voorhistorischen tijd V In de Pampas van Argentina VI Werking van het 1 inslaan van den bliksem op gesteenten VII Vraagbus i VIII Geschiedenis van de maand Nederland Buitenland IX W P Andriesson De Islam in Afrika Burgerlijke Stand GEBOREN I 5 JsD Mirit Coraelit Antooia Adriini DDders U ïM der Sloot en C C ran t Hooft 6 Pietel Jobinaet ouders P J Hornes en M Kettser He te ouden A tD Vliet en C Nobel 7 O abertni oudere P VBi den Berg en h A van Ooaten Moordrecht GEBOREN Harmgnlje oadera T van Blitterswgk en H Noordegraaf Johanna oudere A de Wilde en il Verhoef Dirk ondert B Mndde en W Versoel OVBRI EÜEN M Noordegraaf 64 j OBHIIWD C Trijlaodt wonende te Zegwaard én E de Vnea AP VERTENTIËIN Berallen van een Jongen A DK JED Hazebbokk Oonda 6 Jan 1889 Voor de vele blgken van deelneming bg de ziekte en het overlgden van mgne dier bare Echtgenoote ANTONIA ABELS betuigen wg onzen bartelgken dank Namens mgne Kinderen Behnwden Kleinkinderen W G SOETEE Café SCHAAKBORD Van Houtens CACAO 10 Cent per KOP BÜRQBMEB8TBE en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht maken bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie de paMfl e van r en voertuigen en vee over de brug liggende over de Sehntslnis in den Useldgk onder deze gemeente zal zgn AFGESLOTEN van 14 tot en met 16 JANUARI 1889 dat gedurende die dagen die passage zal kunnen plaaU hebben over den MIDDELWEG en den NIEDWERKERKSCHEN WEQinden Zttidplaipolder Moordrecht den 7 Januari 1889 Burgemeester en Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester D NÜGTEREN A Ch SNEL USCLÏÏB GOUDA IJs en weder dienende DINSDAG MIDDAG 2 UUR BINOBIJDflN voor DAMES Niet Leden Entree 25 cents HET BESTUUR CHIBIEX DB LANGE SCHIM VAN DEE LOEFF ROES VAM NIJMEGEN 6CH0NEGEVEL Terstond GEVRAAGD een Flink DAGMEISJE P G niet beneden de 15 jaar Adres GOUWE C L Spreekuur des avonds 8 tot 9 uur Brnsselscli Witlof 15 Ct het pond Blikgroenten 50 Cent per blik J GERRITSEN Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen B OPPENHMIMMB Kruiskade lö te RoUerdam Gedurende de maand December worden alle soorten winterjassen demi saisous regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurjn tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hooiddepöt voor Gouda en omttreken de Heer A VAN 08 Az Kleiweg E 73 en 78a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgscouranten te bekomen zgn De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagoi De prji per drie maanden is 1 25 franc per port 1 70 Ahonderigke Nommen VIJF CENTEN BINIJENLAND GOUDA 8 Januari 1889 Hedenmiildag had op de banen der IJaclob Gonda eeno ringrijderij plaats voor damea die bo nstigd werd door fraai winterweer en opgeluisterd door de muziek der dd ScliDtterg De uitslag wa al volgt Da eer te prijs werd bebaald door Meg A Simons de tweede door Mej T van Mierop de derde door Mej S Jonker Er waren 29 deelneemsters en he feest kenmerkte zich door eene geanimeerde stemming Morgen heeft eens ringrqderij plaats voor kindersn van leden on genoodigden Gisterenmorgen viel te Waddingsveen het kindermeisj van den heer H by het spoelen in een Vqi Het toeval wilde dat het kind van den heer B Jniat eeu sti p had gekregen waarbq de ddeter was gehaald die voorschreef t gebruik van ijs De vad r P R dat halaii kmua aaa de byt sag dat iemand in het water lag riep om hulp en had het geluk met behulp der anderen het meisje te redden Zaterdag had te Zevenhuizen een flinke buitengewone bedeeling plaats aan de armen Er werd gedeeld 222 i M katoen 51 K Q spek en 30Ö K G lijat De geldon werden gevonden uit het batig saldo der onlangs aldaar plaats gehad hebbende uitvoering der Zaugvereeniging fiApoUo en uit de som door den Gemeenteraad beschikbaar gesteld tot wering van het nieuwjaarwenschen langs de huiten Uit Boskoop meldt mon Met aanvang van 1 dezer i het bruggeld voor de schipperij aanzienlijk verminderd Het tarief was vroeger schepen met liggenden mast 5 ct met stasnden mast 10 ct na zonsondergang alle 20 ct FEVILLETOX DOOB E DE VOGUIÈ Nog eenige oogenblikken duurde de strijd wssrbg de ongelukkige Camus droarig toegetakeld werd toen de andere bezoekers van het lokaal zich er in mengden en Camus die op verschillende plaatsen kneuzingen en verwondingen had terwijl zijn neus lippen en ooren danig bebloed wares op een stoel zetten om hem kort daarop in een rgtuig dat gehaald was te dragen hetwelk hem naar huis reed doch niet dan nadat hjj aan den eommisssris van politie een verhaal had gedaan van hetgeen er was voorgevallen Fieter zeer verheugd dat hg zgn vijand eens had kunnen afstraffen ging eveneens huiswaarts en met een meer tevreden gevoel dan hg in langen tgd gehad had irOiJ weet misschien zeide hij tot zgn broeder dat die schurk Camus heden de duiten van den ouden vrek in zijn bezit heeft gekregen nu ik heb hem er nog iets bij gegeven nl een flink pak slaag dat hg zich nog lang heugen zal Mathieu haalde zijne schouders op Daar heb je vrg dom aan gedaan l zeide Thans bü dsg elk schip of e stoomboot ¥ ct en bg nacht 8 ct Men schrijft ons uit s Haye dd 7 Janasri In het fTeeHlad vlh Regt van beden komt voor eene niet onbelangrijke beslissing van het Gerechtshof te s tiartogenbosch dd 4 December 38 i belangrijk vooral voor landeigenaren en sohaatsenrijders waarbij werd uitgemaakt dat de ei naar van een weiland wiens grond is ondergeloopen en met water overdekt welk water tot g is overgegaan niet tevens wordt eigenaar van de ijskorst welke zich op zijn weibind gevormd beeft sooilat hij dus otihmoegd ia om schadevergoeding wegens onrechtmatige daad te vorderen van dengene die ondanks het verbod van den eigenaar om he weiland te betreden waarop verboden toegang stond aangekondigd desniettemin die ijskorst betreedt er een stuk nitzaagt het wegvoert en zich toeeigent Het Hof overwoog dat fcet in deze bedoelde water niet was water van dyn eischer als bevat in een sloot vgver of sudere diepte van sijn weiknd in welk gsvai iM M de gepleegde didSn wèl onrechtmatig schijnt geacht te zullen hebben masr water dat van elders over zijnon grond stroomde r water dat buiten stroom of rivier vliette buiten grachten slooten of andere diepten waarin het aan iemand kou toobehooren of voor iemands uitsluitend gebruik of nut geëigend was water dus dat behoorde tot zaken die bij de wet aan niemand zjjn toegewezen Volgens deze beslissing alzoo kan men straffeloos tegen den wil des eigenaars schaatsenrijde op zoogenaamd ondergeloopen lantl dat met ijsMs overdekt doch niet op bevroren grachten vgven slooten etc zonder de nooilige vergunning De socialist Fortuyn tegen wien te Drachten procesverbaal opgemaakt word ontkende voor den rechter van instructie de reeds vermelde woorden hij Vindt gg hem misschien nog met rijk genoeg dat jy je elf wilt veroordeeld zien door den rechter om hem nog een flinke som te betalen als schadeloosstelling Wanneer men zich wreekt doet men dit niet ten halve mgn jongen leer dst van mg De beer Camus moest gedurende eenige dagen zijn kamer houden en kwam niet wéér in Fontainebleau vóór het einde van de volgende week Zeer toevallig kwam hg daar tegen den avond zgn neef Mathieu tegen op de Markt Tot groote verbazing van den boomkweeker groette de jongste van de Flauquarts hem zeer beleefd Onmiddelgk daarop wendde laatstgenoemde zgne schreden huiswaarts Hg vond zgn broeder thuis tot wien hij op gemaakt onverschilligen toon zeide De maan zal zoooven opkomen ik heb veellust om eens op de jacht te gaan ik zou graag jougeweer eens willen leenen vindt je het goed A n jon vroeg Pieter op verwonderden toon nSinds wsnnoer hou jg zoo van de jacht Het moet eens voor het eerst zgn Dat is zoo maar gewoonlijk begint men nietmet zgn leven te wagen tegen de veldwachters in 1 een nacht dat men geen kalf van een geit onder scheiden kan Bij die woorden keek Pietor zijn broer scherp aan Hoor eens Mathieu zeide hg ik weetdat die aohul k van een Camus in de stad is begin nu geen gekheden als ik je verzoeken mag ADVBBTBNTIIN worden gpplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere ttgfi meer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dw Maandags verschgnt gesproken te hebben dis bet proces verbaal inhield Vgf politieagenten verklaarden echter dat dit wel het geval was Aan hoofden van scholen in ons vaderland is eene circulaire gericht door het rVoorloopig comité joi oprichting van den permanenten iBturnationalan raad van opvoeding m t het verzoek aan onderwijzers en vriraden van het onderwijs betuiginz van adhesie te willen zenden aan oen der onderteekenasrs vsn genoemde circulaire of aan den algemeenen secrelaris don heer Heim Molkenboer te Bonn a Hh Het voorloopig comité wenscht een permanenteB internationalen raad vnn opvoeding op te richten die zich ten dod stelt door eene harmonische opvatting van do grondbeginselen der opvoeding toenadering en verbroedering aan te kweeken tussdien de verschillende natiën en in plaats van een oorlogzuchtigen geest aan te kweeken meer vredelievende beginselen bg de jengd te doen ontslaan Deze circulaire is door onderwijzers schoolantorttetea t hH nohiUsode statos ndertecktud Voor Nederland zijn het de heeren J H Eggeltn Pz hoofd der openbare lagere school Ie klasse te Amsterdam B M Kool van Kasteel oudinstitu tear te Loeuen a d Vecht H G Boodhnizëa rustend hoofdonderwijzer te Amsterdam en C van der Zeyde leeraar bg het middelbaar onderwas te Zaandam Sedert gemimen tijd merkte de heer N fabrikant te Middelburg dat nu en dan grootere of kleinere geldsommen uit zgn gesloten schrijfleasenaar verdwenen zonder te kunnen bevroeden door wie die werden verduisterd Natuurlijk werd dat geld gestolen maar onder het groote personeel dat in de fabriek werkzaam is was bet zeer moeilgk na te gaan wie de schuldige was Daarom werd dezer dagen in den lessenaar eenig Het loopt tot ons oigea nadeel uit als wij hem aauranden Met de justitie valt niet te schertsen Dank je voor den goeden raad zeideMathieu maar laat mij maar doen wat ik goed vinden bemoei je met jou eigen zaken Mag ik je geweer meenemen ja of neen Neem het als je het wilt hebben ik zal hstje niet verhinderen maar zeg mij ten minste wiargij gaat jagen Daar waar het wild is dat ik op het oogheb bromde Mathieu binnensmonds en hg namhet wapen dat boven den schoorsteen hing vanden baak Pieter schudde zgn hoofd met een zucht hij wist dat het onmogelijk was om zgn broer terug te brengen van een eenmaal genomen besluit Deze overtuigde zich dat het geweer geladen was dronkeen glas rum on verliet fluitende het vertrek Hg richtte zijne schreden onmiddelgk naar buiten en wel in de richting van de woonplaats van Camus Het sloeg juist zes uur op de torenklok en daar men in Februari was was het reeds donker Juist op dat oogenblik kwam echter de maan op en wierp op den weg waarop hg liep eenige bleeke lichtstralen Mathieu keek met een ooverschilUg oog de vrachtrijders de fabriek arbeidsters en de diligences aan die hem achtereenvolgens voorbijgingen Wat gingen zij hem aan Hij wachtte op iemand anders Plbtselmg sprong hg ter zijde en verborg zich achter esn stapel plankea die daar S