Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1889

bleven qjn tan hei vaikeei der jonge Klderdjjkiasnsohe garde onderling en met hun hoofd Ik bedoel daarmede en de vermelding is wellioht niet overbodig da groep jangeUaddt die omstrtAa 18£0 de colleges vui den dichter in Leiden volgden en in zijn wereld en geschiedbeschouwing werden ingewp Vooraan staat natuurligk Isaac da Costa door zyu getrouwen Capadose vergezeld dan komen de twee zoons vap Gijsbert Karel van Hoogendorp Groen van Prinsterer Bau e a Welk een krachtig ja overmoedig leven bruist er in de brieven door ommigen hunner in de vaag der innigste jongdingsvriendschap gewisseld en daarop antwoordt dan de sombere mokkende maar uit do diepste diepten van een hartstochtelijke persoonlijkheid voortkomende stem van ded grooten grijséaid e be stem die eenmaal vernomen u niet loslaat n overal vervolgt u bedwingt en die met haar smartvolle klanken als een weergalm is in de moderne samenleving van het leed dat ons te gemoet komt uit de antieke tragedw Utau iUe mr gelijk z n bitterbooze vijand hem Mitelde die op de grens van twee eeuwen geplaatst den ondergang der oude wereld verkondt en onder de geboorte der nieuwe zijn klacht verheft Ook hulselyker toonen treffen ons oor de goode gemoedelijke mevrouw Bilderdijk die vbor iedereen wil zorgen komt aan t woord zelfs de kleine Lodewijk laat zich niet onbetuigd Lodewijk werd door zijn vader in huis ket aofje genoemd Hij was natunrlgk op een goeden voet met de studenten of jonge doctoren die het huis zijner ouders bezochten en hij behoorde als een noodzakelijk bestanddeel tot het kleine gezin Een hartelijk kind wpinig ontwikkeld toen voor zijn jaren teruggetrokken en lijdelijk met een geheimen wensch in t gemoed om militair te worden altijd in de weer voor zijn vader volgende zijn moeder in haar vroomheid B gelegenheid van een bezoek dat Da Costa den dichter in Haarlem bracht schrijft hij aan zijn boezemvriend Lodewijk is eon zonderlinge zoon van een op een geheel andere wijze envonwel I zonderlingen vader h j weet weinig van de dingen der aarde zeer veel van de dingender schrift verzorgt met voorbeeldige getrouwheid zijn grijzen vader en doet hom diensten die men van een oodanigen jongeling nauwelig kg oude verwachten Hartelijkheid gedienstigheid vroomheid zijn trekken die de kuaap van zign ouders heoft overgenomen want met al zijn egoïsme had ook de dichter zijn tijden dat hij tot zeifopoffering toe vrien delijk was j ongelukkig had Lodewijk ook hun ziekelijkheid geërfd g ld gaboigtD d t Ujna omnerkbui tooi eenen l ODin sw e van een herkenningsteeken vooraen wu Toen ook dit reidween werd de politie hiermede in kennia gesteld en laagde zij er in de dievegge op te aporen De dienstbode A i L geheeten werd in i iet Dezit van het geteekende geld gevonden terwijl bovendien by haar nog een bedrag van ƒ 800 a f 400 werd ontdekt welke som ig vermoedelijk door heriiaalde diefstallen bij haren meester in bezit heeft gekregen De dievegge ia naar het huis van bewaring aldaar nrerg l acht JT C Te Bnisael is een nieuw tijdschrift la JeuHe PiOt veisahenen Het zal uitttoitend door vrouwen geschreven worden De leiding is naar men zegt inhanden van de Koningin van België die onder dennaam van mevrouw Beyer daarin bijdragen zalplaatsen De eerste aflevering bevat een opstel vanPrinses Clementine onder den naam van Martha d Oroy De gewone reis om de wereld die sinds Fhileas ¥ ogg door een aantal briafkaarten werd gedaan is nu vervangen door een andere aardigheid men laat twee briefkaarten in tegenovergestelde richting de leis maken om te zien welke t eerst weer thuis is Een Ëngelsohman verzond et onlangs twee aan een vriend te Hongkong een over Brindisi en een over NewYork 73 dagen later kwamen beiden te gelijk b den a ender terug De Londensohe beurs maakt weer oen erg mooi fonds voor de goed kapitalisten klaar een 6 pCts Boelgaarsoho leening I Deze werd Vrijdag aan de markt gebracht en de prijs liep binnen korten tijd van 85 tot 88 i op Het buitenland echter nam van deze geldbelegging nog weinig notitie doch men hoopt hier dat het continent zich baar toch zal aantrekken wordt er naief bijgevoegd Inderdaad wie zou niet gaarne geld leeuen tegen bijna 7 pCt aan de puik soliode Boelgaren Op oen zekeren winter avond hoort men wel eens plotseling dat zulke veelbelovende fondsen noodlijdend zijn geworden maar dan zijn de uitgevers van de leening binnen met hun winst Goldbezitters I spiegelt u aan de Elektrischesuikerhistorie en wordt wijs Haagsehe Ct Dr Bijvanck wijdt in hot laatste nummer van den Nederl Spectator een hoofdstuk aan den dezer dagen overleden zoon van Büderdijk Wij onüe inen daaraan het volgende Op 26 iffihr zal He Turijn een schoonheidswedstrijd plaats hebben Alle buitenlandsche dames die daaraan wenscheji ijieê te doen zullen vier dagen lang in een van de beste hotels van Turijn vrij mogen vertoeven terwijl rijtuigen ter barer be schikking zullen zijn Maar alleen zij die vootaf hare portretten zenden mogen in deze gunst deelen De tentoonstelling wordt in een schouwburg met muziek en een groot avondfeest geopend De prgzen bestaan in oen vrij aanzienlijke som geld een vaandel met de woorden Amour i la pltit telle geborduurd en een aantal voorwerpen van minder waarde De tentoonstelling belooft das nogal aantrekkelijk te wc den ofschoon Turijn zelf in den winter niet bijzonder veel aanlokkelljks aanbiedt De dood van den lieven Lodewijk zooals de dichter zgn zoon placht te noemen de lezers van BUderdiJks briefwisseling zullen het zich herinneren verbreekt een der laatste banden die de verschoning van dien grooten man aan de werkelijkheid dezer aajfde knoopten Hoe indrukwekkend uwe gestalte ook wezen moge zoolang er nog iemand leeft die n papa noemt is men niet geheel in het pantheon opgenomen Eerst dan wanneer dit niet meer he geval is grijpt de volslagen apotheose plaats de persoon wordt een naam een teeken een erfgoed voor zijn volk kiest wat voor woord ge wilt hü wint ontzaggelijk veel maar hij verliest ook iets De tijding van het overlijden bereikt mij op oudejaarsavond juist terwijl ik bezig ben een deel der papieren te doorloopen welke als getuigen overge I juist zeer geschikt lagen er kwam in de verte een Yoetganget aja n een man met een fluweolen broek een blauw linnen kiel en een kastoién hoed Het was de heer Camus Flauquart liet hem een veertig passen voorbijgaan kwam toen uit zijn schuilhoek te voorschijn sprong op dm weg en volgde den boomkweeker nu eens zijn bas versnellende dan dien inhoudende zoodat hij hem niet uit het gezicht verloor en hem evenmin te dicht op de hielen kwam Indien men op dat oogenblik aan Mathieu gevraagd had wat eigenlijk zijn doel was dan zou hij verlegen zijn geweest met het geven van een antwoord Hij had niet bepaald een besluit genomen om oen zekere daad t volvoeren aUeen was het hem een verbijstereild geno op die wijze zijn vijand te volgen zonder door dezen gezien te worden hem als t ware in zijn macht te hebben onder het bereik van zijtt geweer Het hing nu slechts van hem af of hij nog én minuut langer zou leven Hij gevoelde zich nu geheel moester over dien man die al njn achoone vooruitzichten had vernietigd Hg kon nu met hem doen wat hij wilde Met alle genoegen zon hij den ganschen nacht zoo achter hem loopen zonder van vermoeienis eenigen last te hebben Hij was zelfs zeer verwonderd fear qj dacht slechts enkele minuten geloopen te hebben toen hij bemerkte reeds in de nabijheid van de woonplaats van zijn vijand te zijn Hij zag reeds diens gestalte verdwijnen daar hij de bocht van den weg I bij de heg van den tuin genaderd was Vreezende zijn prooi to zien ontsnappen versnelde Mathieu onmiddelijk zijn pas hij vloog als t ware over den weg en kwam nog juist T ij tijds aan de heg om lis zien dat Camus de tuinpoort opende en den tuin instapte Gelukkig jvas de heg t zij door stralatjongens t zg door hbnden zóó gèruineerd dat men geen poort hoodig had om in den tuin to komen zonder eenige moeite gelakte hom dit Nauwlijks was hij daar in of i én enkel oogenblik werd do vervolgde aan zijn blik onttrokken door een groep boomen en een stuk muur die op dat punt beletten voor zich uit te zien Gelukkig Hij zag benj f even daarna weer voor zich Hij stond onbeweeglijk geen t intig passen van hem af onderr eon grooten boom Zijil grooto hood en zijn linnen kiel I die beide uren in den omtrek zoo allerwegep bekend J j waren als do hoed en de kiel van den heer Camus 1 teekenden zich duidelijk tegen de heldere lucht af de boomkweeker stond op zijn stok leunend kgilm 1 naar de lucht te kijken in de houding vim een l buitenman die daarboven antwoord zoekt op de voor hem zeer gewichtige vraag of het morgen mooi weer z i zijn Mathieu bevond zich nu in de laan die regelrecht l naar het hui van den heer Camus leidde zoodat deze als hü zich omkeerde hem noodzakelijk moest zien en dan nali uifrlljk alarm zou maken de terugtocht was hem dus afgesneden Op dit zelfde oogfnblik maakte een aanval van hevige woede zich voor de zwartoogige doohteren van bet Zuiden m t haar teeder gestel IntuBsohen heeft de eigenaar van een paardenspel te Ftrqt ook een sohoéliheiditeBtoonstelling op z jn manier op toaw gezet nl van als dames verkleede clowns DJ loveren een inderdaad bekoorlijk schouwspel op Kooksokool toor arme meiqes Verleden jaar is te Darmstadt een poging gewaagd die navolging verdient te meer daar zij als volkomen geslaagd mag worden beschouwd M n heeft daar getracht aan arme meisjes uit het volk de arbeidende klasse vati den leeftijd van 18 tot 14 jaar onderricht in het koken te verschaffen Onlangs is een verslag daarvan openbaar gemaakt waaraan wij het volgende ontleenen De ijver der jeugdige leerlingen was steeds zeer groot hoewel haar aanleg natuurlijk verschilde het meerendeel echter begreep zeer gemakkelijk en werkte zorgvuldig en met goed gevolg Bij t verw laten der lessen ontvangen zij een geschenk bestaande uit een voor hnn stand geschikt kookboek boekVerschillende van die meisjes werden reeds bij hun ouders of anderen aan het werk gezet waar de huismoeder uit werken pooest Het doel van de onderneming is dus bereikbaar en het is gebleken dat zonder groote kosten de gemeenten zonder noemenswaardige vergrooling van uitgaven aan de andere leerlingen der meisjesscholen onderricht in het eenvoudige koken kunnen verstrekken en dit is voor ongefortuueorde fiamUién en hun huiselijk geluk van de grootste waarde Inderdaad beliepen de kosten dezer onderneming slechts een paar honderd mark Men kan daarom de navolging van dit kook ondorwijs niet warm genoeg aanbevelen Hoevele duizende huisvrouwen zijn er niet tegenwoordig in de arbeidende en iets hoogere klassen die volstrekt niet koken kunnen t Hoeveel duizenden mannen worden daardoor tiiet naar de kroeg gelokt en hoeveel voedingswaarde wordt door onbekendheid en onwetendheid niet nutteloos verspild I Dat is ook een sociaal kwaad en toch is het zoo gemakkelp te verhelpen I Oiu Belamg I Op dit oogenblik nu de wateren wéér met een gladde ü l orst bedekt zijn is zeker geen ondeiweip meer aan de orde dan schaatsenrijden I Jon half en somtijds no luel oud zocbtj in de laatste dagen zjgn schaatsen op en vermaakt zich thans op liet ijs of benuttigt het tot ket doen van tochten naar plaatsen waaraan men anders niet denkt heen te gaan Veel is er veranderd verouderd vernieuwd maar het schaatsenrijden op zich zelf is vrij wel in zijn oude vorm gebleven en tot ons gekoinen om thans mot de middelen die onze tijd versohaft dagen op te leveren waaraan men vroeger niet had Icunneii denken Of was het vroeger mogelijk dat Djiitsoharn Noren Oostenrijkers Bussen ja zelfs Amerikanen even e verwipten om elkaar in Amsterdam of Heereveen te kloppen Noch trekschuit noch 4 lig so hebben het gedaan kunnen krijgen maar hel stil overgelaten aan locomotief en steamer Doch al mag do vreemdeling met lauweren beladen onder het gejuich der menigte het strijdperk verlaten aan waardoering van talenten ontbrak het van Mathieu meeatei hij zag daar vlak bij hém op oep eenzame plaats in het stille avonduur den man v aor zich die de oorzaak was van zijn ongt liik den ryken egoïst die hij zoo dikwijls bij zichzslf vwvloekt had en wiens Bked te drinken hém een wellust zou zijn Alles kwam hem weer voor den gees van het eerste oogenblik af dat het een feit was gebleken dat die man daar de erfenis de erfenis waarop hjj zoo lang had gehoopt I had bemachtigd In dien hevigen aanval van woode verloor Flauquart die toeh reeds zoo prikkelbaar van nature was lie beheersohing over zich zelf hij wist bijna niot wat hij deed en geheel werktuigelijk hief hij zijn gev eer op logde het aan trok het af en djs heer Camus viel dood tor aardel Er werd geen gil zelfs geen kreet gehoord d mj ordeuaar scheen hom juist op het punt geraakt te hebbon waar hij onmiddolijk móést sterven I Nauwlijks had Flauquart zijn vyand zien vallen of een hevige schrik maakte zich van hem meester In allerijl ontvluchtte hij de plaats der misdaad zonder verder naar zijn slachtoffer om te zien Hij vloog den weg op holde dien af in de ritehtin van zijns woning keek rechts noch links en kwam weldra t huis Het zweet brak hem a n alle kanten uit Nauwlijks had hg de deur gesloten goed gegrendeldl of hij meende reeds daar buiten de voetstappen te hooren van de politie die hem kwam halen fTordt venolgdj ▼ neger onie Isndgenooten ook niet indien zij ziob met roem een naam als held van het ijs verworven hadden Als voorbeeld hal n wij aan de gebroeders Fleur de vermaarde Leidaehe sohaatsenryders van omstreek 1780 Wat de naam Mingaud voor de mannen van het bifjard is was eenmaal de naam van Fleur voor de maiinen van de sohasts wat elders baaivangen genoemd werd heette in de SijnstTeek fieuren f Ziehier eenige regelen uit de Lijkzang in helden dicht ter nagedagtenia van den beroemden Come s Fleur Hier richten wü uit U uit blinkend stroom crietal Een gr ald op van Sneeuw en hardgestolde Schotzen Waar op wij beitlon al in t Steen der hardste rotzen Den roem van Eh land jeugd die voor een ieders oog Op zijnen Soriosohoe als een eren Aarend vloog Of als een Bhijnzwaan met zijn krommen zwaaijen gieren Op Schoverlingen schoof lang t glas van s Lands Bjvieren Hij tartte op tglibbrig Us een vojfehin de vlugt En hield het Element de Water voor zijn Lngt Ja die wanneer hq op zijn Schaatzen scheen te dwaalen De Tijd in zijnen loop scheen rustig te agterhaalen Daar hij met rappen voet met eenen vasten glee Den adem aan t gespan der Dagkaros entree Hij maakten d Uuren tot quartieren en tot stonden Als hü op eenen dag ai de uitgebreide ronden Van Sticht en Hollands kring langs Bh n en Ussel Vecht Tot aan den Amstel toe ter Schaats had afgelegd De Bhijn zelfs die met hem zich s Winters kon verblijden Als hij dien rappen Knaap zag op de Schaatzen rijden Zit koud verkleumt van schrik in t dorre waterlis Duikt in zijn Sneeuwpermik vol smert om dat gemis Ja ziet zijn heete traan aan wang en Imrd bevriezen Nu hy de Bloem en flzvb der Knapen moest verliezen Wiens liuksche wakkerheid in roem gelp moet staan AU 8oroan 8 eet bq Keizer Hadriaon Mijn Bhnozoon die wel eer zoo veele Drenkelingen Aan d Usren vuisten van den Dood bestond te ontwringen Als hij vol moed en kracht de taije Schotsen brak En zeulden gantsoh verkleumt dan Dreckling nit het wrak Ja schonk de Moeder die wanhopig zat te kermen t m een verdronken zoon dien Levend weer in d armen B m dan op Woltemale S Wimpelvoerend U Maar atel de roem mijns Zoons uit Menschenliefde er bij Geen Landmaogd mooge op t Land met haaren Vrijer koozen Of z j bestrooi Ejjn Graf driewerf met Winter Boozen Nooitweigra een flnkgebe Maagd of poesle en bolle Zus Op t hooren van zijn naam ter Schaats een heufsche Kus I Kooit laat zich Bhijnlands Jeugd ter Sleede of Schaatze zeulen Of t houde bij s Mans Graf het recht van t Hollands heulen De Sneeuwvlok daale zagt en bol op zijnen Zerk Want Water wa zijn LuchtenlJs zyn Zwanenpork Ja als de Ijente vast de Zoomer moet verbeijen Dan zal de Winter op t Geboomte nog traenen u TT j schreijen 1 proeje op t Lijkcipre van flevb Haar Usdrup zij dan daauw vol Hoffelijke geut Die ik als Ehqngod proeje op t Lükciore van n i 2 Sehrikken c SchutMB tideB Sekoverlingeo e Scluit eB Balteolandsch Overzicht De in Duitschland tegen den Engelachen gezant te Petfflwburg aangebonden strijd heeft klaarblijkelijk geen ander doel dan de terugroeping te verkrygen van dien diplomaat die by de regeering van den 6zaar do Diytaobe staatkunde tegenwerkt De Ru isohé regeering kieet party voor den gezant die reod vele jaren koningin Victoria aan de Newa Vertegenwoordigde Wie den heer Morier persoonlijk kent zjigt het oflicieuze Journal ife St Pétertbourg weet dat hij zich onmogelijk ksn hebben scbul l ïg gemaakt aan hot feit hetwelk hem ten laste fordt gelogd Te midden van dezen bijzonder heftigen pennestryd bewaart de Nordi Allgm Zeit nog steeds het diepste stilzwijgen Prins Bismarck acht zeker den tijd nog niet gekomen om een meer werkzaam aandeel te nemen aah dezen betreurenswaardigen strijd die blijkbaar met medeweten der regeeriog is ondernomen om den Engelschen gezant uit Petersburg te verwijderen In itt met noegaie beridtten meldt men thans weder uit Berlijn dat et eerlang een orediet bij den Bijksdag zal worden aangevraagd voor de artillerie Het bedrag der som is neg niet bepaald doch zou 16 mSlioen mark niet te boven gaan Geffoken is nog Zaterdagavond na zijn invrijheidstelling van Berlijn naar Hamburg vertrokken De loslating is gevolgd op iaat van het Hooggerecbtahof te Leipzig dat geen termen heeft gevonden om den beschiudigde wegen het openbaar maken van ataat geheimen te vervolgen omdat de wet daarvoor nitdrukkelijk opzet noodig acht en het niet gebleken is dat Geffoken inderdaad de bedoeling heeft gehad met de openbaarmaking van het dagboek landverraad te plegen De kansen voor Boolaager staan niet ongunstig te Parijs als men althans mag irfgaan op de stemming der provincie Zoowel in het departement der Beneden Charente als in dat der Somme waar de beer Cauvin eendrachtig door opportunisten en radicalen waa gesteund en de republikeinen zeker op de overwinning hoopten zijn de candidaten der vereenigde monarchisten Bonapartisten en Boulangisten met een aanmerkelyke meerderheid gekozen Voor de republikeinen is deze uitslag geen gunstig veorteeken met het oog op de groote verkiezing van 27 Januari In den heer Jacques den voorzitter der Provinciale Staten in het Seinedeparte ment hebben zy nu één gemeenschappelijken candidaat verkregen De eenige hoop der republikeinen is nu dat iet candidaat ook door de minderheid die op het congres aan de heeren Vacquerie en Hoielacque do voorkeur gaf zal worden geatennd Geschiedt dit niet dac heeft Boulanger alle kans verkozen te worden want het is nu zeker dat hij niet alleen op den steun der Bonapartisten maar ook op dien der monarchisten kan rekenen Hoden zal de Kamer haar arbeid hervatten Het eerste werk is weer de verkiezing ran eon voorzitter De heeren Clémenceau Andrienx en De Mahy die als candidaten worden genoemd zullen den heer Mèline den voorzitterszetel betwisten zoodat het nog zeer onzeker is of do tegenwoordige president zal worden herkozen De toestand in Servië schy nt werkelyk zoodanig te zijn verbeterd dat de vrees voor onlusten geweken is De aanneming der nieuwe constitutie de door koning Milan uitgevaardigde amnestie en het optreden van een radicaal ministerie hebben eene aanmerkelijke ontspanning te weeggebracht Generaal Groio is met de samenstelling van het nieuwe kabinet belast en is vry in zQne keuze behalve voor buiteol zaken en oorlog voor welke departementen twee vertrouwde vrienden des Konings zijn aangewezen Het doel daarvan is de buitenlandsche politiek ongewijzigd voort te zetten naar de inzichten des Konings Een later bericht deelt mede dat voorloopig het bestaande kabinet zal aanblijven Volgens een bericht in het Londen Central News hebben duizenden ontslagen arbeiders aan het Pana ma kanaal zulk eene dreigende houding aangenomen dat de locale autoriteiten de consiUs verzochten stoombooten te laten komen om deze lieden naar hun land terug te brengen Een te Parijs gehouden vergadering van aandeelhouders in dit kanaal heeft het belangrijke besluit genomen eene nieuwe maatschsppü op te richten die de onderneming van de bestaande maatschappij zal overnemen Men verzocht den heer de Losseps het voorzitterschap weder Ie aanvaarden Het kapitaal der nieuwe maatschappij is bepaald op 6 000 000 franes in aandeden van 600 franc Deze aandeelen mogen uitsluitend genomen worden door aandeelon obligatiehouders zoodat de voordeelen der onderneming hun verzekerd blijven Genoraal Boulanger heeft terstond 25 obligatien genomen on verklaart verder dat hij het tot stand komen dezer leening ten krachtigste zal steunen Blijkbaar is de generaal van meening dat dit geld by de aanstaande verkiezing de rente wel zal opbrengen De Amerikaansche Senaat heeft het voorstel aangenomen van den heer Edmunde waarin uitdrukkelijk werd verklaard dat de Amorikaansche regeering niet kan toelaten dat de Franscho regeering zich officieel met het kanaal gaat bemoeien FRANKRIJK in het jaar 1888 Vervolg en Slot Daar op het gebied der partieele verkiezingen geen schitterend protest legen het Boulangismo te verkrijgen was kwam do regeoring op den inval de mairea der Fransche steden als het ware tot een republikeinsch verbroederingsfeest op het Maartveld uit te noodigen mot het oog op de tentoonstelling Daar in het gezicht der enorme bouwwerken voor de expositie zou inter pocnla een soort republikeinsohe confirmatie plaats bobben Tegelijkertijd wilde I men daardoor do werking neutraliseeren van een tot oproer aanzettend manifest dat de graaf van Parijs aan de maires had gericht De plechtigheid liep zeer statelyk af en alles zou goed es wel in orde geweest zyn ware het feest niet spoedig gevolgd door de drievoudige verkiezing van Boulanger in de dep Somme Oharente en Nord Dit was eene zware onbegrijpelijke nederlaag voor de republiek IntoasoheB sloten de Bonapartisten deh steeds nauwer bü Boulanger aan steeds ijveriger werkten de Orleanisten voor hem Daarom kon hy rustig voor eenigen tijd op rei gaan omdat hij zooals hij zeids rust noodig had Daar het doel daarvan geheim werd gehouden was de publieke opinie uiterst nieuwsgierig waar hij heen was en deze geheimzinnige reis hield aldus de agitatie te zijnen gunste gaande De Begeering was teer ongerust over dezen toestand en Goblet liet zich bij gelegenheid eener prysuitdeeling mismoedig uit over de toekomst van Frankrijk Ook onder dergelijke omstandigheden konden de leden der Kamer niet nalaten elkander verdacht te maken en te beleedigen Het GUlvschandaal brak los De monarchale pers verklaarde niet alleen tweo derden der budgetcommiaaie waren zooals Gilly beweerde zwendelaar n bedriegers maar in de kamer zaten niets dan dieven Men haalde abi voorbeeld aan dat in een lokaal alleen voor collega s toegankelijk aan een kamerlid 500 franken nit de porte monnaie ontstolen waren en men strooide uit dat zelf de zeep en de handdoeken der Kamer by de afgevaanligden niet veilig waren Waren eenerzijds de verschillende op Bonlanger uitgebrachte keuzen bedenkelijke symptomen anderzijds was de verkiezing van Felix Pyat en Clnseret twee communards een eigenaardig kenteeken voor den algemeenen geest in Frankryk De indiening van het wonderly k herzieningsontwerp van Floquet omstreeks half October bij de inmiddels weder saamgekomen kamer deze eerste practische verzekering dat het bij het kabinet ernst was met herziening der grondwet ia verband met de bovengenoemde symptomen van het snellen afdalen langs het hellend vlak van het radicalisme onder het tegenwoordig ministerie moest onmiddellyk de anti revionistische en conservatieve elementen weder losmaken van het kabinet waarmede zij tot dus ver schouder aan schouder gestaan hadden in den strijd tegen het Boulangisme In den senaat was men reeds vóór de indiening van het herzieningaontwerp dat zijne rechten geheel illusoir maakt niet vriendelijk gestemd jegens het kabinet dat dientengevolge daar herhaalde nederlagen leed De Senaat toonde overigens boemeer hij in t gedrang kwam eene voorname zelfstandigheid en zelfs de monarchislische senatoren volgden niet de paden der monarchistische partij in de tweede kamer Ja allen maakten zelfs onlangs veel misbaar toen de kleine senator Naquet een boezemvriend van Boulanger alloen maar de vrijheid wilde nemen voor de beschreven vaderen het woord te voeren Een nieuwe poging om het onafhankelyk republikeinsch gevoel den geest voor vrijheid weder op te wekken door de herdenking van Baudin mislukte in zoover dat zij uitliep op eene verheerlijking dar Commnne Zoo taan de zaken tegenwoordig nu het plotseling oveHiJden van een Farijsch depute de hoofdstad zelve voor de vraag stelt of zij do stad des lichts het bolwerk der vrijheid den nek wil krommen onder het juk van den komenden dictator of niet De economische toestanden voor welke de regeering steeds door het volk verantwoordelijk gesteld wordt waren zeer gunstig aan het streven van Boulanger die aan zyn aanhangers gouden bergen belooft Het behoeft niet in herinnering gebracht te worden dat de kolossale schuldenlast op alles drukt Hot afbreken van het handelsverdrag met Italië had eene zekere stremming der zaken de onvoldoende opbrengst van den tarweoogst duurte van het brood ten gevolge Overal verhief men zich tegen de invoerrechten op het koren die de regeering niet wilde of kon afschaffen Ue bakkers die de gemeentebesturen dwingen wilden tot levering van brood tegen bepaalde prijzen staakten het werk Allerhande grives van welke te Parijs in den nazomer de werkstaking der aardwerkers een uiterst bedenkelijk aanzien kreeg vielen voor en voor alles stelde men regeering en parlement verantwoordelijk terwijl men van hem den redder generaal Boulanger betere dagen hoopte De bezittende klasse den kleinen burgerstand vervreemdde de regeenng van zich door de in Frankrijk impopulairo voordracht tot belasting van het veranderlijk inkomen Vootal verkorf het par lement het bij deze klasse der bevolking door ha r houding bij de Panama geschiedenis Kortom alles alles liep uit ten nadeeie van het tegenwoordig stelsel en bijgevolg ten voordeele van Boulanger die de gouden eeuw belooft met zijne regeenngsrecepten l