Goudsche Courant, woensdag 9 januari 1889

K Wi de ondorgeiMkmèen ataat de inteeka ing open op den rneowen jaazgang lan bat Tan bei verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zooirei alle tukken opgenomen die hg dea Raad inkomen alt de discnssiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DBÏE Gulden A BRINKMAN ZOON Donderdag 1 Janaari 1889 N 3810 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeading van advertentlSn lean geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der nitgave Zalk toestanden twettB noodwendig leiden tot ene reactie nm de M te soort en Is het daartoe komt ran den eenen den anderen kant dan mag ket gewaarschuwde Frankrijk zich ni t eens daarorer beklagen daar men het roor de roeten wwpen ssl P out Vava tumbt gg hebt het gewild i PETROLBUN NOTËËRli GËN Tan de Makelaars Cantilur Sch lkwijk to Rotterdam Markt ast Loco Tankfijst ƒ 9 60 Januarilevering 9 Ï8 Februari id 9 Maart id ƒ 8 75 April id 8 SS Mei id ƒ 8 10 September Ootobfflr November December id ƒ 8 45 Burgerlijke Stand OSBOBËN t t Jta AdftMB ösdert J Schoonderwotrd en K L 6êng 6 I d oader A van Dim ea S KoppeDdrsaii Plet r ftojleri W de Jea en A Henbroek 7 Jostnft Merie oudere J fan T in E Koppene OVERLEUEM 7 Jan j W den Riet t 8 fts Vliet hmtir ran A van Oorat 78 j Zerenhuixen eSBORBN WilUmtjntje oadera A Züderkand es f Tan der l na OVEBLEDKN C Tan der Doiaco t d M Kamaeraal IS m ADVERTENTIËN ♦ fledën OTerleed tot on e diepe dtoefheid onie geliefde Moeder en ËehuwdtnoederE TAN WOËUDEN Weduw e van H Pïsk Uit aller naam K i TAN INGEN Gouda 7 Jan 1889 IJot diepe droefheid van mg en mgne JJicht overïeed heden n Toorzien te z a van de la Mi H H Sacramenten der Stervenden mgne geliefde Echtgenoote J04NNA tan VLIET ia dan ouderdom ran 78 jaren en 37 dagen A TAN DORST 6 mda Janaari 1839 Met Februari GEVRAAGD eene fatsoenlgke Tan de P G die goed kan koken en netjes werken A4r Turfmarkt H 235 Mevrouw KNAAP Peperstraat VEAAGT P Februari ene DIENSTBODE Prot Godsdienst GEVRAAGD een FLINKE D A G M E I D KATTENSINGEL Q 181 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Galden Ieder die aa de verschrikkelgfce gevolgen van de e ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering dis het geeft redt jaariyks duizenden Tan een zekeren dood Te Torkrjgen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland Gouda Snelpersdrak van A BKINKMAN Zoon SCHAATSE1 Echte Ulster en eigengemaakte SCFÏAATSEN atolwijksch en Waddinggveenaeh model ONDSB GARANTIE alsmede SCHAATSEN van de beroemdste fabriekanten in ruime keuze voorhanden Gewoon en opgetuigd naar keuze Tjij P ROiro Pz Zeogstraat G 91 juist over de Waagbrng Een BURGERMEISJE biedt zich aan als of MEID ALLEEN in een lein gezin P G Adres franco brieven onder No 1772 aan het Bnreau dezer Courant Gevraagd tegen 1 FEBRUARI een Crdmeul3ileerd @ KAMEE met SLAAPKAMER Brieven onder letter R met opgaaf van prgs aan de Boekhandelaars J van BENTDM Zoon Vraa MCILDERS BOSCH BÏER door tal van Geneeskundigen aanbevolen ZuiTer uit HOP en MOUT gebrouwen GËEÏV KIËSPIJi JMËEH voor allen die het wereldberoemde echte jjjt K K Hot Xandarta Dr PO PP s i Sater gebruikt hebben Boven ieder nder Tand water to verkiezen U voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten By gebruik ran het Mondwater en Dr POPP TANDPASTA Tandpoeder f9 behoudt meta gteeds gezoude en schoonc i Tanden eeu eerste vereuchte tot hot behoud van eene gezonde maag r POPP Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zonnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zoep Dr POPP s Tandplombeergel om zelf holle kiezen te vullen WAARHCHOWINQ I f Alle bestaande namaakgela van AnatherinJKÊF Hontnrater zijn voor de Oezokdheid schadelijk iB volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van W f zulke nsmaaksels Dr J G POJPP kK Hof Tandarts en mtmnder der Anatkerm Preparaten te Weenm Depots van alleen echte Anatherm Preparaten bo ïindou zich te Gouda bij de flrmo J C Zeldenryk Co Drogist op de Matkt j te Rotterdam by F E Tan Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A S van Rijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam by r van Windhoim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van idem Iiobry 8c Porton Droogisten De Goudsclie Uacliinefabriek vroeger COSIJN Co beTeelt zich aan TOor deLEVEBING tu Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentanr Toor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders POLAKS ilEVE S EllXER § Met de hoqfdverkoop van bovenB staand heb ik voor GOUDA en r OÈiaTRBKSN belast naTolgende I ïo HH Grossiers in Gedtstüleerd U M PEETERS Jen Markt H J m B EBUAS Zoon tr Tiendeweg 00 Kinderen S KONÏNGS Oudewctter C POLAK Gzn Fabrikant Oroningen Kraepelien Holm s ETKFiTrCACAO is de beste Voor dageiyksch gebruik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrijgbaar in bassen k Vi Kgfil 1 70 V Kgr 0 90 Kgr 5 50 KRAEPELIEN k BOLH ZEIST Te en JICHT EN RHUMATIER Terkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G USKLSTUN Blanwstraat Alphen L Vabossiaü Zn Bodegraven B G P üeinkiu P VïESLOOT Botkoop 3 GotioKADii P LoOHAN AANDOENINGEN Hazeriaoude J Gaarkenkes Kamerik van BatlwiSN Oudeteater J Liefland Rijnêatersuioude J H TAN MocEtK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoomn Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bocthooe Woerden II v Hattum Woubrugge A de Wilde Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bö M J C HAM te ütreeki De nitgATe dezer Conrant geschiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgi p r drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AliODderl ke Nommen YUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Januari 1889 Hedenaiddag had de Bingrijdern plaats voor Kinderen van Leden der Usolub Oonda De Ie prgs werd behaald door A Bonte de 8e prijs door C Fortuijn Droogleever terwjjl aan S Nieuwenhnis S de Voogs J van Uouweuinge A van Vreumiogen M Koops en H Via eveneens een prijs werd uitgereikt als hebbende allen Mn gel k aantal ponten 34 kinderen namen daaraan deel en aan ieder werd door het beatuor een pakj chocolade nitgereikt Gisteren namiddag ontstond er brand op de hofstede bewoond door A Ooeterom aan de Polabroekaohe Boezem te Haaftrecht met het gevolg dat hooiberg en huis tpaedig in de asch lagen Op dezezelfde plaats ii i jaar geleden ook eea huis totaal afgebraed Onder leiding van den heer mr S A Tening Meinesz faad te Rotterdam een bijeenkomst plaats van de Rotterdamsche afdeeling der Neierlandtdu HeiJemaattckappj waarbg als spreker optrad de heer F B Ijohnis van Frederiksoord De spreker begon met de mededeeling dat ongeveer een v fde gedeelte van ons land woest lag Vit een maatschappelijk oogpunt was het noodig deze heidevelden in boschland te herscheppen Dit heideveld was in vroegere eeuwen boschland geweest doch door onoordeelkundige behandeling der vroegere bewoners was het geworden hetgeen het nu was Spreker trad vervolgens in een beschouwing oret het ontstaan der Heida maatschappg die reeds 100 loimschoota steun van den Koning mag ondervinden om vervolgens het doel te bespreken Hg noemde als zoo 1anig navolging der Deensche maat FEVILLETOX DOOB E Dl VOGül 8 Het was niets dan zgn zenuwachtige onrust die hem zoo iets deed denken want het was buiten even stil als te voren Pietor zat sgn broeder op te wachten Toen hij dezen zoo verhit en in zoo n vreemden toestand tag binnenkomen raadde onmiddeigk wat er gebeurd was hg nam zonder een woord te zeggen hem het geweer uit de handen keek dit met onder oekenden blik na en hing het op zgne gewone plaats boven den schoorsteen waarop hg zelf tegenover Mathien steeds zwggend plaats nam Eenige minuten gingen voorbg zonder dat er één geluid in het vertrek werd gehoord Eindelgk nam Mathieu het woord en zeide op doffen toon Welnu 1 Camus heeft gekregen wat hij verdient I Dat zal de rgkaards afleerea ons arn e lieden te bestelen Met m j ochter liet hg er met een zucht op volgen is het nu ook gedaan i Ongelukkige antwoordde Pieter hoe hebt gg zoo iets kunnen doen Voorwaér ik behoor ook schappij welke zich bepaalt tot het geven van raad aan hen die woeste grondao wiUen ontginnen en daarna tot die ontginning mee te werken Spreker besloot met een opwekking tot aansluiting bg de maatschappij die voor out vaderland een zegen kan worden Enkalen maakten gebmik van de gelegenheid tot het vragen van inlichtingea Door Adolf Mayer is aver de herkenning van botervervalsching een belaagn pc opstel geschreven dat in ruimer kring dient bekend te worden Herhaaldelijk worden monsters boter aan het Proe tation ingezonden onder vermelding dat er ernstig vermoeden van vervaUching bestwt met den wenach die vervalaching te zien geconstateerd Van de verschillende voorgestelde methoden om te onderzoeken of boter met vreemde vetten v v Jscbt is s jn er voornamelijk twee die voor zoover de ondervinding van het Proeil on tot heden zich uitstrekt voor de toepassing geschikt zijn De een bestaat In het bepalen van het soortgelijk gewicht van het gesmolten en door filtreeren gezuiverde vet bij een temperatuur van 100 Echte boter heeft hierbij een soortgelijk gewicht van vrij nauwkeurig 0 8663 terwijl andere vetten die voor de vervalaching in aanmerking komen vooral ossenvet een aanmerkelijk lager soortgelijk gewicht hebben Door deze methode kunnen wel is waar slechts vnralschingen met andere vetten wanneer deze ten minste meer dan 15 pCt bedragen met vrij groote zekerheid worden geconstateerd maar voor de practijk is dit in de meeste gevallen voldoende aangezien eene winstgevende fabriek van kunstbeter met zulke kleine toevoegingen onmogelijk zich kan bezig houden In alle in de practijk voorkomende gevallen zal er minstens sprake zijn van toe oegingen van niet tot de zaohtzinnigsten en ik heb dat getoond aan dien schurk Csmos maar ik sou liever mgn heele leven lang droog brood eten dan iemand op die wgze te doeden als een sluipmoordenaar Begin je nu preeken tegen me te honden P vroeg Mathieu Eerst schold je me uit voor la ard en flauwe durf niet maar eiganigk bon jg nu degeen dio geen hart ia zijn lijf heeft Hou in allen geval op met je verwijten Wat gedaan is is gedaan I Wees dan ten minste zoo verstandig van te vluchten Ka hebt gü nog den heelen nacht voor je morgen is het te laat Waartoe zou dat dienen f Wordt men ten slotte toch niet altijd gesnapt f Ik weet zeer góéd dat ik toch niet kan ontkomen aan de handen der justitie Het is daarom beter er maar spoedig een eind aan te maken Morgen ochtend lal ik mg zelf gaan aangeven De beide broeders wisselden nog enkele woorden on bleven toen zwggend in het vuur staren ieder vervuld met hetgeen er gebeurd was Eindelijk stond Pieter op en ging n ar bed Mathieu bleef den ganschen nacht op een stoel zitten eerst wakker later io een diepen slaap en hij ontwaakte eerst toen het volle daglicht reeds door de ruiten in de kamer viel Jt lotseling hoorde men in de verte een ruiter naderen die bg het buis van de broeders Flsuquart komende langzamer reed om dsar stil te houden Het was een gendarme te paard ADVBETENTIBN worden geplaatat Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GEOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gr a tit opgenomen in het ADVEETENTIBBLAD t welk des Maandags Terschgnt 40 pCt maar in den regel zullen zij dat cijfer nog aanmerkel k overschrijden De Raad der gemeente Waalwijk heeft de jaarwedde van het hoofd der school met ƒ 200 verhoogd en vastgesteld op 1300 Dit besluit staat in verband met het voornemen van dien titularis om tegen het einde van het volgend jaar eervol ontslag uit zgne betrekking aan te vragen en verdient uit dien hoofde a s een navolgenswoardig voorbeeld van waardeering van veertigjarige getrouwe plichtvervulling alle toejuiching Aldos Isest men in Voltelen s AdverteitiieM voor L M e Oymn O Nooit hebben wij kunnen gelooven wat van St Chrispinns verteld wordt nl dat hij bij de rijken leer ging stelen om daarvan schoenen te maken voor de armen Nu wij het berichtje uit Waalwgk gelezen hebben vinden wij dat verhaal mieder onwaarschijnlijk Het is althans opmerkelijk dat het schoonmakende Waalwgk een zelfde eerlgkheidsbeginsel huldigt als aan den patroon der schoenmakers toegedicht wordt Met is immers hetzelfde of men leer gaat stelen om armen schoenen present te doen of dat men het traktement van een gemeenteambtenaar die over een jaar zijn eervol ontslag wil nemen met ƒ 200 gaat verhoogen teneinde hem zoodoende i als blijk van waardeering per jaar ƒ 132 meer pensioen te doen uitkeeren door het Egk En do Waalwgksche berichtgever denkt met den Baad der gemeente Waalwgk Het is van een anders loer goed riemen sngden zoo goed zelfs dat hjj deze handiilwijze noemt een navolgenswoardig voorbeeld van waardeering van ve rtifjarige getrouwe plichtsvervulling Het zou ons niet verwonderen als Gedep Staten vattNoordBrabant uit dien hoofde weigerden hunne goedkeuring te hechten aan Hega zonderlinge wgze van waardeering Amii Ct i S Een luid kloppen tegen de deur deed Pieter die nog sliep wakker worden hig sprong op en opende de voordeur Zijt gij Pieter Flanquartf vroeg de gen darme Ja dat ben ik Hier heb ik een dagvaarding voor u waarb $ gg wordt last voor den rechter te verschgnen in zake Camus Maar daar heb ik niets mede te maken ik zweer o dat ik onschuldig ben riep Pieter uit die zeer bleek was geworden bg de woorden vanden gendarme De twist van de vorige week was hem geheel door hst hoofd gegaan Ja daar heb ik biet mede te maken zeide de gendarme terwijl spottend lachte Dat zal de justitie moeten uitmaken I Op dat oogenblik veiteheen de jongste er broedera op den drejnpel Hij bod den raam Camus hooran uitspreken en twijfelde eï niet aan of men kwam hem halen Hier ben ik arresteer mg ik heb het gedaan Mgn broer is daaraan geheel onschuldig Hü wist daarvan niet afo Ik heb t hem eerst gezegd toen het gebeurd was Wat duivel I zeide de gendsnne daar begrijp ik niets van Meestal gooien de luji ds schuld op een ander Terwgl hier lit zeg u dat ik het beu die Camus gedood heb Dat klinkt toch begrgpelijk zou ik