Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1889

voelden zq hun smis te di I In een gesticht daarentegen iqn zq in dat opzioht giiifii Hier rqst niet dagelqks de vraag in hun binnenste op Waarom zq zoo gelukkig en wq niet P Dat er voorts bq vele kinderen tegelqk ook wel van opvoeding sproke kan z n wat Dr van der Meulen ontkent blijkt tooh ook hieruit dat rele gegoeden hunne kinderen naar een kostschool sturen Taak druk berolkt Consequent doorgeredeneerd kan dan ook éiii van opvoeding geen sprake zqn En dit zal de heer Tan der Meulen toch niet beweren I Ziet M de Redacteur zoohug als het niet ia uitgemaakt dat opToeding ran weezen in het huisgezin de Toorkeur Terdient zou het m i beter zqn die quaestie op papier te behandelen in tqdschriften en brochures of op Tergaderingen ran hevoegden b t predikanten onderwijzers medici etc maar niet op een bqeenkomst waar een zeer gemengd publiek kan Terschqnen ontwikkelde en minder ontwikkelde H it werkt zoo iets naar mqn beseheiden meening Terkeerd Onder dan gging Toor de plaatsing üw Dv Dr V ITALIË in 1888 Sedert anderhalf jaar staat Italië der het bestuur van Crispi anderhalf jaar een korte tqd en toch lang genoeg om het door de lamlendige uitstelpolitiek van Depretia ernstig benadeelde land de zegeningen van een krachtige en waarljl liberale Regeering te doen genieten De eoffia nationale de groots nationale adem dien Francesco Crispi aan het staatsbestuur heeft weten in te blazen wrocht in het verloopen jaar wonderen naar binnen zoowel als naar buiten Ja een geheel nieuw tqdvak dagteekent voor het hind van het oogenblik waarop de zelfbewuste en energieke Crispi met jeugdige kracht het roer van staat aangreep De eente rruchten droeg de arbeid ran den president minister juist iu het tqdrak dat binnen de grenzen van het afgeloopen jaar ligt Het parlement was den opvolger van Depretia van den beginne af gunstig gezind van eene oppositie die Crispi bq het Turqnsch feestmaal op bet einde van 87 voor het welzqn des lands onontbeerlqk had genoemd was aanvankelqk niets te bemerken en de rochterzqde zoowel als de uiterste liukerzqde de natuurlijke tegenstanders der nieuwe regeering namen eene afwachtende houding aan tegenover de poliUek van de man die op de kamer een soort van magnetisaheD inrloed uitoefende Zoo gebeurde het dat in de binnenlandsche staatkunde het kabinet bqna tot aan het eind des jaara onbestreden eene reeks van segenrqke wetten kon in discussie brengen en laten aannemen waarbq de uiterste linkerzijde of de conservatieven al naar het staatkundig of maatsehappelqk karakter van het betreffende wetsontwerp zich met de liberaal democratische meerderheid verbonden Crispi ontwikkelde in de binnenlandsche politiek eene inderdaad verbazende werkzaamheid en eene door ander staatslieden en parlementen nooit gezienen qrer en wat het merkwaardigste was deze eene man die niet eens behoort tot de eents redenaan van Montecitoris die integendeel zooveel gewelddadigs ja dikwqls kwetsende in zqn optreden heeft deze vroegere leider der pentarchie en tegenwoordige eerate minister wist de geheele kamer jazelfs don Senaat die onder Depretis zulk een idyllisch droomleven geleid had te electriseeren met aek mede te sleepen Wat Crispi als eenvoudig afgevaardigde op zqn banier geschreven wat hq te Turin opnieuw beloofd had hield hq geheel en al De liberale aera die men in bet geheele land met zooveel verlangen had te gemoet gezien was daar maar niet lüleen iu qdele woorden maar in werkelqkheid Met ongehoorde vlugheid legde het ministeris d i de beide leidende geesten Crispi en Zauardelli de eene hervormingswet na de andere voor aan de kamer die dan ook meestal in den zin der regeering besliste Zoo werden het nieuwe strafwetboek de gemeenteen provinciale wet de oprichting van een enkel hof van cassatie de nieuwe wet op de openbare veiligheid die op de armverzorgiug en de wering der ijr bedelarq do spooi wegwet enz met b jna algemeens 4 J stemmen aangenomen wetten die roor de liberale f toepassing der grondwet ran het hoogste belang en zooals het strafwetboek de gemeentewet en de armenwet zelfs gedenkwaardige momenten in de geschiedenis ran het moderne Italië zqn Deze streng liberale opratting der binnenlandsche politiek die zooals Crispi herhaaldelijk met nadruk rorklaarde ran de buitentandsche volstrekt onafhankolqk is legde de president minister op wiens reuzensohoudera behalve de zorg roor de binnenlandsche politiek ook de portefeuille roor buitenl zaken en het ambt ran roorzuter ran den ministerraad rustte bq iedere gelegenheid aan den De doleerende kerkvoogden Tan het dorpje Hjjlaard i n er loel k ingeloopen Tjjdens het verblqf Tin ds Sikkel thans in Den Haag hadden de drie kerkvoogden eene boerenplaats aan de kerk behoorende verhuurd aan een jong gehuwd paar te Weltrgp woonachtig De jonge lui zouden boer worden zooals men in Friesland legt en deden hunne inkoopeu Nu deed rich echter het geval voor dat de tegenwoordige bewoner het erf niet Terkoos te Terlaten aangezien hq niet doleerende de wettigheid van het doleerende college van kerkvoogden niet erkende evenmin de classis De nieuwe huurder ver cheec op tqd en plaats Het een deel z ner nieuw aangekochte have maar vond huis en erf bewoond Natuurlijk stelde hq de doleerende kerkvoogden aanaprakelqk voor de gevolgen Een rechtsgeding volgde de teleurgestelde jonge man maakte op raad van iqnen advocaat eene lijst op van kosten schaden renten enz en het gevolg is geweest dat do doleerende kerkvoogden eene belangryke som hebben moeten betalen Intusschon was de man met zijne adviseerende stem in het college die alles op touw heeft gezet naar de hoofdstad vertrokken Bitter beklagen zich nu de lieden die het gelag hebben moeten betalen Bq de Internationale Hardrijder op schaaten te Amsterdam waren de vier rijders die van de 22 mededingers do baan SOl i 0 in den kortsten tijd allegden A von Panschim St Petersburg 1 24Vt min K Pander Haarlem 1 30 min W Leveday Engeland 1 32 min C G Tebbut St Iïes 1 83 min Laatstgenoemde had om tot de eindraoe te worden toegelaten nog een rit te doen mot Couvée uit Delft die ook eenrecord van 1 33 gehaald had Tebbut versloeg Cout toen met t seconde daardoor viel Couv e af Bg den beslissenden rit verkreeg von Panschin 1 2B Pauder 1 30 j en Leveday 1 34 zoodat den Kus de 1ste prijs den Haarlemmer de 2de den Engelsohman de 3de ten deel viel Voor Tebbut die wegens vermoeidheid aan den eindkamp geen deel nam hij had reeds tweemaal moeten rqden immers ook qet Couvée bleef toen de 4de prqs over De afwezigheid der Friesche rijders wordt hierdoor verklaard dat geen profeanonalTiiAtra waren toegelaten Dat de uitslag van een wedstrqd ingericht als deze ook al geen zuiveren maatstaf ter beoordeehng oplevert blijkt uit het volgende De eerste rit tnsschen P Euitinga uit Amsterdam en Jos Donoghue uit Newburgh U S viel zoo ongelukkig uit doordien de kampioenen herhaaldelgk vielen dat do Amerikaan voor de baan 1 36 min noodig had en Ruitinga het halverwege Ook G Junjens uit Amsterdam op wiens Tlugheid ons nationaliteitsgeroel hooge verwachtingen grondde bleef in de minderheid Louter om de eer reden Donoghue en Junjens later een extranom mer en daarby bleek dat eerstgeuoeiït e de baan afleggen kon in 1 27 n de tweede in 1 30 min Maar deze rit telde met het oog op de uit te doelen medailles natuurlijk niet mee Een overzicht van den uital g der verschillende ritten bij den eersten tour volgt hier Jos Donoghue Newburgh U S 1 min 33 sec L Tebbutt St Ives Engeland 1 min 84 sec De Boer Wateringen 1 min 37 sec B C Brookmeqer Haariem 1 min 40 sec A von Passchin St Petersburg 1 min 24 sec denken Breng mij naar den commissaris van politie De gendarme begreep er al minder en ftinder van Hq bracht een dagvaarding mede waarin stond dat de heer Camus Pieter Flauquart had aangeklaagd wegens mishandeling en waarin volstrekt geen sprake was dat genoemde heer zou zijn vermoord I Maar hq was een oud gediende die zijn vak Terstond biy dat woord irgedood kwam er een vroolqke tint over zijn gelaat en deed hq denken aan eeii jager die naar een Iqster op een boom geschoten heeft en nn plotseling een fssant voor zqne voeten ziet vallen Ik voor mij begrqp het niet geheel en al maar voor den commissaris zult gij u nader moeten Terklaren Daarop geleidde de gendarme Mathieu naar het bureau De commissaris moest eerst nog worden gewekt daar hq gewoon was wat lang te slapen Nog niet goed wakker versoheen hij er nauwlijks on vernam dat men hem geroepen had voor de zaak CamusFlauquart of hq begon uit te varen tegen deu gendarme die hem voor zoo n nietige zaak kwam sloren Die zaak zal op haar tijd voor de rechtbank komen zaide hq de stukken zqn naar i don griffier verzonden en voorloopig heb ik daar niet mede te maken Bq de opmerking yin den gendarme dat er twee Flauquait s waren en misschien ook wel twee perionen die Camuii heetten een die een aanklacht W Leveday Engeland 1 min SS seo Couvée Dèlh 1 min S3 aeo C G Tebbutt St Ives Engeland 1 min SS sec D Doqer Amsterdam 1 min 48 see W Muiier Haarlem 1 min 37 seo Foeke Tjalma Deventer 1 min S8 sec W van VoUenhoven II Rotterdam 1 min 40 seo K Pander Haarlem 1 min SO i sec T H P Vetbake Amsterdam 1 min 44 see C A Venema N Amslel 1 min 39 seo G J W van Blommenstein Apeldoorn 1 min 41 seo W van VoUenhoven I Rotterdam 1 min 36 sec G Junjens Amsterdam 1 min 86 seo J N de Jong Westzaan 1 min 40 sec Green Engeland 1 min SS seo J Leveday Engeland 1 min 34 sec De wedstrijd werd door heerlijk helder weder begunstigden had eene vrq talrqke menigte naar het terrein gelokt Het qs was fraai hoewel niet hard genoeg voor de schaatsen van Donoghue die wq 1 bezig zagen zijne qzers met puimsteen af te stompen 1 In elk geval de Hollanders zijn niet zonder succes 1 tegen de andere groote mogendheid in het strqdperk getreden en hebbeu hunnen rang als tweede hardrqderanatie ook dezen keer weten te handhaven Als eene bijzonderheid kan nog worden gemeld dat de heer W Ceveday die heden den 3on prijs won als prijswinner te Cambridge het cbampionsohap van Engeland verwierf Verder nog dat op het terrein behalTe de redacteur Tan Tie Field het Toornaamste Engelsche 1 sportblad een teekenaar van Tie Orafiie aanwezig was JV R a De geschiedenis der electrische suikermaatschappq te NewYork wordt steeds geheimzinniger Het bestuur der maatschappq beweert nu dat de heer Friend niet is overleden maar zich eenvoudig dood heeft laten verklaren ten einde zich aan de onvermqdelqke ophelderingen te onttrekken Of deze onderstelling juist is zal spoedig worden uitgemaakt want de justitie heeft gelast de Iqkkist op te graven waarin Friends stoifelqk overschot ter aarde werd besteld Eenige dagen voor den geduohten sneeuwstorm in het begin van het vorige jaar werd plotseling gezegd dat de heer Friends gevaarlijk ziek was Geneeskundige hnlp werd door hem geweigerd Het eenige middel dat de patient gebruikte wascognac doch tqdens den storm overleed hij plotseling Eerst nadat de sneeuw weg was werd eenlijkkist welke Frioadt overschot heette te bevatten jnaar het Evergreens kêixhof gebracht 1 MeTrouw Friends terzekert dat haar echtgenoot werkelqk overleden is doch de aandeelhouders rertronwen de zaak niet en hebben zich tot de justitie gevTend n einde zekerheid over het al of niet overlq den van den heer Friend te verkrqgen Bnitenlandsch Overzicbt De opbrengst der Fransche belastingen in 1S88 is 77 miltioen hooger dan in 1887 en 40 millioeu hooger dan de raming Bq de verkiezing van eenen president der Kamer is Meline met 293 stemmen gekozen Andrieux verkreeg er 147 De verkiezing van het bureau van den Senaat is vastgesteld op aanstaanden Donderdag had ingediend wegens mishandeling en wellicht nog een die geen aanklacht had ingediend maar die vermoord was veranderde het gezicht van den commissaris on luisterde hq vol aandacht naar hetgeen Mathieu vervolgens mededeelde Deze verklaarde op kalmen toon dat hq den vorigen avond den boomkweeker met een geweersehpt had van het leven beroofd en dat men zijn Iqk zou vinden in den tuin onder den boom waar hij gestaan had Toen de commissaris daat zoo plotseling van een wezenlijken moord hoorde die er gebeurd was onderging zijne houding eene geheele verandering Zooeven den persoon die daar voor hem stond met een onverschillig oog beschouwd hebbende werd deze in eens een belangwekkend personage en hq zelf was geheel de rechterlqke ambtenaar die met gestreng gelaat en deftige manieren een gewichtige zaak gewichtig weet te behandelen Onmiddelqk werd getelegrafeerd naar den Officier van Justitie die niet ter plaatse aanwezig was en terstond i equireerde hq een tweede gendarme waarna hq gelastte den moordenaar tnsschen beide gendarmen in naar de plaats der misdaad te brengen Hq zelf ging voorop Het was Mathieu ab een droom toon hq daar weder op dienselfden weg liep dien hij s nachts had afgelegd zijn slachtoffer op den voet volgende De gendarmen liepen zwqgend naast hem en volgden de minste zq ner bewegingen alsof er sprake Tan kon zijn dat hq hen ontsnapte alsof hq dat De meeste republikeinache Parqsohe bladen veroenigen zioh mot de candidatunr v n den heir Jacques Alleen het Journal des Débats maakt eens uitzondering en ringt niet mede in het koor der eoHeeHtratioH n Ucame Voor dat blad is de candidaat te radicaal het wentoht zqn beginsel niet ten offer te brengen omdat do eenheid der partq alleen verkregen wordt door de radicalen in alles hun zin te geven Waarheen die onzinnige en uittartende staatkunde leiden moet ia der Débata een raadsel Het lal althans niet gezegd kunnen worden dat de republikeinen eenpariglijk die staatkunde gerolgd of er zich bq neergelegd hebben De candidatunr Tan Boulanger beteekent demagogie en cesarismo die Tan den heer Jacques republiek en demagogie Wij zullen noch de eene nooh de andere steunen De candidaat der republikeinen is een braaf man Tan 80 jaar distillateur on sedert 1887 Toorzitter Tan den provincialen raad der Seine Hq is de zoon van een werkman uit St Oraer en heeft zich door eigen kracht tot een vermogend industrieel opgewerkt Verder i is niet veel Tan hem bekend Op politiek terrein is de heer Jacques nooit bqzonder op den voorgrond getreden dooh algemeen wordt hij geroemd als een eerlijk en qTorig man die zeker door de meeste republikeinen zal worden gesteund Toch worden Boulangers kansen nog het gunstigste geacht Er wordt te Parijs druk gewed en de stand der weddingschappen is op het oogenblik 6 Toor Boulanger tegen 4 Toor Jacques In allen geTalle zal de strijd zeer heet zqn Naar men zegt zal de Italiaansche minister Tan financiën eerstdaags eene leening sluiten raa 100 millioen lires ten einde in de kosten Tan de legeruitbreiding te Toorzien Italië zal alzoo naast de lusten ook de lasten Tan eene groote mogendheid moeten dragen De leening zou te Berlqu uitgeMTen worden zoodat de Duitschers reTanche zoudln nomen Toor de laatste Russische leening die te Parijs geplaatst werd Bij de bestaande vqandelqke gezindheid der Franschen jegens Italië is de Duitsche beurs de aangewezen plaats om den bondgenoot Tan het Duitsche Rijk voort te helpen Eene belangrijke constitutioneele quaeatie zal eerstdaags in Amerika aan de orde komen De heer Springer lid der kamer hoeft een wetsontwerp ingediend strekkende om het mandaat van den president te brengen van 4 op jaar maar daarbij teven te bepalen dat de president niet herkiesbaar zal zqn Hot pas verkozen nieuwe congres zal dit ontwerp onmiddellqk na zqn installatie in behandeling nemen Reeds lang werd er in de Vereenigde Staten over de herziening der grondwettelijke bepalingen omtrent het prevfdentachap gesproken Toon generaal Grant na tweemaal vier jaren op het Witte Huis doorgebracht te hebbon aanstalten maakte om voor d derde maal zich candidaat te stellen kwam daartegen Zttlken verzet dat de doorluohte overwinnaar der zuideiqken het geraden aohtte zijn eerzucht het sl ijgen op te leggen en in het bqzonder leven tenj te keeren Men vreesde dat een president die te lang het gezag in handen had gehad er eindelijk al te zeer op zou verlekkeren endictat oriale aanvechtingen zou krijgen die afbreuk konden doea aan de Tolksvrqheid Aan den anderen kant moet men erkennen dat er bezwaren verbonden zqn aan den korten tqd gedurende welken de eerste magi traat dos lands zqn ambt bekleedt Vooreerst d had willen doen hq die zichzelf immers had aangegeven I Krachtens éën woord van den machthebbende die man die gisteren nog op vrjje voelen was aan hun bewaking toevertrouwd Wat een verantwoordelqkheid rustte er op henl Zij gevoelden zieh gewichtiger dan ooit Wat een onderscheid I Daar een man die weldra in de gcTangenis zou zuchten en hier zq handhavers Tan de veiligheid uitvoerders van de wet Tertegenwoordigers Tan het gezag Toen men de woning van den heer Camus naderde herkende Flauquart met schrik het tooneel van zqn misdaad zooals hij het den vorigen avond verUten had Toen men b j den tuin gekomen was begon hq herig te beren het zweet brak hem nitf Ook de gendarmen geraakten onder den indruk Tan den eritst Tan het oogenblik Nauwlqks had Mathieu den eersten roet in den tuin gezet of hq keek met zenuwachtigen blik naar den boom Aan den voet daarvan lag in het hooge gras een monschelqke gedaante half onzichtbaar door de lange gassprieten die het lichaam omgaven De moordenaar wankelde hq kon onmogelijk blijven staan maar dreigde t vallen Een der gendarmen ondersteunde hem De commissaris tred nog eenige schreden naar voren gaf zijne ondergeschikten een teeken dat zq zouden blqven staan on naderde daarop het ontzielde lichaam Met de rechterhand schoot hij het gras wat ter zqde en bukte Toorover Wordt tervolgd J menigvuldigheid der verkiezings perioden met al den nadeep van stoornis in zaken en aohaamteloozeo wedijver van aomm ien eerzuchtigen Toorts het weinige fratige dat een president heeft die zoo spoedig weder in het gewone leven terugkeert hetwelk een bron kan zqn van zwakheid voor het uitvoerend bewind in crilioke dagen zooals de Vereen Staten beleefd hebben tqdens de seoessie oorlog onder president Lincolm Op deze voorname overwegingen steunt de bqval welken een deel ran het publiek schenkt aan het denkbeeld tot rerlenging Tan het mandaat Tan den president waarbq terens behoort de nietTerkies baarheid Tan iemand die eenmaal het gezag in handen gehad hoeft Men noemt de hoeren Henry Olay en Buchanau onder de Toornaamste Tooratanders van dit plan Ook de heer Cleveland zelf is dit alelsel toegedaan en heeft zijn overtuiging geweld moeten aandoen toea hq verleden jaar uit politieke overwegingen er na lang verzet in toestemde dat men hem opnieuw candidaat stelde Natuurlijk ii deze groote quaestie aan de orde van den dag in de Staten en in Europa zal men het verloop er van zekei met Teel belangstelling volgen I N O E Z O D E Uijnieer de Bedacteur I Naar aanleiding van de rede van Dr van der Menlen over weezen verpleging waarvan Uw blad dezer dagen een venlag bevatte zou ik gaarne eenige opmerkingen maken die ik hoop dat gq in Uwe kolommen zult willen opnemen Hat komt mq voor dat iemand die een openbare voordracht komt houden zieh wel goed mocht bedenken alvorens een onderwerp te kiezen dat van zoo teeren aard is als het genoemde Wat toch is het geval P De heer van der Meulen breekt een lans voor de verpleging van weezen in het huisgezin dat is zqn reebt maar als hij dan komt in een stad waar de weezen in een gesticht worden groot gebracht wat door hem wordt afgekeurd dan weet hq Vooruit dat hq in botsing zal komen met het daar bestaande stelsel en met hen die dat voorstaan Np ook dat is zoo erg niet zal men zeggen D doe dee opmione etc Toegegeven tot op zekere hoogte maar wat wèl erg is is dit dat zoo n spreker die daar komt ex caliedra rerklaren va opvoeding der lOMfra ka een gatickt gee eprake ey aanleiding geeft dat menschen die niet gewoon zqn na te denken hun getal in legio of eenroudige zielen die nu eenmaal niet hebben loeren denken die verklaring aannemen en die uitspraak zonder nader onderzoek voor waar houden Wat moeten de menschen die jeugdige familie hebbon in het weeshuis nu een droevig denkbeeld krggen van de opleiding aldaar Moet men niet huiverig zqn ze daar heen te zenden F Doch dat daar geUten zou Dr van der Meulen als man van de praktqk dis als predikant in allerlei gezinnen komt met zqn hand op het hart in gemoede durven verklaren dat in de gecinneu die dergelqks weezen gswoonlqk tot zioh nemen wèl quaestie is van opvoeden I In 90 van da 100 gevallen volstrekt niet O ja men kan lieh idealen gaan scheppen en zich gezinnen voorstellen waar men bq zqn sigsn kinderen er nog een of twse neemt alleen om t goede doel om die een goede opvoeding te geven en niet om t geld dat men van hen Irekt maar zulke gezinnen zqn uitzonderingen Hq die een blik heeft geslagen in de maatsohaj q en geen vreemdeling is in burger gezinnen weet zeer goed hoe weinig er van wezenlqke opvoeding van eigen kinderen sprake is laat staan dan van Treemdel Toeralligerwqze logeerde ik onlangs bq een mqnor Trienden op een dorp Deze had indertqd Tan den bekenden Toorstander Tan de opname van weezen in het huisgezin den heer Scheltema het verzoek gekreg en eens uit te zien naar een paar gezinnen die bereid en gesohikt waren een wees op te nemen Mqn vriend voldeed zeer consciëntieus aan dat verzoek zocht informeerde en informeerde nog eens en vond eindelgk twee burgergezinnen van zeer goede reputatie Met opzet had hq er gekozen waar oolc eigen kinderen waren daar hq msende dat hot Biet verkiealqk was dat een wees steeds zou omgaan met twee rolwaaainen eenige zooniet men weet het staan in een slecht blaadje en mislukken Taak Derhalve gezinnen gekozen mèt kinderen En wat waa de ervaring van mqn vriend P Dat de weezen daar wel goed behandeld wwden maar toch steeds achter stonden bq de eigen kinderen En natuuriqk de ouders men bedenke uit den geringen burgerstand trokken bq verschillende gelegenheden deze laatste voor niet met opzet maar onwillekeurig Op feestdagen veqaardagen enz bleek het terstond dat de band tussohen de ouders en de eigen kinderen veel nauwer was en de weezen gevoelden zioh vooral op die dagen droevig te moede Juist in dat gezin waren zq voortdurend onder den indruk in een vreemd gezin te zqn juist daar ge dag De reis die koning Umberlo op Crispi s raad naar de als republikeinsch en rerolutionair beruchte Romagna maakte en de inachtneming der Trqheid van vergadering van drukpers en Tan spreken die onder Depretis dikwijls slechts een vrome wensch geweest was sloegen ds zoowel numeriek als qualitatief even onbeduidsnds anti monarchale putijen haar voornaamste wapenon uit de handen Dat de conservatieve partij in het kabinet over machtige factoren beschikte en na de laatste verandering nog over grootere beschikken zal wq noemen alleen den beslist conservatieven minister van openbare werken Saracco en den minister Perazzi had op de openbare zaken te minder invloed daar Crispi den radieaal liberalen Fortis tot rijn secre tarisgeneraal aan het ministerie van binnenluidsohe zaken benoemde Voorts boude men in het oog dat hst vasts sn snsrgieke bestuur waarin Italië zich reeds meer dan een jaar verheiqft voor handel en werken zoowel als voor het openbare leven eindelqk ook voor wetenschap en kunst de weldadigste gevolgen gehad heeft En ook de gedeeltelijke wijziging die in den boezem ran het kabinet aan het einde des jaara plaats rond en het zeker betreurenswaardig aftreden ran den lang beproefden minister Tan financiën Magiani in wiens plaats de bekwame minister ran handel Grimaldi optrad zullen in een ministerieCrispi veel minder worden gevoeld dan onder elk anderen minder domineerenden en minder de geheele staatkunde vertegenwoordigendsn premier Tot de binnsntandsche staatknnds van het kabinet moet nog gerekend worden de verhouding van den Staat tot het Valicaan en de clericale zoowel als anti clericale beweging welke beide zich in het laatste jaar op bq oa onhoudbare wijze zich hebben ontwikkeld Bq de talloozo provocatién die in den vorm van encyclica s redevoeringen aan kardinaals en pelgrims enz van het Vaticaan waren uitgegaan en langzamerhand niet alleen eene Italiaan sche maar veeleer eene internationale beweging ten gunste der heratelliog van den Kerkelijken Staat in het leven hadden geroepen bleef in Italië de wetgeving en het volk met stilzitten Regeering en Kamer beantwoordden de clericale propaganda met de aanneming van het door Zanardellj en den pas gestorven Mancini opgesteld nieuwe strafwetboek dat de agitatie voor de losnuking ran Rome ran het lichaam der natie tot hoogrerraad stempelt en met zware straffen bedreigt terwijl aan de andere zijde de kiezen roor den gemeenteraad rich wisten te rerheffen boren de bestaande onverschilligheid welke de clericalen met groote behendigheid wisten te doen doorgaan Toor partq kiezec ten voordeele van het Vaticaan en Homs welks stadsbestuur sedert geruimen tijd in handen was van de Unione romana die van uit hst Vaticaan het wachtwoord ontving zond bq de laatste partieele verkiezing uitelttitend nationale d i anti clericale mannen naar don gemeenteraad 2oo werd ook de Giordano Brunoquaestie opgelost en aan het standbeeld van den ongelskkigen martelaar de lang geweigerde plaats op het Campo di Fiori ingeruimd Ondanks de uitent gespannen verhouding tusschen kerk en natie mocht zich het Vaticaan evenwel verheugen in een onbeperkte mats ran rerdraagsaamheid en het jubilaeum ran den paus met zijn rerbazenden toerloed ran pelgrims met de geheele wereld liep zonder de minste stoornis af Dezelfde opmerking dat het wel en wee ran den oppsrkerkrorat ran Italië met bijna t groote zorgTuldigheid beschermd wordt werd ook later door ieder denkend man gemaakt bij het bezoek ran Keizer Wilhelm te Rome Toch is bq alle uiterlijke inachtneming der rormen waarin de Italiaansche regeering zich tegenover ds protesten van het intransigents pausdom op waarlqk ridderlqke wqzs heeft onderscheiden tooh de verhouding der beide machten Staat en Kn zoo gespannen geworden dat er van eene vefzoening ook maar in ds verts geen sprake kan zqn De schade die hieruit kan voortvloeien zal in ieder geval neerkomen op het Vaticaan en niet op Italië dat ook in den strqd met het Vaticaan ten volle op het OLEUfttrlVOTËËRIlVGËN van de Makelaars Cantzlaar k Schalkwijk te Roiterdam Markt flauw Loco Tanfcfiist 9 40 Januarilevering ƒ 9 26 Februari id ƒ 9 Maartid ƒ 8 70 April id ƒ 8 26 Mei id ƒ 8 10 September October November December id f 8 40 Kleinhandel Id Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Gouda Ji