Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1889

Vrijdag 11 Janaari 1889 IN 3811 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mg w Oe inzending van advertentifin kan gsscbieden tot óön nor des namiddags van den dag der uitgave Uuis ter weer tijdvoor Wg noteeren heden in KEÜLSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo MAINZER ZUURKOOL PRIMA KWALITEIT J GERRITSEN Door ziekte van de tegenwoordige wordt tot 1 Februari a s GEVR4AQD 274 by Mevrouw v d VOORT Fluweelen Singel R No 565 Geen grijs Haar meer M k De nieuwe LONDON is 4 de beste van alle bestaande parJ fnmerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Van af JAi UARI 1889 verschijnt de GOUDSGHE COURANT op ieder en werkdag son der Prijsver hooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen i orden aangenomen bij de Uitgevers Gouda Snelpersdrak van A BEINKMAN Zoon A O K I lil HL IfË A L Qt iL vF t F iH brengen ingerolge art 6 der Wet van S8 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen is iagekomen van de navolgende persoon een rerzoekschrift vaarb j vergunning wordt gevraagd om in de bq haar naam vermelde locaiiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Joh Zelteurgck Lombardsohe Watertje Wyk G No 107 Gouda den 9 Januari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOSN De Secretaris BKOÜWER BEURSBEKIGHT Per Telegraaf Binneolandsche fondsen prgshoudend Buitonlandsche vast eicept Portugal 1 Zweedsche Noorweegsche en Amenkaansohe flauw Burgerlijke Stand OVERLBDEN 7 J ii i N jhBi I j 6 m B m Woeideii ired H PmIi 71 M rm Beede 1 j l m 8 S Oobkel inUrr aD J de Jong 63 j OKHUWDi Jsa T Treuren en T K Noordegruf P T Sul en M B tui Dun ADVERTENTIiËW Overleden te Maaraaen onze Schoonzuster Mevrouw C G A WERNINK geboren WïEWI VK Wed A M C WERNINK TAN RaTESTEIN W C WERNINK Gouda 8 Januari 1889 Bg akte den 9 Januari 1889 ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOQLEEVER te Ootida verleden is door do ondergeteekenden SUSANNA CORNELIA PINKSE Weduwe van Treodobüs Stigtbb zonder beroej wonende te Qouda en GERRIT STIGTER Sciupper wonende te Haaetrecht eene Vennootschap aangegaan onder de firma Tff£0DOBUS 8TIQTBB betrekkelgk het uitoefenen van een bargeveer van Gouda op t Gravenliage vise versa en hetgeen daarmede in verband staat Welke Vennootschap is aangevangen den 1 Januari jongstleden en is aanraan voor eenen onbepaalden tgd Zullende Vennooten het recht hebben de Vennootschap met den 1 Januari van ieder jaar te doen eindigen mits elkander daarvan minstens zes maanden te voren kennisgevende De Vennooten zyn beiden tot de teekening der firma in zake faun bedr f betre£Fende gerechtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide Vennooten wordt vereischt S C PINK8B G STIGTER Premieleening HET WITTE KRUIS GEGARANDEERD door den speciaal voor deze leening verbonden WAARBORGFONDS en een RESERVEFONDS beiden gedeponeerd bU de NEDERLANDSCHE BANK te Amsterdam All Aandeelen aflotiaar binnen 64 jaar met mintten f ü CIITLOTII G op 1 APRIL 1889 met Prijzen van ƒ Ö0 000 ƒ 2 000 ƒ 250 enz UITLOTING op f AUGUSTUS 1889 met Prijzen van 200 000 f 2 000 ƒ ÖOO enz Oeze Premie Aandeelen zyn tot den koers van 12 S0 verkrggbaar ten Kantore van de Heeren Wed KNOX DOBXLAHJ te Gouda De Directie der Onderlinge HoUandsclieBrandwaarborgMaatschappij gevestig d te OÜDKARSPEL brengt ter kensig van belanghebbenden dat door haar als correspondent voor Oouda en Omstreken in plaats van den Heer S A ARONSON Jr is aangesteld de Heer T TT E R liv £ E IT Zange Ttendeweg No 70c hg wien tevens inlichtingen voor het sluiten van verzekeringen op roerende en onroerende goederen z n te bekomen H A DIESTELHOHST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte Ingelegde SNIJBOONENPRINSE3SEB00NENFrankforter ZUURKOOLHoUandsche ANDYVIE gesneden 1 1 0 70 1 en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VJBBHUIZINGJEN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wfllen den Heer J Q BELONJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren mmmmm Een VERZAMELAAR van PENNINGEN vraagt te KOOP alle Penningen die sedert de hondenbelasting in onze gemeente wordt geheven bestaan hebben zoowel die voor honden van weelde als voor waakhonden Prgsopgaven worden ingewacht onder letters Z Z aan het Bureau dezer Courant m ADVBRTENTIÊN in alle Binnen ea BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen t e prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nomuert VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 10 Januari 1889 Loop der bevolking der Gemeente Gouda gedurende het jaar 1888 Op dea 31 December 1887 bestond dewerkelgke bevolking uit Mannen Vrouwen Totaal 9184 10365 19539 Zij vermecrdenle door M V Tot eboorte 895 871 768 Vestiging 516 680 1046 Totaal 911 901 1812 Zq vermittdenle door Sterfte 287 241 508 Vertiek 496 535 1030 125 De bevolking is dus ver meerderd met 149 Zoodat lij op 31 December 1888 bedroeg 0333 10480 19813 Onder dit getal zqn Ijegrepen 146 mannen en 18 VTonwen die ia de militaire gebouwen zijn gehuisvest In 1888 zyn 143 huwelyken voltrokken en 3 echtscheidingen ingeschreven Prof B H Pekelharing uit Delft zal Maandag 14 Januari e k in het Dep Oonda van de Maatschappy tot Nut van t Algemeen een voljps voorjracht houden over Arbeidersvereenigingen Deze voordracht i behalve voor de Nutsleden ook voor anderea toegankelijk tegen belaling van 10 cents FEVILLETOIV DOOE E DE VOGÜÉ 4 En toen Toen zagen de beiile dienaren der heilige gerechtigheid iota wat zg nog nooit gezien hadden hoe lang 2g ook reeds de functie van gendarme vervulden Hun oog nam iets waar dat zoozeer afweek van den gewonen regel dat zg elkaftr mot de grootste verbazing aankeken Nadat namelgk de commissaris gedurende eenige seconden de mensoheiijke gedaante op den grond had bekeken en met onderzoekenden blik opgenomen was hg plotseling rechtop gaan staan en was uitgebarsten in een schaterende min of meer zenuwachtige on big kbaar van harte gemeende lachbui De man was letterlgk niet tot bedaren te brengen Nauwelgks zweeg hg even f opnieuw sohotordo hg het uit van do pret Het drietal personen achter hom begreep er niots van aanvankolg k moonden zij dat do geachte politieman plotseling kraukzinnig was geworden doch op hotzelfdo oogenhlik ontgaven zg zich dat bg was immers gewend aon dergelijke akelige tafereeleii dat kon hom zoo niet aandoen Een der gendormen De lo luit kwartierm C F Frovel en de 2e Igits kirartionn H C U van Roijen en S Groenevele van het 4a regiment infanterie zullen deelnemen aan het in April Ui houilen examen voor deu intendaneeoarsuB ran de te afd der krqgtachool te HagB Tjoop der lievolking van de Gemeente Gouderak In het jaar 1888 is dtf bevolking vermeerderd door Geboorte van 44 IT en 37 V on door vestiging in de Gemeente van 12 M en 46 V en verminderd door overlijden Hn 28 M en 14 V en door vertrek uit de GemetÉite van 116 M en 85 V Zoodat de bevolking verminderd is met 38 U en 16 V en alioo op 31 neoember 1888 bestond uit 854 H 868 V te zamen 1713 In den loop van bet jasr warden 18 Huwelijken voltrokken Jjoop der bev ing VU d Gemeente Berkenwoude In het jaar 1888 is d bevolking vermeerderd daas gshis is i ww ai 8 V wt lwr m ti g i g in de Gemeente van 16 M en 17 V en verminderd door overlijden van 7 H en 5 V en door vertrek uit de Gesteente van 16 M en 17 V zoodat de bevolking vermeerderd is met 3 M en 6 V en alzoo op 31 December 1888 bestond uit 328 M en 300 V te zamen 628 In den loop van hot jaar werden 9 bnwelgken voltrokken Het Gerechtshof te Graveuhage heeft heden in Raadkamer goedgekounl de beschikking der Rechtbank waarbij Luit Kolonel Verslage ter zake van zijn geschrift tegen den heer De Rochemont naar de openbare terechtzittüig is verwezen Tot ambtenaar aan bet Ministerie van Koloniën spwiaal belast met de zendinga aangrlegenheden trok eindelijk zijn stoute schoenen aan en trad op den commissnris toe en juist wilde hij tot dezen een vraag richten toon hij onwillekeurig een blik op den grond wierp om eveneens terstond in luid lachen uit te barsten De andore gendarme nu bemerkende dat hij ongestraft bet verbod om te naderen kou overtreden liet den gevangene even alleen staan deed eenige stappen vooruit en lachte al even hard als ds anderen Mathieu die nu daar alleen in de verte stond toe te kgken 1 kon zich dat vreemde tooneel niet anders verklaren dan door te donken dat een nieuwe droom zich van hem had moester gemaakt in don staat van overspanning waarin hg verkeerde scheen het hem een recht duivelsch gezicht toe die drie mannen daar lachende te zien staan bg een lijk en het scheen dat zij telkens daarin aanleiding vonden tot nieuwe vroolgkheid I Plotseling werd hij opgeschrikt door de barsche stem van den commissaris die riep Kom eens hier vervl grappenmaker Hij deed over zijn gansche lichaam bovendo eenige stappen vooruit Hot ging hem moedijk af nftar eindelgk gelukte het hom al zgn moed bgeen te vatten on het ontzielde Hchaam te naderen Hg trad naar voren keek omlaag on Wat zag hij daar Op den grond lag niets dan een zoogenaamde vogelverschrikker een paar stokkoii gestoken in jas broek en vest gedokt door oen hoed die in dg ADVBBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni voor Indié is thans benoemd de heer J F Niks laatstelijk hulpprediker te Timor Tegen den heer Sijthoff Directeur van bet Solkrdamsch NteuKsblvd 1 e ft het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof te s Graveuhage heden geéischt veroordeehng tct ƒ 100 boete wegens het drukkenvan een gemenzd bericht waarin de heer Pieters te Medan wonlt aangerand iu zqn eer en goeden naam De uitspraak is bepaald op Donderdag 24 Janoar Een sluis die kant en klaar afgewerkt is en 80 jaar later noch niet in gebruik is behoort zeker tot de zeldzaamheden Niet ver van hier is echter zulk een rariteit sedert jaren aanwezig doch het last zich thans aanziea dat het niet lang meer duren zaL Bijna iedereen kent de sluis in den IJsseldqk vlak tegenover de sUd Tosscheu de jaren 1804 Wt TWf getóSatl WSwTrtJ tot jni ongehmfkt en ecu zware dy k er voor zorgde steeds goed dat er geen droppeltje water doorging ja zorgde zoo fiink voor zijn taak dat toen de 3 stel deuren boven water waren a eroi men de toestand liet zooals hij was en de stukken en brokken heel eenvoudig opruimde Sedert verieden jaar is men echter bezig om de sluis te doen beantwoorden aan het doel dat men zich bg de stichting voor oogen heeft gesteld en zooaU dit wel bij alle sluizen het geval zal zgn namelijk de schepen er te kunnen doorbiten Dat dit voor een groot gedeelte van do Krimpenerwaard geen onbelangrijke zaak is zal ieder beseffen die thans met den toestand bekend is een toestand die bijna ongelooflgk iu de ooren klinkt Een polder toch van ruim 16000 bunders groot in het hart van Zuid Holland en voor drie vietde i M MM M M l iMMS MMI i a verte aan een mensch deden denken en wel aan den heer Camus daar het precies een kiel broek on hoed was als deze sinds jaren droeg en die bij alle bewoners der streek overbekend waren Een zucht van vorlichting ontsnapte de borst van den overgelukkigen Mathieu Werd hij straks bijna krankzinnig van angst nu was er vrees voor uit overmaat van bigdschap Hg kon sieh onmogelgk er een voorstelling van maken hoe alles in zijn werk was gegaan Immers hg had den heer Camua voortdurend op den weg gevolgd tot zijn huis toe hoe kou dan Doch de man vergat dat hg een oogenblik aan zgn blik was onttrokken geweest daar Mathieu bg hot binnentreden van don tuin achter een stuk muur om had moeten loopon Op dat moment was de heer Camus zgn huis ingegaan on zgn vervolger had den in zgne kleêren gehulde vogelvorsobrikker voor hom zelf aangezien had op hom aangelegd en goed geraakt ook I De commissaris van politie die meende de dupe te z jn van eon grap vond het volstrekt niet aangenaam zoo beetgenomen te zijn Hg nam weder een deftige houding aan en zeide op ernstigon toon Ziill gg mg eindelgk eens uitleggen wat die grap hoteekent Mathieu keek hem sprakeloos aan en bepralde zich tot een half onnooiol lachje Hg zelf toch begreep het geval ook niet De commissaris echter meende dat hij nog voortging hem beet to nemen en zeide