Goudsche Courant, vrijdag 11 januari 1889

begrensd door Lek en IJssel doeh door cijn dqken daaryan a esloten mag in vorige eeuwen houdbaar geveeak zjin thans is het dit zelcer niet meer Alles moet orer deze dqken gedragen gesleept of getrokken worden om in de Waard te komen Tan af een patje Goudsohe sprits tot ja tot een stoomboot toe zooals onlangs riel te aanschouwen Of het dus noodig is dat er een doorraart komt Vraagt het aan het dorre land onder Berkonwoude dat s zomers rood ziet als heidegrond hoe het verlangt naar schepen vol mestspocie of vraag het de boeren in een winter als deze met kleinen kooivoorraad hoe zq o 200 graag een schip met pulp zouden laten komen als het maar kon Ongetwijfeld is het dus een belangrqk werk dat men thans onder handen heeft en velen zullen zloh verheugen over de verbetering die weldra aanstaande is Het dun stand van het werk is men reeds vrij goed gevorderd De hentallingen aan de metselwerken der muren zqn zoo good als afgnloopen De nienwe hardsteenen dekzerken liggen gereed de deuren zgn voor een gedeelte reeds afgewerkt en één er van ingehangen De wachterswoning verheft zich boven den IJaseldgk en indien de De sluis zelf heefl een doorvaartwpte van 6 80 M terwql de bruggen verderop gelegen welke als een uitvloeisel van het werk eveneens moeten worden veranderd in ophaalbruggen een dagwqdte zullen hebben van 4 85 M Aan deze laatsten is men eveneens bezig de onderbouw afgeloopeu zijnde kan men weldra ook hier met de yzeren bovenbouw aanvangen Ondervindt men dan geen tegenspoed dan lijdt het geen twqfel of dezen zomer Vaart het eerste schip met staande mast van uit den IJssel de Krimpenerwaard binnen Hoelang het geleden is dat de laatste er invoer véór de bedgking is moeielgk te zeggen daar het een der eerste streken is van ons vaderland welke tegen het water bedjjkt is alsook de eerste polder in ZuidHolland die een watermolen bezat Bij den schaatsenwedstrgd vanwege de IJsclub Voorwaarts te Berg Ambacht op 8 dezer waren 16 mededingers Prijs en premie werden gewonnen door D van den Berg Pz en O de Jong Dz Bq don wedstrqd in het sohoonrijden waren S3 mededingers P s en premie vielen ten deel aan C de Jong Dz en G van den Berg Pz Gisteren werd voor het hof te s Hage gepleit in de zaak van mr Van der Linden van Snelrewaard te Dordrecht tegen Hansen aldaar Mr Van Baalte voor den laatstgenoemde optredende meende dat de raak in de stukken voldoende was toegelicht en zqnerzgds eene mondelinge toelichting niet noodig waa Mr J M Bens optredende voor den eischer in appel deelde aan het Hof mede dat mr v d Linden V S vroeger in Indié een werkzaam leven hebbende geleid hier te lande meende met eenige vrucht werkzaam te kunnen zyn in de dagbladüteratuur arMijnheer g j zult u te verantwoorden hebben hoe gij het hebt durven wagen de justitie op eendwaalspoor te brengen en de politie van een deel van haar kostbaren tijd te berooven voor een kwajongensgrap die niet te pas komt Thans verwqderik mg maar gij knnt er op rekenen weldra vanmg te znllen hooren En hg verwgderdo zich met een afgemeten stap als een beambte die zgn waardigheid weet op te houden die wel een weinig schipbreuk geleden had het viel niet te ontkennen door den aanval van vroolgkheid dio hg daar straks ondergaan had De gendarmen gevoelden zich natuurlgk veel vrger toen hun superieur weg was opnieuw konden zij hun hart lucht geven over het grappige geval en dat wel tegenover den gevangene van daar straks dien zg nu niet langer behoefden te bewaken en met wien zg nu hg bleek niet schuldig te zijn aan een moord veilig een gezellig praatje konden maken Duirelaohe grappenmaker dat jg ben 1 zeide een En de ander voegde diarbg En wat heeft hg zgn rol goed gespeeld Men zou waarachtig gezegd hebben als men hemaanzag dat hij zgn vader en moeder beidan vermoord had Het was jammer dat de Officier van Justitieer niet bij was Dan was het spel volmaakt geweest Ik heb hier meer pret gehad dan ooit ia dekomedie Hij maakte kennii mat den heer Hansen die een blaadje uitgaf waarin de heer T d L begon hoofden andere artikelen te sehrgven Eindelgk werd besloten tot de oprichting van het BcmdeUilad voor Ziud HeUcmd Zeeland en Flaanderen dat echter aleohts kort kon beataan niet langer dan drie maanden Gedurende dien tgd waren door den heer v d L alle kosten van het blad gedragen en hij eindigde er mede omdat hg meende dat de onkosten te hoog liepen Hansen heeft toen eene vordering ingesteld tegen mr V d L van 10884 82V De gedaagde beweerde de niet ontvankelgkheid van de vordering en bestreed dat de vraagpunten waarop op verzoek van den eischer de gedaagde door de rechtbank sou wordan gehoord mochten worden gesteld De rechtbank verklaarde den eischer ontvankelgk in zgne vordering en liet het verhoor op vraagpunten toe Hiervan nu appel In de eerste plaats trachtte mr Bens aan te toonen dat de vordering daarom niet ontvankelgk was omdat er geen verband bestond tusschen de gronden van eisoh en de csndusie onduidelgk was en achtte het verv g ns niet noodig met het oog op het zwijgen van partg in den breede gestelde vraagpunten to hafaandelen De uitspraak is bepaald op 16 Pebruari a s Betreffende de dezer dagen te Utrecht gehouden bijeenkomst van spiritisten die door 62 personen mannen on vrouwen werd bggewoond deell het S r fFIci mede Eene commissie bestaande uit drie persoAen werd benoemd tot samenstelUng van een liederenboek om op séances en bgeenkomsten eene keus te hebben van gezangen die aan onze overtuiging uitdrukking geven Ër werd besloten dat ieder in de plaats zgnor inwoning zoude trachten eene zondagschool op te richten ten einde aldaar in onzon geest godsdienstig dnderwgs tè geven Bepaald werd dat de eerstvolgende bijeenkomst zoude plaats hebben te Utrecht den 2en Pinksterdag of een dag daaromtrent Eene commissie werd benoemd om daarvoor de noodige voorbereidende maatregelen te nemen Besloten werd twee afgevaardigden naar het Congres te Parijs te zenden er werden drie broeders gekozen die onder elkander zullen uitmaken wie hunner gaan zullen Besproken werd ook de wenschelgkheid om een sterk physiach medium van elders te doen overkomea doch de meerderheid was van meeniag datdMtraa igroater iiadeaUn of kansen van nadeel dan van voordeel voor de zaak verbonden waren Het belangrgkste besluit echter dat genomen werd en waarvan wg ons veel goeds voontellen in den vervolge is dat ean bond wordt opgericht zich noemende Spmtütücie Vereenigmg Harmoaia De Maattchappy tot Opvoeding van Weeien in iet iuiageiin heeft over de afgeloopen maand weer een 4tal kinderen in de verzorgia opgenomen terwijl een weesje van 4 jaar dank zg de tusschenkomst der Maatschappij door een weezenvriend gratis zal worden opgenomen Hulp wordt nog ingeroepen voor 7 weezen uit één gezin Onder de ingekomen giften over December behoort ook eene van 100 van N N te A Het waa een kostelgke grap dat is zeker I Maar nu de werkelgke moordenaar ons ontgaan is zouden wg nu niet onze wraak op dien vogelverschrikker koelen die ons dan toch een vergeefsche reis deed maken Dan verdient die spitsboef eer wat I Flauquart was eerst in een diep nadenken vervallen j een vreemd gevoel had hg over zich Opnieuw geloofde hg zich het voorwerp van een droomte zgn De T x olijkheid van de gendarmen werkteechter aanstekelijk en ten slotte vond hg het t meestgeraden om de rol voort to spelen die men hemin handen had gegeven Schertsende en lachendenam men de terugtocht aan naar Fentainebleau Bg het binnentreden van de stad ging men heteerste het beste café in en de ex gevangene schonkzgne beide bewakers een heerlgken borrel Hethad Matbiou nog nooit zoo goed geimaakt alsditmaal Daarna ging ieder zgn weegs men scheiddeals de beste vrienden van de wereld Vóórdat dedag om was deed de grap van dien leuken Flauquart de ronde in alle koffiehuizen en herbergen Men sprak bijna over niets anders dan over deaardige wijze waarop hg justitie en politie hadbeet gehad Nauwlglts was de commissaris op zijn bureau of daar kwam de Officier van Justitie die bg ontvangst van het telegram onmiddelijk op reis was gegaan daar zgn tegenwoordigheid noodzakelgk was op de plaats der misdaad I Te Amsterdam is eene Voorschotbank op pensioenen opgericht Het doel is ta voorkomaa dat gepensionneerden vallen in handen van woekeraars zg zal er daarom naar streven eene billgko rente te vragen terwgl zg als waarborg voor bare voorschotten vraagt lo wettelgke korting op hei pensioen en 2o eene polis van levensverzekering Directeur van de bank is mr C F Vraedo £ e XIX SScle die gisteren een telegram uit Londen ontving met het bericht uit New York dat er ernstige wanordelijkheden onder do afgedankte arbeidere aan het Panama kanaal hebben plaats gehad zoodat de toestand er veroitrnstend was behelst thans een telegram uit Panama waarin bericht wordt dat de orde aan de landengte geheel en al hersteld is De werkzaamheden waren slechte tgdelgk geschorst en wel door de overdrerev eischen der aannemers De heer Budd dio een bezoek aan Matabeleland heefl gebracht heeft aldaar van koning Lobengulu eene concessie verkregen die hem tot den rgluten man ter aarde zal maken indien het bigkt dat bet den Koning werkelgk ernst ia Die oonoeasia bevat niet minder dan het uitsluitende recht op alle metaten en mineralen in het uitgestrekte komnkrgk met uitzondering van het Tatie district on Matabisleland wordt gezegd rijker aan goud te zijn dan de Transvaal Do Koning zou hiertoe overgegaan zgn om ontslagen te zijn van den overlast hem door allerbande concessiejagers aangedaan Eene cUusule van het contract zegt dan ook dat daar ik ten hoogste lastig gevallen wordt door verschillende personen die rechten en concessies van land en mgnrechten in mgn gebied zoeken te verkrggen autoriseer ik bg dezen de gemelde concessionarissen hunne erven vertegenwoordigers en gemachtigden om alle noodzakelijke en wettige stappen te doen ten einde alle personen die land mineralen metalen of mijnrechten in mgn gebied zoeken daaruit te verwijderen en ik beloof bij deze om hun zulke hulp te verloenen als zg van tgd tot tgd mogen noodig hebben voor het uitzetten van zulke personen en van en na dezen datum geen andere concessie van land of mgnrechten te geven zonder hun goedvinden en goedkeuring Dit meldt de Tranwaalsche Volkutem en de Vrgstaatsche Expre zegt o a dit er van Verbeeld n iemand die eene oonceasie krqgt voor alle mineralen goud steenkool en zulke bagatellen meer die gevonden worden in een lapje grond zoowat ter grootte van de Britaehe eilanden en nog een half dozgn van die luttele eilandjes er bij De he r Budd heeft een goeden slag geslagen Hg heeft ieta verkregen om heel wat geld uit te slaan zg die het aan de markt brengen kunnen ook een fortuin e maken Het is zoo n recht Oostindisch alfairetje zonder de wreedheden die in dia tgden van raemrgke overwinningen in zwang waren De Haagsche correspondent van de AnA Cl vertelt het volgende staaltje van zuinigheid In da lokalen van een der Haagsche openbare scholen zgn luchtkokers aangebracht waarin zich gaapitten bevinden bestemd om den luchtstroom op te wekken en alle schandelijke bestanddeelen van de atmosfeer af te voeren Uitstekende inrichting maar want er is eene maar eene groote bedenkelgke Deze recbterlgke ambtenaar nam vernemende wat er gebeurd was do zaak hoog op en duidde bet don commissaris zeer euvel dat hg zich zoo had laten beetnemen Hg mompelde zelfs iets van ongeschikt voor de betrekking en bg t eersta vat er voorvalt voordragen tot ontslag Acht dagen later kwam Pieter Flauquart voor den rechter in zake de mishandeling van den heer Camus Hij werd tot een lichte straf veroordeeld Toen hifdeze had ondergaan en den dag daarop met zgabroer thuis zat bradht de brievenbesteller eenepistel Deze bleek te zgn van de hand van denheer Camus Natuurlgk was het ook hem ter oore gekomen hoO weinig het gescheeld had dat hij was doodgeschoten Hot had op hem een diepen indruk gemaakt Dankbaar voor zgne wonderbare redding wilde h iets doen om zga blgdschap te toonen en n lang peinzen kwam hg tot het besluit om voor de gebroeders Flauquart het zaakje to koopen waarop zg al 0 lang hadden gehoopt Goed beschouwd hadden zg toch ook eenige aanspraak op het geld van den heer Ëtendart In genoemdea brief gaf hg huii hiervan kennis Zg waren verrukt over de wending die de zaak nam ij waren nuf in de gelegenheid er boren op te komen en in het vervolg behoefde do heer Camus niet meer bevreesd te zgn dat bg het shiohtoifor zou zijn rjin een misdaad eigenlijk abderitische maar bg Het Dagelgkach Bestuur ran de ho tad of de wethouder van publieke werken of de oommissie van fabrikage wie het it of zijn kan ik niet uitmaken ik zeg dus maar de heeien ran het stadhuis vinden het verbranden ran gas wat duur en hebben dua verboden dat de pitten in de luchtkokers aangestoken worden Of die ventilfttietoestel toch helpt weet ik niet ikbetwgfel het zelfs want hoe dankbaar de natuur ook is voor hetgeen de menschen aan haar doen zal ze deze handeling van de bestuurderen van s Gravenhage waarschgnlijk aanzien als eene voor de gek houderg En terwgl er nu op sommige punten van de stad straatlantaarns zijn die dag en nacht doorbranden ziet men in die gasverspilling op groote schaal geen bezwaar doch is te zuinig ja te karig om lederen schooldag gedurende den schooltijd eenige gaspitten aan te houden in het belang van de gezondheid der leerlingen Lgkt zulk eene maatregel niet sprekend op de penny KÜiom and pound foolUhneu der £ ngelschen Dezer dagen verscheen in het magazgn van den Hofjuwelier Friedeberg te Berlg n een heer van middelbaren leeftgd klein ran gestalte met een bleek mager gezicht donkere oogen een donker snorretje en gekleed in een met bont gevoerde oreijasenmet een lagen fantasiehoed Hij sprak de Engelsche taal met Amerikaanschen tongral en kocht een collier ran brillanten en een paar oorringen ter waarde ran 260 000 mark De kooper liet de kostbaarheden in een ronde doos pakken welke hij mede had gebracht en daar hg zeide in het Central Hotel waar hg logeerde te zullen betalen vergezelde hem een bediende derwaarts In de eetzaal vulde d vreemdeling een wissel in drukte dezen den bediende in de hand en ontnam hem tevens de doos met de kostbaarheden welke bg in en zwart taschje stak dat hg bg zich had Toeu de bediende verklaarde dat h slechte baar geld mocht aannemen en ten slotte de doos tarugeischte opende de vreemdeling zgn ralies en nam er een doos uit welke rolkomen geleek op die waarin zich de juweeien bevonden ï e bediende had echter de doos nauwelgks in handen of het viel hem op dat zg merkbaar lichter was dan de andere Hg gieep naar het loeren taacige waaruit hg de andere te voorschijn haalde terwijl de gauwdief zich losrukte en ontkwam Een dergelijke oplichterg had hQ den vorigen dag in een andere juwelierszaak beproefd waar hij zich voor 28 000 mark aan precioea liet voorieggen Zooals men weet diende prof Willeumier onUngs bij den Amsterdamschen gemeentarud een voorstal in tot evenredige schoolgeldhelBng a kosteloos h van ƒ 7 20 c van ƒ 20 d van ƒ 49 en e van 70 of ƒ 80 Dit voorstel maakte Maandag avond in de vergaderiog dar Schoolcommissie aan wie B en W het om advies toezonden het onderwerp van een bieadToerig debat uit De heer Strieker opende da beraadslaging met het Tooratellen van deze motie De vergadering acht billgk en mogelgk dat het schoolgeld geheven worde in overeenstemming met da Tarsohillende financieele draagkrachten der ouden en in verband met da verschillendeIclassen der inkomstenbelasting Met groote meerdaiheid warden daaruit echter ten slotte de laatste negen woorden geschrapt en vervolgena de motie met 16 tegen 14 stemmen aangenomen Daarna kwamen de tweo praeadviezen van de meerderheid en de minderheid der commissie van rapporteurs in stemming voor het advies der meerderheid verklaarden zich 12 leden voor dat der minderheid 11 en 7 leden onthielden zich van stemmen hetgeen de voorzitter aUus uitlegde in verband met de aanneming der motie Stricker dat men wèl wil heffing naar de draagkracht maar tevens van oordeel is dat de thans bestaande vier soorten van scholen met verschillend schoolgeld aangevuld met scholen van ƒ 40 geacht worden met de draagkracht reeds voldoende rekening te houden Buitenlandsch Overzicht Het doot den lepublikeinschen candidaat te Pargs gepubliceerde kiesmanifeat bevat in hoofdzaak de verklaring dat de verkiezing in het Seinadepar tement moet beslissen tusschen den terugkeer lot den persoonlijken regeoringsvorm en de republiek Gij hebt mij tot candidaat gesteld der Eepubliek jegt liiji het op den voet van gewapenden vrede tóvende Europa vraagt zich zelf af wat er ran Frankrijk worden moet Dit gewaagde spel waarbg bet lot ran Frankrgk op ééne kaart gezet wordt draagt niet de goedkeuring weg van vele bedaarde staatkundige mannen Boulanger verklaarde aan een interviewer dat hg geen kiesfergadfringen zou laten houden om den tegenstandera geene gelegenhei4 te geren op roerige bewegingen uit te lokken welke dan hem te laste gelegd zouden worden Men zou zeggen dat kg de tentoonstelling afbraak wilde doen terwijl hg het grootste belang heeft bij het welslagen van deze onderneming waarop de hoop gevestigd is van de groote en kleine industrie hij constateert dus bij voorbaat dat hg onschuldig zal zijn aan alle evantneele onrustige manifestatién De Soleü het orgaan van den graaf van Parijs beveelt den Orleanisten bijna categorisch aan op Boulanger te stemmen het blad ontleent het recht daartoe aan de ministcrieele pers die verklaard heeft dat wie niet op Jacques stemt of zich onthoudt een vijand is der Bepnbliek hetgeen juist voor de Orleanisten het getal is Den correspondent van da BUmdard die hem bezocht verklaarde Boulanger dat zijne kansen te Pargs grooter mn dan die bij een der vorige verkiezingen Het deed hem daarom genoegen dat zijn tegenstanders zulk een overdreven gewicht aan deze verkiezing badden gegeven Niet alleen geheel Frankrijk maar geheel Europa zei Boulanger ziet nu da uitkomst met spanning te gemoat en de invloaH mijner zegepraal op da aanstaande verkiezingen zal daardoor natuurlijk des te grooter zijn De Duitaohe koloniale politiek beeft eén gevoelig échec geleden op de Samoa eilanden De Duitscbers hadden daar aan de bevolking ean koning opgedrongen waarvan zü niet gediend is en dien zij dientengevolge heeft weggejaagd De pogingen om hem op den troon te herstellen zijn mislukt en na een bloedig gerecht zgn de Duitsche troepen genoodzaakt geworden zich op hunne schepen terug te trekken na een betrekkelgk aanzienlijk verlies geleden te hebben Men spreekt van ongeveer de helft der landingatroepon die buiten gevecht gesteld worden Van de 120 man werden 16 gedood en S8 gewond Da Duitscbers t aweren dat een Amerikaan zich bevond aan het hoofd der inbinders Dil is zeer wel mogelgk daar Amerika de inmenging der Duitscbers in de ïsaken der archipel met leede oogen ziet terwijl da Engelsohen zich onzijdig houden Natuurlijk zal tsa slotte de macht der Europeonao zegevieren over deze halfwilde atammen Hat einde zal wel z jn oene annexatie dier eilanden tegen den zin der Vereen Staten en met ooglniking yan Groot Brittaige Prins Bismarck wordt dezer dagen te Berlgn verwseht Naar men meent is de kanselier voornemens zalf doel te nemen aan de behandeling der OostAfrikaanscha gelegenheden welke zoodra de Bijksdag weer bijeenkomt terstond aan de orde zullen worden gesteld Te Friedriehsnihe ontving prins Bismoiek baaosk van graaf HataCiid den Duitaehen gezant Ie Londen die vervolgena naar zijn post temgkaerde Vermoedelijk is bü deze gelegenheden tusschen beide ataataliedon ook gesproken over de laakHo rier Da strijd hierover duurt nog steeds voort zonder dat men iets verder komt Op welke wijze de zaak zal worden uitgemaakt is nog niet zeker maar in elk geval begint de Duitsche regeering reeds zelve te verlangen dat de strg d die door haar werd uitgelokt een eind neme pit bmkt pit een officieus artikel in de National ZeUtmg waarin deze wansoh duidelijk wordt nitgesprokan Beada geruimaU tijd wordt in de Duitsche pers gesproken over eep vorhooging mn da ciriele lijst voor keizer Wilhelm doch niet in dett rijksdag zoij daartoe een voorstal warden gedaan maar in den Pruiaischen landdag De civiele lijst van den koning van Pruisen zou met drie millioen mark verhoogd en dua op vijftien millioen mark gebracht wordea Men heeft hierbg in aanmerking genomen dat Pruisen toch reeds vijfzesden van de rgksuitgaven draagt en dat het dus niet wenschelgk zou zijn ter will van het overige zesde deel der noodzakelgk geachte verhoogiag van s keizers inkomen een debat uit te lokken dat wellicht pgulgk zon kunnen worden Een pijnlijke polemiek over deze quaestie wordt reeds in do dagbladen gevoerd Zoo herinnert de KH FoUulff aan het feit dat keizer Wilbeln I 24 millioen op zgn inkomsten bespaard hooft De verhooging zoekt men te motiveeren door te wijzon op de aanmerkelijk vermeerderde uitgaven van het bof de zoogenaamde representatiekosten Ook dit motief acht de Kobi VoUmlg niet gegrond daar de uitgaven welke men bedoelt niet geregeld terugkeeren terwiji het minder de reizen van den keizer naar bevriende hoven zijn geweest die bijzondere uitgaven nit s keizers particuliere kas vorderden dan de kostbare verbouwingen aan bet koninklijk slot en da luisterrgke inrichting van de keizerlijke woning Bovendien wordt het bedrag der civiele lijst aan1 merkelijk vermeerderd door het verhoogd antrée geW dat sedert den len Jan voor de koninklijke theaters is vastgesteld De oplossing der Servische ministerieele crisis is uitgesield t9t na de Grieksche feestdagen Koning Milan heeft zooals eene officieele Servische dépéqhe meldt het Kabinet Christitch zijn dank betnig voor den bg de grondwetsheizianing verleende steun en met betrekking tot het ingediende verzoek om oatslsg daarbg gevoegd dat deze stap het ministerie te moer tot eer strekt daar het volgens parlementair gebruik had kunnen aanblijven totdat de verkiezingen voor de kleine skoeptchina waren afgeloopen Hij neemt daarom acte ran hun bereidwilligheid om hunne portefeuilles ter beschikking te stallen doch rerzoekt hen aan te blijven tot dat hij een definitief besluit genomen heeft Volgens telegrammen uit New York lijdt het geen twijfel dat hot Huis van Afgevaardigden zich met de motie van den Senaat in zake don aanleg van het Pananukanaal door eene Europeesche mogendheid zal vereeoigen Verzet wordt alleen verwacht tegen dat gedeelte der motie waarin de President der Unie uitgenoodigd wordt den inhoud der motie mede te doelen aan de Europeesche mogendheden Dit wordt door velen inconstituonoel geacht omdat het eene zaak is waarover de Presideiit alleen te beslissen heeft ITALIË dn 18Ö8 Fervolf en stoQ In de buitimlandsche politiek heeft Italig in hetafgeloopen jaar datgene bereikt wat vroeger de stoutste droom was der strijders voor de I aliaaniM he eenheid Francesco Crispj heeft Italië in aansluiting aan de tripl alliantie tot groote mogendheidverheTeq hetgeen het rroegfer wel in naam maarniet in werkelijkheid was Hetgeen Crispi steundebij dit streven was in de eerste plaats 4e indrukwekkendtf rerhooging der weerbaarheid te land an ter zee die zich toadde bij de rerschlllende mauoanvres en tén slotte bij de revues voor den Keizer bij Cento cello en Napels Een krachtig leger en weluitgensete vloot had Italië dringend noodig met hetoog op de talrijke gebeurtenissen die van het begintot bet einde des jaars lichtelijk en conflict badden kunnen te voorschijd roepen met het reeds op Ësbdelsgebi vijandiggezinde Frankrijk Al wachtte Frankrgk zich wel met het oog op de geweldige macht van het drievoudig verbond hetawiiard ta trekken het deed to fa al het mogelijkeom de reeds bestaande klove tusschen beide statennog qieer te verbreeden Het incident van he t Fransche eonaulaat te Florence waarbij ooaU bekend is Italië recht verkreeg en Frankrijk sleöhts eene kleine satlifactie opende de rij de vervolging der ItaUanen in Zuid Frankrijk A ers en Tunis de voorvallen op da grenzen hat spioneeren der F nschen bij Maddelena voorts bet incident van Massowah aj iiatie van den Fraiischen consul ten gunste van Negus en de daar wonende Grieken en eindelgk de laatete Tunisquaeatie dit zijn altemaal symptonien waarnaar men de buitenlandsche politiek van l et kabinet kan beoordeelen Waar Depretis of Mancini zich zonden hebben vergenoegd met phrases of stUzvSgas wiarp Crispi steeds het geheele gewicht van Italië als groote mogendheid u lid der tfiple alliantie in de schaal en bewerkte daardoor dat het aanzian da lands naar buiten in hooge mate is gestegen De grootste triomf van Crispi s politiek was echter de reis des Daitachen keizers naar Bome ean triomf tegenover Frankrgk dait met ijveiïuohtigen blik de Middellandsche Zee bespiedt alsook een triomf tegenover het pausdom dat Italie s recht op Bome dp onwederl bare wijze bezegeld zeg De betrekkelijk snel verloopan expeditie in Afri eindigde met den op eene rlui t geUjkenden terugtocht van Negus die eerst met ne gansche legermacht naar Saati getrokken waa doch het op het laatste oogenblik geraden vond den Italianen het genoemde fort en daarmede ook do overige bezittingen over te laten Dat er bg die kleine veldtocht geen bloed vloeide kan wellicht er toe bijdrager om te zijner tgd op handelsgebied een modm vkendi te vinden tusschen Italië en Messioié In ieder geval heeft de Afrikaansche politiek niet zoozeer de aandacht der Begeering vercisoht dat zij met het oog op de crises in Europa belemmerd werd in de concentratie barer krachten Ook in de buitenlandache staatkunde heeft de kamer het kabinet met groote meerderheid gesteund Evenwel deed zioh tegen het einde van het jaar eene sterker oppositie gelden waarvan de aanhangers deels aan de rechterzijde deels op de banken der uiterste linkerzijde te vinden zg n deze omstandigheid kan der regoering wel niet anders dan welkom zijn daar zg dient om de binnenlandscho toestanden klaarder te maken Ook de van het kabinet litgesloten gewezen ministers Nicotera en Baccarini begonnen beslister stelling te nemen en wel niet in den zin van voortdurenden steun ran het kabinet De romagnole Baccarini klaagt orer beweerde spilzuoht ran het ministerie Nicotera die meer