Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1889

Heden overleed plotseling onze innig geliefde Zoon en ons éénigst Eind ARIE UB GOEDEREN op den loeftyd van 12 jaar C H SI GOEDEREN C M M GOEDEREN Klott AmtUrdam 8 Janaari 1889 Nassaukade 75 Zaterdag iZ Jaaaarl 1889 m 3819 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg bet overlgden mgner geliefde Ëchtgenoote betuig ik mgn oprechten dank P STIKKER Vlaardingen 7 Jan 1889 Tegen 1 FEBRUARI biedt zich aan een WERKSTER voor alle dagen Brieven Fr onder No 1773 aan heit Bureaa dezer Conrant De inzeadlng van adrertentifin kan gescbleden tot éón nor des namiddags van den dag der nitgave A D VBRTENTIÊN ia alle BiMnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Een algemeen als goed erkend middel bifl BOÈSIen VBRKOUDHEID zjjn de oplossende en verzachtende = Salmiak Pastilles = van ERAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeilt Verkriigbaar bg Apothekers en Drogisten in tfacons 20 Cent du een jur lang in a ODdering heeft getreurd legt het ministerie rondweg in t gezicht dat het door de benoeming ren den radicaal Fortis tot secretaris generaal de renrarring en den chaos in de kamen heeft te rooisohijn geroepen enz De positie ran het ministerie Criapi Iqdt niet den minaten last ran dergelqke aanrallen Het zal door de meerderheid van het parlement zoo lang gedragen worden tot men iemand zal vinden die den tegenwoordigen premier kan rerrangen En daar dit niet zoo gemakkelijk of liever volgens de algemeeue erkentenis op dit oogenblik onmogelqk is zal Crispi zelf wel alle combinatièn welke de toekomst in haar schoot verbergt zegevierend overleven Niet alleen Italië hoeft alle reden zich daarover te verheugen maar ook Europa welks eigenbelaeg medebrengt aan Italië in het nienwe jaar en voorts in de toekomst alles goeds toe te wenschon PETROLEUM OTEERli GEN van de Makelaars Cantziiiar SchalkwUk te Rotterdam Markt flauw Loco Tankfnst 9 40 9 3B Januarilevering ƒ 9 30 Kebruari id 9 Maart id ƒ 8 60 April id ƒ 8 20 Mei id ƒ 8 10 September October November December id ƒ 8 40 MARKTBERICHTEN Ooada lO Jan 1889 Tengevolge de grootendeols gestremde vaart was de graanvoer tan geen beteekenis Alleen in disponibel goed giug een en ander om tot onderstaande prijzen Tarwe jarige Zeeuwsche 9 10 4 9 60 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 7 2Ï b 7 60 Mindere nieuwe Zeeuw ƒ 6 80 a ƒ 7 ro Kanada Tarwe ƒ 5 75 a ƒ 6 Rogge Buitenlandscheper 70 KG ƒ 4 B0 a 4 7B Gerst Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 3 25 a f 4 60 Hennepzaad Iijandsch ƒ 8 25 a 8 50 En vten Kookerwten ƒ 9 50 a ƒ 10 Boenen Bruine boonen 13 50 a 16 Kanariezaad ƒ 9 a 9 50 Maïs per 100 kilo Bente Amerikaansctie 6 26 a ƒ 6 50 De veemarkt met weinig aanvoer de handel v n geen betefkonis vette varkens goedo aanvoer handel vlug 20 i 23 et per half kilo varkens voor Londen groote aanvoer handel teaag 18 a 18 et par half kilo magere biggen tam lyke aanvoer handel gewoon ƒ 0 85 a ƒ 1 15 per week vetto schapen taqelyke aanyoer handel gewoon 14 t f ii nuchtere kalveren tamelijke aanvoer han del vlug ƒ 5 a 10 Aangevoerd 24 partyen Kaas handel vlug eerste quaüteit 23 a ƒ 25 tweede qualiteit 19 8 22 Noord HoUandsche 24 Boter goede aanvoer handel ving goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Veiboter ƒ l IO ïf 1 25 BEIIRSBEBICHT AMSTERDAM 10 Januari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Bassen algemeen willig Portugal aangeboden Zweedsch Noorweegschen flauw uurgerlijke Stand GEBOREN 9 Jaa Teinis oidera M Z l en O de Soo Jacob endera J Goadkamp en J Herwegen OVEBLKDEN lm K Omme 7 H de Baaaehcrf 8 Gouderak OTBRIEDEN A Bijkeiunr 7 b A Berger 51 j H den Tooaa wed A Twigt M j ONDEBTROGHDi W da Brnii en O Kok Beenwijk OVERt BDEN J B HaogelMom l j 8 n C de Hoog S m Stolwijk OVERLEDEN G van Dim 6 j ADVERTENTIfiN Orerleden te Maaruen onze Schoonzuster Merronw C G A WERNINE geboren WïRMIXlf Wed A M C WEBNINK TAN BaTESTEIN W C WERNINK Cmtia 8 annari 1889 MAATSCHAPPIJ tot Nut van t Algemeen Departement Gouda Openlare VoordracM op MAANDAG U JANUARI a s des avonds te half acht uur in het gebouw der Sociëteit cdi Réu ii Bp de Oosthaven Spreker Prof Me B H PEKELHARING Ondbswkiif Arbelderavereeniqingen Namens bet Bestuur De D TERPSTRA Vooriitler De L A KESPER Secretaru Toegang voor het publiek 10 Cents Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar op Maandag 14 Januari 1889 s vóórm 11 uur in het Koffiehuis hkt SchaakB0BD aan den Kleiweg van PERCEEL EEN Eene flinke Behuizing voorzien van WATERLEIDING met EKPen TUIN wflk I No 111 aan den Langen Groenendaal ie Gouda zeer geschikt voor eene affaire kad Sectie B No 941 groot 1 A 27 cA PERCEEL TWEE Een Woonliuis en Erf wgk Q No 103 aan den Winterdgk t douia kad Sectie A No 2009 groot 1 A 35 c A Breeder bg biljetten Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieniren jaargang van het ilL4 g van het verhandplde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Eaad inkomeo als de discussiën in de vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON Ê De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert 10 laren doop Professoren practiseerende Oeneesheeren en door het Publiek toegepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GeneeS en Huismiddel Beproefd door fro Br n VlreUo v Bortijn V Gietl Munchen Rcclam LoCpjlg + V NUiSbaUm Münehan Hei tZ Amatordam V Korczynskl Kr k u Brandt Klautenburg bjj Storingen in de kwalen der lever last van gang voortdurende verToortkoraende ongestelddulxeltgheid benauwdheid Prof Dr V Frerlchs b jb m V Scanzoni WOrzInirg C Wltt Kop nh B i Zdekauer et p tar i urg Soederstadt loian LambI v r h u Forster Birmingham Onderbuiks organen aambeljen tragen stoelstopplng en den daaruit heden zeoals hoofdpijn kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Kichard Brandt worden om hare zachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en zijn te verkiezen boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Mengsels enz 90 Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen wordt men er nog in hot bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel zijn gebracht die op bedriegelijke wijze er bijna evenzoo uitzien en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop rich overtmgen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in een rood veld en de handteekening Bchd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt die bil de Apothekers verkrllgbaap zijn alleen in doozen i TO Cents geen kleinere doosjes verkocht worden ttr Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN ZooN De nitgare dezer Conrant geschiedt dagelgkB met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 firsaco per post 1 70 Aizonderlgke Nomuen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1889 Z tf beeft benoemd tot burgemeester van Nieawerkerk a d Usel J B van Voorthuijten secretaris dier gemeente Gedurende 1888 werden b het Kantongerecht alhier behandeld 591 strs aken Onder de aangeklaagden waren 671 mannen 36 jongens en 14 vrouwen Ds H C H Eevjer hulpprediker te Hekendorp vroeger predikant te Diepenveen en Boxmeer mocht op Zondag 6 Janaari onder yele bewijzen van belangstelling z jne 50 jarige Evangelie bediening herdenken Naar het Faderlaitd vomeemt zal de opera Briaüt muziek van Van WUv eo tekst van TUm tblla Nne nog in dit s en ten geboore gebracht worden Woensdag is te Oudewater in eene vergadering ran het Departement der Maatschappij tot nnt van t Algemeen als spreker opgetreden de heer A L W Seyffardt lid der Tweede Kamer die tot onderwerp had de verdediging van Nederland Een vrij talrgk publiek volgdo met aandseht den spreker en gaf door luide bijvalsbetuigingen bljjk van ingenomenheid met het gesprokene De voorzitter der afdoeling bedankte den spreker voor zijne belangrijke verhandeling Bg de Woensdag te Schoonhoven gehouden sohoonhardrijderij hebben do mededingen uit Scboonhoren zich weer dapper gekweten Er waren 20 deelnemers waarvan 11 uit Schoonhoven 2 uit Rotterdam FEVILLETOX BUTUDS GEBED I Dooa QEOHQE B 1 In het groote wand dat zich tussohen Revers en Autun uitstrekt en waardoor de straatweg naar Lyon loopt stond voor jaren een verlaten kleine herberg genaamd Het Zmarle Zwyn De meeste reizigers gingen zonder er acht op te slaan voorbg Zg zag er ook niet zeer aanlokkelgk uit en stond in den omtrek in een zeer slecht blaadje Op een regenachtigeu lente avond van hét jaar 1722 zat in de bedompte kleine gelagkamer die slechts door een walmende vetkaars vcYlicht werd een man in een druk gosprek gewikkeld mot den waard Deze enige gaat had het voorkomen van een marskramer maar was het inderdaad niet Door oen passende kleeding en oen grgze pruik had hg zich oen bejaard voorkomen gegeven Laat den moed niet zakken vriend fluisterdede waard Er kan weer voor u voor mg en voorons allen een prettige t jd komen zooala vroegertoen de generaal nog in leven was Herinner mij niet aan hem mompelde degast heeft hij ons niet in het verderf gestort Gij 2 uit Groot Ammers 1 uil Amsterdam 1 uit Arnhem 1 uit Ouderkerk I uit Maarsen en 1 uit Utrecht De prijs eene gouden medaille met diploma werd behaald door R van Geelen Jz te Schoenhoven de 1ste premis eene verguld zilveren medaille door Th van der Stugs te Schoonhoven en de 2de premie eene zilveren medaille door D L Beinen te Schoonhoven Uit Woerden meldt mea De Commissie ter wering van het zoogenaamd nieuwjaarswonsohen alhier is a6k dit jaar handelend opgetreden In plaats van lev nsbehoeften uit te deelen aan hen die gewoonlgk in groot aantal zich dairtoe aanmolddcn had zq besloten de uitdeeling thans in geld te doen plaats hebben len einde beter in de gelegenheid te zgn onderzoek te doen naar den werkelijken nood Zy mocht tot bedoeld einde eene som van p m 300 iniamelen De advocaat mr W van Bossem Bz zal in de zaak van den gep lait i ol JTantage als diens verdediger optreden De brandwaarborg niaatschappg van de heeren de Jong b Co te Amsterdam verblgdde de brandspuitgasten die onlangs medewerkten tot bluesching van den te Oudewater plaats gehad hebbenden brand met de toezending eeuer premie van honderd gulden In de vurige hoop dat de ongesteldheid van Z M ook ditmaal zal blijken van slechts voorbijgaanden aard te i jn houdt onze met roem bekende Nederlandsche dichter dr Ten Kate te Amsterdam zich bezig met de schepping van eene Cantate gewgd aan hot heugel jk feest dat op 12 Mei a s gansch Nederland zich voorneemt mot den meesten luister te noren De mnziek bq deze Cantate tal worden geschreven Bonhomet al woont gq ook nog zoo afgelegen dit geeft je nog geen zekerheid dat ge de ontdekking zult ontsnappen Het is best mogelgk dat de een of ander je aanklaagt en de pgnbank is een scherpe onderzoeker De waard rilde onwillekeurig en wierp een angstigen blik om rich heen maar niomand was in de nabgheid en geen enkel geluid werd vernomen slechts de horige wind sloeg de regen kletterend tegen do ruiten Het is reeds zoo lang geleden dat er voormg geen gevaar meer te duchten is Den 28 November van het vorige jaar werd Cartouche onze groote generaal geradbraakt Hoevelen van zgn bende ondergingen hetzelfde lotP Ongeveer honderdrgftig dat zgn ze bgnaallen Die ellendeling Om zgn doodstraf te verkorten heeft de snoodaard ons allen verraden omdat wg hem niet bevrijd hebben iets wat onsonmogelgk wns Hg verried onze vergaderplaats ons herkenningsteeken kortom alles slechts weinigen zgn door de vlucht ontsnapt zoo ook ik En waar wilt gg nu heen Jeac Pelissier Sst noem rag niet onnoodig bg den naam waaronder ik veroordeeld bon Ik wil naar hetzuiden naar de grenzen van Italië I Hebt gg dau reisgeld Weinig Helaas ik kan je ook uiot helpen j het eenige ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regel ii 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TB LBTTBBS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t vrelk des Maandags verschgnt door den heer Martinus Bonman directeur d Utrechtsche Hannenzang vereeniging van wiens hand reeds vele werken zijn verschenen die zich door huttuen rijkdom aan melodieën onderscheiden De Cantate zal worden bewerkt voor soli en koren met orkestbegeleiding en wel zoodanig dat de uitvoering ook binnen het bereik ligt van onze kleinere zangrereenigingen De Cantate zal spoedig in den handel gebracht en algemoeu verkrijgbaar gesteld worden J Gisteren werd voor de rechtbank te Haarlem een aanvang gemaakt met de behandeling van de strafzaak tegen F W Hoogerbeets oud 29 jaar stukadoor te Haarlem beschuldigd van poging tot moord op Rika Megland eo poging tot doodslag op A C Balabrega subsidiair ook mishandeling met beletsel om te werken gedurende 8 dagen Op beiden heeft hij in den avond van 6 Sept jl uit een revolver eenige schoten gelost op den hoek van den Dreef en de Hazepalerslaau waardoor beiden zgn verfTond gna kt Het Bthj dü mA heer B verkeerde had hij reeds sedert langen t d met zyne aanzoeken lastig gevallen en daar zij niets van hem wilde weten in brieven gedreigd met hen te zullen afrekenen Er werden van de 23 tot gistermiddag 4 ttur nog slechts 10 getuigen gehoord Mr W A Paap van Amsterdam heeft de verdediging van H op zich genomen Bij het instr bataljon te Kampen zqn eergisteren 38 volontairs in dienst gesteld 16 adspirsnten werden afgekeurd Een hevige sneeuwstorm gevolgd door stortvloeden van regen heeft in het zuiden van Frankryk vooral in Aude en Oost Pjrreneeën eene groote uitgestrektheid onder water gezet Te Narbonne woedde een hagelstorm vergezeld van donder en bliksem wat ik heb moet ik overmorgen gebruiken om de belasting te betalen De duivel hale alle pachters en belastingbesturen I Maar je hebt een schranderen kop rgk sanlisten en streken deze gunstige getuigenis heeftCartouche zelf van je gegeven Kun je niet zelfeen bende oprichten Waar vind ik koene mSnnen als die welkenu in handen van de justitie zgn gevallen en diethans in den kerker smachten totdat men hen naarhet schavot of naar de galeien zendt Gij moet om groot te worden klein beginnen Jean Hei wat is dat f Voor de herberg hoorde men spreken men schreeuwde en liep door elkaar Caspar Caspar kom spoedig riep de vrouw van den waard met scherpe stem Souden het de gendarmen zgu f fluisterde Jean terwgl hij onder zgn jas naar zgn pistool greep Dat geloof ik niet liet de waard er geruststellend op volgen als zij ergens de lucht vanhebben komen zij niet met zulk eou geweld Het is het roUen van een rgtuig waarschijnlijk zgn het reizigers Hg ging de deur uit en zijn gast zocht het donkerste hoekje van de gslagkamer op Na een poosje trad in gezelschap van den waard een bejaaril rgk gekleed heer binr en aan zijn arm ging eene jonge dame van bniiengewone schoonheid