Goudsche Courant, maandag 14 januari 1889

N 38ia Maandag 14 Jaanarl 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Oe insending ra n adverteatidn kan KeBChleden tot öön nor des nanüddaiüi Tam dan dag der nitgave Bg de ondergeteekenden staat de i teekeniug open op den nieuwen jaargang van het liï 4 € van het rf rT verhandelde in den Gemeenteraad van GOllDA worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als ergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON Gonda Snelpersdruk van A SRINKMAN Zoon opgaTen worden in een daartoe bestemd register op i dag en Tolgnummer iugeschreren Aan hen dia I da opgare gedaan hebben wordt een bew s daarvan afgeg Ten Art 17 Het staat d publieke Trouwen die in bordeelen wonen altqd vrü die huizen te ver laten Zq geren daarran kennis aan het Bureau van politie Art 18 Indien eene publieke rrouw van de Iqat rerlangt geschrapt te worden doet sij daartoe ver klaring aan den Commissaris van poÜtie onder afgifte van het boekje Ingeral van trouwen of sterren wordt zq ambtshalve geschrapt De doorhaling geschiedt zoodanig dat alle spoorvan haren naam verdwijnt Art 19 Het is aan de houders of houdsters van bordeelpn en aan de publieke vrouwen verboden de voorbijgangers aan te houden of door woorden of gebaren te lokken of eenigo ergernis te geven Art 20 De geneeskundige met de gezondheidsdienst over de publieke vrouwen belast de Commissaris van Politie en met machtigiag van dezen de beambten van politie en de rijksveldivaohters zijn bevoegd overeenkomstig art 1 der wet van den 8 Augustus 1853 Staatoblad No 83 ten allentijde de huizon van ontucht en de woningen en ver bleven der publieke vrouwen binnen te treden ook ondanks ds bewoners ten einde de nakoming te verzekeren van de artikelen 2 het 3 lid S 4 5 6 7 8 12 14 15 en 17 De Commissaris van Politie is bevoegd do woningen der ingezetenen ten allen tijde binnon te treden ondanks de bewoners ten einde de nakoming te verzekeren van het eerste lid van art 2 Dit mag echter door dien ambtenaar niet geschieden zonder specialon schriftolijken last van den Burgemeester vermeldende de redenen die tot zoodanig onderzoek aanleiding hebben gegeven Die ambtenaar gedraagt zich daarbg stiptelijk naar de bepalingen van art 3 der wet van 31 Augustus 1853 Staatsblad No 83 Art 21 De overtreding van eenig in de voren staande artikelen van deze Verordening vervat voor schrift wordt met eene boete van ten hoogste ƒ 26 of hechtenis van ten hoogste drie dagen gestraft Art 22 Bij het in werking treden dezer Verordening is die regelende het Politietoezicht op de huizen van ontucht en de publieke vrouwen van den 23n Juni 1876 ingetrokken Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van 24 81 December 1888 in afsohrift medegedeeld j En is biervan afkondiging geschied waar het behoort den 9 Januari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWEfi KKNNISQEVINQ INKICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 SlaaMlad no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan den Heer Alexander von Lom te Gouda en zijne rechtverkrijgenden om ter uitbreiding zijner bierbrouwerij een stoomwerktuig te plaatsen in het perceel gelegen aan de Uolenwerf geteekend B no 26 kadaster sectie C no 245 en 246 Gouda den 11 Jannari 1888 Burgemeester en Wethouders voerooemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwijk te Rotterdam Markt flauw Loco TBnkfuat 9 S5 Januarileve riag ƒ 9 16 Februari id 8 75 Maart id 8 60 April id 8 20 Mei id ƒ 8 06 September October November December id ƒ 8 40 BËURSBEIilCIlT AMSTERDAM 11 Januari Per Telegraaf Binnenlandsche vaat Ned bank 2 hooger Cortif Duitsche rijksbank 10 lager Russen zeer TBSt Ook sporen Zw Noorw 1 lager BurKerlljke Stand GEBOREN 10 in J caden C on Vliet n C tÊ ig Jokwu Oomelia oadert J C Verkeik eu A Ssttsru Batbcrt ouden D vu lana sa C vsi Kltn OVERLEDEN t 8 Ju 1 vid Egek 1 j 4 M UoageDkxw ksiivr in k BMdijk 42 j C I Warr ilorir kuUir itn I S C l 68 j 10 8 Bakker mi A Zorg g j O Zoüdtm wed O BIib lOj A VorUatow 4 m ADVERTENTIÊN Tot onze innige droef keid overleed heden na eene korte ongesteldheid onz geliefde Echtgenoote Moeder en Behuwdmoeder MejafFronw KEETJE CATS Waebndoe in den onderdom ran ruim S3 jaren I S CATS 8 CATS Sakdbbs M L CATS Gouda 10 Januari 1889 Tot diepe droefheid van mg mgne kinderen en behuwdkinderen overleed heden onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader JACOBÜS PETEÜS va CATZ in den ouderdom van 58 jaren Mede uit naam mgner Kinderenen Bebuwdkinderen Wed J P VAM CATZGouda 11 Januari 1889 Biezbnaak Verzoeke van routebeklag verechoond te blijven De ondergeteekende brengt ter kennisse dat te beginnen met 12 JANUARI a a in het vervolg op ZON en algemeen erkende Cbriiteiyke FEESTDAGEN 2 bestellingen van Brieven enz zullen plaats hebben t w de Ie te 8 sm en de 2j te 1 15 sav De Directeur v h Postkantoor G uda SIMONS 10 Januari 89 GEVRAAGD een R C Dagmeisje Adres Bureau van dit blad P VAN DEN TOOHJN deelt bg deze mede dat op No 141 een Pop is gevallen 180 een Hobbelstoel met 2 Paarden 265 een Kruidenierswinkel 381 een Gemenbileerde Kamer 121 een Mannisctuurwinkel THOMSON S VAHILLEPUDDING is een heerlijk Dessert Verkrggbaar 2k 10 cents per pakje bg H W M STEVENS D M NETER A DERCKSEN J MANSCHOT en verder bg de voornaamste winkeliers In dit Versli de discussiën in de Voor Engros en Biport J P NORD Singel 287 Ametetdam Openbare Verkoopio yn MM DAQOXLDMBBWOJSIJHG en 2 Heotaren 53 Aren 22 Coitiaren MOOIen BOUWLJLlfD staande en liggende in het Begersche te STOLWUK op MAANDAG 4 FEBRUARI 1889 de tno os te elf uren in het Koffiehuis van D HOOQEN DOORN aan de Stolwgkersluis te Gouderak Nadere inliohtingen geeit Notaris G C FOR TDUN DROOGLEEVER te Gouda mmmmmm Te Rotterdam kan PLAATSING vinden een alleszins BEKWAME BEDDENMAKEBSKNECHT tege i flink loon en vaste betrekking Adres met franco brieven onder letters P S A aan het Algemeen Advertentie Bareau van NUGH vas DITMAR Rotterdam Door een ongehuwd Pred wordt primo Februari voor de Pastorie te PoUiroek gevraagd een zeer nette DIËI STB0D als M E I D A L L E Ë N van goede getnigen voorzien Adres HEERENSTRAAT No 20 Hüvwnm Er biedt zich aan met FEBRUARI of later een net btsoenlgk BÏÏITENMEISJE van de P G oud 20 jaar voor gezelschap of adsistentie in het huishouden of voor KINDERJÜFVROÜW Adres onder No 1774 aan het Bureau van dit blad LANGE FBANKENÖTRAAT 42 ROTTERDAIH Koper en MeMgieterij en Draaierij VOCE Stoom en andere Werktuigen Mevrouw LEOPOLD FLÜWEELEN SINGEL vraagt met MEI a A D VfiRTENTIÊN in alle Binnen en Buttenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door bat Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave decar Courant geachiedt dègelgki aet nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie oiaa deii ii 1 25 fnnc per pott 1 70 4 iderlük Nommen YUV CENTEN BINNENLAND GOODA lï immH 188 Uit VHage meldt men ona van hedenmiddag Be toestand des Koninga U sedert gisterenavond verergerd Nacht onrustig Dr van Vlaanderen bracht den naeht door op het paleis Dr Vinkhny zen is telegrafisch ontboden en vertrokken Met den bouw van de Volksgaarkeuken der Hoffman s stichting is men in den laatstw tqd goed gevorderd Hoewel het vrije gezicht er op door den nog aanwezigen steiger eenigszins belemmerd wordt kan men toch reeds zien uit hetgeen zich nu al aan het oog vertoont dat het een sierlijk gebouw zal worden dat niet weinig tot ii verfraaiing van dat gedeelte der Keizerstraat zal bgdragen Hen is reeds aan de aftimmering van binnen bezig en is de hoop binnen een paar maanden het geheel voltooid te hebben alleszins gewettigd Naar wij vemeraen moet het plan bestaan het gebouw voor het nieuw op te richten Gymnasium te vestigen ter plaatse waar thans de aan de atad toebehoorendé Gasthuiskerk op de Oosthaven is gelegen Indien de ruimte het toelaat waarsan niet getwijfeld wordt kan ook de Stads Librye benevous het oud Archief thans op de zolders van het stadhuis geborgen aldaar worden omgebracht waartoe alsdan hot achtergededte geheel brandvrij zon worden opgetrokken Door eenige ingezetenen is aan de Directie der Ned Kqnspoorwegmaatschapij het verzoek gericht aan het Station alhier perron kaarten tegen een joarlijksehea abonnementapi s Van ƒ 1 verkrggbaar te stellen FEViLCKTOK BUTUDS aEBEDl oooa GKOEOE B 2 Bonhomet veriiet de gelagkamer felissier dronk h t eene glas na het andere leeg en geraakte daardoor in eone soezerige stemming terwijl allerlei plannen voor de toekomst in zijn gemoed opwelden Jean ontwaakte weder en mompelde Het zou een mooie slag zijn als het gelukte Een slag die zelfs Louis Dominique Cartouche de grootste meester van ons vrije handwerk nietzon verbeteren Het eerst moet ik het geld machtigworden van den oudnn kolonel dan als een rijkjongman verschijoan en de schoone jong damehuwen ik geloof dat dit een pra4k plan is Bn opnieuw verzonk h j in gepeins Na een half uur kwam de waard terug Wat doen de vreemdelingenf vreeg Jean toen de waard binnen trad De kleine heer houdt da wacht bij sijn geld en de jonge dame slaapt in mijn ledikant Ia het rijtuig al wéér gemaakt Z jn kneofat is nog niet geheel klaar doch Het ia natuurlijk niet de bedoeling zooals een snng r weekblfedredscteur hier ter stede bij de lezing van een vraag in no 3806 vso ante Contant dacht om de tegenwoordige psrroD kaarten te doen vervangen dpor kaarten rsarvoor betaald moet worden maar om naast eerstgenoemden ook abonne mentskaarten verkrqgbaar te stellen Zij die dikw ls Csmilieleden aan den treia brengen zonden dat zeer gaarne zieo Pe Usolab tot Ondersteening van minvermogenden alhier beeft voor het aan 120 kinderen van 10 tot 13 jaroD uit de meest behoeftig gezinnen alhier te bereiden feest het navolgea e programma vastgesteld DiNSDAS IS Jmvkn e k Des vooormiddags ten 9 i ra Aantreden in het Hotel de 2alffl op de Markt Ten 9 ure Optocht der kinderen onder begeleiding van het Mosiekoorps der dd Schutterij onder diri tie van den LuiteuaotKepelmeester d heer J G Arentz daii ie welwQlend aangeboden De kinderen gaas van 17de Zalm langs Markt Hoogstraat Turfmarkt Gouwe Haven Dubbele Buurt Waaistraat Markt Hoogstraat Kleiweg Bleekerssingel naar de Sociëteit Ons Genoegen Bg aankomst aldaar Onthaal op ohocoUde met krentenbrood Daarna verschillende Volksspelen om prgzen en premien bestaande in wollen katoenen en molton dekens kousen petten en verdere nuttige kleeding tukkea Des namiddags ten 3 ure preoies Warme Haaltqd Na afloop daarvan Uitféiking der prijzen en van brood kaas en spek benevens eene vernuaing die op den feestdag zal worden bekend gemaakt Hoogst aangenaam zal het der Vereeniging zijn indien van de gelegenheid om van dit feest getuigen het werk gaat hem flink af t is een handige kerel Heeft hjj wapeaa Een kleine karabgn Het schqnt niet zoo hard meer te regenen als daar straks Komt de maan van nacht op Ja om elf uur hoe laat gaat ge op weg Jean Een uur voor dat de vreemdelingen vertrekken Ik ga eerst nog wat slapen Als het tijd is zal ik j roepen Dank je Bonhomet het lal je schade nietz n in ieder geval kom ik terug Luister De schurkachtige waard zag ob zich heen en z$ide toen op fluisterenden toon Ongeveer driekwart mgl van hier waar de tweesmalle wegen op den atraatweg uitloopen en rechtsvan de helling van het woud daar is mgus inziensde geschiktste plaats Pelisaier knikte toestemmend Daarna rekte hg zich uit en legde zich op de met leer bekleede bank te slapen Om twee uur werd hjj door den waard gewekt Hjj bezag zijn pistolen en zijn kngwerpig mes verborg deze wapens zorgvuldig onder zgn mantel dronk eto elas brandowgn hing een zak over den ohouder en i j iBl de herbeitu nBet Zwarte Zwyn i Haastig liep h de bo eg ten einde De stralen der opkomend maan Manden zich een weg door de hoornen De Agen hJkd opgehouden maar ADVERTKNTIEN vordan gapiaatrt van 1 5 regels 50 denten ied ie regel meer 10 Centen GROOTE LETTBSS worden berekend naar plaatstnimte Bovendien wordeD alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt te Eijn dqor vele belangstellenden wordt gebruik gemaaki In de Ifoandogavogd gehoaden vergadering van de J êclui tot imierHeimmt van mkKen oge den ia tot oo unisearis gekozen de heer J van Knmpen Jr Ziehier eene beschrqving viin de zuilen loools men er hier ter stede een wil vestigen Het zijn sierl ke hodge en smalle rierkante katten zooals men op de hoeken der voornaamste straiea en plcicien in de groote steden aantreft Uit de verte gezien doen ze aan de onderwetsche Friesche klokken denken ze zgn daarom toch volstrekt niet lomp van vorm en de donkerbruine ietwat mahoniehoutachtige kleur van het houtwerk misstaat ia het geheel niet Deze k sten worden geplaatst door het Hamlmrger Uhr Acttmgadhdiaft 1it zijn anderhalve manahoogte van lengte en ongeveer een armslengte breed en diep In het front naar de straat of naar die zijde gekeerd waar het meeste verkeer plaats heeft is bovenin eene wijzerplaat aangebracht waarvan de duidelijk zichtbare wijzen en offers ieder tqdsrerloop van den dag en zelfs van den nacht want de wijzerplaat wordt des avonds inwendig verlicht aangeven Onder het uurwerk is op de hoogte van het gezicht een rierk nt door glas bedekt vak aangebracht Een kleurig blad een groot stoomschip voorstellende trotsch de zee ploegende vestigt de aandacht op de stoomvaartverbinding tusschen Hamburg en New York Hap weg is het Eenandere advertentie ik geloof waarlqk dat het Van üouten s cacaa was hing daar op de plaats der vorige ledere minuut wentelt de rol en ontplooit zich eene andere annonce voor het oog der kqklustige wandelaars Die rol is de oplossing van de dubbeltjesquaes tie Wie zal dat betalen zegt een oud volksliedje maar hier is het antwoord niet Gerritje maar de wegen waren doorweekt en modderig Na een goed uur kwam hij op het door den waard aangeduide punt en na den omtrek met een kennersblik opgenomen te hebben besloot hij achter de dicht begroeide helling zich in hinderlaag te leggen Plotseling donderde hem eene stem tegen Halt of ik schiet Geef je geld goedsohiksl Een geweerloop werd op zgn borst gericht de houder er van was niet zichtbaar daar zijn gezicht verborgen was achter een zwart masker Jean l eliseier barstte in een schaterlach uit en nam den zak van zijn rug als ware het een geldbuidel Bravo I riep hij steeds lachende maar bestevriend gg vergist u in den persoon Ik behoorzelf tot de bende Hg nam een zwart masker Ditzgn ftk en toonde het hem Duivels hoe is het mogelgk riep de aanvaller Vergis ik mg niet dan zgt gg Paul Thuriotin levenden lijve Ik ben het levensgrootjC hg nam het maskeraf waarachter een ruw gezicht verborgen was Nu erkent gij dan je besten vriend niet meer Die stem waarachtig je ben Jean Pe lissier of de duivel Ik heb slechts de eer de eerstgenoemdepersoon te zijn riep Pelissier lachend terwijl hü zijn pruik afnam waardoor een bruine knilkop te voorsohgn kwam smmuWWf I iiiiwpiT g