Goudsche Courant, maandag 14 januari 1889

I V tSMMB di adTertawen betales de plaatiing ran dace adrerteatie zailen Op de Tiar hoeken rindt men een tiermomtkr larometer en t jdtucmwiittr tarvql op de rlaklw Egden nog plaata ia toot aenige advartentiaa dia op de rol geen plaata Tinden Bq de Maandag door hat oollege ran regentengehouden kanbeatading van TenchilleBda artikelen Toor het rljkaoproedingageaticht De Kruisberg te Seutiohem komt o a ala minsta inachrgver in aanmerking roor gehekeld rlas de heer KortenoeTerte Gouda 400 alag ad ƒ 1 09 600 slag ƒ 1 30 1000 slag ƒ l BO en Friesch yhal 1 10 alles pet kilo Uit Nieuwerkerk a d IJsel schrijft men Zondagmorgen werd on predikant ds J C Be Mol Moncourt in zqn ambt bevestigd door Ss Hoek Tan Zevenhuizen s Middags te twee aren trad de nieuwe leeraar op om zgne intreêrede te honden dooh midden in zgne preek werd hjj ongesteld en moest den kansel verlaten waarna de óonsulent Ds van Amerom van Gouda den preekstoel beklom en de gemeente op schoone en recht harteIqke wgze toesprak BaitenlaDdsch Overzicht Van geheel anderen aard dan de politieke voorvallen welke de publieke opinie de laatste dagen bezig hielden de verkiezing te Parijs het proces Geffoken de zaak Morier is een gebeurtenis in het Ooaten van Buropa Het Turksohe gouvernement heeft beslag gelegd op de HaidarPacha lsmidt spoorweglijn Baar bg deze energieke daad der Porte allerlei internationale belangen en redenen van internationale gverzttoht betrokken zijn verdient de geschiedenis dezer zaak gelgk zq in het kort door een vertrouwb kr buitenlandsoh blad medegedeeld wordt de aandacht Eea Buitsch syndicaat de I mt ehe Bank te Konstantinopel door den heer KauUa vertegenwoordigd heeft met de Porte verschillende contracten gesloten vooral betrekkelijk de concessie van groote openbare werken in Klein Azië o a bad de Bank zich verbonden tot de betaling van een som van 6 millioen 0S mits toewqzing van de HaidarPacha Ismidt lyn Beze lyn werd later door de Porte aan een nitsloitend Engelsche maatschappij verpacht Zij moest den 13 Uec 1 1 aan de Duitsche kapitalisten opgeleverd worden die naar men te Fera verzekert het goede vertrouwen der Turksche autoriteiten bedrogen en niet alleen de belangen maar ook de rechten der pachters van deze spoorweglyn hadden benadeeld Op den bepaalden dag vond de oplevering nie plaats en de Deutache Wandschorste tot nader datum de betaling der 6 millioen Be Porte gaf den pachters te kennen dat in de eerste dage n van Januari de oplevering moest geschieden bg gebreke van dien zou zoowel op de lijn als op het rollend materieel beslag worden gelegd Op deze kennisgeving antwoordde pachter Seefelder met eeq eenvoudig protest Be Engelsche gezant nr William White stelde alles in het werk om de Porte tot andere gedachten te brengen Ooede raadslieden spraken van een acheidsgerecht Het scheen of de Porte to dit middel gezind was zg toonde zich zelfs bereid om Bonders riep Thuriot rik dacht dat gijin handen waart gevkllen van de Parijsche justitie t£n ik dacht dat het ongeluk jou getroffenhad Wie had ooit vermoed dat wg hier elkanderzouden aantreffen Heb je geldP Wat een vraag Ik bezit geen rooie duit Ik lig hier op de loer om geld machtig te worden Og kwaamt juist van pas Ik hield je voor eeneenvoudig veehandelaar gJe hebt een uitstekende plaata opgezoeht juist die welke ik bestemd had om sr mgn zakente doen Hol Ho Half mgn dan pOm bijzondere redenen kan ik je slechtseen derde gedeelte geven Is het eea belangrijke zaak Het geldt hier een honderd vijftig duizendlivrea en waaischgnlijk nog meer Bnivels dan ben ik van de partij 1 Goed En Jean Pelissier vertelde nu aanzgn toehoorders die met begeerige blikken luisterde de ontmoeting met hen kolonel Bagobert Jovin uit Lyon in de herberg hBH Zwarte Zvis Thuriot s oogen schoten vuur en vol verlangen naar het oogenbl k der ontmoeting vroeg hg Bus het rijtuig dat die schatten vervoert moethier voorbij JrI Ik loa de ontmoeting alleen gewaagdhebben maar na ik een moediger bondgenoot heb deste beter de Hngelsohs maataduppgrjlke jkeadiadateri ing te geven Plotseling echter komt het bericht dat zg haar bedreiging ten uitvoer heeft gebracht tg he op de Ign beuag gelegd tagen wdké daad de ondemamer Seefdder lüdrukkeiyk heeft geprotesteerd Het sohgnt dus dat de Duitsche financiara met hun overwegingen gezegarlerd hebben over de meer verzoenende neigingen der Porte Te Konatautiaopd en ook elders heoht men aui dit incident vrg wat beteekenis Heeft men hier toch met een strgd tusschen Buitschland en Engeland te doon geen oorlog met doodende wapenen maar met groote kapitalen John Buil die sedert den Knmoorlog zoo bereidvaardig zgn geld ten dienste van lurl heeft gesteld tiet met bezorgdheid hoe het Duitsohe kapitaal hem te Konstantinopel verdrgft gelgk de Duitsche kolonist en handelaar hem in Afrika lastig in den weg begint te loopen Met gver zet generaal Bonlanger zijne verkiezingsveldtocht voort Hg liet een nieuw manifest aanplakken waarop alleen te lezen was Ontbinding grondwetsherziening constitueerende vergadering Bonlanger Toorts geven zijne aanhangers een dagelgks gedurende de verkiezingsperiode versfjh nend agitade blad uit waarvan 300 000 exemplaren gratis worden verspreid De voorstanders van generaal Bonlanger rekenen te Parijs op een groote meerderheid en wel volgens deze berekening Het departement der Seine telt 560 000 kiezers In 1885 kwamen 415 000 kiezers op en bg de herstemming verminderde dit getal tot 378 000 Men neeml daarom aan dat ook nu 373 000 kiezers ter stembus zullen gaan Indien men de conservatieve kiezers er afrekent en de Blanquisten die een afzonderlijken candidaat stellen blgven er voor de republikeinen hoogstens 150 000 stemmen over Behalve de 100 000 monarchisten en Bonapartuten heeft Bonlanger dus slechts 80 000 republikeinscfae stemmen noodig om de meerderheid te verkrggen en op dit aantal meent de generaal zeker te kunnen rekenen In den Pranschen Senaat werd Le Koyer met groote meerderheid ala president herkozen In de Kamer aanvaardde Meline het presidentschap met een fraaie toespraak over het wensohelgke van een politiek van eendracht en kalmeering met het oog op het groote feest Be meerderheid besloot de toespraak te laten aanplakken Be directie der Panama maatachappij heeft besloten in elk geval da werkzaamheden aan bet kanaal tot 15 I ebruari op denzelfden voet voort te zetten Men heeft d erhalve nog een maand tgd ten einde het geld bgeen te brengen voor de nieuwe maatschappg die het werk wil voltooien Bat de Vereenigde Staten van deze gelegenheid gebruik maken om nog eens dnidelgk te doen uitkomen dat zg vasthouden aan de Monroe leer heeft te Fargs natuurlijk geen aangenamen indruk gemaakt De bekende Uonroe leer dagteekent van het jaar 1823 Toen de Spaansche regeering het plan opvatte om de oude koloniën in Zuid Ameriks welke zich alle onafhankelgk hadden verklaard weer aan het Spaansch gezag te onderwerpen en dit streven steun vond bg de andere Europeesche staten waar toen de reacUe den boventoon voerde vereenigde het congres te Washington zich met het voorstel van den president Monroe en verklaarde dat het voortaan als een der grondstellingen der republiek zou worden beschouwd dat geen Euro Be aanslag kan niet mislukken kom hier achter het boschje Pelissier volgde den aangewezen weg Og zegt de sterke bediende is te vreezen en na eenig nadenken voegde hg er bg nu ikben een vrg goed jager en ik zal hem neerschieten Het overige is spoedig gedaan iiVó c alles de jonge dame mag geen leedgeschieden Waarom niet Dat ia mijn zaak Ei ei gg zijt waarschijnlgk verliefd op dakleine Misschien wel Met mgn aandeel in denbuit vsrsehgn ik Uter voor haar als een net jongmensch uit de groote wereld Gg weet ik kan mgbest zoo voordoen Ja dat weet ik Jij hebt vroeger meer zulkerollen gespeeld Welnu ik bezit de noodige stukken enpapieren die mij het recht geven den naam tedragen van ridder de Ronac Verduiveld Wat een prachtig plant Dusje wilt je te Lyon uitgeven voor den ridder deBonac sn dau de dochter huwen na eerst den oudenheer geplunderd te hebben Juist dat is mijn voornemen i Er is slechts één bezwaar maar overigens wensch ik je veel geluk Welk bezwaar peesohe mogendheid lioh met de aan bgenbedew m Amerika mocht bemoeien Amerika voor de Amerikanen bleef aedert diaa tijd het beginael van de staatkunde der Vereenigde Staten Dat de regeering der republiek dit beginsel steeds handhaafde bleek vooral in 1864 toen keizet Napoleon III van Mexico een keizerrijk onder den Oostenrijkschen aartshertog Maximiliaan opriohtte en in stand trachtte honden De dreigende houding welke de Vereenigde Staten toen op grond der Monrae 4eer tegenover het Mexikaansche keizerrijk aannadi was ds voornaamste reden waarom Napoleon den ongelukkigen Maximiliaan in den steek liet en zgn leger uit Mexico terugriep Ondanks de vriendschappelgke betrekkingen tusschen de beide republieken wÜlen dus de Amerikanïn ook nn niet gedoogen dat de Franiche regeenngzich officieel met het tot stand komen van hetkanaal zal bemoeien I III iiiiiiiiiiiii Ill I I III w Tmea sam Brieven uit de Hoofdstad Weilgtryden en eere titels Amsterdniuche beleefdheid Eene gcliool i eld kwegtie Eene leerzsnie historie voor TreemdelinKen Het is naar het schgnt met de ouderwetschheid voor goed gedaan ook in de natuur De echte winters waarvan ouderen van dagen nog veten te verhelen toen men kermis vierde op de Maas triptrappelde van koude en bevroren neuzen en handen haalde waar zgn ze wie herinnert ze zich Nauwelgks begint het water te stollen tot gs of jawel de dooi vangt weer aan En dat nu in den tijd waarin men hier ook wedstrijden wil gaan houden en van Oost en West mededingers oproept om te streven luar het meesterschap van de wereld I Geen kleinigheid ahi t U belieft èn voor de vereeniging welke dezen titel verleenen zal en voor hem wien die tebeurt moet vallen Wat moot het hart zwellen van trots als men zich meester gevoelt boven allen boven inlanders en UsUnders boven Canadeezen en Vuurlanders I En wat een zelfbewustzgn toont het niet van eene vereeniging om te durven verklaren deze door ons gesUgen ridder van het rijwiel of de schaats is meester over aUe mededingers ter wereld Wel moet zg zeker zgn dat men alom haar gezag erkend 1 Doch hoe als nu straks in Engeland of in Busland eene vereeniging ook eens dat meesterschap gaat verleenen Zal er dan geen botsing ontstaan tusscheo de wereldvermeesteraars over den voorrang van ieders recht of den omvang van elks gebied Bil laatste is evenwel onmogelgk de wereld is nu eenmaal de wereld 1 Inderdaad een moeilijk geval Gelukkig dan ook dat dit meesterschap over de wereld bg de wedstrgden der Kederl Sportclub van deze week niet is verleend geworden men heeft zich bepaald tot het uitreiken nh een gouden een zilveren en een bronzen medaille de eerste aan een Engelschmon de tweede aan een Rus van de derde twee aan landgenooten de heeren Junjens en Pander Is die uitslag een nederlaag voor onze natie of wel mogen wg in aanmerking nemend dat de laatsten zooveel minder gelegenheid tot traming hebben zij zich bg de matei uitnemend hielden en een uitstekenden record maakten Hm hml Nu kom er ro meê voor den dag Je draagt het Brandmerk der justitie waarmede men je eenige jaren geleden geteekend heeft voordat je de gevangenis te Toulon ontsnapt ban Jean Pelissier rilde over zgn geheele lichaam en mompelde t Is waar ik draag het brandmerk Zie je daar geen groote moeilgkheid in Och neen Wanneer men het later ontdekt zal men toch moeten zwijgen met het oog op deeer en goeden naam der familie Stil ik hoor het rollen van een wagen Je hebt gelijk opgepast nu de wapens gereed houden Eenige minuten later kwam er een vierspa a Drijdett Pelissier sprong te voorschga en riep op gebiedenden tdon Halt Be Buitscbe bediende die op den bok naast den koetsier zat haalde met een ruk zgn karabgn te voorschgn en ri den koetsier toe Pierre leg do zweep over de paarden enrjjd den schurk tegen den grond Op hetzelfde oogenblik vuurde de achter het boscbje versoholen roover en de trouwe knecht stortte in het hart getroffen ter aarde Thuriot kwam nu ook te voorschgn Beide bandieten hadden zich door maskers onkenbaar gemaakt WVrfi vervolgd lofcangen aanheffen ter oero van hen dis den roem van ons land handhaafden tegenover den vreemdeling Wat grootaeher en heerlijker inderdaad dan aan heel de wereld te kunnen toonen dat wij Nederlanders in snelheid van schaatsenrijdersknnst allerminst de Chineezen van Europa zgn dat een Huet der 20a Keaw besehrijrend da gesdiiadonis onzer beschaving in de 19a een afzonderlek hoofdstuk zal kunnen wgden aan amen roMn in het sohaatsenrgden Als ik het koeterwaalsoh der sport taal verstond ik beken nederig dat ik daarin te kort sèhiet Ik zou de eer onzer rgders hoog verheffen in een zwellend lied I Maar daar word ik er eilacy aan herinnerd dat er nog ieta anders voor de eer eener natie noodig is dan ik zeg niet liohaamsoefeniagen want die zgn de bron van veer en geestkracht maar wedstrgdjea in het snelst rijden I Baar is noem het eene kleinigheid de hoffelijkheid jegens vreemden en terwijl het bestuur der Sportclub alles deed om het den vreemdelingen hier aangenaam te maken beging het onopgevoede deel onzer burgerg en dat zgn niet altgd de mingegoeden de ergerlijke onbeleefdheid om dien vreemdeiiu n waar zg in ongewoon kostuum zich op straat vertoonden na te gapen en met eene hoop te volgen I Voor eene stad die na 1 Januari 1 1 er zich op beroemen kan dat z 400 000 inwoners telt werkelijk eene jammerkletmteedsdiheid I Maar daar is meer ndodig voor onzen roem t s kennis en kunde zooveel mdgelijk verspreid en sprekend uit onzen arbeid I Amsterdam t welk zgn eigen Hoogeschool bekostigt mag zeggen voor die kennisverspreiding menig offer te hebben veil gehad Ongelukkiger wgsa worden de uitgaven steeds grooter zonder dat de bronnen van inkomsten bg mindere volkswelvaart meer gouds doen vloeien in de schatkist der gemeente En men roept om bezuiniging ook op het kostbare onderwgs Men vangt aan zich af te vragen of dit bezit eener eigen Hoogeschool zooveel offers waard is en Is om bg voorbaat den storm tebezwwen en dia school vaster wortel in het leven onzer burgerg te doen schieten hebben de Hoogleeisren het plan ontworpen tot het geven eener reeks van avondcursussen over onderwerpen van algemeen belang Een denkbeeld ongetwgfeld nuttig en waarvan do uitvoering door veler deelneming verzekerd is da eerste lezing Tieeft 16 dezer plaats Slechts jammer dat men ook hier weder een toegangsprga stelde Al is die laag 10 per cursus al wordt de rengn ook besteed tot het vormen van een fonds ter oprichting Tan ëene gehootzaal voor de Universiteit het bigft te betreuren dat men dit hooger onderwgs althans niet kosteloos gemaakt heeft En inmiddels is men druk bezig aan het bespreken van de mo lgkheid om in het algemeen de tegemoetkoming der ouders in de kosten van het onderwgs hooger te stellen en vooral in verband met het draagvermogen dor ouders te brengen Men gewaagt daarbg van het beginsel eener evenredige schoolgeldheffing en brengt dit in verband met de inkomstenbelasting Bezer dagen nu is in onze Commissie van Toezicht op Jiet Lager Onderwgs het praeadvies ter sproke gebracht J welk door eene aqboommissie was gegeven in zake een voorstel van het raadslid Mr Willeumier om ook eenige scholen 3e klasse te maken van ƒ 40 terwgl deze nu op dit oogenblik alleen van 80 bestaan Er is in die suboommisaie over de hoofdvraag een zeer oanmerkelgk verschil van gevoelen gerezen Be meerderheid heeft zich verklaard voor het behoud van het tegenwoordige stelsel acholen van verschillend programma met daarmee in evenredigheid stggende schoolgelden nl kostelooze van ƒ 7 0 van 80 van ƒ 40 voorstel WUleumier en van 70 of 80 Daarbg wensohte zg dan echter bepaald te zien dat de ouders zouden worden verdeeld in 5 grxwpen in overeenstemming met de klassen der Inkomstenbelasting en bepaald dat i ers achool slaehts voor de kinderen van ouders uit een b n aalde klasse toegankelijk zoo zijn Met dien verstande natuurlijk dat de ouders hun kinderen wel op eene duurdere maar niet op een goodkoopere school zouden moge plaalaen dan voor non groep aangewezen is D minderheid daarentegen wüde een anderen weg inslaan Be ouders meenden zg moesten in keuze der school geheel vrijgeUten worden maar voor ledare klasse von scholen moest en minimumen maximumschoolgold worden vastgesteld Zoo voOT de 2e klasse van S tot ƒ 18 j 8e kl ƒ 0 tot 6B 4efcl 70 tot 120 terwgl de bgdrage van elk ouder zon worden bepaald naar den aanslag in de inkomstenbeUsting Hel groot verschil tusschen beide vooretellen laat zich aldus aangeven Be kosten van het onderwgs aan éenleeriing vsrstrekt vindt men door hot Jntal leerlingen eener sohoo te deelen op de som der onkostïnf van h daar Teistnkté oa rwiÉ Hf aldus reifare n middelde meent de meei rheia is np al het audnmnm würtoe het schoolgeld voor éen leerling mag worden opgedreven Boor het vaststellen van dit maximum verliest het door de gemeente verstrekte ondsrwqs reeds het eigenaardig karakter de gemeenschap toont zich dan hamzijds niet meer de deelhsb t in de opvoeding dar jeugd en het door haar verstrekte onderwgs krijgt het karakter van armenzorg Maar geheel onbillgk noemt de meordeiheid het eed oiider meer nog dan dit gemiddelde te la ii betalen om hem daardoor te doen bgpassen wat een minder bedeelde ouder te komt Bit bijpassen acht de meerderheid juist de taak van de gemeenschap Be minderheid echter ik heb het al doen uitkomen meent dat het volkomen logisch is den meergegoede voor den mindergegoede te doen betalen en dit te verkiezen boven verhooging van schoolgeld voor alleo De zaak is zooals men ziet eenigszins ingewikkeld vooral met het oog op de omstandigheid dat men bij eene evenredige schoolgeldheffiug in verband met de inkomstenbelasting de verzwaring der loatan vi or den meergegoede eigenigk verdubbelt Er ligt In deze kwestie dunkt mg een sprekend argume n bate van de eenvondigsto en meest afdoende regeling kostelooze school mot progressieve inkomstenbdastiug Be vergadering der schoolcommissie achtte ten slotte samenkoppeling eener evenredige schoolgeldheffing en inkomsienbelasting minder gewenscht en nam met 16 tegen 14 stemmen eene motie aan waarin zg het bulijk en mogelijk verkUarde het schoolgeld te heffen in verband met de versehiUsnde financieele draagkrachten der ouders De poging om dat ingewikkelde vraagstuk in een kort bestek sa m te persen heeft me zooveul inspanning gekost dat ik ten slotte even mijn pen moet vieren door het verhalen van een leeniaam geval strekkende ter woarschouwinge van eenen ieghelycken vreemdelinge ofte buitenmensch dewelke sich moge wagen Unceo der vaste van Amaterdam Het is er ééu uit de vele van boeren die in onze hoofdstad een prooi worden van het gevaarlijkste deel onzer bevolking In het hiatsta half jaar heeft onze rechtbank althans kennis te nemen gehad van verschillende beroovingen op bnitenlui gepleegd Er komen oatuurlgk veleA in onze stad om zelf rekeningen te vereffenen en gelden te innen en als ze eenmaal hier zijn nemen zg graag een kijkje Die nieuwsgierigheid is hun verderf Be sluwe vogels hebben zulk een rondmkaKleB vreemaeling al spoedig in de gaten en weten zich dan bg hem aan te sluiten en hem mee te tronen Zoo ging het nu op 10 October 11 een boertje uit Saseenheim Van het spoor op den Bam komend werd hg aldaar door een man aangesproken die aanbood hem wat rond te leiden Ons boertje liet het zich welgevallen en schonk den ander ter belooning een borrel Maar deze zoo schijnt het verloor hem niet uit het oog Althans na 80 geïnd en alleen wat rondgetuurd te hebben wordt ons boer in een herberg bij den Dam waar hg een slokje neemt door een hem onbekend man gewaarschuwd zich te hoeden voor tóetters AI hg wil lal de onbekende hem ergens brengen waar t even goedkoop maar veilig is En hij leidt hem een kwartier verder naar de dusgenoemde BinnenWieringerstraat bg den Haarlemmerdijk en gaat hem daar v 5ór een ingang in opent een deur van een kamer en noodt ons boerde binnen te komen Beza begint nu evenwel verraad te vermoeden en zegt Neen hier moet ik niet wezen Maar t helpt ham niets meer Hg wordt eenvoudig in zgn kraag gepakt en door een persoon die achter hem aankwam de kamer ingeduwd Bie persoon is zgn rondleider van dien ochtend en een der meeet beruchte personen van Amsterdam de rich noemende volksspreker PieterMeegens In die kamer zelf bevinden rich nog een man die later blgken zal een niet minder beniol n naam van Pieter Huig te dragen benevens ds vrouw waarmee de vrisndelgke geleider Schiele leeft en haar 17 jarigB zoon Nog voor onze man üjd heeft alles goed op te nemen wordt hg aangepakt op den grond geworpen en van al zgn geld beroofd Dan verwgderen de anderen zich en bl ft hg beduusd en met een behuild hoofd aohtsr Op straat gekomen wordt hg door een juffrouw die allen de gang heeft zien in en uitgaan met raad bggestaan en naar het politiebureau gevoerd Dank zg deze juffrouw blgven de daders niet onbekend en als de rscbtbank het de volgende week met het O M eens blgkt dan zal deze aardigheid den mannen die wel alles loochenen heugen Het O M eisohte toch tegen de drie ouderen resp al naar hun verleden 6 7 en 9 jaren tegen den jongen 3 jaar gfi angenisstraf Maar hot boerde teeft met dit alles zgn spoorloos verdwenen geld niet terug Zoodat de voorziohtigheid nog in onze hoofdstad nog steeds de moeder der geldtasch bigfti M het beate noept t i Ie toepuüng daal Tan is tlii Uw g d niet pertooniyk maar quiak gebrt van een wissel Vraag den weg alleen aan een agent Laat U door niemand rondleiden dan door een aangesteld besteller Avul 10 Jan GBinsBicaT van Axmstel REXXlSiiEVlXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUBERS van Gouda Gelet op art 16 der wet van 2 Juni 1876 mU no 95 Brengen ter algemeene kennis dat Ji Q Smits aldaar jn beroep is gekomen van hun besluit van den 3 Januari jl No 5 waarbij hem vergunning is geweigerd tot het oprichten eener slachtenj in het perceel aan ds Wijdstraat Wgk A No 173 kadaster sectie B No 859 Gouda den 11 Januari 1888 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaria BRGÜWEE PETR0LEÜM N0TEERII GË1 van de Makelaar CaotzlMr Schalkwgk te Rotterdam Loco Tankfilst 9 26 Geïmporteerd fust 9 20 Van boord bij lossing Jsnuari levering 9 10 Februari id 8 75 Maart id 8 60 April id 8 25 Mei id ƒ 8 September October November December id 8 40 BEURSBEUIGHÏ AMSTERBAM 12 Januari Per Telegraaf Binnenlandsébe onveranderd Russen zeer gevraagd willig Portugal Vi hooger Hnss spoorwegsoorten zeer willig unrgerlUke Sta id GEBOKEN 10 Jsn nilbdmu ooden 7 Rpelykliiiitni en A Nobel Neeltje T aniberditia ouden P sn Utreebt en A U Snit 11 Dick osden B de Vrüa ea W S ▼ Lacnvaa OTEBLEDEN 11 Jtn J P nn Celi 58 J T vsi StyoToordt 89 j ADVERTENTIÈW i Voorspoedig bev llsn t4b een DochterA M VAN UTRECHT Oouéi 10 Jan 1889 geb Sun X £ I Heden overleed te Baarie onze geliefde Zaaier en Behnwdzagter Mejn onw ELISABETH BüCHNEB J M SPROUT BflcHimtM SPRÜUT Gouda 11 Jsnaari 1889 Voor de ialrgke bewgzen van belang stelling bg gelegenheid van mgn 25 JABi ï JUBILÉ als Koster der Si Janskerk op 1 Jan 1 I alsmede voor de geschenken mg vereerd betuig ik ooknaipensmgneEcbtgenootenigneii hartelgken dank G J ENGBLBREGT Qouda 12 Jan 89 Met vrederkeerigen heilwengcji betnigt obdei geteekende ignen hartelgken dank aan allen die hem bg den aanvang des jaars zoo binnen als boiten de stad blgken hnnner belangstelling gaven Dr D TERPSTRA KIPPEIVVOER TARWC maïs GERST enz p 100 ƒ 4 00 KLEINE TARWE 100 3 20 Wordt bg Jliinstens SO S franco ge leverd door R SLEGT Stolaifke i