Goudsche Courant, maandag 14 januari 1889

DlDSdag 15 Jaiiiiarl 1889 N 3814 Nieuws en Aiixm mnHMM4 vqm GMm m m Qmstrek n De inwajOlng 7aa adrerte tl kan geschieden tot d4f nor des nam óAa n van den dag der nitgave es leente Hsaatrecht M 877 V Totaal 1733 35 67 Loop der bcTolking der Bevolking op 31 Dec 1887 81 Geboren in 1888 Ingekomen f 1Ï3 1923 46 1877 160 171 7 74 98 Ï4 962 81 WereldkroeiHilCATZELim Oadeigetaekenda bericht hierdoor dat hg ii aaogeateld ala ▼ oor Oomia en OmitrtktH door de firma CATZ Jb ZOON te Fektla Toor dan verkoop ran borenstaand Wereldberoemd ULIXMB gpvPHeeren Slgters n Eoffi aishoaders worden bizonder attent gemaakt dat van nit mgn Slgteig Hoogstraat tegen fabrieksprgsen wordt a elererd waar ook teadi voldoende voorraad is PffHr Tevens verkrggbaar alle soorten Binnen en Baitenlandich 0EDI8TELLEKED ver accgnd en zonder accgns tegen concarreerende prgzen JENEVES rechtstreeks nit mga Oistelleerderg 1 klasse mtgeslagen volgens marktprgs Beleefd aanbevelmd M J OOSTERLI ISG DeDirectieder Onderlinge HollandsdieBrandwaarborgHaatscliappij gevestigd te DUDKARSPEL brengt ter kennis van belanghebbenden dat door baar als correspondent voor Oouda ÖmatrekeH in plaats v den Heer 8 ABONSON Jr is aangesteld de Heer T V El E3 3x E IT Lange Tiendeweg No 70e bg wien tevens inlichtingen voor het slniten v verzekeringen op roerende en onroerendis goederen zgn te bekomen ZLIVERE PRANSCHË WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 87 per 48 Flesschen met aooijns franco hnis geheel Xederland ook per proeffleBch kwart en half ankers belegen verkr gbaar Toorts alle M ERKëK Prijscouranten gratis en franco Van alle merken sijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Dda Eenig DepOt vaa Wellens Boonekamp Elister Droog Geconijte Peren Gedroogde Abrikozen QEDEOOQDS ZURE EEUSEN Sauerbier 19 B m Wirea 3 fc i esi De ondergeteekende heeft de eer door dezen aan zgne geachte stadgenooten te berichten dat hg zgn Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 40 cents bij I J van der 8anden MarM GOV DA Meubelmakerij en Stoffeerden zal OPENEN op ZATERDAG 10 JANOARI a st en beveelt zich beleefd aan tot bet SlAKEN LEVEREN REPAREERBN en STOFPEBBBN van MUUBELES Hoogachtend OEd Dv Dienaar A H SCH£FFEB öZifTaw H A SIESTELEOEST BILL RD en MEdBËLFABBIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van nitslaitend eigengeotlakte 41 etxfl P P SOOS alles wat tot het vak g zich met VBR en REPARATIE van behoort Ook belast auiziNosy Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J G BËLONJE ook bg n g in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle Teverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd nit te voeren Lange Tiendeweg D 59 heeft steeds voorradig KATOEN en GLAZEN ïoor alle soorten EETB0LEUM BRANDEB8 Geen stokjes Vanille meerlll Tbomson s Vanille Suiker 8 CENTS PER PAKJE Versdie Geldersdie EIPEIEREN weder ONTVANGEN i 5 Ct Slgters rabat gelieve nota te nemen van mgn adres W DEx HERTOG bange Tiende weg Gouda Vervangt eèii stokje VANILLE van 15 cents en is geheel oplosbaar en THOMSON S PUDDING POEDER a 10 cents per pakje verkrijgbaar bg H W M STEVENS D M NETER A DEECKSBN J MANSCHOT en verder bg de voornaamste Winkeliers Voor Engros en Export J P NORD Singel 287 Amtterdam I Gouda Snelpersdrak van A BEINKMAN Zoon Nog eenige Bzemplaren voorhanden van Df J H ÓUNNIHÖ J Bz INTREE REDE te Gouda 2a dmk Prgs 0 40 A KOK OoMf üitgevtM SGHOTscH imsm aitmnntend voedsel voor cwakke personen P SAtERBIER Openbare Verkoopïng op DINSDAG 15 JANUARI 1889 en WOENSDAG voortzetting des morgens ten 9 nar voor en in het hnis van wglen den User J O BELONJE aan de Oosthaven Wgk B No 34 te Goitéi van een ote partij nieuwe Meubelen als een zwart en een eiken Amenblement bonbenrs du jonr Fantasie en andere Stoelen Spiegels Thee Speel Penant Wasch en Werktafels Kasten Bnreanz Bnffet Canape s Sofa s Ledikantetf Nacht en Maziekkastjes Bloemtafels partg Lgsten Werkdoozen Schrgfcachetten Stoven een aithieke Slok enz en voorts eenigpn Inboedel en Hont Te zien daags voor den verkoop van des morgens 9 12 en van des namiddags 2 4 our Nadere inlichtingen geven de Deurwaardars VA D WERVE te Gouda 5T VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEIT Gedeponeerd fabrieksmerk coi Stib vair N WOUTERLOOD PJzn LEIDEN Deze alom zoo ganstig bekende GROENTEN enz zgn steeds tot zeer billgke prgzen verkrggbaar bg den Heer L P HOOgENfiUK Hoogstraat SaucTsenbroodjes Appelbollen Aangesneden TAART enz enz aan te bevelen KLEIN G ËBAK als BOTERKOEK ZANDKOEKJES KATTEN TONGEN Fransch BANKET PALEISBAN KET WELLINGTONS SAWiiAJr KoEKm Heden avond VER8CH VOORHANDEN bU W Schalekamp Oosthiven B 17 TE KOOP SEPATY VELOCIPEDE nas geen jaar ond voor ƒ 75 bg t W STfl TE Markt 141 Gouda Specialiteit in NAAIMACHINES VELOCIPEDES en MüZIEKARTIKELEN Steeds voorradig SAXONIA NAAIMACHINES Hoogen arm op houten voetttok jvoor ƒ 21 Eenig Reparateur van NAAIMACHINES en VELOCIPEDES fVinterrokkeUf MOPPEN PBLLERINES BOAS worden contant nfet is KOBTJNO OPOJSBUIMD SCHETNK Zn De nitgava dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden it 1 25 firanèa per post 1 70 Aiionderlgke Nommara VUF CKNTSN BINNENLAND OOUDA 14 Jtnusri 188 Heden ontringen w de volgende telegrammennit b Gnvenbage Telegram T n i trar Z H de Koning heeft volgens de berichten bedenmoigen uit het Loc ontvangen een vi mstigen nacht doorgebracht felegram vso 10 4S Toettaod eenigermste beter Dr Yinkhnysen is heden ochtend vertrokken Keert morgeo echter terug Telegram van 1 6 Het offieioele bulletin luidt aldus 2 M da Koning bracht gUtertn avond m de den voomaoht eenigKins rustiger door Ia den nanacht werd de hoogs lijder onmatig De algameene toestand verandert nioL Z M blgft weinig Uen seint ons uit s Orsrenhage Heden ia een buitengewone ministerraad gehouden Het geMchf loopt dat er sprake ran lou zijn te overwegen of er termen bestaan om een t dtifi Sefftnttdap ia t stellen In da aohoolspaarbank verbonden aan de school ao 1 te ZeTenhuiien weid in het afgoloopen jaar door 124 personen 1905 04 ingelegd terugbetaald werd WB0 77 Fg viiteTox BUTUDS EBEOI DOOE GEOEGE B 8 De door schrik bevangen koetsier bleef als versteend op den bok zitten Kom hierl gebood Pelissier Ga liggenmet h t gezicht oaar den grond gekeerd of ikjaag je een kogel door de henens De arms koetsier gehoorzaamde i De kolonel bad inmiddels het portier geopend en een pistool in de hand houdende riep hij Wat beteekent dat allesP Zwijgl riep Thuriot Wy eiaqben uw geldof gij zijt een man des doods I Dagobert Jovin schoot zyn pistool af en trof Thuriot in het been Dat zal ik je betaald zetten hond riepThuriot woedend en wilde zijn pistool op denkolonel richten maar door pijn overmand zonkbij plotseling ineen Laat mij daarvoor zorgen riep Pelissier Hij sprong op de treden van het rijtuig en sloeg met de kolf van zijn pistool zoo hard op het hoofd vsn Jovin dat deze in zwijm viel De jonge dame i a 71 Overleden Vertrokken Bevolkingq 31Dec l888i8af 881 Levenlooa aangegeven 1 i Huwelijken 8 lioop der bevolking der gfoeente Vliat Bevolking op 31 Deo 1887 23AM 228 T Totaal 458 Geboren in 1888 f 6 12 Ingekomen Sf 23 43 Overleden M g 4 H If 613 8 tit 263 Vertrokken 16 27 ff H 606 43 Bevolkingop31Dec l888 236 226 Huwelijken 8 462 Bij de weldra te wachten herxiening van de wet op het lager onderwas zal volgens eene mededeeling die het VolMUtd ontving van een zijde wel in staat o goed te zgn ingelicht subsidie wolden toegekend aan de bijzondere school en wel naar dit stelsel dat van rqkswege zoowel aan het openbaar als aan het byzonder onderwya een bijdrage in de kasten zal worden verleend naar don maatstaf vsg stiet oen imgstkreet nit en viel eveneens in onmacht Dat gaat goed mompelde Pelissier Zij iszeer mooi maar ik heb nu geen tijd om haar mijnliefde te bekennen Tot weerzien sohoone Melaniel Hij wierp do zwan geldzakkan nit bet rijtuig en sprong er toen zelf uit Is de wonde erg Paul vroeg hij Ik weet het niet maar ik heb een onuitAsanbaren pijn Wij kunnen haar nu niet onderzoeken Wijmoeten haastig vertrekken Dat zal mij moeielijk vallen Wjj zullen twee paarden nemen Hij sneed de strengen der voorste paardenaf hielp den gewonde op bet eene en besteeg zelfmet do geldzakken het andore Daarop reden debandieten den weg op den van angst half doodenkoetsier en den bewusteloozen Jovin met diensdochter aan bun lot overlatende Na twee uur onder de boomen doorgereden te hebben verklaarde Thuriot steunend dat hij wilde uitrusten zijn wond deed hem vreeselgk pijn hy kon niet verder gaan Pelissier zag zijn vriend medelijdend aan en bemerkte dat hg doodsbleek was Hij hielp hom van het paard en onderzocht zoo g oe l mogelgk de wonde De kogel was waarsehiJBlgk tot in het dijbeen doorgedrongen Vervloektl bromde hij Men zal ons vervolgen en het gansche bosch doorzoeken Ben AOVEBTENTIEN worden geplaatH van 1 5 regels i 50 Centen iedere ngi meer 10 Centen GR 00 TE LETTESS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnL het aantal onderwijzers in elke school werkzaam Omtrent het bedrag dier bijdrage noch omtrent de vraag of aan het toekennen dier bijdrage nog eenigerlei voorwaarde verbonden zal wezen hetey ten aanzirn van den omvang van het onderwijs helzg met betrekking tot bouw en inrichting d r schoot is aan het blad niet bekend Maar wel meent het daarentegen met zekerheid te kunnen zegiten dat ook voor het openbaar onderwas alléén di kosten van bezoldiging van het onderwijtend penoneel voor zeker deel van staatswege aan de gemeentebesturen vergoed zullen worden zoodat het tegenwoordige art 46 der wet omtrent de vaste vergoeding van 80 pet voor de onderwqskosten zon komen te vervallen Het KSingi Kumtgeieerhe Mtaeum te Berlqn is bijzonder rijk aan wandtapgten uit de zestiende ea zeventiende eeuw Een Duitsch fabnkant heeft daarvan partjj getrokken door eene eigenaardig bewerkte stof in dra handel te brengen bedrukt net de fraaiate patronen uit die verzameling De schering der stof is van gespannen garen doch d iadW Mfciflweid vlaa waardoor k t zijn natnuriijken glans behoudt Het bedrukken geschiedt zoodanig dat de werking wordt verkregen van gsweven gobelins De ksbouwmeester Thömer heeft een drietal zalen van het nieuwe gerechtshof te Keulen met deze behangsels versierd die blijkens de Duitsohe bladen een recht kunstvollen aanbUk opleveren Ook te Muuchen Dessau Frankfort Bremen en Berign zijn ze met gunstig gevolg verwerkt te meer daar zij zoowel opgeplakt als opgespannen kunnen worden Blijkens aankondigingen in de Amsterdamsohe bladen is aan de firma Scheider aldaar de alleen verkoop opgedragen voor Nederland Men hoeft aldaar gelegenheid de stof die vervaardigd wordt in banen van 70 cM breed en 60 M lang te bezichtigen in hare verachlllende patronen m beroerde geschiedenis P Wat znllen wij doen Paulf Thuriot antwoordde niet hy was flauw gevallen Jean Pelissier dacht een oogenblik na nam toes de pistolen en dat wat hem in gevaar zou kunnen brengen uit de tasch van den gewonde Dese kwam daardoor weer tot bewustzijn Wat doet gij P vroeg hij op bezorgden toon Ik neem uwe wapens in bewaring Hél Waarom Beste vriend zq zullen u toch niet meer vandienst zjjn Wat beteekent dat alles P Hm wees verstandig en bedenk dat gij in dezen beklagenswaardigen toestand niet verder aan vluchten kunt denken Wij zullen beiden gearresteerd wordoi Gij wilt mij dus aan mijn lot overlaten eoalleen vertrekken Ieder is zichzelf bet naast mijn waarde Jean Pelissier Je ben een groots schelm De verrader Cartouche was een heilige bg jou vergeleken I Cartouche zon in een der elgk geval erenzoo gehandeld hebben Wees er van verzekerd dat zoo iemand mühier vindt ik je in het verderf stort Dat zal ik wel wijselijk verhoeden zeidePelissier op bedaarden toon en spande den haanvan zijn pistool