Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1889

N 15 Woensdag 16 Jfanoari i88g GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ding van adTortentifin kan gescMciden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave Of ia men er in gealaagd londer verhooging Tan Intn am alle mtgaTen het hoofd te biedenf Sbo jt door velke middelend Aan de beantwoording dier Tragen wijd ik onder meer nqjn tweeden brief Men zal er naar ik Terttonw oit zien dat uit de lotwiaselingen van Botterdam leering te putten is voor vele andere gemeenten dea lands missohien teib Toor Gouda NEMO Afloop Tan Openbare Terkoopiagea Tan Onroerende Goederen VEttING 14 JANUAKI I Hoia erf en tuin Lange Gtoenendaal I 111 ÏS60 k C M Poyk 1 Hni en erf Winterdjjk Q No lOS ƒ 866 k J de Jong Wa KEXJUSGEniMG BÜBGEMEESTER en WETHOÜDEBS ran Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Iste aanrallings kohier der plaatsel ke directe belasting op de inkomsten in deze Gemeente TOor het dienstjaar 1888 door Gedeputeerde Staten Tan Zoidhollaud goedgekeurd in afschrift gedurende T jf maanden voor een ieder ter lezing is nedergel d op de Secretarie der Gemeente en dat roormeld Kohier ter inrordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 12 Januari 1889 Borgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZBNDOOEN Se Secretaris BEOUWEE PETaOLEUM IVOTEERÏ fiEIV Tan da Makelaars Caotzlur Schalkwijk te Rotterd in Se markt was heden onveranderd Looo Tankfnst ƒ 9 Ï6 Geïmporteerd fust 9 20 Januari evering ƒ 9 05 Februari id ƒ 8 76 Maart id ƒ 8 60 April id 8 26 Mei id ƒ 8 Augustus id f 8 26 September October November Secember id 8 40 BËIIRSBEHICHT AMSTEEDAM 14 Januari Per TeU raaf Binnenlandsche fondsen iets flauwer Bussen en Oostenrgkschen willig Baea spoorwegmarkt vast Zweedscli id flauw Unr r rl1 ke Stand GEBOREN 10 Jib CIhïm oadan J Tin der Wil tn C d Groot II WilhclniiM oodcn i on dir I n gM it Ifif Willen oadire C de Ka jtar en T de Joog leu Corulia Geertrai saderi J Tan der Valk n J P Bofiead 12 T eodanu Coroelii oadera A B Fstij co l Boar IS Coroalil Margaretha ouders I Brookiar en C M Darckaan 329 Staats loterij Vijfde Klasse trekking Tan Maandag 14 Januari Ko 7947 2000 No 1Ï81 1500 No 9891 en S929 ƒ 1000 No 1634 4631 en 6620 400 No 1471 ÏOO Nt 1598 4298 6115 7S61 9714 12294 12779 1SS66 13734 en 18612 100 Prijzen Tan ƒ 70 89 8512 221 9278 12186 14776 17830 491 8650 6302 676 3638 6355 720 3854 6709 749 3921 6719 806 3940 6771 823 a 43 6810 878 4120 7174 1109 424 7399 1163 4278 7424 1286 4847 7482 1417 5088 7513 1494 6148 7627 1704 6321 7664 1840 5621 7697 1966 6725 7 31 2046 6861 8074 S36S 6869 8090 2416 5882 8254 2893 5908 8628 2896 6946 8725 2925 5998 8764 3027 6054 8899 S044 6058 8943 3167 6151 9092 8384 6163 9214 9287 122182 14926 17960 9384 12S07 16063 18588 9617 12318 16134 18784 9682 12674 16177 18898 9842 12682 16394 18914 10060 12691 15443 18979 loos 12705 15569 19300 10090 12746 15678 19481 1Q169 12961 15703 19482 10626 12962 15880 19627 10708 12993 16248 19572 10771 13092 16341 19631 10826 13193 16568 19776 10838 13198 16586 19866 10921 18268 16833 19877 11251 12338 16904 19968 11418 13444 16924 20019 11440 13612 16957 20029 11489 13741 16997 20123 11521 13819 17347 20454 11991 13831 17881 20492 11968 1406017616 20643 12009 1 163 17667 20792 12104 14420 17730 20800 12124 14440 17820 20973 ADVERTENTIËN Dank aan allen die mg op d o Xl dexw bewgzen Tan belanggtelling gaven W J FORIÖIJN DROOQtBDVBB Oouda 14 Jannari 1889 Bene iataoenlgke DIJS S BODS Pioi Godsd biedt zich ali tegen FEBROARI aan Adres onder No 1775 aan bet Barean dezer Courant Mevrouw MIDDEl BEJEK WESTHAVEN 175 VBAAQT tegen 1 F£BRUA BI eene De Gfoudsclie Machinefabriek Troeger COSLIN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gas ovens Gaslampen nz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branden Nu is to weer tp voor Wjj noteeren heden in KEÜLSCHE POTJES inhoud ruim 5 Eifo MAINZER ZUURKOOL ƒ Ingelegde SNIJBOONBN ƒ PRINSESSÊBOONBN f IjtPrankforter ZÜÜBKOOL fl BoUandsche ƒ 0 70 ANDYVIE gesneftn ƒ i PRIMA KWALITEIT f GËRR1TSEI mmmÊimmmÊÊmimmmmmmÊmmt Een ware schat Toor de on elukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onaaie en geheime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HöUandsche uitgave met 27 afb Prë 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte loering die het geeft redt iaariyks duizenden Tan een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bollan4 8t aiosif 8 LANGE FRANKBNSTHAAT 42 ROTTERDAM eD VOOB stoom en andere Werktuigen A DVBRTENTIËN in allc tonen en Buitenlandsche Cou ranMi worden dadel k opgezonden door het Advj ntie Bnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda ► Saelperadmk van A BEINKMAN 8e Zoo t Hen wonlt verzocht vf t H£BK te letten DIT HIT MAQAfani VAH Jï ftA KEJVSWMYPNEN Deie THBsIn worden a el verd in verzegelde palgea van tit y ticee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr B voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEQAAUT LZ Botermarkt te Gouda EËNIG DEPOT der Haagsche Beschnitvan den Heer J K SOMMER Kraepelien HoJm s EIEEL CACAO is de beste Voor dagelghsch gebmik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocoleide Alom verkrijgbaar in bassen k V Kgi 1 70 V Egr 0 90 Kgr 5 50 HOLH rrxi v Lv iss HsfS U k Qeea stokjes Vai iUe meer Thomson s Vanille Suiker S CENTS PER PAKJE Vervangt een stokje VANILLE van 15 cen s en is geheel ofJosbaar THOMSON S PUDDING POEDER 2i 10 cents per pakje verkrijgbaar bjj H W M STEVENS D M NETER A DERCKSEN J MAN8CH0T n verder bg de voornaamste Winkeliers Voor Engros en Export J P NORD Bingel 287 Amiterdam i Geen grijs Haar meer J e nieuwe LONDON is de beste van alle Ibestaande parfuiberien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glatfsrgken zacht en verft niet Prjjs SScentfoc flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bfl J H O HÜINOK F Bz 122 Hoogstraat 123 Depot van THEE van W J V4N DEB QQR te Vhardingen D THEE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk cos Zbehami Verkrygbaar vanaf 0 80 pej 5 H Gr voor Gouda alleen bg W SCflALEKAMPar Oosthaven 17 De nitgave decei Coara t geschiedt dag l k met nitiondeiing ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franoe per post 1 70 AiModerlüke Nranmen VUF CENTEN BINSfENLAND eOUDA 15 Jannari 1889 Het ochtend bericht van het Loo ontrangen meldt dat Z M de Koning een rnstigen nacht heeft doorgebnioht Z M berindt zich naar omatandigheden Trij wei Het offi ieele bulletin luidt aldns Z U de Konlpg bnusht een matigen naoht door en hoewel Hoogatdezelve weinig voedsel blijft gebruiken Vijn de krachten ia de laatste 24 uren niet afgenomen De algemeene toestand i iet minder ongnnstig Üit s Oravenhage seint men t na ten 2 46 üit hetLoois hetberichtontvangendatDr Yinkhnqzenten 1 nor ten paleizeii aangekomen en Termoedel k tot morgen bljjft De Koning Terliet des ochtends geruimen tijd het bed en deed eenige werkzaamheden De Koningin maakte om half twee een rijtoer en Ter toefde daarna b de TQTera in bet park waar Prinses Wiihelmina zich Termaakta met sohaatsenr den Heden had in de Sociëteit nOns Genoegen bet kinderfeest plaats georganiseerd door de IJtelub tot onderêttuning van mmvermofende en dat aanring met een feestelijke tocht door de stad voorafgegaan door hel Muziekcorps der dd Sobntterjj Was Torleden jaar een dikke mist oorzaak dat toen bet eerste punt ran het programma minder tot zqn recht kwam ditmaal mocht men zich Terhengen in flink winterweer Het was een genot al die kleinen in t Tooruitzicht op een prettigen dag langs de straten te zien gaan allerwegen ondervond de optocht Teel bekqks en het aantal belangstellende toeschouwers was ottuurlyk zeer groot De orde liet niets te werachen OTer By aankomst in gOns Oenoegen werden de kinderen onthaald op chocolade en krentenbroodjes FEVtLLETOX BUTUDS QEBEDI nooB GÈOHGE B 4 Het zal niet gebeurefl mqnheer Wget güwje eigenlijk deze heer de Banao is Ik begi p u niet mijnheer Hij is de beruchte roorer Jean Pelissier die n bestolen heeft en u nn ook uwe dochterontrooveii wil Hy ia een galeiboef Maar dat ia niet te gelooven Het is toch zoo mijnheer ik heb de bewijzen in handen Groote God ik kan het bqna niet gelooven Hoe kmaamt gij op het spoor dezer rerschrikkeIpe ontdekking mynheer tJ bain Doodeenvoudig Er waren twee medeplilohtigen bij de aanranding Ia Den een schoot ik in het been Gelukkig kunt gy zeggen Aan deze omstandigheid dankt gij ho behoud van uw leven endat uwer dochter Ik begrijp alles I nog niet duidelyk genoeg antwoordde de kolonel zich het angstzweet vanlyn gelaat wisschende en daarop aan het spel I De kaal gKanstmin roordeze gelegenheid keurig Tenieid met tal Tan Tlaggetjes die het goheele toonsel van het teest eenTroolijk aanzien garen lererde daarbij een aardiggezicht op Het aantal kindereik bedroeg 119 jongensen meisjes die ieder op htni beurt aan het speldeelnamen De orde liet ook Her niets te wenschenOTer de leiding Tan de hsereb Commissie leden Tielte roemen Op het tooneel waren de heerlqke garen uitge stald die straks den kleinen en hunne ouders zouden worden aangeboden Men zag hier wanne kleedidgstnkken petten dekens en venehilleude levensmiddelen brood kaas enx De roiale bijdrage der ingezetenen haddon da Ck mmisste in staat gesteld evenals het vorige jaar flinke inkoopen te doen terwql ook Terschillende stadgenooten zoo welwillend waren geweest giften nattira san te bieden Om 12 unr werdeii de kinderen opnieuw op chocolade getracteerd Ten half 4 ure namen de kinderen deel aan een warmen maaltyd Een zeer groote schare belangfcrtellenden dameé eh 1iSeK tf wSrèn 8Myb tegenwoordig Daar op het oogenblik dat deze courant wordt i edrukt het feest nog in volleti gang is kan het einde daarvan eerst in een volgend ur worden medegedeeld Prof B H Pekelharing hield gisterenavond de aangekondigde voordraoht in eene vergadering van het Dep Oouda der Mtmttchappy tot Nut van t Algemeen over Arbeiders vereonigingon Spr begon met een blik te werpen op het verledto en schotste ons allereerst het Oildewezen in zijn ontstaan bloei en verval In de 10e en lie eeuw waren reeds sporen daarvan te vinden hoewel het eerst veel later tot volle ontwikkeling kwam De tweede bandiet heet Paul Thuriot zeidede commissaris In het bosch is hy achtergebleven zijn wond verhinderde hem te vluchten Toenschoot Jean op hem zonder hem echter te doodenen vluchtte daarna met het geld naar Lyon waarhy zich vestigde ouder den rdschen naam ran deBonac Groote God wat moet ik hoeren I Maar hyhad toch papieren die my dit bewyzen Valache zijn het anders niet Hoor rerder Zijn medeplichtige was niet dood ofschoon hy hetdècbt Twee dagen na het gebeurde kwam er eenkolenbrander door het bosoh Deze rond Thurioten bespeurde nog leven in hem Hy riep zijnkameraad en men droeg hem in de hut yafi denkolenbrander waar de eerste hult verleend werd Vervolgens bracht men hem naar het ziekenhuis teBevers Daar bleef hij eenige woken Zoolang hijhoopte het er levend af te brengen zweeg hy overde gebeurtenis en wel in het vooruitzicht later zynbondgenoot te LyoU op te eken en oen gedeeltevan den buit te vorderen Toen zyn verwond beenafgezet was zeide men hem dat er geen kans totredding meer bestond daar er koud vuur bijkwam Om nu zijne rekening met de wereld af te sluitenverzocht jü dat men een overheidsporaoon zouroepen oir aan dozen bekende hij alles Weinigedagen daarna verwisselde hij het tijdelijte met heteeuwige Op deze wijze is alles ontmaskerd Ikmaakte juist het signalement van Jean Pelissier ADVERTENTISN worden g laatet van 1 5 regels k 50 Centen iede rogsl meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden bekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Spr schetste ons daarop de tweedracht die er in den boezem van de gilden ontstond waarna het in het laatst der Torige eeuw èn ten gevolge der aanTallen die het te Terduren had ran bekwame schriJTers en nrloedrqke publicisten èn door de groote ontwikkeling ran het machine wezen geheel in rerral kwam In den gedenkwaardigen nacht ran 4 op 5 Angnstus 1789 werd in Frankryk het gildewezen plechtig afgeschaft terwijl twee jaren later zelfs het vormen van vëreoDigingen den werklieden gestrengelqk werd verboden Ods land dat Frankrijk in vele zaken volgde deed dit ook ten Apzichte van de afschafiing der gilden en zoo hielden zij allengs overal in Duitsctiland eerst Teel later p te bestaan Spr trad daarop in eene rerklaring hoe de gilden werkten hoe er twist en oneenigheid ontstond waar rroeger broederlijke zin had geheerscht en hoe langzamerhand hnn einde werd roorbereid en ten laatste hnn ondergang daar was Wat nu de arbeiders rereenigingen betreft deze zijn ontstaan uit de vroegere gilden en berusten op den grondelag vaa Tereenigtug van hen die hetzelfde vak beoefenen In EngeUnd ronden zg hnn bakermat en daar kwamen tg het eerst tot volte ontwikkehng Veoral na 1824 kwamen zij tot grooten bloei Wat is het doel van de vak vereenigingen f Zij beoogen de voorwaarden te verbeteren waaronder lo de arbeid wordt verhuurd en 2o de arbeid wordt verricht In de eerste plaats beoogen tij natunriqk verbetering van het loon maar voorts ook bepalingen betrefiende den arbeidsdag betreffende voldoende lokalen uit een oogpunt van gezondheid lenz enz Spr schetste daarop den toestand in Groot Brittannie hoe daar misbruik werd gemaakt van het kind b v de zoogenaamde kerspel kinderen waartegen door een wet maatregelen werden genomen om alias de Bonac op om hem te doen opsporen toen uwe uitnoodiging kwam om getuige te zyn ran de feestelijkheid Stel n nu myne rerbazing roor I Ik wil nu zelf dien schelm en bedrieger arresteeren zoo mogelijk zander opzien te baren 0 mijn God I zuchtte do kolonel Wanneerdat alles zoo is en ik heh geen reden om daaraan te twyfelen dan ben ik roor altyd ongelukkig Moed mynheer I Als het huwelyk roltrokkenwas zou het ongeluk reel grootcr zyn Wees zoogoed en roep den ridder de Bonac Ik tal degasten doze pijnlijke ontmoeting besparen Dagobert Jovin liep met onzekeren tred de zaal id en fluisterde den bruidegom in het oor Er wacht buiten iemand die u dringendwonscht te spreken Eenigszins ongerust rolgde Jean In de voorkamer trad de commissaris hem te gemoet en zeide op kalmen toon In naam der wet lAm ik u Jean Pelissier gevangen I Gy zyt aangeklaagd wegeos moord enaanranding Pelissier deed bleek als een lijk jen stap Vl kwaarts gf Dat is een krankzinnig misverstand stapielde hij Ik ben de Ridder Camille de Ronac ik bon Gy zijt de roover Jpan Pelissier 1 Mannenmaakt u van hem meester l Twee aan de deur staande politie beambten nadorde hein i