Goudsche Courant, woensdag 16 januari 1889

e Ad UB ie lüppMi een en andar omti nt de ikbiiebiiiretgeTing waarbq inToering van Inspecteurs die door spr hoogst noodzakeügk werden geacht Na de oprichting van nationale vakvereeoigingen kwam later Ket denkbeeld ran inUrnalioiuiU ter r ike Immenbq werkstakingen in ïlngeland lieten fabriekanten werkUeden komen uit anderelanden en Tan daar werd samenwerking noodig geoordeeld ook met de werklieden in andere landen Vandaar oprichting Tan een internationale rereeniging die belangrijke congressen hield doch o a ook tengevolge van gebrek aan geld spoedig beïweek 8pr schetste ons bierb Na het bekende Congres in 1872 te s GraTenhage is de internationale weldra gestorren uit bloedarmoede Wa met haar Tal ook het denkbeeld Tan internationale Tereeniging in t algemeen ran de baan Volstrekt niet Nog zeer onlangs had een zeer gewichtig besluit dienaangaande plaats Op 9 November 1888 werd op eeae byeenkomst te Londen de grondslag gelegd voor een nieuwe internationale Tereeniging Daar werd besloten aan Fransohe werklieden de Toorbereiding daarrau op te dragen en in dit jaar zal tijdens de groole tentoonstelling te Parys een byeenkomst plaats hebben tot oprichting Tan een dergelijke nieuwe Tereeniging Daar echter op die vergadering te Londen de sociaaldemocratische denkbeelden de orerwinning behaaldei zoo is or wel eenige Trees voor dat de nieuwe Tereenigiugen op grondslagen zal worden gevestigd die niet geleidelijke hervorming beoogen maar plotselinge en gewelddadige Doch hoe dit ook zij spr druk de hoop uit dat het dezen zomer te Parys ïou blyken dat bevordering van het algemeen belang hoofdzaak zou zijn en dat door de te nemen besluiten de welvaart zou worden Termeeiderd vooral Tan die vele personen die tot den arbeidenden stond behooren In den loop zynèr rede maakt spr gewag van twee romans een oftde en een nieuwe uitstekend gesAikt om hen die in de arbeiders qüaestie belang stellen op de hoogte te brengen van en gedeelte daarvaa Bedoelde boeken zijn Sytü of de twee natiót van Benjamin Disraeli den lateren Lbrd Beacons£eId en Germinal van Émile Zola waareen staking der mijnwerkers met veel zaakkennis en talent beschreven is De Toordracht werd door een vrij talrijk publiek bygewoond Toen spr geëindigd had betuigde de Voorzitter van het Departement Dr D Terpstra bem dank voor hetgeen hy had ten beste gegeven In een buitengewoon Politiellad wordt gesignaleerd Wiflem Schneider handelsreiziger 23 jaren zich meest ophoudende in Noord Brabant lengte middelbaar gezet aangezicht oraal roorhoofd gewoon haar donkerbruin knevelbaard klein en zwart ziet scherp uit zyne donkere oogen is steeds netjes gekleed met phantasiehoed en donkergryze dpmisaison draagt aan den pink een groeten gouden ring zoomede een mooi wandelstokje Togen hem is door den Bechter Commissaris een berel ran roorloopige aanhouding rerlcend De Officier ran Justitie te Breda rerzoekt aanhouding eitt bericht Vermits S6 rerdachte zich Termoedelijk schuldig maakt aan rerduistering ten oadeele van den sigarenfabrikant Antonie Meeunesen te Breda by wien Men hoorde het rammelen van hatadboeien Met ééa sprong rloog Jean op het renster toe om er uit te springen maar gewapende mannen stonden in de uabyheid Dus geen redding meer En het scharot in de toekomst I Toen trok hij roor dat de beambten het rerhinAeren konden een klein zakpistool van onder zyn rok te voorschyn en joeg zich een kogel door het lioofd Levenloos zonk by op het tapyt ineen De commissaris bukte zich over het Iyk maakte 1 den jas los en schoof het ondergoed wat ter zyde yZiet zeide hij Daar stond het roode brandmerk den schande op den linker schouder En de berende kolonel zag met ontzetting dat hy werkelijk te doen had gehad met een galeiboef XXX Deze zeldzame gebeurtenis baarde te Lyon groot opzien De schoone Melanie ontving van rerscheidene zyden gelukwensohen dat de rerbintenis met oen zoo geraarlijk echtgenoot nog juist bytyds op het laatste oogenblik rerhoed was Later huwde zy met een kapitein der Artillerie Een groot deel ran het geroofde geld werd in de woning van den gewaan den Ridder de Eonac gerenden en aan den staat teruggegeren waardoor ook de kolonel ran alle moeily kheden rerlost werd Niet tegenstaande dat hy vtoegei ala handelareiiiger in djenit vu ia openbaarmaking lew gewenicht Een welgekleed heer die zich op zijn kAr e Irard Sbafteebuijr Plantagenet noemde bestelde deïër dagen bij een bekende juweliersfirma te Weenen Toor 11 000 floiynen aan juweelen die hem door een bediende naar het Grand Hotd moesten worden gebracht Daal de firma raeds rersiiheidene malen o a eens Toor 800 000 fl door Treemdelingen met fraaie titels was opgelicht liet zy n lordsohap door twee andere bedienden Tolgen In het Grand Hotel gekomen weigerdde de beambte die de juweelen droeg een kasbriefje aau te nemen de Engelschman zou toen bet geld gMn halen dooh kwam met terug Spoedig bleek dat hy niet in het hotel logeerde Men stelde de politie met het geral in kennis en weldra werd de rieemdeling aangehouden bij deBeiersehe grens toen hy uit den trein stapte waarmede hij Weenen w as ontvluoht Jl Zaterdag voormiddag gaf de hoojdbrierenbesteller aan het postkantoor te Dordrecht J F oen man ran 37 jaren en rader ran ryf kindercnf in opgewonden toestand den directeur ran het postkau toor kennis dat hy enkele uren te roreui by het Terlaten van het kantoor de onvoorzlchügheid had gehad den sleutel op zyn lessenaar te laten steken en dat daaruit tijdens zijne afwezigheid een bankbiljen van ƒ 60 en een ran f 40 gestolen waren Daar de man ondanks de ernstigste vermaningen ran zyn chef ora de waarheid te zeggen bij zijne verklaring bleef volharden deed de directeur daarTan meJedeeling aan de politie Onmiddellyk stelde deze een vnderzoek in her felk haar de zedelyke orertuiging gaf dat f het gansche rerhaal had verzonnen ten einde eigen oneerlykheid te bedekken Een gestreng verhoor leidde er toe dat hy voor de onomstootelijke bewijzen zijner schuld zwichtte en eene volfedige bekentenis aflpgde Bolast met een deel der administratie van de aau de poateryen ter iukasseering gegeven wissels had hy gedurende drie maanden van de ontvangen gelden ran tyd tot tijd een gedeelte ingehouden door het te doen roorkomen of enkele wissels waren uitgesteld Wel had hy uu en dan eeu deel der gelden terugbetaald maar toch was ten slotte het tekort gestegen lot ruim ƒ 150 Geen kans ziende dit te dekken daar hij de gelden had aangewend tol afdoening van schulden had hij het leugenachtig renhaal Terzonnen hetwelk tot zyn ral leidde Naar wy rernemen heeft P s rader hoi ontrreemde bedrag terstond temglÉetaaldi maar natuurlijk is tegen den óntrouwwen ambtenaar prooes rerbaal opgemaakt De Hooge Baad heeft gisteren uitspraak gedaan in de vroeger rermelde zaken ran machinisten op treinen der Geldersohe Orerijselsche Sloomtrammaatschappy die niet roldaan hadden aau de voorschriften der gemeentelyke rerordening te Zerenaar omtrent hot doen voorafgaan der treinen roor het station aldaar door een beambte die tusschen de rails moest loepen De Baad heeft het ronnis ran de rechtbank te Arnhem waarby genoemde beambten ran alle rechtsrerrolging waren ontslagen rernietigd hy was ran oordeel dat de gemeentelyke rerordening is rastgesteld ter roldoening ran art 2 ran het algemeen reglement op den dienst der spoorwegen dat geheel in orereenstemming met art 135 Gemeentewet Toorsehryft dat wat strekt tor instandhouding ran de goede orde op stations en toegangswegen in plaatselijko rerordeningen kan worden bepaald Deze bepaling is algemeen en noch de wet van 1878 noch het daaruit voortgevloeid algemeen reglement heeft die bevoegdheid der gemeentebestu refl willen beperken VooMs was de Baad ri n oordeel dat de plaatselijke wetgerer wel de aansprakelijkheid mag regelen bij orortredipg ran door hem rastgestelde rerordeningen zoddat de bewering dat de aansprakelijkheid der spoorwegbeambten is uitgesloten zoo de door hen begane overtreding geschiedt op last der epoorwegbejturen niet opgaat Om al deze redenen heeft de Raad het reroordeelend Tonnis Tan den kantonrechter te Arnhem berestigd Te Meppel werd Donderd a egeren een postwissel van ƒ 2 betaalbaar te Amsterdam waarToor detf rolgenden dag aldaar betalinji werd gerraagd tot een bedrag ran ƒ 250 Hoewel de wissel roorzien wak ran een zegel ran ƒ 1 rermoedde de ambtenaar ook omda de poststempel niet op de rechte plaats roorkwam dat de zaak niet pluis was Onmiddellyke aangift aan depolitie had het gerolg dat Vrydag een rechereheu werd uitgezonden wien het gelukte den rolgenden dag den rermoedelyken dader der gepleegde rerralsching te Hoogerotn aan te houden Te Neren is op hoogen leeftyd een vermogend Fransohmsn de heer Augoste Genin kinderloos overleden die zich by zyn leren door allerlei zonderlinge gewoonten onderscheiden en in zijn testament doarran opniepw blyk gegeren heeft H rermsakt aan alk der 86 departementen eene jaarlyksche rente ran 1000 frank De prefeeten moeten binnen een bepaald tydsrerloop de maires van alle gemeen ten byeenroepen Dewn zullen by meerderheid ran stemmen drie stcdeir ran ten minste 4000 en ten hoogste 20 000 inwoners aanwyzen die elk op hare beurt de 1000 frank zullen ontvangen Voor de vroegere departementen in Elzag Lotharingan wordt het geld by het ministerie ran oorlog gestort ten einde besteed te worden roor het aanschaffen ran wapenen tot zoo lang deze gewesten weder met Fraukryk vereenigd zullen zijn Zyne meubelen en zijne belangrijke renameling oudheden en penningen heeft Genin aan de tad Biarritz nagelaten Grenoble kan op zekere roorwsarden een deel daarran krygen en behoudt borendien het daar reeds gestichte museum Oenin De neven en achtemeven van den overledene krijgen ieder slechts 17 600 frank De armen worden bezitters ran zyne twee kseteelen doch lyne wettig erfgenamen kunnen die binnen tien jaren roor eene bepaalde som in eigendom rerkrygen Di Eerste Kamer kwam gisterönarond in korte zitting bijeen Ds Kamer besloot heden ten U uur de nog te behandelen begrootingêKettm in de afdeelingen te onderzoeken en Vrijdag ten 11 uur in behandeling te nemen het wetsontwerp houdende Verztkeniuj can de toepa ai g mm de bij het aeti van Stra v loegeatane vryheidibeneming Aan het Bat Nieutotblad wordt het rolgedde reihaal gedaan ran een aanral van een tijger De Luafer kapitein Hakker bracht den nieuwen Uchtopziohter voor Jara s eetsXe punt naar diens plaats Van daar zor o a mêe naar Bataria teruggaan de inlandsche mandoer lichtopzienor met rrouw en kind Dit drietal was met bagage op weg naar boord De rrouw liep roor achter haar het kind en daarna de man Het was reeds over zessen in den namiddag en de sohemering begon te rallen Plotseling springt een kolossale koningstyger uit de struiken ralt de rrouw ran achteren aaq en slaat zyn klauwen in haar hals De man ongewapend sn t toe en niet wetend wat te doen grypt hy den tyger met beide armen om het lyf Waarschynlijk door zulk een aanral orerbluft laat de tyger zijn slachtoffer los en vlucht De rreeselyk geharende rrouw is nog aan boord gebracht doch des nachts gestorren j Bij de herfstmanoeurres in het vorige jaar is hefc roorloopig althans gebleken dat wielrijders ook uit een militair oogpunt beschouwd dikwerf uitmuntende diensten kunnen bewijzen De snelheid toch waarmede goed geoefende rijders zich met hunne relocipède zelfs gedurende geruimen tijd kunnen bewegen mag zonner orerdryring op 22 K M in het uur gesteld worden en het is te rerwaohten dat het wleirijden eren als de postduiven tot militaire doeleinden dienstbaar gemaakt zal worden Wy gelooren het daarom niet ran belang ontbloot kortelyk te rermelden wat door een Duitsch blad in antwoord op de rraag ü het aielrijden gezond daaromtrent wordt medegedeeld Het aantal wielrijders neemt sterk men i haast geneigd te zeggen dagelyks toe In Berlyn bijv steeg binnen enkele maanden het getal dsarToor gegeren toestemmingen ran 400 tot 6000 Nadat rerscheidene geneeskundigen zich over Aa sport der traipfer misschien ook trapsters hadden uitgelaten neemt ook de Saniteitsraad dr Paul Ijwneger in het t dsohrift Hygieia het woord Hy spreekt zich zeer beslist y t het wielryden uit AUereeJst wederlegt hy de beweringen ran een Berlynsoh geneeskundi3e die tegen dO gevaren daarvau waarschuwt en wyst er op dat terwyl bij het wedrennon soms schromelijke ongelukken voorkomen men daarom toch niet roepen zal ryd uiet meer te paard Daarna beantwoordt hij dr Slefp die aan alle penenen met een zwakke borst het wielrijden ontjaadt en zeht dat hy persoonlyk naar de wedstryden der wieiryders is gaan zien Daarby trok de lichte kleeding en de flinke ontwikkeling ran de haten der deelnemers byzonder zyne aandacht Naar myne meening zojs gaat hij roort is dit reeds roldoende om aan te nemen dat bij het beryden ran den tewieler de te rriohten arbeid op de beenen aankomtr welke men dan ook eren als de zuigerstangen eener machine op en neer ziet gaan terwyl het orerige gedeelte ran het lichaam rustig blyït Zelfs de beweging der handje welke om te sturen rer ran elkander zyB geplaatst kan geen aanleiding tot lichaamsgebreken geven Kortom de driewieler loopt met de beenen het overigege i deelte van bet lichaam wordt meegeroer d By den ImewieUr evenwel wordt althans bij een wedstryd met handen en beenen gewerkt en zien het roororer en zij raarts buigen van het lichaam bet sttfk bakken met bef hoofd en het strekken Tan den bals er werkelijk angstig uit Intusschen heb ik my orertuigd dat by hot einde van den wedstryd de rijders weinig en die der driemielert het minjt afgemot zijn Zij waren zelfs niet byionder besweet en ademden bedaard terwyl do halsaderen niet gezwollen waren hetgeen bij werkelgke lichaamaiuspanuing nooit uitblyft Hierbij moet erenwel opgemerkt worden dat de hierboven bedoelde wielrijders een kring van uitgezochte mensohen vormen die in de kracht van hun leren zijn en het door langdurige oefening zoorer gebracht hebben dat zij met de mintie ii spanning den grootetens arbeid kunnen rerrichten eu eerst dan aan wedstryden deelnemen Dr Stepp heeft klaarblijkelijk het oog op nogniet eens geheel ontwikkelde nieuwelingen en Zondogsryders die zich daarbij ondoelmatig kleeden in den beginne te lange ritten maken daarna niet gped uitrusten en dsn wéér met een roUe maag naar huis ryden Uit het borenstaande meenen wij het besluit te mogen trekken dat het wielrijden op zich ieH de driewieler verdient hierbij de voorkeur vol strekt niet ongezond is maar dat deze lichaamsoefening even als elke andere op doelmatige wyze d i langzaam en geregeld toenemende dient geleid te worden Vooral kleede men zich gemakkelyk en niet zwaar tfn einde de vrije bewoging der ledematen niet te belemmeren en het sterk bezweet worden te roorkomen Men doe geen rit waardoor men geroeid te vermoeid te worden Na eiken rit ruste men beHoorlijk uit en ondememe dien niet te spoedig na een goed middagmaal Zelfs hoorden wy omtrent de beste wielrijders mededeelen dat deze ora de zoonoodige zenuwsterkte te bewaren geen geestrijke dranken gebruikten noch rookten Wordt het nu in de toekomst wenschelyl geacht om een korps militaire wieiryders op te richten zoozal men daarvoor zeker wel het liefet vrijwilligers nemen en daaruit dan dezulke kiezen welke het riieest geschikte lichaamsgestel bezitten om tot uitmuntende wielrijders gevormd te kunnen worden De keuze hunner kleeding uniform moet zich geheel richten naar het doel en den aard hunner oefening en vorming onder anderen zullen de officieele broekdraagbanden en de hinderlijke stropdas waaraan vele soldaten en te recht nu reeds zulk een hekel hebben alsmede alle nauwsluitende kleedingstukken vermeden moeten worden Jnut Bultenlandscti Overzicbt Zooals wij in ons vorig overricht mededeelden wordt officieel tegengesproken dat koning Leopold de schrijver is van het in de laatste dagen veelbesproken geschrift over den econonisohen politieken en militairen toestand van België Van andere zyde wordt verzekerd dat de bekende generail Brialmont die overigens een vertrouwd vriend des Konings is de brochure beeft geschreven In alle gevallen bevat zy niets dat niet overeenkomt met de bekende meeningen v n Leopold en uit dat oogpunt heeft ze zeker beteekenis De schryrer stelt een rieriedigeneisoh 1 schepping eener oorlogsmarine i tusschenkomst ran den Belgischen staat in de Conga zaken 3 inroering Tan persoonlijken dienstplicht 4 vermeerdering van het contingent voor het leger Voor de Marine acht Brialmont ter ïordediging ran Antwerpen noodig 10 torpedobooten van 36 meter lengte en 5 meter breedte elk van 1000 paardekracht 22 knoop snelheid en 10 koppen bemanning Voorts 10 kanoneerbooten van 300 paardekracht en elk met een snelvuurkanon Voor bescherming der handels en viaschersvloot acht hy 6 advie ach en en 2 kruisers noodig Met betrekking tot den tweeden eisch be Saalt Brialmont zich tot het uiten van zyn leedwezen at de Belgische staat den koning alleen de lasten en zorgen der Congo ondememing laat dragen in plaats van de gelegenheid aan te grypen om eene productieve koloniale politiek te beginnen Ten dezen opzichte doet de sohryver geen directe voorstellen Wat den derden eisch betreft ricbt de schry ver heftige verwijten tot de Eegeering over haar houding tegenover de hervormingsplannen van d Oultremont te meer daar 2 deze als onafwyabaar heeft erkend De generaal wil niet algemeenen maar slechts persoonlijken dienstplicht de niet by het staande leger ingedeelde burgers zouden tot de burgergarde moeten behooren welke eveneens veel verstard moet worden Eindelyk verklaart de schryrer wat punt 4 betreft de verhooging van het jaarMjksohe contingent van 13 000 op 20 000 man bepaald noodwendig De versobynii dezer broehure tsU juist samen met de laatste openlijke rerklaring van graaf d Oultremont dat bij besloten is gedurende de loopende atting ayn ontwwp tot legerhervorming omgewerkt en verbeterd weder in te dienen De Fransche Senaat heeft de roordracht aangenomen waarbij de wettelijke bepalingen op de faiUiMementen aan eene herziening jrordeu onderworp n Deze wet ts belangryk omdat men door haar m staat wordt gesteld tot eene gerechtolyke liquidatie der Panama Kanaalmaatschappy over te gaan met rermijding eener faillietrerklaring In de witte zaal Tan het Kouiiiklyk paleis te Beriiju IS gisteren in tegenwoordigheid van de ministers hooge hofbeambten leden der generaliteit en van bet corps diplomatique de zitting van den Pruiaischen landdag geopend De Keizer heeft de troonrede roorge1 t lierhaaldelyk met luid gejuich werd begroet m het binnenkomen ran den Keizer werd door den hertog ran Eatibor roorzUter van het Heerenhuis een Hoch aangeh en waarmede allen met geestdrift instemden Toen de KeUer de zaal verliet heeft de heer Bejchensperger Voorzitter als oudste in jaren insgelijks een Hochl uitgebracht hetwelk weder met stormachtige deelneming werd begroet Pnns Bismarck was by de plechtigheid niet aanwezig I de troonrede wordt mede jedoeld dat hot rijk met alle bnitenlandsche sUten in rriendschappelijke betrekking taat By het bezoek aan vreemde sourereinen heeft de Keizer de orertuiging verkregen dat wy met volle vertrouwen op het rerder behoud ran defi Trede mogen hopen De zegeningen des rredes rertoonen zich op rerblydende wijze in vooruitgang ran den economischen toestand de nijrerheid en de werkende klasse De financieele toesUnd is gunstig Aangekondigd worden wetsontwerpen om de klsssenbelastingeu en geclassificeerde inkomstenbelasting te reranderen in eene uniforme belastmg op hetinkomen roorts tot uit oreiding ran spoorwegen herrormmg der zegelbelasting en definitiere inroenng ran administratieve wetten voor de provincie VERSLAG Tan den toestand der Kinderbewsarplaats te Gouda over het jaar 1888 Op den op 9 Januari jl gehouden vergadering ran Dames Bestuur deressen Èr Crèchj werd door de Penningmeestorease rekening en rerantwoording uitgebracht orer het sfgeloopeo jaar Het bleek daaruit dat ds toestand dei Iarishting allsszins gunstig mag genoemd worden Ër werden toch dit jaar 4692 kinderen rerploegd tegen 2760 in 1887 In n jaar is het tegenwoordige cijfer nog maar orerschreden namelyk in 1880 toen het kinderental tot ruim 4800 was gestegen maar als wy het groote rerschil met het rorige jaar in aanmerking nemen mogen wy gegrond hoop koesteren dat het aantal Terpleegden ditmaal bet maximum nog te boren zal gaan De Crèche is nog steeds gerestigd op de Nieuwe Haren tot nog toe zyn onze pogingen om een grooter huis geschikt roor een dergelyke inrichting te rinden nog niet door een goeden uitslag bekroond Met 8t Nicolaasorond hebben de Dames Bestuurderessdtt de kinderen een feestje bereid dat zeer goed slaagde en waarbij wy ons mochten rerheugen in de zeer gewaardeerde belangstelling ran een tweetal onzer stodgenooten die daarvaq door het schenken ran kleedingstukken en speculaas blyk garen De financieele toestand is nog steeds ondanks de hooge giften ran den heer yiruly en de directie der Stearine Kaarsenfabriek niet wat zy wezen moest on worden moet wil onze Tereeniging op den duur blyren bestaan Wy nemen dus de vrijheid onze inrichting iü de belangstellingi onzer stadgenooten dringend aan te bevelen Waar het eene instelling geldt die zoorelen ten goede komt dorren wij op ruime liefdegarën rekenen Hoogachtend Met Seatuur der Crèche Merr de Wed J tan SONSBEEK VAN Leedwen Presidente Merr J C BEE DE Borst Secretaresse Mej A M KE8PER Penniugmeesteresse O DUTILH C S BttAAT Leden C TEEPE BELGIË in 1888 lm scheidende jaar heeft den beiden politieken partyen in België welke sedert byna 60 jaar elkander de heersohappy in het land betwisten eene groote rerrassing bereid die eohter niet aan beide zyden gelyke geroelens opwekte De liberale party was dit jaar ingetreden met de hoop dat het tydperk Tan nederlagen en teleurstellingen sedert 1884 orer het Belgische liberalisme aangebroken eindeiyk s u wOrden gesloten maar de 12e Juni 1888 bracht haar een grooie val in den f nd waarin zy dreigt onder te gaap De cleriealen daarentegen zagen de Joni rerkiezingea met de grootste boiorgdheid te gemoet Zy rreesden eene wending ran het lot nxwls in België den politieken partyen zoo dikwyls is orerkomen en zie zy kwamen uit de gerreesde rerkiezingen te roorschyn met eene orerwinuing zooals er sedert 1830 door geen partij behaald werd De oorzaken welke den laatsten zeer geroeligen achteruitgang van het Belgische liberalisme in het jaar 88 ten gevolge hadden liggen deels in de toestanden welke de grondwet heeft geschapen deels in ds fouten welke het laatste liberale ministerie Frère Orban beging De grondwet ran 1831 is Toor ds duurzame restiging eener liberale regeering zeer ongunstig daar zy niet de breede lagen des Tolks maar eeu zeer beperkt aantal ran beroorreohte staatsburgers tot rechters orer de staatkunde des lands roept Orersl nu waar de partijen moeten dingeu naar de gunst ran bijzondere stttnden heeft de conserratieve richting de gunstigste positie en de liberale denkbeelden moeten pasklaar gemaakt worden voor de eischen dier standen als zy in het parlement willen vertegenwoordigd worden Onder de constitutioueele staten van Europa nu heeft België do grootste grondwettelijke beperking der politieke rechten daar zyne van 1831 dagteekenende constitutie alleen aan die staatsburgers kiesrecht roor de Kamers rerleent welke ten minste 42 32 francs jaarlijkscho directe belasting opbrengen Wie een zoodanige directe rijksbebisting betaalt brengt minstens evenveel op aan de provincie on de gemeente zoodat een zeer aanzienlijke 4irecte belastingaanslag rereischt wordt om van een Belgisch staatsburger een Belgisch kiezer te maken Tengevolge van dit verouderde stelsel dat uitsluitend berust op den geldaak zijn 7an de zes millioen Belgen slechts 116 000 tot het kiesreoh geroepen en tot dit kleine getal kiezers dat in Fraukryk overtroffen wordt door het armsto departement is de werking der politieke partijen beperkt Al tellen de hberalo beginselen nog zoovoel aanhangers onder den kleinen burgerstand en onder de werklieden al behooren alle beschaafde standen de ambtenaren de sludeerende jj ugd de advocaten en rechters ook tot de verbitterdste tegenstandere der reactie al roepen duizenden verlichte staatsburgers om politieke en sociale hervormingen 6000P bevoorrechte kiezers zyn voldoende om de heerschappij van het clsricalisme te grondvesten en in stand te houden De 116 000 kiezers voor de amer zyn w t men in België noemt de stem deï natie Zy richten den staat in zooals zy willen Zij schrijven de belastingen uit waorvan het grootste deel opgebracht wordt door de niet kiezers Zij vinden militie wetten uit welke hen in staat stellen zich ts onttrekken aan den dienst eu alle militaire lasten tfi schuiven op den hals van anderen Zy beheerou en besturen het hind zonder rekening te houden met de groote massa s wier politieke onmondigheid zy beschouwen als een natuurwet Geen wonder dat deze lieden lederen staatkundigen en maatsohappelijken vooruitgang afweren Want vooruitgang wil zeggen uitbreiding van kiesrecht afschaffing van alle plutocratische voorrechten het beginsel van gelyke rech ten en gelijke plichten voor allen altemaal dingen waarom de Belgische kiezers althans de groote meerderheid niet weten willen Tengevolge van de beperktheid ran het Belgi he kiezerscorps dat het behoud zyner roorrechten stelt boven alles was de toestand der liberale partij ran oudsher zeer moeilgk Zy kon twee wegen inslaan Legde zij den nadruk op de groote democratische herrormingen ooals stemrecht voor alle ontwikkelden porsoonlyke militaire dienst rerplicht schoolonderwys oplossing der sociale quaostie dan was zy zeker bij de rerkiezingen eeae smadelyke nederlaag te lijden De cleriealen behoefden zelfs in t geheel geen programma te ontwikkelen zy gingen doodeenvoudig naar de 116 000 kiezers en zeiden hun De liberalen willen u uwe beroorreohte kiesberoegdheid ontnemen en u CStwndien dwingen zelf het geweer te dragert Wij willen eOhter u uwe r oorrechteu ónrerminderd laten behouden kiest nul jrDe kiezers gingen naar def stembus en kozen de clericale oandidaten Of wel de liberale partij stak haar program in den zak zooals het ministerie Frère Orban meestal deed maar dan hield zy juist op liberaal te zyn Over die dubbele tactiek brak lia in het liberale kamp de grootste oneenigheid nit De doctrinairliberolu fractie was ran oordeel dat men uitsluitend rekening houden moest met de 116 000 kiezers omdat deze alleen over het lot Van België beslissen Derhalve moest men alle politieke en sociale hervormingen verdagen De progrestissisch radicale fractie daarentegen verlangde met alle beslistheid een krachtig handelend liberalisme dat in steat was de massa s in geestdrift te brengen zonder zich yoel te bekommeren om de opinie van die onbeduidende