Goudsche Courant, donderdag 17 januari 1889

1880 Donderdag 17 Janoarf N 3816 GOUDSCHE COURANT J fieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst ran 1 5 regels i 50 Centen iedere r neer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De unending van advertentteri kan geacMedeii tot één nar deg m middaga van den d èer nitgave Wegens ziekte ter OVBRNAMING angeboden een Bleekerssaak met PAARD WAGENS en BLEEKEBLJ en INVENTARIS Brieven onder letters P K aan het Advertentie bnreau van A N GOVERS Westeinde Den Haag Wegens ziekte ter OVBRNAMING aangeboden een Bleekerssaak met PAARD WAGENS en BLEEKERU en INVENTARIS Brieven onder letters P K aan het Advertentie bnreau van A N GOVERS Westeinde Den Haag ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuiterUandtiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuiterUandtiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Hebben wq reeds éi ons nommer van gistefon een kort overzicht gegeven van het door de IJscIab tot ondersteuning van minvermogenden te Gouda georganiseerde feest thans willen wij onze lazers vau bet glanspunt van den feestdag een zooveel mogelijk nauwkeurig verslag geven Zijn wq gisteren geëindigd met het oogenblik waarop de maaltgd een aanvang zou nemen thans kunnen w muêdeelen dat die maaltijd ten aau schouwe van een zeer talrijk publiek in de beate tn rljBBfrphmtr geirad Ten ongeveer half vier ure vereenigden zich de 119 kinderen een kind was door ongesteldheid verhinderd aan het feest deel te nemen aan den voor ben bereideU Karmen maaliyd Aardappelen spruitjes en een bal gehak werd door byna allen roet smaak genuttigd daarna deden zij ziok to goed aan eone goede portie r jst met pruimen een glas bier en een sinasappeL Tijdens het gebruik van het dessert werd door don president den heer E L E van Dantzig het woord genomen ten einde een hartelijk wooid van donk uit te spreken jegens allen die zoo veel hadden bijgedragen tot het welslagen van dit feest Achtereenvolgens werden door hem bedankt allen die voor ruime bijdragen op de lyst hadden geteekend de heer C M Borsteegb die voor 60 bons Prof Pergrer d Alioii HAAB EXTBACT Geheel eenig Un zgn samenstelling en afwgkend van all andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nienwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort ebruik in een fraai hoofd met haar mag vefleugen Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 40 Cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Prof Pergrer d Alioii HAAB EXTRACT Geheel eenig Un zgn samenstelling en afwgkend van Mei andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nienwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort ebrnik in een fraai hoofd met haar mag veflengen Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 40 Cent Verkrggbaar in de onderstaande depots UIT VERRE QEWESTEN Naar het EngeUck I 1 Op een schoenen namiddag in het begin van November wandelden eenige jaren geleden twee jonge lieden in Broadway de hoofdstraat van New lfork Het waren jongelingen van eeu knap voprkoraen twee a dria en twintig jaar ood en zy stapten snel door alsof zq een boodschap deden waar haast bij was Toch hadden z j juist zulk een groeten haast niet maar het was de gewoonte van hunne soort altijd den schijn aan te nemen alsof zq het bqzonder druk haddon Die twea jongelui zagen er eender uit Ik wil daarmede niet zeggen dat zij in gelaat en gestalte op elkander geleken integendeel was de eeuo oenigszins boven de middelbare longte en de andere oen weinig er onder De eerste had bruin haar en donkere oogen du tweede blond haar en blauwe oogen en dienovereenkomstig waren zq gekleed Dus droeg Ellsworth een jas veel donkerder van kleur dan die van Graves Hetzelfde Cnderscheid was bq de n hoed en das in acht ge tornen Maar niettemin herhaal ik dat zij oreender uitzagen Do stql de snit van hunne klceding was Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het ïliï 4 ïliï 4 van het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOïJDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Baad mkomen al de discnssiën in de Vergaderingen gevoefd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON verhandelde in den Gemeenteraad van GOïJDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Baad mkomen al de discnssiën in de Vergaderingen gevoefd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON S nelpersdruk van k BBINKMAN Zoom S nelpersdruk van k BBINKMAN Zoom mindvhad valko daar te land bet kinitfeht ia handen heeft Da BelKitche prögressittiaohs partq Toonag terecht dat de toekomat dea lande niet behoort aao de kiecera maar aan ds breede rolkamaaaa i en vilde lieirar steanen op de laatste dan op de eeratc Toaaehen de beide firacti n kwam het tot eena tcheuring en door de brea welke aldus ontstond in de liberale Teste Brussel drong op 19 Juni 188S ten tweeden male het aegerierande ultramontanisme binnen Wordt wreolgd PETROLEUM IMOTEERINCEIV Tan de Hakelaara Cantzlur SchalkwUk te Rotterdam Loco Tankfust ƒ 9 1E Januari lereriDg ƒ 9 0B Pebruari id ƒ 8 70 Maart id ƒ 8 60 April id ƒ 8 ÏB Mei id ƒ 8 September October NoTember December id ƒ 8 40 BEIJRSBEUIGHT AMSTëBDAH 15 Januari Per Telegraaf Sinnenlandacbe fondsen iets raster Bussen en Oostenrqkschen zeer Tast Colambia 2 lager Zweedsch Noorweegsohe flauwer uurfcerlijke Sta d GEBOREN 13 Jan Willem ouden B Ilxerkeiii en C C W Heatermtn Jacobi Adri iw ODders T Dgkirnili en E C de Kleijn 19 Neeltje nadere A nu Utreeht en A Lngtenbexg Nerdai Floris ouden P Vermeg en G Sloof OVERLEDEN s 1 2 Jaa A Staal hoiler fsn C deJoiig ï j 18 W n l n 1 m Moordrecht GBBOREK s Willemini Fredeiike onden A Rietreld en G Tin Grieken OVERLEDEN H Zoidim 3 nu tronende te Cepelle d IJaHl M Bouniu weduwe A Tin der Klei 68 j C A M Teltero 18 d ONDERTROUWD A J de Jong 81 j ie Kislingen en B Tu DykUnd 81 j Haastrecht GEBOREN Leonirdai osderi G na Brenkelen en A Homborg Fren onder K nn Vliet en M Oudgk OVERLEDEN W Hequenun 8 m J M PoornkoMsk 8J j Vlist GEBOREN EliMbolli onden D do Jong en C Torlonw 329 Staats loterij V fde Klasse trekking van Dinsdag 15 Januari No 3249 50 000 No 1665 6285 11749 16239 en 204B9 1000 No 7369 1S489 en 16656 ƒ 400 No 593 14154 en 20656 ƒ 200 No 106 1385 1869 6248 8011 9315 16226 20616 20996 ƒ 100 Prs iien Tan ƒ 70 56 4486 7898 10667 12460 14985 17884 152 4679 7930 10570 12596 16102 18067 434 4779 7977 10694 12763 16224 18298 663 5129 8206 10733 12828 15532 18343 697 6206 8281 10740 12841 15651 18388 1632 6279 8433 10743 12963 15781 18396 1932 6303 8447 10746 13040 15845 18574 2158 6330 8464 10937 13061 15974 18614 2366 6709 8618 11080 13064 16041 18685 2383 6919 8769 11132 13164 16078 18841 2606 5973 8817 11166 13324 16165 18999 2636 6092 8865 11198 13345 16186 19022 2824 6563 8917 11317 13428 16273 19102 2968 6748 9046 11584 13689 16419 19320 3117 6824 9078 11845 13713 16666 19484 3118 6913 9385 11930 13856 16690 19510 8449 6940 9443 11992 13908 16735 19733 8510 7110 9449 12121 13924 16742 19802 3515 7155 9736 12164 14307 16805 20151 8667 7219 9961 12179 14480 16987 20807 3779 7307 10002 12208 14589 17387 20867 8790 7321 10341 12277 14792 17645 20874 3963 7400 10440 12429 14806 17664 20933 4344 7692 ADVERTENTIËN Een bartelgk VAARWEL en tot WEDERZIENS loep ik toe aan Familie Vrienden en Bekenden bg mgn vertrek naar Afrika J SH DERAM EMPLOIJÉ bg de Oott Afrüaantche Compagnie De Arron Memfsnta rechtbank ta Mottirdam heeft bg Tonnia ran 12 Jannari in staat Tan faillissement rerklaard O BBABB BSUIJNJÊ Winkelier in Boteren Kaas en Geldersche waren vonende te Gouda sedert den II dier maand en beno in d tot Bechter CommiseariB den Edel Achtbaren Beer Mr G POLAK DANIELS en tot Caratorden ondergeteckende Advocaat te Gouda De schuldeischere in dit faillissemmt worden opgeroepen voor de eerste Vergadering Uit rerificatie der schnldvorderingen welke is bepaald op WOENSDAG den 6 FEBRUARI 1889 des voormiddags ten 10 ar iq het Qerechtsgebonw aan het Baagsche Veer te Motterdatu De Cnrator Mr J FORTOIJN DROOGLBEVEB Dienstbode gevraagd Wed Bosman Gouda A Prils Ze enhuizen Wed O Wilhelmus Woerd l Wed Bosman Gouda A Friis Ze enhuiien Wed O Wilhelmus WoerdJ Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorborg A Boa Berkel Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorborg A Bos Berkel Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPBNHBIUBR Kruiskade 10 te Rotterdam pednrende de maand Januari worden alle soorten winterjassen demi saisons regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingetukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bout veeren nz gestoomd of geverfd in de nieuwste klenreh tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepót voor rouifa en om r t n de Heer A VA OS Az Kleiweg E 73 n 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgsconranten te bekomen zgn Fransche Stoom ververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H te Rotterdam pednrende de maand Januari worden alle soorten winterjassen demi saisons regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bout veeren nz gestoomd of geverfd in de nieuwste klenruii tegen verminderde prgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepót voor rouifa en om r t n de Heer A VA OS Az Kleiweg E 73 n 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgsconranten te bekomen zgn Gouda Gouda PEBB a s Protest G Adres MARKT 141 Prima Alkmaarsche QORT bg eUn hoereelheid vefkrggbaar P SAUERBIER OOSTflAVBN 19 Vraa MUtDËllS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevoleitZniver nit HOP en UOUT gebrouwen IJscbb ÜOUDA BAAN geopend GEEN KIESPIJN MËËRU voor allen die het wereldberoemde echte i yK K Hof Tandarts Pr POPP S ttw ater s gebruikt hebben Boren ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP S TANDPASTA Tandpoeder 9 behoudt men Steeds fezonde en schoone Tanden een eerste vereischte tot het behoud van oene gezonde maag Dr POPP S Kmldenzeep is met het grootste aueoes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep Dr POPP S Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen WA ARSCa U WING 99 bestaande namaaksels van AnatheiillWjÊ Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk £ volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van Iff iiuU B namaaksels Dr J G POPP RK Hof Tandarti en uitvinder der AnatherinPreparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaton bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op do Markt te Eotterdam by F E van Santen Kolff te Hage bij J L F Snabilié apoth te Dolft bij A J van Eijn te Schiedam bij 0 Malta Gz j te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij P van Windhoim 8t Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanj idim Lobry 8t Porton Droogialen GEEN KIESPIJN MËERU voor allen die het wereldberoemde echte i yK K Hof Tandarts Pr POPP S ttw ater s gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen ala voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP S TANDPASTA Tandpoeder 9 behoudt men Steeds gezonde en schoone Tanden een eerste vereischte tot het behoud van oene gezonde maag Dr POPP S Kmldenzeep is met het grootste aueoes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep Dr POPP S Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen WA ABSCa U WING 99 bestaande namaaksels van AnatheiillWjÊ Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk £ volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van Iff iiuU B namaaksels Dr J G POPP RK Hof Tandarti en uitvinder der AnatherinPreparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaton bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryk Co Drogist op do Markt te Eotterdam by F E van Santen Kolff te Hage bij J L F Snabilié apoth te Dolft bij A J van Eijn te Schiedam bij 0 Malta Gz j te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij P van Windhoim 8t Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanj idim Lobry 8t Porton Droogialen HET BESTUUa De nitgave dezer Courant gesehiedt dagelgks met ni onderiog van Zon en Feestdagen De pre per drie maanden is L25 franc per post 1 70 Aizoaderlgke Nomuert VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Januari 188 Het ochteiid berickt nit het Leo meldt dat de toestand d s Konings gunstiger is Het officieel bulletin luidt aldua Do Koning beeft de laatste 24 uren kalm doorgebracht De toestand van den hoogeu Zieke is daardoor naar ouatandigheden redelqk Ik voor ƒ 0 6d lerensmiddden de heer S D Boon die voor 36 H L steenkolen had geteekend de beer M Vennaat Jr die hM Hotel de Zalm kosteloos hadt afgestaan om de kinderen te doen aantreden liet luaiiekkorp der DB Sekiitterg dat zich welwillend ter begeleiding bij den optocht had aangeboden M Settuur der Sociëteit i Ont öenoegen dat zijne xalen had beschikbaar gesteld de boeren C J vin Hocten Zoom te Wkesp die de benoodigde Cacao voor de cluieolademelk kosteloos hadden beschikbaar gesteld ie Gemeente Gouda de heer M f Hederhont de heereu Geir Steentma en de heer O va Feen die voor do vertiering der zaal Kunetnm enz hadden gezorgd de firma s O I uelatgn T A f kier van der Steen Schenk h mm M de VleUei m K M de Friet die nuttige kleedinfttukien hadden geschonken de heer J JBre aart Lm die gratis 136 hoUen gehak bad gebraden de pachter der buffetten in de sociëteit de heer 6 van Seed tOuriland en echtgenoote die het geheele maal belaafpdoos hadden bereid de heer Gerritten die de aardappelen en groenten geheel ee h BOi tg e m aafc dit kalMe Hstaiooe bsé geiefW de firma Slotemaker Co die ter bevordering eener zuivere smaak bq hét ma de kindoren onthaalde op een glas limonade de politie die bare hulp had verleend om de orde te handhaven maar vooral die burgers welke bg den optocht tegeniroordig waren voor hunne voorbeeldige houding Spreker zeide verder dat het hem f n genoegen deed uit het gelaat van allen die van bot feest getuigen waren de blijken te zien dat zjj zich verheugden in den aanblik van zoo vele gelukkige gezichten doch hoe groot dit genoegen ook mocht zijn nog grooter was het genoegen dat aan verschillende leden der vereeniging was te beurt gevallen Ongeveer f 900 mocht de vereeniging verzamelen en daardoor waa het hun gegeven de kindereu van 120 der meest behoeftige gezinnen dezelfde ook hun handschoenen en laarzen De hemdsboord was met zorg omgeslagen en aan hunne manchetten pMjkten fraai bewerkte knoopjes Over t geheel was hunne kleeding van die soort welke men gewoonlqk op reis draagt maar de stof was te kostbaar en alles waa te net voor reizigers Voorts moet ik zeggen dat er niets pronkeriga iu het voorkomen dezer jongelui was Geen schitterende juweeleo speld versierde de borst van hun overhemd geen zware gouAoa ketting bungelde zwierig over hun vest Ik heb zelf te Chamouni of aan de Baden van Heichenbadi spruiten der Engelsche aristocratie ontmoet die jnist zoo uitzagen als deze jongelui Maar in Amerika oordeelt men niet naar bet uiterlqk Waar de oen even goed ia als de ander kan hq er ook licht eren goed uilzion Onze nieuwe bekenden Kepen voort met behendige snelheid tusschen de menigte op de trottoirs doorslingereode oms gescheiden maar terstond weer bq elka r Ddtflughejd hunner bewegingen scheen niet gunstig om een gesprek te voeren echter hiolden zq een doorloopende samenspraak die hoewel nu en dan door de tuasohenkomst der voorbijgangers afgebroken geenszins gestaakt werd Die samenspraak is voor den oningewijden lezer niet zeer bef rqpelijk zoodat het nauwlqks de moeite waard is er iets van mode te doelen Zij luidde ongeveer als volgt De bodem zal er in minder dan eene week uitvallen onthoud ivat ik u zeg op zulk eene onbekrompen wijze een hoogst aangenamen dag te verschaffen Spr deed verder uitkomen dat het dan ook juist aan de roijale wijze waarop de meer gegoeden in deze gebeente in den nood van hunne minder met aardsche goederen bedeelde stadgenooten trachtfen te voorrien moest worden toegeschreven dat onze gemeente nimmer die tooneelen te aanschouwen geeft waarvan andere gemeenten helaas zoo dikwerf getuigen zijn 8p eindigde zijne rede met de verzekering dat mocnt het waar zyn dat er onder de gezinnen die van deze 1 bedeeïing profiteerden ook enkele waren vraar wel iets op viel af te dingen de vereeniging met behulp van de verschillende Diakoniën het Burfferlpk Armiestuur en van de hier bestaande iie dadigheidsgenootschappen al wat mogelijk was in het werk heeft gesteld om de waarheid zoo getrouw mogeUjiapabii te komen terwijl de groote belangsteUingheden betoond voor de vereeniging een spooralag zou zijn om met vernieuwden moed werkzaam te zijn indien het andermaal mocht bl koi i awBff iii fa i i W w t B l a H i tw OmJév iamm op te treden Daarop nam de heer Kip Oud Hoofdonderwij r te Ouderkerk a d IJsel sedert eenige jaren Mer woonachtig het woord om de leden der IJsclub op hoogat eenvoudige doch niet minder hartelijke wijze dank te zeggen voor al hetgeen zq in het belang van Gouda s armen hadden verricht waarmede door alle belangstellenden luide werd ingestemd Terwijl nu de prqzen en brood kaas apek en de geschonken janhagel werden uitgereikt werden de ouders der kinderen in de Societeitszaal op een kop chocolademelk en de mannen bovendien op een sigaar onthaald Ieder nam daarop zijn kind belast en boladen in ontvangst nadat nog was medegedeeld dst de ouders a s Zondag om 10 uur in de Sociëteit terug kon Gekheid I Al de boeren in New Tork kunnen niet Ik zeg ü dat er al een hoekje is Hier deed Bllïworth zjjne stem geheimzinnig dalen alsof hij vreestle dat iemand het geheim u verraden Denkt gij dat zq eone oude rat als Enos Foote te den val kunnen krqgenf vroeg de ander Hij M al in den val zeg ik U en op zaohten toon werd er nog iets bijgevoegd Welnu het gaat mq niet aan Ik hoop alleen maar dat het de reception van zijne jonge vrouw niet zal bederven riep Graves lachend uit r Waarvan de eerste aanstaanden Donderdag is merkte Ellsworth aan Hier werd het gesprek van de beide vrienden want zoo mogen wq hen noemen door eene onverwachte gebeurtenis gestoord Zij haddon een weinig voor zioh uit iemand gezien die blqkbaar een bekende vw hen was maar die voortdrentelde zonder zooals Mj alles wat er om hem heen gebeurde op te merken Waar zou hq over denken zeide Graves Dat weet ik niet antwoordde Ellsworth misschien overmen prqs van het zeepvet Wie had kunnen droomen dat wq hom te NewYork zouden zien I hernam Graves Zij hadden nu het oprwerp hunner aanmerkingen ingehaald en hwfinên hem op zqde Hoe vaar je Dwarstqker riep Graves op beschermenden toon 4