Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1889

ilT liSSj n 1 ï f tii N 38ÏT VrOdag fS Itmé 1880 Nieuws en Advettentiehlcui toor Gouda en Omstreken oADVBRTENTIEN worden g plMiet yjjj j 5 ygggjj jj 5Q Centen iedere regel meer 10 Centen G BOD TE LETTERS vorden berekend naar plaatsmimt Bovendien worden alle Advertentien rttit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t w lk da Maandags verschgnt 1 De nitgare dwar Coonnt gtMltiedt digelglw met nifasondering ran Zon en Feestdagen De prgi per drie niwuid i if 1 25 firnne per port 1 70 Abanderlïke Nommert TUF CENTEN D0 fownding van adrertonliiaa kan geaolileden tot Ma nor dea namtMags van den dag der tdtgave Premieleening HET WITISS KRUIS OEQARANDEERD door den speciaal voor deze leening verbonden WAARBORGFONDS ea een RESERVEFONDS beiden gedeponeerd bij de NEDERLANDSCHE BANK te Amsterdam Alle Aandeelen af losbaar binnen 64 jaar met minêtens f 14 C tTLOTI G op 1 APRIL 1889 met Prijzen van 50 000 ƒ 2 500 250 UITImOTIl G op t AUGUSTUS 1889 met Prijzp van 200 000 2 000 500 enz Deze Premie Aandeelen zgn tot den koers van 12 S0 verkrggbasr ten Kantore van de Heeren Wed KNOX DOBTLAJSJD te GovOa Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle takken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discQSsiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON dat de een rich die zaken laat leveren en de andere zich met petroleum of onzuiver water behelpt zonder dat van privilegie op het stuk van belasting de rede behoeft te zijn Ên wat nu de eerstbedoelde tegeuwrrping aanbelangt is het volkomen waar dat de verbruikers de winst betalen die is de gemeentekas vloeit maar zg weten zeer goed dat zij vroeger veel meer betaalden zonder dat de gemeentekas die dan toch in hun ei e kas er zelfs met n oent dnor werd bevoordeeld Vroeger men zag het belaalden zij 10 centen per kubiek meter gas aan do particuliere fabrieken Thans betalen zij slechts 7 centen en hetgeen er ook tot dien verlaagden prijs wordt juiyonnen komt tot hun eigen voordeel en vloeit hun eigen zak terug Indien toch met den vroegeren stand van zaken niet ware gebroken dan zoude men nu deu vollen gaaprijs aan de particuliere fabrieken moeten betalen en bovendien f 500 000 aan verhoogde belasting Het is eveneens waar dat de Gemeente den gasprqs zou kunuen verlagen b v tot op 4 centen per kubiek meter om dan in de eiscfaen van het budget te voorzien met behulp van verhoogde belasting doch voor den belasiingschuldige zou dat vry wel op hetzelfde nederkomen Hetgeen hij won door de verlaging van den gasprijs zou hij in hetzelfde oogenbiik weder verliezen door hetgeen hg aan den fiscus meer dan voor dezen zou hebben te betalen De tegenwoordige regeling is hem aangenamer omdat hij nu eenmaal aan het betalen van het gaslicht lat hy verbruikt gewoon is geraakt en voor de gemeente harerzijds is de handhaving van het tegenwoordig stelsel wenschelijk omdat de lieden wierd de gaspr s belangrijk verminderd daaraan zeer spoedig gewend zouden raken Men zou maar al te spoedig eveir als dat met de afschaffing van acojjnsen plaats had het geldelijk voordeel uit het oog verliezen om daarna te gaan en te blgven klagen over den veraohrikkeUjken druk dor verhoogde Hiermede heb ik den stand van zaken in de moest breede doch naar ik my vlei duidelijke trekken uiteengezet om aoo doende tevens een volledig antwoord te geven op de vragen aan het slot van m jnen vorigen Mef gesteld Men heeft alzoo kunnen zien dat de burgerq niet onder den druk der belastingen wordt verpletterd dat ieder jaar in het deficit op den gewonen dienst der gemeente wordt voorzien met behulp van de winsten die de zaken afwerpen welke zij heeft in afzonderlijk beheer en dat de steeds stijgende dilgaven wel verre van eene ramp voor de burgerij to zyn er toe bijdragen om haar in bloei en welvaart te doen toenemen en gelijktydig om voor Rotterdam eene toekomst voor te bereiden die het zoo God wil tot eene der eerste bavenplaatsen van Europa kan verheffen Na aldus den lezer voor zoover noodig te hebben ingewgd met den stand van zaken te Rotterdam hoop ik in mijno volgende brieven meer uitsluitend de geschiedenis van deu dag ter hand te nemen NEMO PETROLËUN NOTEËRilVGËN van de Makelaars Cantzlur Schalkwijk te Rotterdam I e markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 9 1B Februari levering ƒ 8 75 Maart id ƒ 8 B0 AprU id ƒ 8 26 Mei id 8 September October November Decemberid ƒ 8 35 BElJRSBEttlCHT AMSTERDAM 16 Januari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Russen en OosteDrüksche vast Kuss Zuidwest Spoor willig Burgerlijke Stand OVERLEDEN 15 Jan H BrenkmiD w 329 Staats loterij Vgfde Klasse trekking van Woensdag 16 Januari No 454 12919 en 14430 ƒ 1000 No 4331 en 20824 ƒ 400 No B2B3 14309 14B51 n 19487 200 No 4601 6868 8276 9027 11778 15794 16969 18746 en 20871 ƒ 100 16628 15943 15970 16982 16022 18203 18261 18268 18336 18495 127 141 188 207 641 Pryzen van ƒ 70 2604 7071 9866 12637 12818 12845 13273 13318 2609 7094 9888 2682 78 9 10463 3312 8038 10501 3639 8146 10687 623 3702 8208 10690 13584 16232 18628 669 3826 8248 10801 18689 lfl384 18704 783 3839 8330 11005 13620 16491 18760 881 8860 8376 11032 14230 16921 18907 977 3916 8480 11074 14381 17009 19087 1048 4087 8535 11120 14419 17200 19671 1073 4162 8588 11467 145S4 17294 19743 1174 4380 8612 11677 14546 17307 19810 1216 4397 8881 11741 14627 17353 19943 1310 6019 9005 11812 14782 17498 20033 1661 6160 9019 11836 14793 17626 20101 1622 5228 9087 12311 14966 17627 20152 1642 6297 9101 12331 16140 17749 20171 1661 6631 9219 12338 16175 17778 20214 1819 5767 9302 12363 16238 17811 20233 1981 5819 9601 12399 16338 17918 20323 2252 6116 9677 12602 16347 18022 20374 2326 6208 9701 12613 16415 18089 20945 2370 6326 9746 l 2 84 15446 18105 20966 2392 6812 ADVERTENTIEN V flar telgk dank voor de vele bigk en van belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ondervonden J VISSER B P VISSEB SCHOTBL Mevrouw MIDDELBEEK WESTHAVEN 175 VRAAGT tegen 1 FEBRUARI eene THOMSON S VANILLE PÏÏDDING ïH een heerlijk Dessert Verkrggbaar 10 cents per pakje bg H W M STEVENS D yi NETER A DERCKSEN J MAN8CH0T en verder bg de voornaamste winkeliers Voor Engros en Export J P NORD Singel 2S7 Amiterdam ADVJERTENTIEN in tuXe Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda IJselnb GOUDi IJs en weder dienende Donderdag 17 Januari om 2 nnr HARDBIJDERIJ voor zoons van Leden en geïntrodaceerden beneden 16 jaar Niet Ledeu 25 cents entree HET BESTUUR H A DIESTELHOHST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnienir aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot hef vak behoort Ook belast hg zich met VMBHUIZISOEJS enz Daar Nieawjaar de ondste en beste knecht van wglen den Heer J G BELÜNJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiên in den kort t mogeIgken tgd ait te voeren Fransche Stoomververij Chemische Wasschery Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHHIUEB Kroiskade 19 te Jtotterdam Gedurende de maand Januari worden alle goorten winterjassen demi saisons regenmantels en verder alle Heeren en Uameskleedingstakken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in jle nieuwste kleuren tegen verminderde prgzeh en na anht dagen als nieuw geleverd floofddepöt voor roui a en omt re en de Beer A VAN OS Az Kleiweg E 73 en 73o alwaar Stalen te bezichtigen en Prgscouranten te bekomen zijn Gouda Snelpersilruk van A BRINKMAN ZooN BINNENLAND GOUDA 17 Januari 188 Het offieieel bulletin omtrent deo toestand rtn Z M den Koning luidt sldul Pe Koning heeft eiateren een gnnttifien dag doorgebracht van naeht hMtt Z M weinig geslapen De kraohten zgn daulfde De toestand olgft bevredigend Het Qt vermaak ia in vollen gang Ka de vorst beeft aangehouden kan jong en oud t n bart ophalen aan het sokMtten rqdea Gelgk te verwachten aa bg het prachtige winterweer waarin w ons bedeo moehten veHieugon stroomden by gelegenbeid van den marktdag van alle zgden hoerenen boerinnen de tad binnen Het wm een vroolgk gezicht dat da straten heden opleverden overal beenobte een opgewekte prettige atemming Op d Marict was het natuartjjk stampvol de berbergen vi koffidmben kwamen ptaata te kort verscheidene whikaliMB oaaktM gttada w t s u De tolgaaidar aan de HaastreohtscSe brug moest door een drietal stadswerkers worden bqnstaan bg het in ontvangst nemen van db veischoSugde oenten alleen kon de man het onmogelijk af De Usclnb Goada had op hare banen kan Stolwykoninis tegen uur een hardrijderg uitgeschreven voor looua van leden en geiotroduceerden beneden den leeftgd van ld jaar Daaraan namen 25 jongens deeL De uitalii was la volgt De Ie prQs Aen inkuoker werd behaald door B Ooster de Se pr s een papetnie door H de Itaadt de 3e prQs een vloeiblok door C Natzgl de 4e j rga eanaolatieprgi een bierglas aangeboden door den heer Sohmidt door J Schouten Tot wethouder te Zoetermeer is gekozen de heer N Booackamp I I I F VII LE TOIV inr VERRi oewiiSTen I Onaangenaam juist niet C3aia Digby zon niet onaangenaam kunnen ign al beproefde zg het maar zij danst zoo weinig dat zg niet is wat ik een gemakkelijke danseuse noem antwoordde Kllsworth op den toon van een kenner Welnu ik moet bekennen dat ik niets bgzoadars in haar kaa zien lo ieder geval is zg niat naar iqgn smaak vNaar den nvgaen ook niet maar xg is in hare soort een allerliebt meiijs al bevall zg ons ook niet Op dit oo nblik was er eene nieuwe stoornis Uit een der fraaie vinkei te Broadway kjram eene jonge dame aanstappen Toen zg EËworth en Graves naderde namen deze jongeling beiden bun hoed gsheel af en terwgl zg hem in de hand hielden bogen zg bet hoofd voorover alsof zg onthoofd moeeten worden Dit deden zg met de grootste haast volkomen in overeenstemming met de snelheid van al hunne bewegingen maar ieder had tijd om den glimlach die plotseling haar gelaat Aan den miniater van Justice is een adres gericht door den hee J W f SchefiFer befaeerend vennoot der firma C J Van Houten It Zoon cacaofabrikanten te Weesp bezwarsi inhoudende tegen het ontwerp van wet houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en van vrouwen Ook is eeo dergelgk adies door de Kamer van Ko handeI en Fabrieken te Atsehedé aan de Soner gericht De Enacked he Kamer raMat met hoogea ernst bg de Tweede Kamer te meeten aandringeD niet aan te nemen srtt 4 en t Hseh de beptfii van art 6 omtrent de vóilr en nU iiddag mBt Althans niet f66ti i de enquAe is gebonden over de geheele ugverheid geen andere bepiiiiigeB te maken dan de ve endet Voor joogemi Verbod van riieid tot ISjazigen leeftijd Verbod van gevaarigkan arbeid tet 16jarigen leeftnd Beperking van dea wariit d tot dea lAjarigea Ua tot 10 in iiTniHi iimft i III itlrarlli en 8 uur s avonds Verb van Zondagsarbeid Voor de vronwea Va hèk van arbeid binnen 4 wekra na de bevalling V vd van Zondagsarbeid Ingevolge het IxiduU de vergadering van 27 Nov jl genomen heeft het baitonr der kiesvereeniging Burgtrplddt te Amsterdam aan den Koning een vertoekschr geriolht waarin venooht wordt dat ds maatstaf van Idasgerschtigdbeid voor de Kamer van koophandlil 7S patentrecht worde verlaagd Onder de 8t 000 gepatanteerden go thans te Amsterdam slechts 1726 kiesgerechtigden Tot den gemeenteraad is tevens een sdrea gericht waarin wordt gewezen op de weuachelgkheid d t bg de verkiezing vaa leden der K v K meer dan één stembureau worde opengesteld de korte tüd van stemmi ig vallende in de drukste uren worde ver varhelderde te zien t geroeleo en er door bedwelmd te worden een glimlach zoo betooverenswaardig gericht dat geen der beide heeren er billgkerwgze voor ziohzelf aanspraak op kon maken hoewel ik mg verzekerd houd dat elk hunner het deed Daar jnShmw Virginia Bandall hoewd jaist nitt mgne lieveling in deze geschiedenis eene rol speelt is bet niet ongepast haar nu te besohrijren terwgl Jj de winkels afloopt om een strengere rose sgde la koopen Ik kan mg haar op dit oogenbiik zeer duidelgk voor den geest roepei sooals zg zich vertoonde toen zg vso dien nasien winkel kwam na haar belangrgke koop gedaan te hebben of er althans op uit t zgn geweest want bg die gelegenheid ontmoette ik haar zelf juist na at zg met die twee jongelingen een groet had gewisseld Zg was werkelgk een schoon meisje Destgds moet zg negentien jaar geweest zgn Vó $r dim leeftgd kunnen de meisjes niet zoo glimlachen als zg deed Zg was een weinig boven de middelbare lengte bevallig van geatalte blond en frisch en blozend van gelaatskleur Groote grgze oogeu met donkere wenkbraMwen en wimpers leverden een aangenaam contrast op met haar weelderiK blond haar Over t geheel itrh het zooals men bespeurt een bekoorlgk gelaat yJffls het in rust was had het weinig uitdrukking zslis hare gestalte scheen veel van hare bevallige proportién te verliezen als zg dacht d t niemand haar zag In dit opzicht had lengd en d periodieke aftreding worde gesteld in het begin en niet in het eind van November met het opg op den St Nicolaasdag welke den irinkeliers veel bezigheid geeft Medewerking van het gemeentebestuur wordt tevens gevraagd om de noodig blijkende wijzigingen in bet kon besluit van 18 SS te verkrijgen De directeur van het Kon Penningkabinet geeft in bedenking voor het a j centsetuk het oudUollandsche Groot de vroegere offlcieele benaming van een halve stuiver weder aan te nemen Te Leiden is woonachtig Anthonie e gebons den ISden Januari 1782 In 1812 maakte hij den v toeht nede naat Bttslagd waarvoor hij het eeieteeken op de borat draagt naast het Metalen Kruis De geBondheida oammiasie te Utrecht heeft ra ibraeht aan den Baad met de vraag op irfbo aiveer vaa tMcaKëa an agilar vnil in die gemeente kan worden voorzieB zoodtr nadeel voor de volkagesoodhsid eo sondar veroatreiniging van de grachten en wateren Hare conclusie berustende op een nauwgezet ondenoek waumede een jaar gemoeid was ligt in het voorstel waarmede het rapport besluit dat de heer Leranr worde uitgsmodigd yu de g me ite een onderzoek in te ateliea ntar de wijze waarop zgn stelsel ten uitvoer gelegd en naar het gebmü dat van de faecalnn gemaakt sai kunnen worden tl op grond van die onderzoekingen voorstellen te dOeo en plannen in te dienen met overiegging vah eeaie gedetailleerde begrooting De commissie koestert de verwachtini dat langL deieo weg de gemeenteraad sal worden in staat ge ateid op goede gronden een bealiaaiag te nemen zg veel overeenkomst met een uitmuntend afgariokten jachthond in rust slaperig en log en voor een ongeoeftnd oog al zeer gewoon maar in actie is in en sprong bevalligheid schoonheid en vlugheid op te merken Zoo was het ook met Virginia BandalL In oogen i blieken van onverschilligbeü was zg juut zooals ik gezegd heb maar de minste aanleiding wekte den sluimerenden geest dier schoone gedaante Dan sobitterden eensklaps hare oogen dan speelde er plotseling een trek om haar mond die iuimigheid of oom sympathie of verachting uitdrukte Haar glimlach had niets van dat gemasikto of bestudeerde dat en glimlach zoo geesteloos maakt maar scheen geheel en al door den indruk van het oogenbiik te voorschijn te worden geroepen Weinigen konden zóó glimlachen als Zg Zulk een meisje was Virginia Bandall zooals ik mg haar nog niet lang geleden herinner de lieveImg van allo jongelui en het klinkt zonderling door hare eigen sekse niet algemeen gelaakt Terwgl de onbegrensde bewondering die zg afdwong haar een weinig grillig en heerschzuchtig maakte moet ik haar het recht doen wedervaren ran er bij te voegen dat zg geloof ik veeleer coquet dan eene coquette was ilat zg veel bezat an hetgeen de wereld goedhartigheid noemt hoeveel of hoe weinig dat was zal de lezer later ontdekken voor t overige was zij noch boosaardig noch afgunstig noch kwaadsprekend noch babbelachtig zoo als men ziet een