Goudsche Courant, vrijdag 18 januari 1889

f een andere bos stroo reads in brand gestoken en in het vensterraam geworpen heeft waardooir ook ditt in brand is geraakt en eenige ruiten gakn ken t n zoodat er levensgevaar oi tond voor de bewaarders In het Baiuhlêilad leeat mant TM Kst 4 wetS na deter dagen bericht datd Tiaaohenberolkiftg ietwat onrustig was daar deagent van eene buitenlandsche firma die aldaareenige schuiten bezat weigerde het achterstslligoloon te betaton v l xqne firma liem gen faldtdaarvoor had do i toekames Den 11 Januari werddaarop het beriep ontnngen dat de bedoelde nna Mackenbroek enXJo geheeten woonadttig t Brurnel aldaar was faiffiet velklaaid 2 ontnng dit üarongeveer 46 000 de besommingllartrtelschrtïto Ongeveer ƒ 16 a ƒ 18 000 besteedde zij da anTOOT mtnuting iet bommeti t Sulm 89 000 ging in Mere handen over dèchl de hoofden van ongeveer 60 gezinnen die ir haar dienst stonden ontvingen niets ofschoon huh een bedrag van ongeveer ƒ 10 000 toekwam Het geduld der bevolking ia ten slotte verdwenen Zij omsingelde de woning van den gevolmachtigde der finia den he Van Duyn Men eischte geld en brood en wilde met hem spreken De man kwam echter niet voor den dag en ten lotte trapte men z n deur in en drong bet huis binnen Een gevecht tusschen de aanvallers en Van Dnyn rat cqae vrienden ontstond daarop en de lust keerde eerst weer totdat de burgemeester de heer De Kidder met den wethouder den heer Van der Plas verschenen was en had belc ofd dat ƒ 6000 uitbetaald zou worden Later meldt men iiit Katwqk dat fle visscherJiMdm k4Mtt an hns kon iBtb è a l h bb a o tvangen üit Qroningen wordt als een bew s van opgewekt politiek leven medegedeeld dat de kaarten voor de te Groningen gehouden bijeenkomst waarin de heeren Van Houten en Veegens als sprekers zouden optreden binnen een kwartier waren verkocht waarna ze tegen ƒ l SO en ƒ 1 76 van de hapd werden gedaan torwjjl ze oorspronkelijk slechts n dubbelde kostten Professor C W Oldrieve heeft den gevaarlijken toer ondernomen op watersohoenen ov r de Sapid van den Niagaraval te wandelen De schoenen waren rechthoekige houten doosen van 4 voet lengte die van zwaarden en zijstukken voorzien waren om het omslaan te voorkomen De professor liet rach door den stroom medeVoeren Toen hq de Bapidi bij JSmhC Fall bereikte pakte hem de maalslroom die door den regeB geswoUen woest over klippen en rotsen bruiste Tevergeefs trachtte h overeind te blijven de stroom daaide hem met verbazende snelheid in de rondte waardoor hij meer dan eens het evenwicht verloor en voorover boog met de handen op z jn schoenen Gelukkig viel hy niet achterover of op z daar hq dan onverraijdelük zou z jn omgekomen Toen hjj ten laatste de kom tusschen de Safidi bereikte was hij veilig maar door en door uicgepot Hq rustte een oogenblik en maakte zich toen baan naar den oever waar de toeschouwers hem nwt luid gejuich ontvingen De LtmdbouK Ct betuigt hare instemnaing meti het denkbeeld der Utreohtsche commissie ter viering van s Konings veertigjarige regeering wij beginnen nu daarop weer hoop te krijgen om tot blijvende beUngwek end karakter hoewel zij juist niet aag al de vereischten van eene romanheldin votdeed Nimmer zal ik de uitdrukking vergeten die haar gelaat bq deze gelegenheid vertoonde nadat zq den groet van £ llsworth en Graves beantwoord had Het was eene uitdrukking van dien aard dat onwillekenrig de vraag bq mq opkwam Wien zon het gelden Maar alle spoor daarvan rerdwean oogenblikkelqk toen zü mqne buiging beantwoordde en in zegepraal haar weg vervolgde De uitwerking die deze ontmoeting op da twia jongelui had was treffend want beiden verzonken in volslagen stilzwijgen dat niet werd afgebrokra voordat zq aan Madison Square gakomsn waren waar zq naar t scheen zouden scheiden Hier bleven zü etaan Hany zeide Graves tot Ellsworth hebt gü twintig dollars bq nf Hariy aarzelde Hü scheen bü zichzelf te overwegen of hü ja dan neen zou zeggen Eenigszins met weerzin haalde hq een rol papieren geld uit zqn zak en telde Graves twintig dollars in de hand De laatstgenoemde nam die som aan met een onverschilligen blik van dankbetuiging en stak het papieren geld in zqn vestzak Dit ergerde den ander Charley zeide hü vergeet als t u belieft niet dat het nu twee btnderd is en dat ik het geld niet goed missen kan Gekheid Hany antwoordde Graves lachend Gq hebt gold genoeg dat weet ik wel gedaohtenia vvi dit feest eene vaderlandsche stichting tot stand te brengen in den vom vu een tehuis voor bekvtnte jo igeliiig n die de lafc ouw school te Wageningen weuschen te bezoeken doch wier ouders niet in stiat zün de kosten daarvan Ie Mslaa ï ocht hst plui tot rqphM komen en tot eme stichting warden betioten dan Vraa de Landlout Cl of het gain ovenr ng zoii vetdieoen dawrvDor den voik tg kiezen eesW voUedig en mi to klein hoerder sHenigMO iie oil MiwitaB opwerpt tegen het kamer of internaat leven van WB j Wgena zou zi h op dj gro d ni t meer uger Wageningen verletten ds voer Mlein belalen den en niet betalenden het verblijf in het internaat met dat in de boerjerir afwisselen Qok als uitbreiding def ItfSr idd en zott j 1nerderij zeker voor de siffrol geen onwelkom gosefe k zgn Met Hl irat wel denkt in Nederland hopen w j dat onie gééerbiedigda Koning met zqn voQc het veertigj rig feest Kijne regeering zal mogeit vieren Zou ter gedachtenis aan ylit heugelijk feit wordenbesloten tot de minehtïng eenen koningshoeve danzou de Nedarlabjsohe la dbom deze zeker len zeerste waardeeceij als een blylp van groote belangStelling en het gesiihenk dan t aaT aanvaarden enbe8c iou Bn als an prikkel wneer om door ontT wikkeling te stfeven Baar vadrilitgjuig doódi ooki 4la een bbwqs d t het hooge belang van deiW land Bitt v or het ajjfemeen weli n WfitAi erfcenq door en eehitterenda daad as itÉe tta dM en zijn volk f Naar het Soeiaal ITtekhlaè votdt gem d it onlangs aen de oliefabriek te I lft onder düectié van de bhi van Marken u TutJein NoltheniiM de betrekking jan p trsbaaa op ongewone wijze veiTuId D directir m nkte een Iqst op van zes candidaten die naar a r oordeel op grond van geschiktheid in v baud mejt ncienniteit Ongeveer gelijke aanspraken k den doen golden Kn daarop werd hot personeel d $r werkplaats ppgaroepen om uit dit zestal bq n rderheid van stemmen een keuze te doen redactie voegt aan deze mededeeling het volgS de toe I trin een groote indiutriéele onderneming bekleadaii da bawn een eigenaardige plaats Zij spelen er een belangryke doch tevens zeer moeilijke rol Zij hebban het gezag hoog ta h uden ma r behooren tegelijk bet vertrouwen ta bezitten van ondergeschikten De belangen van den werkgever hebben zg evenzeer te behartigen als dia di ¥ arbeiden Vaak zijn zij da wrgfpau van da eerste vaker wellicht worden zq door de laataten verdacht van willekeur Als zonder schade voor den gang dar zaken deze verdenking kan worden bestreden door den werklieden zelven invloed te guauen p de aaustdling van den man onder wien z j te arbeiden hebben zullen alle partyen er wel bij varen Th de Weerd oud 87 jaren geboren te HarHfi n gedetineerd in do bijzondere trafjtevangeDis het tuchthuis te Leeuwarden heeft terecht gestaan voor de rachtbank aldaar terzake dat hij in den nacht van ii op 29 Augustus 1888 in cel no 17 van die gevangenis opzettelijk eene bos gevlochten stroo in brand gestoken on tegen de celdeur gelegd heeft waardoor die deur in brand is geraakt en dat hy liyin salaris is juist zooveel al Ijet uwg hernam ffllsworth zeer ernstig Wat heeft salaris er meê te maken P hernam Graves Alsof een van ons beiden daarvan kon leven I Ik weet niet hoe het komt ging hq voort maar gü hetó er daa slag van om geld te winnen en ik niet Bovendien zqn uwe patroons zeer gelukkig in hunne zaken Gq denkt toch niet dat ik voor mün eigan rdcening speculeer zeide Ellsworth Houd U maar zoo niet sprak de ander of ik zal denken dat gü den chef van uw achtenswaardig kantoor tot model hebt genomen en Charley Graves begon op zeer plechtigen toon dien persoon na ta bootsen en sprak daarbq zoo zalvend door den oens dat Ellsworth ondanks ziohzelven lachte Daarop gingen de jongelieden van elkander Graves liep door naar Madison Avenue terwül Ellsworth Broadway vervolgde Dat wil zeggen zooale elkander wilden doen gelooven Maar na eenige schreden gedaan te hebben hield Graves stU leunde een oogenblik tegen het hekwerk dat het Square omringt keerde naar Broadway terug en liep zelfs nog sneller dan te voren denzelfden weg op dien hq afgekomen was Intusschen trad Ellsworth in plaats van naar huis te gaan een koffiehuis in waar hü een stoel bq het venster nam en omstreeks tien minuten lang naar de voorbijgangers zat te zien Toen stond hq op verliet het koffiehuis en stapte weder snel eKUÉhien n fl iM s Ni hté omstreeiu 8wart üie de cl van cel n 17 en vnieg Do Waard di S in d ulj en tl men Mltl waarop de bewaarder haalde en toen men de er uit da eel ins vol des daags had te ver da deur en viel brandi het in da vflnsterbank brand werd gebluscht bat ca Aot verbaal o den directeur der gevsn j is en zijn gezin de mede in ur hootde de bewaarder lea gebons tegeir de deur at er was De g angene 1 as begon ta halden om ksip Mi d wacht den sleutel der cel ur opand b1qu de vlau hêt rol hèSrelkbekl jen lag opgestapeld vooij hen tegemoet ook lag itapeld te branden l e beklaagde dadelijk in gebracht élflraii aw in andai proeea maakt i Bpld die geboeid vo ir e rechtbank waaj gebracht zich in zy ptekan verklaarde dat hq altoi een l in het ander en J n r n za hem chaa h mets te lijden hi zegt faij dan blqft miji ♦ eer overeen met hat 0 altoos hebben Vm het strof in it bat dat ik er le4nd lit windt u h al s aJterl itn maer indande zop n ding zit van het giell d i hij iets kan te oen raarïhn l et li+ii lk nlo6ti ric a Hait§ gezond Het komt ian ieM die wüden b rf f IJ onzii Ty mktti oo Ut d rqksWdwi hters lem ren wijd sW iffiherinaar lj ipiJo i ln M flven uit Jiet Wa W verf de ï an wei Sneaöiaar der dat b hj bi jft kijiAn jrsiht 1 i igai issen da heer Pp t tife en zenuwachtig iail schui walei een T Db v rkl als bijfitijn zin n b k giS daa slaat h ij door J heen en kan men niets met hen beginnen maarbq i weet zeer goed wat liij doet j Wanneer hq op da zaal is dan is hij lastig voor 4e medegevangenen niemand mag ham lijden omdat hij zoo lastig is Gebruikt men zaohta middelen dpor ham op de ziekenzaal t plaatsen waar hq goed aten en een zacht bed haeft dan haefi men geen last mot hem Toen hij vernam dat hü weer moest verschijnen heeft men wear last mat hem gehad Hij wil niet ▼ erken Ilü haaft wel beperkte vermogens doch weet zeer goed wat hp doet en hü wist dat da sar vaillanoa zoo goed ia dat de brand spoedig moeat uitkomen Bekl heeft aan getuige gevraagd of hq niet in aen krankzibnigengesticht kon komen Getuige houdt evenwel de daad aan bekl wel toarekenbaar hü windt zich slechts kunstmatig ap doch dan is hq op het laatst zoo ver dat hü u t meer weet wat hq doet Als man ham krachtig aanpakt dan is hü spoedig bedaard De subst officier van juatitis mr J F tan Oatoren stelt voorop dat voor de rechtbank varschenan is een gevangene uit de bqzondera gevangenis voor mannen tot voor korten tgd het tuchthuis genaamd waarin de zwaarst gestraften worden opgenomen personen dia een ernstig misdrqf hebben gepleegd en waann thans bepaaldelqk zü opgedoten worden die vqf jaren in de eenzaamheid bebbien doorgebracht en meer straf hebben te ondengaan Wanneer dan de hvpfdatraat door in d 4f l noUwg t Graves Koeren wüt Wil iant I ll tanig dian wü vorUtan hWiQi tatwül htf z jn Weg a n da OverzÜdo van de straat vervolgde verbitterd door de ontmoeting mat S oude bekenden Hq Üep met gebalde vuistan het licTiaam ióordiit gebogSn terwql zqn hoed mat sfaippan broeden rand büna geheel over züna oogen was getrokken s om züna tcheelheid te verbergen Ik zou mü er niet aan storen mompelde hq bü zichzelf als tnoeder niet soheal zag Maar als zü mü bünamen geven denk ik aan baar en ik ben verd als ik het verdraag Laat hen maar oppassan Hq richtte zioh op schoof zün hoed achterover en zag uitdagend om zich heen Daar kreeg hü Virginia Bandal aan de andara züda van da Itraat in t oog De uitwerking was als een tooverslag Het was merkwaardig de plotselinge verandering van zün gahiat ta zien Alle sporen van booze drift die het even te voren misvormd hadden verdwenen Het kUiarde niet alleen op maar was werkelqk knap te noemen Virginia zag hem natuurlük Zq bezat de gave aan de meeste meisjes eigen van altq d ta wetenwanneer er een bewonderaar in de aabqheid is Dustoen William Holt eerbiedig zqn hoed a ao werddie groet beantwoord door een onverschillig knikjeen eep glimlachje maar niettemin lag er eene zekerebeteekenis in Wordt tervolfd bewezen ia wat aan bekl ten laste is gelegd dan dient er eene zware straf toegepast te worden Aan de mededeelingen van den heer Plet is het ta danken dat da rechtbank volkomen overtuigd kan zqn van de toer kenbaairheid Da Weerd is een der gevaarlqksle gevan nen met aan büzonder slecht karakter dia nu bewaart te irilla waritan maar het liefst verpleegd wordt als een zieke met ziekenkost i4 de ziekenzaal een man die meer dan ééns crimineel is gestraft ii oqier disoiplia r wordt gestraft wegens wangalrag an odr niats tjnkgdaait A n de gevangonbewaarmfs in dien hacht is het ta danken dat het tnchtbnis niet is afgebrand want daarvoor bestond alle kans Men stelle zich eens voor dat de bqzondore gevangenis was afgebrand waarin 250 gedetineerden en de directeur met zijn gezin wone waar verschillenda suppoosten aanwezig zün voor tan allan was levaolge aar ta dncTlten door dis brandstichting terwql er ook gevaar was voo r da omwonenden Wat ware er te duchten geweest van het eventueel ontsnappen van eenige tuchtelingenP Eén dag gevangenisstraf minilar dan drie jaren gevangenisstraf zou eene straf zqn te garing en niet evenredig aan den aard van het misdrqf Spreker is overtuigd dat de rechtbank geheel an al zqn denkbeeld zal zün toegedaan en dat rij niet mmder dan drie jaren straf zal en mag opleggen en pus vordert spreker do veroardeeling van bekl tot 3 jiten gevaagenUstrat De rechftank taeft haila a rtot reroonMell Gisteren omstreeks 1 4 urei brak er ia H astre t in een kolenschuur toebahooraada aan het Waterschap den Hoogend l oezam achter Haastr lcht een binnenbrand uit welke echter spoedig ddior eauka msttscbappan werd geblascht en waarop allo steenkolen uit de schuur vèpraikt wardan Nwr aanléding van het gerucht t welk onlangs ta Soarabaia lisp dat aan Europeaan aan da gatjrÜigau van ap vergiftiging zou overleden zqn wijdt ket Bat ieumbUid eau beschouwing aan de rol dia hat ftapt in da Indische maatschappü speelt niet hat var dat men in apotheken aantreft maar de plantaardig vergiften die de hoogere iulandsoba en de Ugera indo europeesche bevolking kont Daarin wordt handel gedreven Het is echter niet gemakkelqk eaa goede vensmeliag machtig te worden toch z er personen dia niet geringe verzamelingen bezitten Bü den dood van een onde dame die stierf ab wsdnwa van vier maaaen allen achterMnvolgena in da kracht haae larens overleden vond men aan i ifUik fakltaa tardeaUa dft ifuurin verschillendo soorten indischa plantaardige vergtftoo bovenop in elk vak lag een pq iartja varmaldenda in het Ualeiieh de namen on da wüzo Vop da vergiffen warden vervaardigd Wü hebban zegt hht blad destqds zelf de doos gazicn en ifMiDon wü nu volstrekt niet beweren dat da vroor iMar vier umnen door middel van den inhoud dier doos naar da andere wareld haeft geholpen bekroon ons toch een hoogst onaangenaam gevoel by da gadaohte aan het aan ea het ander en het gevaar dat eventueel kon voortvloeien uit de omstandigheid dat znik san doos als u soort Van foaaka in da fonrilie bleef Veel misdaad blqft intusschen op dit gebied ongestraft De genaeshteren constateeren een ontsteking of iata dargal k maai dl orzakk ervan ligt in hot duister Terwül xes weat dat data of g na onder bepaalde levaiMopstwdi heden het gataar van argiftiging loopt ziet men hem die tot nog toe kerngezond waa plotseling bleek zwak vermagerd ziek met een spoêdcertlflcaat naar Europa vertrekken of wel men volgt zün lük naar de Uiattte roa laats met da watensahtp als ware hat van de ooicaak van zqn dood en de kennis van den persoon die hem veroorzaakt heeft Maar hü is gestorven zoo verneemt iedareen officieel aan actUt buücziekta En bq da inlanders met wier leven en starven men zich vaal minder ophoudt vindt het vergif ongetwüfeld oneindig voel meer toepassing Het bedenkelqkste van dien toestand is dat de misdadiger ongestraft blqjf De ponaadc van den dood wordt geflifiaterd ja hardop verteld maar daarbq blqft hot Er is veel dat daartoe brengt Goroonlqk is door een geneesheer op grond der varschünselen een varmoedelüka ziekte opgegeven waaraan de lÜder of de lüderes is gestorven Het zou onmenschelqk zün aan te nemen dat hq er pleiiier in vinden kon door een nader ondaraoek aan démenU te ontvangen zulk een onderzoek zon dan ook in de eerste plaats moeten gehouden worden door offlcieele deskundigen op het gewoonlük reeds begraven lichaam j dat is reeds eata hoogst onaangename taak waarbü echter het ergste is dat men gaat zoeken naar iets dat men als h t er is waarschünlqk niet eens zal kunnen onderkennen in zqn geaardheid en in zqn uitwerking omdat men van het aen noch van het ander voldoende op da hoogte i En ook bat ondertoek van justitie en politie zal behalve bq een uiel te voorziene onverwachte vrüwillige bekentenis bqna altqd zonder gevolgen blqven Toch acht het Bat Hand aen onderzoek bq dergolüke geruchten als waarop het rinspeelt hoog gewenscht Beter dat twintigmaal een omslachtig onderzoek bewqst dat geen misdaad bestond dan dat één geval van vergiftiging ongestraft blqft Boiteolandscli Overzicht De monarchisten te Parijs hebban ten slotte toch besloten een manifest nit ta vaardigen De Voorzitter van het comité in het departement der Seine ie heer Dural deelt mede dat het bestuur geen candidaat wil stallen en den kiezen aanbeveelt zich onzijdig te houden De meeata monarchistiseha bladen keuren deze houding af en ontzeggen den haar Duval het recht namau da monarehnten ta spraken In allen gevalle zal het manifest toch weinig invloed hebben want de meeste royalistan stemmen toch op generaal BouUnger Naar aanleiding dezer verkiezing geeft aen Farijsoh bl d interessante oppven over de kasten der verkiezing van afgevaardigden sedert de invoering van de lijststemmii Parqs telt 480 000 kiezers reeds het jaarlijkscb nazien der kiezerslgsten maakt op de begrooting dar stad een vaste post van 86 000 frca noodig Dan komen de werkelqke kosten der verkiesing De algamaene verkiezing in 1886 kostte aan de stad 770 15 frcs Toen in 1886 Gautier verkozen werd in plaats vauBochefort beliepen de kosten voor da stad 94 795 frcs De verkiezing van Mesureur kwam haar op 106 000 fr ta slaan I et hooge bedrag dier kosten verkhiart zich als volgt Da namen der kiezers moeten op dria Iqsten worden ingeschreven voor dat aan elk hunner aan kieskaart wordt overhandigd Als scbrqfloon staat daarvoor 6 centimes per kiezer dat vermenigvuldigd met het getal kiezers geeft eene som van 27 000 frcs Op den dag der verkiezing wordt er in 260 kieslokalen gestemd Het personeel van ieder lokaal kost 40 cs Venier kosten voor sorteeriug der kieslqsten en de verdeeling der stembüjetten dan aanplakbiüetten drukloonen boreaukosten enz als men dat alles optelt komt men tot 65 000 fres voor personeel en 30 000 frcs voor materieel Deze getallen gelden alleen voor ééne verkiezing is er herstemming noodig dan stq gen de kosten nog aaozienlq k Dat alles betreft slechts de stedelijke administratie maar hoavaal oidt nog aan weei zijden besteed door kiescomit és de candidatan zelven enz Volgens de bariohten nit Panama zq n da Bagaaringan der Middan Amerikaanscha republieken niet ingenomen mat het bealuit van den Amerikaauschen Senaat om bq het graven van het Panamakanaal alka bamoeüng dar Fnioseha Begaaring te weran Man beschouwt daar bot besluit van den Senaat als een inbreuk op de rachton der republiakan welke volkomen onafhankelqk zün en zelf over haar eigen zaken nilleu beslisaen Een commissie van Fnnsche rechtsgeleerden heeft verklaard dat er geen twqfel mogelük is omtrent het burgeriqk karakter dar Panama Maatsohappq Intusschen zal de nienwe Maatschappq het kanaal voltooien en de oude Maatschappq zal barer opvolgster niet allaan de kanaalwerken ntaar borendieu al haar recliten overdragen het recht tet het uitgaven van loten inbagrapan Generaal Harriaon is na werkdük tot President der Vereenigde Staten gekozen De kiescolleges dia in November werden gekozen kwamen in de hoofdsteden der verschillende staten büeen om overeenkomstig hun mandaten een President dar Bapubliek te beabenen Ofschoon de uitslag dezar vcrkienng nog niet bekend is weet men reeds vooruit dat de candidaat dar rapublikeinen de meerderheid zal babaUn Het lot der legerwet in het Hongaarsoha Huis van Afgevaardigden is nog niet beslist De ministor van oorlog generaal Pqervaiy dia naar Weenen was gegaan hield na zün terugkaar een tweede redevoering voor de Wet welke hq als een onverandfrlqk compromis tusschen Hongarqe en Oostenrük bMohouwde Een tweede rede in denzalfdan geest werd gehouden door den heer Stephan Tjza dan zoon van den minister president die bü deze gelegenheid zqne eerste redevoering in de Kamer hield De regeering is bereid zooveel mogelük don bezwaren der Hongaren te gemoet te kamen naar zq bluft vasthouden aan de bekende bepaKngeu betreffende de Duitsche taal en de eeiqangen daar deze voor de eenheid van het OostenrükschHongsarsch leger onmisbaar zqn De in den Bacitaiueifer openbaar gemaakte akte van beschuldiging in de zaak Geffken bevat in werkelqkheid niet veel nieuws want dat prof Geffken tot de openbaarmaking van het dagboek niet gs maohtigd was en dat hq tot dian stap ofscpaffX uit geschiedkundige beweegredenen en ter voltotuiaj a fy i beeld van keizer frederik wist men raodaa ji Evenzeer is de beschuldiging bekend dat prof GdEtui ken handelde uit vqandschap jegens den rqkskansa lier en om dezen omver te werpen Het grootste deel der akte van baaoholdiging i i gawqd aan het betoog dat enkele plaatsen uit hat j dagboek geschikt zqn om de betrekkingen van Pmiiv sen tot hot rijk zoomede die van het rqk tot d n buitenlandsche regeeringen te beoadeelan Dit is volgens de akte van beschuldiging o a het gem met hetgeen da toenmalige kroonprins op 26 Eebrn t ari in zijn dagboek schreef Thiers wilde niet toe geven aan Bismarck s verzoek om ons Luxemburg te verschaffen waarop toen het alternatief Metz of Belfort werd gesteld Daarover wordt in de akte i van beschuldiging gezegd Deee mededeeling hadr teganover de Luxemburgsche en Eransche regeeringen in het belang lan het Duitsche rqk geheim moeten gehouden warden want zq is geschikt om de mogendheden die de onzqdigbeid van Luxemburg gewaarborgd hebben en de groothertogelqke ragee ring zelve met wantrouwen ta vervullen omtrent da oprechtheid der Duitsche politiek Van belang is nog dat prof Geffken zooals in daakte van beschuldiging wordt aangeroerd de schrqver is van de twee proclaiostien welke bü datrponsbestqging van keizer Fredarik zqn uitgevaardigd an tot opschrift hebbeu Aan mqn volk en Aan den rqlcskanselier j i Voor de vqandschap van prof Geffken ti ii prins Bismarck getuigt dit in elk geval niet Bismarck ontvangt voortdurend spaclalitsite ea de invloedrijkste leden der partqen om met hen te apreken over het Oost Afnkaansche ontwerp Het moeilükste punt is naar men wil het karakter diit men geren zal aan het zoogenaamde koloniale of politiakorps men wil vermqden dat dit korpa tot H de Bqkstroepen wordt gerekend In de be tings commissie van den Bqlad heeft de Minister van Financien Maltzahn verklaard dat hü nog nietstellig zeggen kon of de intamatiaadB suikerconventie tot stand komen zon de Daitaaha Begeering bereidde ich op dat geval voor man zon haar tootreding alleen dan volhouden wanneer zü overtuigd was dat do overeenkomst door aila partqen earlqk zou worden nagekomen BELGÜ in 1888 y ervolf en tlot if beeft nu de ultranontaaaaohe aarlfil volbracht Zq mun da tegetnng wTiiZa datda verantwoordelqheid groot was Met uitzonderiS der oppersie tien duizend dia de Belffiaohn Irni onder alkander verdeelen Wh bXtin groote ontevredenheid De arbeidende klassen radrukt door matenêelen nood woerioos prqs geraven aan de exploitatie der werkgevers zonder de iSuta v politieke rechten zelfs zonder da weldaad dar meaat eiementaira ontwikkeling beginnen zich te verzetten tegen een stelsel dat alleen zorgt voor het welzön der rqke bourgeois Do kleine burgerstand dieltoschikt over eenig beat en dank zq den libeialen gameentebesturen over eenige geestesontwikkeling wordt het eveneens moede in den staat beschouwl te worden aU het onmondige kind dat in staatszaken met mede mag spreken En in de hoogere bourgoisia zelve m den boezem dier 11 000 kiezer wordt het raehtagevoel wakker dat niet langar rafr L draagt dat aan het geld alle recht en aanhet var stand in t geheel geen recht toebedeeld wordt Da Belgische radicale partq bestaat uit buyers en kiezers dia volstrekt er niet op uit zqn om ten staat om ta keeren want zq begrüpen te goed dat hun oigan bezit daarmede nauw samenhaagt Zü wil veeleer door het verleenen van rechten aan de staatkundig van alle recht verstokenen die staatsomkeering voorkomen Zoo grqpt de heersohende ontevredenheld van onderen op steeds meer om zioh heen naar boven toe onder de massa s Do regeering rust echter eenvoudig op hare lauweren uit Zü houdt wat zq den kiezers beloofd heeft namelük niet la laten raken aan hun privilegiën Derhalve is haar programma zuiver negatief geen verpHoht volkssohoolonderwqs geen sociale hervorming Wat zii sedert 1884 voor positiefs geleverd heeft kan men zalft met het sterkste vergrootglas niat ontdekken De kiezers verlangen dan ook volstrekt geen positieve maatregelen en vergenoegen zioh met het antwoord dat wqlen de minister Malou gaf op de vraag wat hü eigeniqk gedurende zqn 7jarig ministerschap had uitgevoerd iVoiM aeon v l Terwül het ministerie Malou met eenig gevolg zqn geheele zorg kou wqden aan het ééne doel een lang zü t ook werkeloos bestaan te hebben bevindt zich het ministerie Beemaart niet meer in de aangename positiu alleen te leven voor de genietingen van het ministerschap Bq de beide bestaande staat