Goudsche Courant, zaterdag 19 januari 1889

vijdr 1 Maait aj te willen opzenden teneinde de veraohillende vragen cathegorisch gelijktqdig per c vulaire te kunnen beantwoorden waardoor dan ook waarschijnlijk in eenen alle mogelijke vraagpunten Toor ieder beantwoord zullen zijn In uw antwoord dat zij U verzoeken te willen adresseeren aan den heer S W tan BtnniiN Jenisalemstraat 4 Qouda zouden zij gaarne van IJ vernemen of V het noodig acht de zaak bij Uwe gemeenteleden per circulaire te behandelen en zoo al hoeveel circulaires U denkt noodig te hebben U het belang dezer zaak voor alle Israëlieten in Nederland nogmaals met kracht aanbevelende Hdogachtmd Uwe dimètmllige dienaren E S Cats S S Poiak M E MoNASoH M J Sanders A Tbubits M Cohen S W TAN BUDRIN Nz N MOGBNDOBFF Secretaria Jtl L Cats S H Polak D HOBNEUAN De redactie van het Onafh Isr Org aan welk blad wq deze circulaire ontleenen zegt daarvan Wij twijfelen geenszins of deze krachtige roepstem in het belang van dit grootsche en heerlyke plan zal alom in den lande bij onze geloofsgenooten weerklank vinden De behoefte aan een zoodanige philantropische inrichting is zeer groot on het zal voorzeker het Nederlandache Israel tot room en eer verstrekken door zijn ondersteuning tot het welslagen van dit plan te hebben bijgedragen Zq die geen zoodanige circulaire mochten ontvangen hebben kunnen zich wenden tot den Secretaris S W van Buurea Nz te Gouda van wien zy onmiddellijk een Exemplaar zullen ontvangen Uit Wilp wordt gemeld Dezer dagen kwam alhier uit Amerika aan een boerenzoon vóór vier jaren derwaarts vertrokken meer bepaald met het doel om verkenningen te doen en den algemeenen toestand van dat land te bestudeereu Thans is hij voomamelyk teruggekeerd om zyn vader die reeds geruiraen tijd ernstig ongesteld is te bezoeken daar hy toch zooals hy beweert in den winter niets te doen had Hij had zich met Maart voor 8 maanden verhuurd voor 20 dollars 50 per maand dat met 1 November was afgeloopen Hoewel evenals natuurlijk ovaial voor allen niet even rooskleurig schetst hy toch den algemeenen toestand van Amerika als ver te verkiezen boren Europa Tal van Hollanders heeft hq op verschillende plaatsen aangetroffen die meer en minder maar toch allen zeer welvarende waren wat hunne maatschappelyko positie betrof Onder anderen ia tijdens de eerste emigratie in deze streken vóór 43 jaren van hier vertrokken zekere Bruins die na zijne bezittingen te hebben te gelde gemaakt met ruim ƒ 6000 derwaarts vertrok en nu voor een paar jaren overleden aan zijne kinderen niet minder dan 400 000 had nagelaten Dit was nu wel uitzondering op den regel maar toch had hq velen aangetroffen die vóór 15 of meer jaren derwaarts vertrokken en thans in het bezit waren van een vry aanzienlijk vermogen In het vooijaar denkt hy de laat zyn Maar ik gevoel my gelukkig als ik aan haar denk on daarom doe ik het V Alles goed en wel Bill als gy het daarbij laten kunt GÜ denkt toeh niet dat ik zoo gek ben om my op dat punt te bedriegen hernam Holt f Er zyn lang vóór u zulke gekken geweest Bill en Castletpn zag William Holt met een doordringenden blitf aan De laatstgenoemde blikte noch bloosde maar glimlachte goedaardig Zoo is bet goed zeida Castleton Gq gaat vroeg naar huis niet waar vroeg WiUiam Holt Ja De Azië is geseind en zal binnen twee uren in de haven zyn Zooals ik u laatst zeide AU du Bany is aan boord En gy gaat Het gezin van zqn oom er bericht van geven Dat wil zeggen juffrouw Digby merkte Holt bedaard aan Nu was de beurt aan Castleton om te blozen hetgeen hij dan ook hoewel zeer licht deed Hq lachte echter en zeide Misschien hebt gy gelyk Mynheer Ferris heeft mij gezegd dat hy eene boodschap zou zenden maar ik heb de jonge dame beloofd zoodra bet schip binnen was haar er van te zbllen verwittigen En die boodschap was te gewichtig om aan een van Uwe klerken toevertrouwd te worden terugreis te aanvaarden wellicht in gezéluktp van enkelen uit deze itrekeo De hoofdinspecteur Batelt te Amsterdam en de bekende rechercheurs Paiibanit en Verbeek hebben op gezag en met hehulpuMft en officier van justitie en den rechter oommissMffoy de Haagsche rechtbank de heeren jhr mr De Vos van Steenwijk en mr Van Oosterzee in een woning in de Poppenateeg te Delft aangehouden een valsche munter medeplichtige waarschijnlijk van de onlangs veroordeelde val schemunters De man werd gevonden te midden van alle mogelijke voorwerpen en werktuigen tot het munten van valsch geld als vormen voor verschillende muntstukken gietlepels metalen enz en in zyne zakken werden v che muntstukken klein en groot gevonden Volgens de Mgaro is de secretaris van een der groote finanoieele maatschappijen te Parij plotseling verdwenen Uit het onderzoek is gebleken dat de boeken niet in orde waren en dat ongeveer 1 000 000 francs is ontvreemd Het blad noemt geen naam doch voegt er by dat de secretaris tot een der meest bekende Parysche ünancieis behoort zoodat de benadeelden hopen dat de schade door de familie van den voortvluchtigen secretaris zal worden vergoed In een Berltjnsgb blad lezen wy de klacht dat het zooveel moeite kost wanneer de huisvrouw wegens ziekte of andere redenen hulp in het gezin noodig heeft een geschikte juffrouw te vinden die do noodige iyesohaving bezit en toch niet den neus optrekt voor allerlei huishoudelijke bezigheden Onlangs werd in de courant zulk een hulp gevraagd Een aantal schriflelgke aanbiedingen werd ontvangen en bovendien kwamen 22 oudere of jongere vrouwen zich persoonlijk aanmelden Twee spraken vlot Engelsch en Fransch drie droegen neusknijpertjes een had zelfs een tooneelkijker omhangen maar van de 22 konden slechts een paar en nog maar zoowat met de naaimachine omgaan en geen enkele kon stryken Hoe is t hiermede in Nederland gesteld Sand Op een der jongste vergaderingen van het Aardrykskundig Genootschap te Londen deelde 4e heer É S Anot een aardige byzonderheid mede omtrent de wijze waarop in de woestyn van Midden Afrika water verkregen wordt Het reisgezelschap waartoe de spreker behoord had leed zeer doordat nergens water te vinden wa ICta laatste brachten een aantal boschjesmannen uitkomst Zy groeven putten in het zand en staken lange holle rieten diep in den bodem Met een buitengewoon zuigvermogen door langdurige oefening verkregen slurpten zy op deze wyie het vocht uit hut zand dat de pypen omgaf en spuwden het ver olgena in schelpen Zoo groot was hunne dorst dal de reizigers deza walgaiyke vloeistof met graagte opdronken Een vreeselyke moord dezer dagen op de boulevard Saint Germain te Farys gepleegd heeft groota opschudding te weeg gebracht Het slachtoffer was eene 57 jarige vrouw Marguerite Couloumy die eene wynzaak had en alleen woonde De concierge die den geheelen ochtend niets van zyne meesteres hoorde vreesde dat haar iets overkomen was en begaf zich naar hare kamer Veel te gewichtig antwoordde Castleton lachend Hier gingen zy van elkander Holt sloeg eene zijstraat in en Castleton liep recht door Inmiddels was Graves nog niet ver op zyn terugweg gevorderd Om de eene of andere reden keek hy eiken winkel in en nam de menigte op het trottoir zorgvuldig op Zijne moeite werd naar t scheen eindelyk beloond want hy ontmoette eene jonge dame die hij met groote plechtstatigheid groette en die niet glimlachte toen zy zyn groet beantwoordde doofBiven plechtstatig als hy te buigen maar met wie Graves toch medeliep en die niemand anders dan onze bekende juffrouw Virginia Bandall bleek te zq n Beiden schenen de wandeling wel aangenaam te vinden en al sprekend werden hunne stappen allengs korter en langzamer totdat zy in dien drentelenden tred vervielen die men den tred der verliefden zon kunnen noemen en die sommigen myner lezers ongetwyfeld wel kennen Waar zy over spraken ben ik niet te weten kunnen komen maar wel weet ik dat te midden van iets zeer belangrijks Virginia als een scherpzinnig meisje altijd op haar qui vim Ellsworth zag aankomen Graves was te zeer in de wolken om iemand te zien Virginia had den tijd om de mièe en icè ie te veranderen en haar gezicht in eene zeer onverschillige plooi te zetten toen Ellsworth hen ontmoette Hy nam eenigszins styf zyn hoed af Maar zyn verdriet werd verdreven door een blik van Virginia Daar vond hy juffrouw Cooloumy sp grawelyke wyze vermoord Kasten en laden waren opengebrorken en de vloer lag vol kloederen en andere voorwerpen o a een paar pakken effecten die de moordenaar blykbaar vergeten bad Omtrent dan laatste gelooft da politie eenig spoor te hebben gevonden De buren hadden nl de vermoorde den vorigen avond met een jongen man ziea preken wiena signalement en naam bekend zijn Bjj den Zwitserschen Bondsraad is voor drie verBobillendie spoorwegen op den Bigi conoeaaie aangevraagd Het eerste project betreft een draadspoorweg uitgaande van het zoogenaamde uitziohtspunt Rigikanzeli naar Weggis Dete verbindingzal slechts ééa spoor hebben zonder uitwykwissel doch geslitst zyn in twee deelen met een vastenmotor in het midden evenals zulks bij andere bergspoorwegen voorkomt Het tweede betreft een tandradspoorweg met locomotief exploitatie vanWeggis naar Staffelhóhe waar deze Ign dan aande sporen van den bestaanden ArthBigi spoorwegzal aansluiten terwijl het derde plan bedoelt het bouwen van eene verbinding van Staffelhóhe naar Rigikulm De tyd dat in Engeland de Hollandiche boter vooi het puikje gold toen koningin Victoria voor haar hofhouding geen andere dan die wilde hebbep aangekocht en dat zy voor zich zelf nooit anders gebruikte dan de producten der bekende Badhoera in de Haarlemmermeer die tjjd is voorby Vervalschingen hebben er ongetwyfeld de klad in gebracht maar veel meer ia dit het gevolg van de onovertroffen verbeteringen der boterbereiding in Denemarken toegepast Omtrent de daar bestaande op grooote schaal ingerichte boterfabrieken wordt aan de ZeeitK Ct o a het volgende geschreven De grondslag van het geheele systeem is onderlinge samenwerking en het getal ooöperatieve boerderijen bedraagt meer dan 600 Voor tien jaren bestond er geen enkele en eerst sedert 1882 begon men met de algemeene oprichting van boterfabrieken en die te Seeland op ongeveer zes uren afstand van Kopenhagen mag als een goed voorbeeld worden beschouwd van de zeshonderd dergelyke inrichtingen die men in Denemarken aantreft Het geld voor de onderneming werd door eene bank verstrekt aan de 145 landbouwers die de maat sohappy vormen en die te zamen elfhonderd koeien bezitten terwyl alle binnon een uur afstand van de fabriek wonen Het beheer der inrichting kan van elk der landbouwers ongeveer ƒ 19 vorderen voor elke koe welker melk hq aflevert maar in werkelykheid werd van dit recht tot heden nog nimmer gebruik gemaakt De meeste factorijen hebben van 500 tot 10 00 koeien maar er bestaan ook sommige die er deebts driehonderd hebbeo De melk wordt er des voormiddags door Isndboawers gebracht die overeenkomsten met de andere landbouwers maken om de melk op bepaalde tyden te komen afhalen De landbouwer moet zijne mellc koel houden en verruilt te op den melkwagen voor een vat met karnemelk De melk wordt aan de factory gewogen en tweemaal per week op haar vetgehalte onderzocht Zoodoende ontvangt de landbonwer niet alleen voor de hoeveelheid maar ook voor de qualiteit der geleverde melk en gepaard met een glimlach die eene zekere verstandhouding icheen oit ie drukken alsof zq wilde zeggen Gy ziet hoe t is hq ontmoette my het eerst en liep dus natuurlqk met mq mede op een anderen keer zult gy gelukkiger zqn Het valt niet te ontkennen dat beide jonge lieden een weinig gek op hun neus keken omdat zq elkander aldus betrapt hadden maar het was niet te verhelpen In den gemoedstoestand waarin nj vericeerden gebeurt zoo iets dikwyls Niet do minste toespeling werd op dit kleine voorval gemaakt en t was verbazend hoe snel de uitdrukÜng van Virginia s gelaat weder veranderde alsof zy cAaradf eif actio speelde Evenwel was er nu meer vertrouwelykheid en oprechtheid van gevoel in haar te bespeuren dan vroeger En terwyl dis twee te zamen voortliepen had Graves oogen noch ooren voor het gevoel om hem heen hij dacht niet aan het kantoor dat hy pas verlaten had on waar hq weer heen moest hy dacht aan niets in het verleden of de toekomst de twee honderd dollars die hq van EUsworth geleend had er onder begrepen Sommige lezers van die soort die in niets eenig nut zien of het moet saai en naar zqn zullen zioE missohien ergeren over zulke by zonderbeden als veel te beuzelaohtig voor hen om er hun tijd aan te besteden Is dat zoo Wordt vemolfi knoeieryen zijn onmogelqk Da ftctorq betaalt 2 cent voor de melk en berekent 1 cent voor de karnemelk per liter terwijl men j der geleverde melk iu karnemelk terug ontvangt Uit de jaarIqksche balans eener factorij bleek dat met de melk van 650 kooien een zuivere winst van 21 000 was behaald en deze winst werd dusdanig verdeeld dat 47Vf oen TOor elke geleverde 100 S melk werd uitbetaald De dagelgksche onkosten der fabriek bedroegen 80 Byna alle landbouwers hadden minder dan veertig koeien sommige zelfs slechts twee of drie Zij kunnen hun ree vermeerderen maar betalen dan inkoopgeld en zy kunnen het ook verminderen De methode oefent vooral op de varkensteelt een gnnstigen invloed uit omdat de terug ontvangene karnemelk bijna uitsluitend voor varkensvoeder wordt gebezigd De jaarlyksche spekuitvoer bedroeg tusschen 1878 en 1887 gemiddeld 8 270 000 KG maar in bet laatstgenoemde jaar was zij tot 23 850 000 K G gestegen De helft van dit spek gaat naar Engeland en Schotland Hoewel de uitstekende resultaten in hoofdzaak aan do energie der landbouwers is te danken moot men toch niet vergeten dat de Begoering alles deed en nog doet om de industrie te steunen In de eerste plaats bestond die ondersteuning in de oprichting van een menigte landbouwscholen buitendien gaf zq een subsidie van 100 000 voor een geregelde stoombootlijn van Esbjerg naar Harwich Het Kon Deensche Landbouwkundig Genootschap looft voortdurend pryzen uit en de factoryen zijn in En ehind vertegenwoordigd door flinke werklieden die de markt bestudeeren en hunne patroons voortdurend van alles op de hoogte te houden Een photograaf te Londen stalde dezer dagen in zijne winkelkast 150 dames portretten uit Deze portretten waren zoo opgeplakt dat de gezichten netjes waren uitgeknipt en op de lichamen van ge S hotographeerde ganzen waren geplaatst Natuurlqk ienden verscheidene damei die niet op zoo n beleedigende wyze aitgestald wilden worden eene aanklacht in De photograaf verdedigde zich met de volgende woorden Alle portretten die ik uitstalde waren mq door de verschillende dames teruggezonden met de opmerking dat zq niet geleken Wanneer dit waar is dan kunnen zq er niet tegen op komen wanneer ik de photognphién uitstal Zqn de portretten echter goed gelykend dan is elke dame die ze my terugzond verplioht ze te nemen en do rekening te betalen De rechter was het met den photograaf niet eens en gelastte hem de caricaturen uit iqne jwinkelkast te verwqdersn Er is reeds zooveel geschreven over hat nadeelige van t aalmoezeh geven op straat of aan de deur dat het een overbodig werk moest zijn er nogmaals op terug te komen Niet om in t algemeen te betoogen dat geven zonder onderzoek een slechte daad is brengen wq opnieuw dit onderwerp ter sprake maar om een voorval ta vermelden dat onlangs in een der Liverpool bkden werd beschreven en dat de redactie aanleiding gaf ta waarschuwen tegen aanvallen van openbare goedgeefsohheid zoodra eena vrouw met een kind op don arm een aalmoes vraagt Het was voor de rechtbank te Liverpool dat de levensgeschiedenis van de kleine Ann Jane Moss werd verteld indien men althans een langzamen dood van drie mftanden een leven noemen mag Het kleine slachtoffer was het jongste kind van een verver 4io met zqn vrouw en vier kinderen óne kamer bewoonde in een armenwqk dier stad De ouders schijnen fatsoenlyke monaohen geweest ta zqn maar ntsettend arm De verver had voor den echtgenoot van 6 a der getuigen gewerkt en in drie weken de armzalig som van drie gulden negentig cents verdiend Zdo kwam het dat vrouw Moss dagelijks met baar jongste kind uitging soms des middags dan eens vroeger terwql zq niet vóór den donker terug kwaU Het zeggen was dan dat vronw Moss uit werken ging doch de drie kleine stumpers die dagelqks hare terugkomst afwachten tol het sohÜDsel der straatlantaarn op de donkere maren van de kamer begon te flikkeren en dan koud en uitgehongerd waren vertelden dat moeder uit bedelen was on de vrouw moet ook aan getuigen in vertrouwen medegedeeld hebben dat zq met haar kind er op uit ging om langs straat te bedelen Een treurig licht wordt op deze bekentenis geworpen door de verklaring van een der buren die op zekeren keer dat het echtpaar Moss aan het twisten was hetgeen zeer dikwyls voorkwam den man tot zqne vrouw hoorde zeggep Waarom geef je het kind geen eten Je laat het van honger sterren om er je bestaan van te maken Dit kan natuuriqk een uitbarsting van toorn geweest zqn van een wanhopend mensoh maar dat het kind op straat medegenomen werd om het medeiyden der omstanders op te wekken en dat het Van uitputting stierf lydt geen twqfel Toen eindelijk door tussohenkomst der Vereeniging tot beiohorming van kinderen hot kind naar de Kinderbewaarplaats werd gebracht vond men dat het uitgemagerd vuil en m lompen gewikkeld was Het overleed tengevolge van zwakte veroorzaakt door gebrek aan geschikt voedsel zooals geoonstaterrd werd door den geneesheer die bij de lijkschouwing verklaarde dat al de organen gezond waren en dat Aan Jane Hoss met goed eten en goede kleeding ongetwyfeld in het leven had kunnen blijven Het kind woog slechts vier Engelsche ponden terwyl het gewone gewicht van een kind van denzelfden leeftijd twaalf of vijftien pond is het lykje was zóó klein dat men t gemakkelyk op twee blaadjes postpapier had kunnen leggen Do moeder werd beschuldigd van poging tot moord en dientengevolge veroordeeld Wij zullen hier niets meer bqvoegen zegt de redactie van het Engelsche blad maar wq veroorloven ons bun die vrouw Moss eenige stuivers in de hand gestopt hebben bq wijze van een goedkoop toegoreu aan hun liefdadigheidsgovool in herinnering te brengen dat het beter en doelmatiger geweest ware wanneer zij persoonlijk een onderzoek ingesteld hadden naar den toestand van hetgozin Boltenlaoilsch Overzicht De momirchisten in het departement der Seine willen niets weten van de onthouding welke hun by de aanstaande verkiezing is aanbevolen De Soleü bet hoofdoi gaan van den graaf van Parys beveelt CU zelfs openlijk generaal Boulanger aan daar deze moet beschouwd worden als de candidaat der antirepublikeinen Intosscben gaan de republikeinen voort met hun tactiek om allerlei bijzonderheden uit Boulangers leven openbaar te maken Nu weer hebben zij overal den brief laten aanplakken dien Boulanger aan den hertog van Aumale heeft geschreven terwyl men daarnaast de verklaring kan lezen door den generaal als minister van oorlog in de kamer afg gd dat hq dien brief nimmer had geschreven Ondanks de uiterste inspanning der republikeinen worden nog steeds de kansen van generaal Boulanger gunstiger geacht dan dia van zqn republikeinschen tegenstander Uit goede bron wordt verzekerd dat de berichten betreffende het voornemen van den hertog van Nassau om a tand te doen van zijne aanspraken op het groothertogdom Luxemburg volkomen ongegrond zijn Hertog Adolf denkt er niet aan zqne rechten op jn zoon over ta dragen De Zweedsche Bqksdog ia gistoren geopend met eene troonrede waarin bijzonders ingenomenheid wordt te kennen gegeven met het bezoek onlangs door den Duitachan keizer aan de Zweedsche hoofdstad gebracht Onder de aangekondigde wetten is er ook een op de veiTsekering van werklieden Da staatabogrooting wijst een overschot aan van 10 millioen kronen voornamelijk ten gevolge van hoogere opbrengst der in en uitgaande rechten Tot voorzitter van de Eerste Kamer is benoemd graaf Lagerbüllce tot onder voorzitter de heer Von Ehrenheim oud lid viu den Baad van State tot voorzitter van de Tweede Kamer de koopman Wyk en tot onder voorzitter de grondeigenaar Olof Lorason In Engeland biedt op het oogenblik niet het parlement den politieken leiders de gelegenheid tot het houden van vaderlandslievende ontboezemiagen die op den keper besöhoawd al te dikwijls liefdesbetuigingen aan de kiezers zqn Bij gebreke van dien treden de roomaamsta leden van het parlement hier en daar voor hun kiezers direct op Zoo sprak eir Michael Hiks Beach president van de Board of Trade te Clifton Hy sprak als zqn overtuiging nit dat de eerstvolgende zitting van het parlement voornamelijk gewyd zou zyn aan vraagstukken betrekking hebbend op de nationale uitgaven Sir Mirhaèl twyfelde niet ot de regeering zou na de algemeene verkiezingen eren sterk terugkeeren als zy nu is In een vergadering van uoioniatische liberalen te Chester trok do hertog van Westminster te velde tegen de Home Rulert wier eenige verdienste er volgens hem in bestond dat zy den heer Balfour in de gelegenheid hadden gesteld zich als een staatsman te ontwikkelen waaraan het Uind grenzenloozen dank verschuldigd is Dit hertogelyke gezichtspunt is niet van eenzqdigheid vry te pleiten ENGELAND in het jaar 1888 Voor het groote Britsche eilanden ryk waarin de zon nooit ondergaat werd het afgeloopen jaar niet gekenmerkt door groote gebeurtenissen Noch in Engeland noch in de koloniën zyn merkwaardige voorvallen te vermelden en op het gebied der buitenlandaohe politiek verdienen alleen genoemd te worden de gemeenschappelqk met DuitacUand ontworpen blokkade op de Oostkust van Afrika en de aan het eind des jaars met Egypte ondernomen gewapende i tussohenkomst voor Snakim in den stryd fageo d denrischen van den mahdi Het opmerkelijkste verschijnsel in het binnenlandsche staatkundige leven was de toenemende verbittering tusschen do beide politieke partyen waarin hot land gesplitst is sedert de bekeering van Mr Gladstone tot de iome rule De vaste positie welke bet unionistische kabinet wist te verwerven en te behouden werkte prikkelend op de oppositie deze omstandigheid verieidde deze langzamerhand tot eene wyze van aanvallen en eene tactiek die naar allen schijn er slechts toe gestrekt heeft om de stelling der regeering nog meer te bevestige en de kiezera nog meer afkeerig te maken van het programma der Aooï rttfc partq Sedert lang niet althans niet in onzen tyd weiden in Engeland in het parlement en nog meer daar buiten staatkundige tegenstanders mot zulke scherpe en dikwijls platte redenen en bynamen overstelpt als dit in den loop der laatste twaalf maanden gedaan werd door sommige liberale bondgenooten der Pamellieten Al vonden deze uitvallen ook bijval bij de toehoorders de gedrukte redevoeringen zooals zij in het nuchter papieren kleed der couranten verschenen maakten op het groote publiek een geheel tegenovergestelden indruk en wekten lelfs onder de partijgenooten van deze al te forsche redenaars onder welke zelfe Sir William Harcourt afdaalde een afkeer welken de bedoeling der sprekers verydelde doordien de algemeene sympathie overging op de aangevallenenDeze achteruitgang in parlementaire vormen oefende echter geen schadelijken invloed uit op de publieke zaak wel deed dit de in bet parlement gevolgde tactiek De romp der liberale partij onder Mr Gladstone heeft namelijk van de Pamellistisohe bondgenooten de sedert jaren gevolgde methode van obstructie overgenomen en deze op zoodanige wijze toegepast dat de parlementaire resultaten van het jaar buitengewoon mager zijn Dag in dag uit week in week uit werden lereche zaken dikwyls van geene beteekenis op zich zelf tot onderwerpen van eindeloos debat opgeblazen en de tijd daarmede zoek gebracht zoodat de zomerzitting ten einde liep zonder dat het budget was a ehandeld Van de vele gewichtige voorstellen die de regeering had voorbereid waren er toen slechts twee Mr Goschen s biU tot conversie der staatsschuld en de nieuwe wet op de uitbreiding der autonomie ier gemeenten Local government act aangenomen Der Begeering bleef niets over dan haar toevlucht te nemen tot het gehate redmiddel eener ber fadtting doch ook deze liep even onbevredigd af Drie voorstellen die reeds tot de tweede lezing waren genaderd moesten uitgesteld worden om met het budget klaar te komen en nog de leisehe landkoqpbill af te handelen hetgeen slechts gelukte door verlenging der zittingen tot in de vroege morgenuren Deze stilstand van het pariementair raderweal tengevolge eener gewetenlooze obstructie in het Huis heeft niet alleen groote bezorgdheid gewekt by de verantwoordelijke staatsliedeh maar ook de hooge ontevredenheid in alle lagen der bevolking welke van kindsbeen gewoon is aan eene vrije constitutie en dientengevolge met zorg waakt over den hoeksteen der burgerlijke vryheid het oud eerwaardig parlement De uitslag der laatste partieele verkiezingen kan de oppositie leeren dat John Buil ook in den strijd der partyen zekere grenzen wenscht en dat hy niemand ongestraft veroorlooft de grondslagen van zqn met moeite opgebouwde constitutie te ondermijnen De meerderheden waarmede de unionistische candidateu gekozen werden evenzeer als de aanwas der stemmen waar zij in de minderheid bleven toonen dat de stroom der openbare meening nog blqft in hunne richting en dat de invloed der lersche kiezers in deJEngelsche steden te hoog is aangeslagen Ondanks de Iwide zetels weUce de Gladstonisnen in het begin des jaars wonnen eer zij nog het publiek ontstemd hadden bleek het dat de lersche bondgenooten den koop niet waard zqn die met hen gesloten werd en dat de opgaven omtrent de kiezers bataljons waarover zq in Engeland beschikken overdreven waren In Ierland zelve zqn de toestanden onder de strenge toepassing der tegen de agrarische misdaden gerichte exceptioneele wet onmisbaar beter geworden De minachting voor de wetten des lands en der menschelykheid die tien jaar lang door de agitatoren gekweekt en gevoed werd is weliswaar niet uitgeroeid de wonde die daar is geslagen aan het hart des volks kan niet zoo plotseling genezen Onmenschelqke misdaden verzet tegen de wettige machten klassenen rassenhaat blyven nog aan de orde van den dag Maar de macht der landliga is zoo niet gebroken dan toch verzwakt de benden der wxM i ten worden zeldzamer de gezworenen durven weder het schuldig uitspreken over aangeklaagden die zq werkelqk schuldig vinden de agrarische misdaden zijn op in t oog vallende wyze afgenomen en het boycotten komt minder voor Het verkeer is daar