Goudsche Courant, maandag 21 januari 1889

w Maantfag 2 knuTl i 3819 1889e GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Goud en Omstreken Safeldmnkmn 97Z dm Sf onin der oJ eclerlanden j uit de YICTORIA BROJN te Ob erlahnstein bij $ TOÏ EXPLOITATIE dee YICTOEIABE te O BERLAHI STEIN dat hun BBNIQM v B PEGMNWOOl DIGBa8 oot GoudamOmMên de Heeren SL0TEM4 KEE en Co hfrnijllige FLBSSCHEN en KBÜIKEN tot 1 FEBHOABY889 nllen terng nemen tot deibek qe prflxen i I if I Na 1 FBBR 4k zallan tejaggenomei wordem de hèBlo Flewohem i 4 ct ideheeMn iialvè Kjjiken e h l p FlesMhenji 2 oentJ D inwading van adrertentita kan S8Mbla len tot Mn uor d namiddags van den dag der uitgave Zaj zollm dan bet VIÖTOHIAWATffl verkMpen j de heele Flesojj h 14 ctilus ih voor de fle ch de halve leect 11 J i de heele KntM 15 j f Kni de lulre ffH I De Maatschappij t t Exploitatie der VICTORIABHON ratide die 25 jareo meermalen ach zelven of hunne behaadeld moeste worden goederen aan zyne hoede toevertrouwden langs dien gevaarijjken weg en wij twijWen dan ook niet of ook hier ter slede zullen er mensehen gevonden w tlichlva r lig wordt omgesprongen raetde oasoheodwonlen die gaarne ieta voor dat dscl willen afiünderen baarheid van het domicilie en tevena afkeurt dat staande en gelegen aan de Haven bg de Dabbele Bnnrt te Gouda zeer geachikt voor WINKELNEBING I Te bevragen franco Brieven bg den Heer a09A ï A H 6 MUBBAW Praotizyn Fluweelen door ben d van de boeien vaarin het nw Uog geslagen was en eene merkbare verbetering dereconomigohe toestanden rao hst groene eiland is het onmiddell k gerolg Slot tolgt Kleinhandel io Sterken Drank BUEGEMEESTEK en WETHOUDERS vau Goud bmngen ingevolge art 6 der Wet Taii 28 Aagustm IMl Staatsblad no 97 ter openbare Jiennis at b hen is ingekomen van df navolgende peaoon een Terzoekachnft iraarby vergunning ivordt Waagd om in de b zljn naam vUrmelde loca it sterken dnak in bet klein te mogen verkoo iLm van de tt Vetioelftt Awduiding der looaliteit nvan 8eh lkivük Rozeudaal H No 16 Pottda dèn 18 Januari i839 Bmgemeester tm WethoudtT yoornoeihd VAN paGïpr IJZiNDQ SN De Secretaris BBOUWI STRéLBUlPiÖTEËRIfVCP I jl van de Jiakelaai j A Uw d Scbalkwtjlc te I Uerdftn 0 markt was hedeil flauw l £ Loco Tankfttst 9 15 September © otoVer If rember n December levering 8 8 iO 3EflR8BËHI0tlï i AMSTERDAM 18 januari P r TtUgraaf Binaenlandsoljfe fondseh onveranderd 1 Rassisohe e x oatennjksflhe weinig varifti Buss spoonltegaandoelen aangeboden Ziveedsohe e Amerikjansohe flauw t Barge rlljke Stand SEBOREN IJ Jm Coro li Pi tw ooden P no Mi n N BjxoeveU Alidt tattorms osier A d MmI ea S Pr oo MBLEOCK 1 Jaa A na Ai M j Moordreebt s GKBiMtBN 1 JotaaaMk atitn I Vjrkoam a S SUven bnra i Of EKLEDEH i C A M Tattero 18 d A B Zevenhuisen OEBOKEN1 Mint ondm M de M o n P van der 8t r KlMi Mdere A Merko ea N SchonleD Willemualie o de H Mnl eo N n d r Dool JoheoM Willemioi ottden M Bmndliorit ea P vea Rgi Marinoi Aatoaie oudere A JCogetea en I Ki ea Gouderak GEBOREN 1 Wilhelmine Hendriks aiders i tek en P Henibreg Je ooders A ven Vliet en C de Mik Am ooder M tan Gaelen en N Poott OTERLEDEN M Kortwel wed A vin E k 85 j W den Oeter dm j ONDBRTBOUWD J Stootbert en P van der Voorden GEHUWD K Dekkei en P de Utut ADVERTENTIÊN I i r I 11 III Op den 15 Januari 1889 is te jBeeremarden plotseling OTerleden nifli geliefde Vader de Heer ABIB GKOENENDJAAL in den onderdom van 77 jaren H GBOBNENDAAL V Overleden te utrecht in den onderdom van 70 jaren onze geliefde Zaater enöehnwdznater Mejuffrouw HELBN JOHANNA ZONNB Wed L TusTEKMiif P A ZONNE W J ZpNNE DB BdITEB Gouda 16 Jan 1889 I Hieuw en maklielijk ZATEBDAG uitwegen van BtlKQBOENTEN h 20 Cents de 5 Ons AUe verdere soorten BLIKGBO ENTENii40Cents per Liter blik I a GER E SEl Groenendaal Wordt TË HDC B gevraagd niet te groot VfTe tot t oprichten van een kleine ZAaE Opgave van prge en liggjsig ivorden ingewacht onder Letter D door 4 Boekhandelaar A J vak DEN SIGTBNHO ST te Btventtr tt A H SGHEFFEB meObblmakeb bericht aan zyne geachte stadgenooten dat hfl wegens de VEKTIMMERING zön Meubelmakerij en Stoffeerderij in plaats van 19 den 26 JANOABI zal OPENEN Onder minzame aanbeveling tot het MAKEN LEVEBEN EEPABEBBEN en 8T0FFBE BBN van MHUBMLBN Hoogachtend DEd Dv Dienaar A H SCHEFFER 41 6 rffw 89 STEE1 JK0LEI Van af ZATEBDAG 19 JANÜABI tot enmet ZATEBDAG 26 FANOABI in lossing eenelading puike Grove Ruhr Kacheikolen gedurende de lossing tot 62V Cent per HL contant zonder korting vrg te hnis geleverd A LAMBERT Turfsingel Ben HUB0BBMEI8JE vraagt t ea 1 PEBBÜABI een DAGDIENST Franco briefen onder No 1778 aan het arean dezer Cpnrant Notarii db BIDDEB te Bodegraven zal op Woensdag 30 Januari 1889 voorra tien nur in het Logement BLOM te Bodegraven in het openbaar verkoopen 196 Wilgen en 91 Populieren S Q Iffi S Sï allen genommerd staande te groeien langs genoemden weg Betaling contant of voor de rooiing Voor biimkea prijs TE KOOP een goed onderbonden HUIS en ERF Singel 596 Oouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen SU ooüüSCHE mm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooifde benevens de geschiedenis der St Janskerk derGlazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een aftonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 0 Cents Gouda Snelpersdruk Tan A BEINKMAN Zoo D0 nitgare dezer Coorant geschiedt dagel k met oitzonderiag van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 frane per poet 1 70 Afzoaderitfke Nomuert VIJF CENTSN felNNENLAWD OOaDA 19 Janoari 1889 Het Officieel bntletin omtrent den toeatand van Z M den Konini luidt sidnc Be toestand Tan l M den Koning blqft bevredigend De Koning had een ruatigen dag en gebruikte ook meer roedael De nacht a echter iets minder kalm VEBOADERWG VAN DKN OEMKENTESAAD Dina lag den 88 Jaonari 1889 det namiddaga ten I ore Ten eiode l behandelen Het roorstel tot irüttging 4er begrooting Van het Xaraëlietiarh Armbettuur rfieaat 1888 Een adres van den heer C Kodde Hoedende rerzoek om tegen 1 April e k uft igne betrekking eervol te vonien oatilsgen Zaterdag a a wordt te Rotterdam gegeven Dn TLlDEBHjtt S Ktmüeke Oper m S cte Mimi em Jok Slrauf Er zal alsdan weder een Operatrein voor de Oouiliche abonn loopen Woensdag plastsbetpfeking op de gewone wqso Donderdag t4 Jannari e k heeft de 2e i it oerinj plaats van de Ooddschr KAmvotzZMiotNO Am solitten zullen optreden Mej 3 Q Hegar uit s Hage sopraan Mq A de Oraaff alhier ajt en i e h B Schmaink uit Amsterdam tenor en tt P van JBeckum uit Rotterdam bariton Ten gehoore zal o 8 worden gebracht Psychï van Nith If Oade en SiNNEK CKD MlKNEK tSn Tampoem fir clor and mli van H Hofmatm Den SS Jsnaari s s zal het 26 jaar geleden zijn dat ComeKa Snel wonende te Schoonhoven als VEUlLhETON UIT VEERE GEWESTEN Naar M MngeUtk l Let wel deze twee jongelieden onsterfelijke lielen als gij hen zoo gelieft te noemen maar voor het tegenwoordige flinke brave jongens zijn na eene goode opvoeding te hebben genoten naar de stad gezonden met een eerlgk oprecht hart en geene andere gedachte dan om hot door bun y ver en vlgt tot een oorvollen stond in de maatschappij te brengen Die jongelinven zeg ik zyn naar ds stad gczomien en in een beronp geplaatst dat van lieverlede olken i zuiveren indruk elk nauwgezet begrip vaniryft tot j dat ij slechts in éne richting beginnen te denken en tu gevoelen Zy gatn iSondags nog geregeld naar ds kerk mnar da prediker is niet in staat de loop hunner gedachten te veranderen Daartoe is er in hetgeen hij ze t goen behoudende genade genoeg tón M an lan s gaan zij weder aan hunne werk zanmhedon blijde dat zg van do verveling van den vonj on das verlost zijn Wat nu do preiliknnt niet vermag doet Virginia RnndiiU in zekere mate Dat wil ze ja on zij trekt Kllsworth en Graves van Mammon af en voor hot oogenblik althans ver postiljon werd aangesteld op di wagen radende tiuachen Oouds en Schoonhoven Vice veras De oude man een voorbeeld Van tnrawe pUcbtsbe tnichting in zijne nederige betr tiag dooT allen di hem kennen gearht om zijne gecBeiutigh id en stipte eerlijkheid maar bovenal i m §n vooraichtigbe d verdient zeker wel dat 28 Januaii voor hem een feestdag zy In Schoonhoven heelt zich daarvoor eene Commiasie gevomu da circuleert eene lijst bij de ingezetenen Na aftrek vsii eene kleinigheid roor den feestdag zal het ingekomen bedrag hem op een Spaerbankboekje worden aangeboden Ook in Gouda z jn er veto personen die Zij die zich daartoe gereepte gevoelen gelieven zich te wenden tot den heer J M van Mindto Dubbele Bnnrt alhier jie ii il gpjnie bereid verklaart de b dngen der OoiMsche mgetetenen ttt ontvangst te nemen en san de Commivie te Scbootihoveu sf te dn en StatAn OenerasI tttm KAwnt zitting van Vrijdag 18 Januari l e Eerste Kstner heeft gisteren gedssn wat zij seMen doet en onder de tegenwoordige Hegecring nog niet gedaan had een wetsontwerp dat z j van de Tweede Kamer ontvangen bad ntst aangenomen maar het teroggesonden zooals de term luidt san den Koning met eerbiedig verzoek het in nadere overweging te nomen Het gold het wetsontwerp tot vrraekering van de toepsssing van de bij het Wetboek van Strafrecht toegelaten vrijheidsbeneming Het kan niet ontkend worden dat deze zaak bij don anderen tak der volksvprtogenwoordiging met eeniife ovorhaasting of althans wat Tluebtig is behaadeld oo dat daar niet genoeg heffen beiden zich boven zgno tisohon en gij o ernstige en hoogwijro mani moet mü niet besobuldigen van tt met benzelingen bezig te houden als ik u eene beschrgving geef van de daden dexer hekoorlijka jonge priesteres II William Holt liep naar hsis door Eerst stond hg siil om naar een straatorgel te biisteren Hij gaf den orgeldraaier ecnige eenten en verzocht hem hetzelfde stukje nog eens to spelen Waarschgnlgk herinnerde de meMie hem iets dat bij lief had Eon weinig vorder zag hg eene arme vrouw op een stoep zitten Zij zag op toen Holt haar bijna voorbg was maar zij had toch zijne aandacht getrokken Reeds was hij een paar huizon voortgeloopen toen hg eensklaps terugkeerde n haar een kwartje in da hand stopte Daarna vervol do hij weder zgn weg De vronw ai wie hg oen aalmoes had geareven zag scheel Nil nog eene mijl vorder geloopon te hebben trad bij een groot hnis viin oen tainelyk good annzien binnen klom naar de vierde verdieping op deed le dour open van oen gezellige kamir waar oen helder vuur branddo en het thoe ood op tafel stond Uit een zijvertrek kwnm terstond eene bejaarde vrouw liinnen op wier gelnat eene droeviïo uitdrukking zetelde Zg lortoondo onmiskenbare sporen van een beschaafd en edel ka ADVBBTBNTI8N jvoiden geplaatrt van 1 5 regel il 5Ó Centen iedew r el meer 10 Centen GBOOTB LETTBS8 worden berekend naar plaatsraimte BoTendien worden alle Advertentiea gratii opgenomen in het ADVEBTBNTIBBLAD t welk des Maandags verschgat Het vunr weid geepend iaoi den beer Tesing Heineaz die er op vees dat in het ontwerp w l gelet il op de vraa of bet reèht der bargers genoeezaam was beachernltl tegen de macht der pcliiie en bet openbaar mmiaterie Ifiemalld twytelde aan de noodzakelijktod eener regeling van deze materie sinds de Hooge Baad hdeft beslist dat de politic niet bevoegd is een woning binnen te treden om den persoon te vatten ti sn wiea e veroorjleelend vonnis ia uitgesproken Haar verschil van gevoelen bestond over do vraag of d e regeling zoo urgent was dat over alle bezwaren moest worden heengealapt in het gwde vertrouwen dat misbmik niet zal voorkomen en of alle andere gevallen van vrijheidsbenefning op dezelfde wqze een burgemeester of wethouder moet tegsBwoordigzijn om in een woning een inisdadiger t vatten die op better daad betrapt is Naar t D m enmg was de ssalb diet urjNMit es verdietde da hsftaande leemte nog i e voorkfur boven de voorgedi geiaslechte regeling De heeren Vlielander Hein en Van TienhOvsn viaieo dezen spreker dadelijk bg De eerste legde vooral den nadruk op de verkeerde samenkoppeling van alle gavallen van vrijheidsbeneming terwijl bet er op aankwam het door het arreiit van den H Raad ia hel licht getreden bijzonder geval te regelen De tweede behandelde evenals zijn Rotterdamsche collega moer de moeiiykbeid waarin de politie komen zou indien zy niet gerechtigd was personen die op heeter daad betrapt waren te vatten tonder schrifteltjken last van het openbaar ministerie en andere tijdroovende formaliteiten Sen oproerling of moordenaar kon in afwachting daarvan rustig uit een raam schieten op de politie Haddee da burgemeesters der beide handelssteden roeral het oog op de groote gemeenten de heer rakter Hare kleeding hoewel eenvoudig en van goedkoopc stof getuigde van smaak Zg droeg nog altijd eene wednwmuts die een overvloed van glanzig bruin haar niet kon verbergen Hare oogen waren bruin en teederheid straalde uit haar blik toen zij zeide Wel myn zoon gij komt vroeg thuis Nu kon men in hare oogen iets zien dat toen zij eene jonge dame was loucheeren werd genoemd en als pikant bewonderd was geworden en men liohoefde niet te vragen hoe WUliam aan dat fraaie brnine haar kwam zoowel als aan de scheelheid die hem den bg naam van Dwnrskg ker had doen geven Gij komt vroeg thuis Er is immors niets gebeurd P vroeg zij bezorgd Ja er is veel gebeurd Wees maar niet ongerust haastte hij zich om er bij te voegen toen hij zag dat zijne moedor bleek werd Ik zal t u zoggen t is niets kwaads Nn ik er aan denk geloof ik dat Caslleton er alles van wist toen wij elkander ontmoetten Waar wist hij alles van William waarvan kat gij mg in onzekerheid riep zgno moeder Alles van hetgeen er gebeurd is voordat ifc het zelf nog wist Moeder zeido Hol zich dicht bg haar plsatseado en oeno hand op elk harer schouders leggende moeder mgn salaris is sedort do eerste van do maand verdubbeld Dat is mij van ilaasf eerst gezegd Hoo vinrtt gij dat en hg begon opgewonden de kamer op en neer te loopsn