Goudsche Courant, maandag 21 januari 1889

Tan IXuaUa n e de ieta dergelqka op liet platteland Voordat de farmaltteiten verrnld zyn nullen de op heeter daad betrapte misdadigers weder geTlofcen tijn D h eren Tan Oe oep en Kappejrne lieten weder het taeeats licht vallen op het gemia aan waarborgen dat er van de aan jnatitie en politïo t verleenen macht geen mitbmik fi gemaakf worden Zy toonden door versohillepde Bprekende misaohien wat orer vesk TO b elden aan op hoe onvoldoende wv 8 l nieuwe bepalingen waren geredigeerd Da minister lan Justitie de heer Ruys van Beerenbroek stond in zyne verdediging van het ontwerp geheel alleen daar ila roorstmaan blevec zwijgen Zya i toog was niet sterk wellicht deed de overtuiging dat hq een yerloren zaak bepleitte afbraak aan z ne rede Wei had hij gelijk als h beweerde dat tot dus ver zonder oenig regelinggeea raisfaniiken aren voorgekomen en dut de vrees daarvoor na aanneming van het voorstel ongemotiveerd was ipaar hét vangen van alle gevallen onder één hoedje wist hij niet met goede gronden te verdedigen Het slot was dat het wetsontwerp verworpen werd met 84 tegen I3 stegimen Alle 9 katholieken bleveni hun geloofsgenoot getrouw hetgeen zeker merkwaardig was daarbij voegden zioh twee liberalen Coenen en Van Eysinga en twee auti re olationairen van Pallandt en de Voorzitter Blijkbaar ver aeht d kamer een nieu e afzonderlijke rsgeling waarin aan haar bezwaren te gemoet giekomen wordt in beginselen aobt ook zy eene voorziening gewensoht De kamer is verdaagd tot Woensdag Bij den sehaatsenwedstrijd to Hamburg zijn de Hollanders overwinnaars gebleven Baanlengta een mijl Pander bleef terstond voor zander dat zijn mededinger de Hamburger Hansen hem kon inhalen Pander logde de baan afin 3 min 17 sec Hansen in 8 min IS sec Het verschil was bq aankomst BO meter f Bij de tweede rit waarbij de Amsterdammer Jurrjene tegen den Hamburger Grronemann raigd was de verhouding dezelfde Junjens legde da baan aï in S min 18 sec Groneroann in 3 min 47 sec Jtij den lerden rit reed Couvée tog8 6yden Hamburger Harms Couvée was terstond Toor i fh8ar Harms haaide hem t ij de tweede rondte in Toch bleef Cottvée overwinnaar Couvéo legde de baan af in 3 min SS sec Harms 3 min 26 sec Boitenlandsch averzlciit D oofflmissie van de Franscha Kamer tot ondetzoek van het ontwerp betreffende de inkomstenbelasting besloot tot verwerping en irel met groote meerderbeid zooals te verwachten was De Mdicala afgevaardigde Wiokersheimer voorstander eener iI kam9tenbelasting stelde vpor de bestaande belasting op roerende goederen uit te breiden ten inde ook de bezitters van Staatsfondsen te treffen Dit voorstel werd echter verworpen Da oommissie moest toen beslissen over hot voorstel of het wenschelqk geacht moest worden over te gaan tot de artikelsgewyzo behandeling van hot ontwerp van den Minister Peytrai Deze eer werd het ontwerp niet waardig gracht want na eenige discussie werd de vraag met 12 tegen 5 stemmen ontkennend beantwoord De vgf leden die het ontwerp althans Tranen schoten de weduwe in de oogén Het waren vréugdetranen Ojj weet hernam Holt dat ik deq eersten Juli verhooging heb gevraagd en hoe de heer Abbott toen vrj norsch antwoordde dat hij er eens over zou denken Ik was bevreesd dat hg bet kwaIqk had genomen G j ziet dat hq er over gedacht heeft En ik heb u nog iets te zeggen Bereid u op eene verrassing voor Hy hield zyne moeder weder by de schouders vast terwyl hy haar in de van tsederheid stralende oogen lag Voor baar had zqn blik niets leeiyks cy kon er slechts de schoonheid van kinderlgke liefde in zien Toen de heer Abbott my dat op zyne gewone ronde wyze leide voegde hy er bq Holt ga zoo voort als gg het tot dnsverre gedaan hebt en het zal niet lang duren of gq krggt een aandeel in da zaak f t Is niet mogeiyk riep de weduwe uit t Is toch zoo Hq heeft het woordelqk gezegd Oy denkt toch niet dat ik het my niet meer zou herinneren P Weet gy wel riep Holt weder de kamer op en neder loopende wat het is een aandeel in die zaak te hebben al is het ook nog zoo n klein aandeel Hoe zon ik dat weten zeide zijn moeder Dan zal ik n zeggen wat het beteekent Hot beteekent dat gq in uw eigen hnis zult wonen en uwe eigen meubelen zult hebben en dat gq zult e wilden behandelen wtr ik de heeren BMfdeau Camescaee Leydet FéHx en Wicketaheimer De spportunist Jules Boche voorzitter der commissie en heftig bestrijder der financiëele plannen van den Minister Paytnl is benoemd tot npporteur dar commisaie Do Duitaehe bladen bl fen vol bcéohon wingen over Bismarck en prof Geloken die iJatuurlijk verschillen naar het politiek standpunt waarop d sohrqvers zieh plaaten Ier raehtvaardiging van z n hag iwijze tegenover prof Geffckee of laat ons beteMMB tegenover de nagedachtenis van keuer Fredei mft de rijkskanseker hét noodig geoordeeld met machtiging van Keizer Wilhelm de acte van beschuldiging tegen den uitgever van het dagin den Bekkmnxiger te publiceeren Het heA in Bismarcks bericht aan iqn Jongen meester wel is waar dat de openbaarmaking der ükte van beschuldiging gesehiedt om het Dditsahe volk te laten o rdeelea ovei de kaodal wqze van han het openbaar ministerie en het ryksgerecht maar ondanks dejse verklaring zal menigeen in deze daad enn nieuw bewqs van s rqkskanseliert haat tegen keizer Frederik zien Of hq hierdoor het aandenken van den overleden keizer schaadt dan wel lijn eig n roem benadeelt Te geUjk met da openbaarmakiug der tukken komt het bericht dat sle minister van justitie dr Friedberg op ijn veWoek door den keizer ts oatilagen Pe bear Friadhsrg behooide met dm heer Voit iitfflgenbaoh tot keizer Frederiks meest vertrouwde vrienden on heeft zioh ilidiea de Kreuzzeibuig althans goed is ingelicht steeds tegen de vervolging van den boogleeraar verzet Hetzelfde blad vnizekert dat de minister van justitie zich ook ten stelligste tegea de openbaarmaking van de akte van beschuldiging lte ft verzet en zqn ontslag aanrfoeg toen de keizer niet van zqu voornemen was af te brengen De Duitsoha Rqksdsg i met de behandeling der begrooting gevorderd tot de spoorwegen Van deze gelegenheid maakte de Straatsbnrger afgevaardigde Petri gebruik om te klagen over de naideelen welke Ëlzas en Lotharingen ondervinden door het besluit betreffende de passen Deze klacht vond steun bq de Duitsohvrqzin uigen de nationaal libersluu en het centrum namens welke partqan de hoeren Ton Stauffenbeig Miquet en Windhorst zooal niat afschaffing dantoch veizachting vaq den strengen maatregel verzochten Toch is hit vooruitaicht dat de toestandzal worden gewi gdt niet teer groot want deminister Von Bötticher verklaarde den maatregelnog noodig in bet belang van den vrede van het BttiUohe Rqli De minister herinnerde den 8traatsburger afgevaardigde er aan dat ds Klzassera zalven veel konden bqdragen om den maatregel overbodig te maken door te zorgeti dat da oude betrekkingen welke nog steeds tosschen het Bqkslaad en Frankrqk blqren bastaan niet ten nadeele van het Duitsohe Byk worden geëxploiteerd De Hongaarsche minister president Tisza heeft het pleit betreffende de nieuwe legerwet zoo goed als gewonnen In een bqeenkomst der liberale partq verdedigde de heer Tisza nogmaals de voorstallen der regeering Ondanks het verzet van den heer Julius Horvath nam de vergadering met byna algemeene kunnen uitgaan als gQ verkiest en dat gq zooveel dienstboden als gij maar wilt zult hebben om u te bedienen Dat beteekent het Haar dat achqnt mq niet megelqk toe William I Dat weet ik wel Ik kan het zelf nauwlqks gelooven maar hg heeft het gezegd en hq zal woord houden 6q moogt het gerust gelooven Ën ging hq voort nog meer opgewonden als ik het zoover kan brengen dat ik u in den stand kan plaatsen waarin gq thuis behoort en waar ik u buiten het bereik van die femelende huichelaars zie die zoo n onverdragelqk beschermenden toon aannemen zou ik eeuwigdurige foltering willen verduren William Holt wist jaist niet wat hq zeide zódopgewonden was hq Hq bedoelde werkeiyk dathy om den wille van tyne moeder bereid was zichalle moeite en ontbering te getroosten hoe lang hetook duurde en hy bezigde maar de krachtigsteuitdrukking die hem in zqne opgewondenheid voorden mond kwam Zqne moeder ontstelde er van Ach William hoe kunt gq zoo Torsohrikkelqk spreken I Weet gq wel hoe slecht dst is Ik meen wat ik zeg moeder Als het slecht is zal ik de gevolgen er van dragen gq niet Wees niet boos op mg liet hy er gedwee op volgen toen hq de ongeruste uitdrukking op haar gelait zag ik heb er niets kwaads meê bedoeld Is de V stemmen een motie aan waarin de liJ nilea v klaarden nog steeds onbeperkt vertrouwvn te stellen in het beleid van den heer Tisza Dit bewqs van vertrouwen bevestigt de opvatting dat van ees ministerieele crisis geen sprake is n het zoo heftig bestreden ontwerp tea slotte tooh zal worden aangenomen i BÊsm m il II i ww w iy i g a wi i BaseaigiBg Bneven ut de Hoofdstad Het begint er in onze goede Amstelstad in de politieks wereld zoo langzamerhand wat uit te zien als het reeds eenige jaren in Brussel het geval is De scheiding en de vgandigheid van meer en minder haastig gebakerde vooruitgangers wordt er met den dag grooter Ëh zooals altqd hebben beide partqen schuld Wie kort te voren nog samengingen staan thans verre van elkander dat is op zichzelf een voordeel want nu weet elk waaraan men zich te houden heeft maar ze sta ti ook tegenover elkander n dat is erger immers verschil van inzicht behoefde nog geen waardeenng uit te sluiten Ën wat vooral betreurenswaardig ia het is de wederzüdscha verdachtmaking en piquanterie Ëen aantal Handelsbladers en Burgerpluhters zien met geringschatting neer op het streven en doen van de Amsterdammers zq trekken den sens op voor het democratische plebs en zgn niet zuinig in het vcrdacbtmakau van de bedoeÜDgen der tegenpartg welke zg van berekening eu b ag op invloed iMschuldigen De aangevalleneu zgn op huo beurt h telqk en seherp en laten geen gelcigenheid ongebruikt om op aristocratische schteriykheid Ie smalen Van de volkivergaderingen der democraten beweert h t Handeliblad dat daar de schreeuwers het meest hebben in te brengen en de geheela party niets meer dan eene kleine kliek is die altqd in bet vuur treedt u wil doorgaan voor een macht Ën de Amsterdammer antwoordt dat de eenvoudige ongeleerde volksmannen dikwyls minder onzin en meer logica vertellen dan de deftigste getabberde professoren en de 4smaoratisohs partq thans bezig zich op te voeden toch de toekomst voor zich haeift Wie r gelqk heeft Wel natuurlqk ieder tot op zekere hoogte Het is een niet te loochenen feit dat in de groote volbivergaderingen welke hier bq t den gehouden worden zq die zich het meest kras uitlaten het hardst worden toegejuicht evenals een acteur die van de taart geeft tooneelterm voor flink doorslaan of een zanger die een hoogen toon uithaalt altgd zeker kan zijn van een luidruchtig applaus van het schellinkje De groote menigte is nu eenmaal voor schrille effecten het meest aandoenlijk Ën dat er onder onze volksredenaars zqn die daarop bouwden en nfeèr vuurwerk dan waarheid en scherpe helders redeneeringen bieden kan niemand betwisten Ook zou ik ze met den vinger kunnen aanwijzen de personen die alleen aan de politiek zqu gaan doen uit eerzucht en met het doei ziob een air van gewicht te kunnen geven terwql vroeger niemand naar heA omkeek Maar wat bewgst dit alles ten slotte meer dan dat ook in de democratische partq veel kaf onder het koren schuilt en noch de personen welke zich bg haar aansloten noch de praktqk van haar politiek aanspraak op onfeilbaarheid mogen maken Is het onder de tegenpartq bq de liberalen anders gesteld wordt daar niet gewauweld en met groote tj fiog niet klaar ik heb u onder het theedrinken nog meer te verteUen i De thee werd ingesohonkon en terwql zq san tafel zaten deelde Holt zqne moeder mode dat Alf du Borry terug was en daarna s akeo iq over versofaillende onderwerpen waarbQ de leier voor het oogenblik geen belang heeft Inmiddels liep Castleton met onzekere schreden naar de woning van Ferris den oom van Alfred du Barry waar CUra Digby logeerde Zq was eigenIqk opzettelqk in de stad gekomen om voorzegden Alfred geluk te wenschen met zqn terugkomst in het vaderland na eene afwezigheid van verscheidens jaren Hoewel opgeleid voor een beroep dat veel zelfbeheersching veroischt gerooide Castleton rich zenuwachtig en gejaagd Nu eens stapte hq snel door alsof hq bang was te laat te komen dan weder liep hq met langzame en weifelende schreden alsof hy geen vaat doel had Maar of hy snel of langzaam liep by eiken stap word hq meer opgewonden Zoo kan hot niet langer zeide hq eindolqk by zichzelf t Is niet om uit te houden Ik zal tot niets deugen Bovendien maak ik mq hoogst betachelgk Voordat Clara vertrekt moet mgn lot beslist zqn eens vooral Is hare uitspraak niet gunstig voor mq dan zai ik er mq in schikken Wordt venolfd woorden egoodieldt bedient dMr geen derpartqgenooten zMh van de politiek als een stqgbeugel omin het zadel te komen en beletten de beleden beginselen het gebruik maken van minder edele middelen Wile het beweren durft doe het Het ongeluk ligteenvoudig in de politiet zelve tg is bet di de karakters der beeten dreigt met verderf en die de mindergoeden SU de slechten een onderdak biedt waarzij veilig hun lagen kunnen leggen Zoolang menaiet strydt met absoluut eerlqke en deugdelqke middelen aan het succes van het oogenbHk de waarh den oprechtheid niet meer offert zich zelven opsluitin het heilig huis van de eigen persoonlijkheid den moed heeft alle personen en middelen welkedïs persoonlijkheid dreigen te besmetten verre van zich te houden zoolang blqft alle politiek een bederf verspreidende miasme in be schooue lichaam onzer maatachappq gDaar is eens kwestie welks bjèr vooral de gemoederen verdeeld en opgewonden houdt Het IS die dei evenredige vertsgenwoordiging In beginsel is eigenUjk leider het eens dat het stelsel der absolute meerderheid de grofste onbitlqkheden met zich brengt I Maar kom nu eens aan de toepassing De radicalen die het beginsel iu hun programma opnamen hebben gemeend niet te moeten waahtsn tot de wet veranderiig brengen zou en die toepassing mogs maken Zg hebben dus tveds nu aan de groote minderheid van anti liberalea in onze stad haar aandeel in de vertegenwoordiging voor stad gewest en land willen toestaan en zqn aldus gekomen tot esn bondgenootscj op met de cjericalo partqen waarvan zg zelven de radicalen tot DU toe de bests vrachten hebben geplukt daar zq met behulp der bondgenooten reeds twee hütnier leden in den gemeeoteraad hebbsn gebracht Bteientegen zqn de oaudidatea der dericalen tot nu tos minder gelukkig geweest wat zioh eenvoudig hieruit laat verklaren dat wel veel liberale en kleurloozo kiezers gaarne hnnne stem aan een oppositieman gaven doch van het stsunen van en cbricaal niets wUden wetea De libsraleD Ulniier2 jds hebben over dat bondgsnootsehsp hsri wal ts vertsUen gshad ze hebben den radicalen verwstsn dat dezen door het steunen van een clerieaal hun eig n begiuslen verzaakten sn hna samengaan met de anti Uberalen aldut nit een politidcs jezaielische bsrtkeoing Tooitaprdot Eb het valt ni t te ontkennen dat onder de radicale partq zelve vslen ssn zstorsn onwil tegsn dit bondgenootschap aan den dag leggen terwql ik durf bewer m dat voor eeo ander gedeelte minder de werkelijke behoefte om rechtvaardigheid Ie betrachtea dan wel de weoseb om den liberaltt een hai te zetten kun tot bet vaaren eener dergeIgks politisk leidb Het mssst jnists standpunt ijk dezen nam zeker ds h et v d Oom in toen iij indertqd eene motie veorstelde om de clericals ca didaten tenzq ze tevens besliste democraten waren niet op het Iqstjo iet kiesvereeniging Amsterdam te plaatsen doch eenvoudig zelf rooreel mindsr ts benoemen ats msn ter wille van de reektvasrdigheid aan de andere partq plaatsen mesnds s moeten afstaan Deze goheele kwsstie is dezer dagen opnieuwopgerakeld nosr aanleiding van de aanstaandeverkiezing van een lid van onzen Raad Zeereigenaardig wai het dat ondsr ds liberalen byv mr 8 iiit die nog pas kort ts voren in theoriede wensohsiqkheid esnsr svsnrsdigs vertsgsnwoordiging betoogd had zieh sohtap zstts tsgen hetafstaan van dezen enkelen zetel aan de in onzen raad schaars vertegenwoordigde olericale minderheid Alsof door dezen afstand de geheele kracht der groots liberale meerderheid in den raad op eenmaal verbroken ton worden besprak men bö het stellenvan den liberalen candidaat ds dringends noodziksIqkheid om tooh vooral sendraohtig te weten en stemversnippsring ts voorkomsn Anders dacht deheer A C Wertheim er over die rssds eene motiein gereedheid had gebracht om in geval de verbonden clericalen een katholiek den heer Waterschoot V d Gracht notaris candidaat mochten stellen Burgerplioht tot onthouding voor deze vacatnre te doen besluiten Doch de heer Wonnser een antirevolntionnair was aangewezen en de heer Wertheim hield om mq onbekende redenen nu tqne motie inden zak De Kiesvereeniging Amsterdam stelde natunriqk den heer Wormser maar het lydt geen twyfel of de liberalen zullen alles doen om te toonendat zy de meerderheid nog bezitten en de heerSurrurier kaa naar nte dunkt zqn zetel in onsPrinsenhof wel alvast innsmsn 8ht volgt PETROLEÜM OTEERIKCEIV van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw n Looo Tankfuat ƒ 9 Fsbmari lsTsring ƒ 8 7S SCaartlevering 8 B0 April Ievering ƒ 8 25 Meilevering 8 Septembers October November en December levering 8 BEURSBEl lGHT AMSTERDAM 19 Januari Per Tttegraaf Binnenlandsche fondsen vost Russen iets flauwer Overige buitenlaudsche onveranderd Russiaohe sporen flauw Zweden hooger Bargerlijke Stand OBBOREN s 18 ha Ztftr anden J W ItkawM m G vin Birtfo SlmMi Pnocois en Btndnkni Gerardss ooJen f H Bfet eldoea H t Sebfiten OVEBLEDBN 17 Jin G Kaïjlcnbarg wed Biiijierur A7 i Su hnuvr vsn H van der Starre 83 j 18 N I Starreteld 4 m H Janaaen 1 j 2 n D Xeijer 1 j 1 m M an Ooslna 2 j J m A Unower Ij 10 n 1 E S di Mooij 3 m ONDERTROLWO IS Jan S Brmkman 27 j en H M Oonka 28 j Pot Ie Haagafcen 22 j en P Koater 19 j J Tnlonw 28 j en A Boa SS j B Bagaman 84 j en S rianderhuo 28 j M Klaiioenlari 21 j en B Mallon 24 Haastrecht GEBOBKMs Haria oiders J aai tliei en C Oikan CoroiUs adets D Slce k rfiB en a Kroner ADVERTENTIÈN Biirallen ran een lieisje M L ÜIESTELHORST DlESTKLHOEST Gouda 19 Jaunsri 1889 Voor d T le bewöiea van bebngttelliii en deelneming zoowel van hier als elders ondervonden gedurende ds tiekte en het overIgden van mgne geliefde EeEtgenoote JOANNA TAH VLIET betnig ik m nen bartelgken daak A TAM DORST € huda 19 Jan OEVBAAGD tegen MEI een Nette WONING de hnnrprga van 350 k 400 niet te boren gaand Aitm onder No 1779 aan het Baiean dezer Coorani Voor billeken prijs TE EOOF een goed ond rl oad n HUIS en ERF staande en gelegen aan de T n bg de Dubbele Bunrt te Oouda neet geschikt roor WINKELNERING Te berragen firanee Brieven bg den Heer A fi G MDRBAU Practizgn Flaweelen Singel 596 Gouda D Tan UaiaoteneB en OP NIEUW ONTVANGEN a Dames en Klodcr Ceintuurs H A DIESTELHOHST BILLARD en MEOBELFABRIEANT beveelt lioh opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en BEPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VMRHUIZINGEN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J O BELONJË ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd alt te voeren Opentaie Verkoop van eene aanzienlgke verzameling Blaauwe en Japansche Porc einen De flscbe AAaDEWERKEN en Antieke Meubelen en een eik nhouten nieuw Eetzaalameu blemeiLt oude stgl op DINSDAG 22 JANUARI 1889 des morgens te 10 uren ten huize van den Beer A 0 J TAH DB PAVOORDT aan den Kleiweg wgk £ No 49 te Qouda teu overstaan vanden Notaris G C FORTUIJN DROOG LEEVER te Gouda t Bezicbtigingsdagen ZONDAG 20 JANUARI a s van 12 tot 3 uren Particulier en MAANDAG 21 JANUARI a a van 10 tot 3 nren Publiek ST PUIKE OUDE SCHIEDANMEa Uerk IT I tiGHTCAPa Verkrggbaar bg I PEETEBS k te NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE VRAAG VAN DE MAATSCHAPPU De Betuwe te Tiei voorheen Ja H Bruyois Co Hofleverancier Tan Z M oiN KONINCk Aardbeziën Jam 50 ets p pot Roode bessen 50 Frambozen 50 Kruisbessen 50 Zwarte bessen 50 Oranje Abrik 60 Meikersen 60 Zw Preisselbessen 60 VB A AG ook de door Stoom Gedroogde Appelen MeUcersen en KruMfesnenf n nfgte en blanke PEREN merk ede Betnwe choonste de beste en daardoor de goedkoopste Tp Gouda alleen verkrggbaar In T CBEBA8 Maga iJn van Come titles Echte TOKAYEH Malaga Muscaat BEBGBBAC en verder alle BORDEAÜXWUNEN bg Wed C van OIJE KLEIWEG No 2 Oouda LANGE PRANKBNSTKAAT 42 ROTTERDAM ir en letaalgieterij en Draaierij VOOR Stoom en andere Werktuigen