Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1889

De alom g erenoniineerde OUDE GENEVER van de Firma ttulstüamp en Zoon Molijn is verkrijgbaar in kruiken van l io 1 4 lj2 en Ji Liter bij M J DE GRAAF voorheen C MESSEMAKER Diosdag 2Z Janoari 1889 N 3820 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D inieading van advertantidn kan iMeUeden tot Ó6a nor dM namlddagB van den dag der nitgave firoote Voorjaars Opruiniing van af Haandag 21 Januari tot be Fekuari Alle voorhanden zijnde WINTER ARTIKELEN worden uiterst GOEDKOOP OPGEfiUIMD Lappen llitL IJFAGTUItE tegen spotprijzen Tiendeweg D 84 Flfma Wcd BOSMAIV Tengevolge de boogeie prgwn der grondstoffea hebben wg b tgds iegen oade prgzen groote PARTIJEN Witte GOEDEREIV ingeslagen Ten einde na rnimte te maken znllen wü van 1S 31 TjSiJ3 TTJ jfi j RX all © WITTE KATOEI E en LI i Ei Afgepaste Goederen en Stukgoederen tegen aanzienlijk rerminderde prgzen contant OPRUIMEN SCHËi I ZOOiV NB STALEN of op zicht zendingen worden tbd de verminderde goederen niet gageren yoort eUing der uitverkoop m 0PRUI1II1VG van alle nog voorradige WINTEE m EEGENMAIITELS e MANUFACTUREN teg en fabrieksprijs k contant L G HOUTm Z PRIMA Gpujjére KAAS Sehweitxer Kaae Qoodacfae en Leidache KAAS Echte Haagache LEVERWORST Pnike Geldeisohe ROOKWORST vr ran tiidiioeo Verkrijgbaar bg K HAZEBROEK Lange Tiendew g P 28 De GOUDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEUSB DRA NEEN teveua alle BROM en TAFfiLWATEREIV VICTORIA WATER nit de bron te Oberlahnitcin bfl Etm tegen concnrreerende prgzen NB De flessohen worden ter leen gegeven Alsmede verkrjjgbaar iiciii mïwiJi vao Gebrs S EL Amsterdam Verkrjgbaar te Gouda bfl P OUDSHOORN Kleiweg en bfl G H LAKBRVELD GouweC 96 IJ Q Vf jta Schomihoven W P tIJN tas DRAJPTI Alblatitrdam bö de Wed J de BOER Giesendam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bjj A van WIJK Probeert b v p de SOÜCHON THEE No 3 ik 1 25 per kilo Gouda Snelperaclrak van A BHINKMAN Zoo van de Compagnie HONGROISB te Weenen per Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 deze Wjjn ia keurig van smaak tsa zeer versterkend Boogaehtend ÜEd Dv Dienaar e LAND A AL Jas Hombre en Whistkaarten in ruime 80BTEERING bij J DB VEN MARKT Gouda Qoudsche ZANQVÉREENiama 2e UITVOERING 1888 89 op Donderdag 24 Januari 1889 de avondt te 8 nor in het Lokaal NOT en VERMAAK Ooathaven Gouda Oirectenr de Heer Mart J BOUMAN Accompagnement de Heer J C S v o O SOLISTEN Mej J 6 Hühib $ Haat Sopraan Mej A de Gbaaff Gouda Alt de Heer B Schmeimk AmHerdam Tenor de Heer R P vak Bkokom Rotterdam Bariton PBOOBAMMA I Roffnnng Frans Bonman II Liederen voor Sopraan III Liederen voor Tenof IV V Scène aos Odyssens Solo voor Alt Max Bmch V Sinnen nnd Minnen H Hofmann VI Psyche Niels W Gade Volledige tekstboekjes zgn DINSDAG 22 JANUARI bü de Boekhandelaars J vax BENTUM k Zoox verkrggbaar ik 0 20 Zie verder het Progamma Uie verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 4 0 cents bij tl l van der Sanden Markt GOUDA De Heulïelmakerij VAN T 3D te iccL WESTHAVEN bö t VEERSTAL wordt eerstdaags verplaatst naar de sedert jaren bestaande Meubelmakerg van den Heer J O BELONJE D STAM Beleefd aanbevelend Inlichtingen Attesten en Pryacouranten gratis P P SOOS Lange Tiendeweg 59 Levert NAAIMACHINES van alle systemen B4ariRe GUARANTIB van af 21 Gulden N B Alle Machines worden op PROEF gegeven BeltknobbelH Hoornvllen Unldeelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tnd geheel vervvöderd zo der de minste piJn te veroorzaken ook zelfa niet op de gevoeligste PrUs per flacon met penseel SO rts Aitéén ecJil bjj B SCHOLTEN Coiffenr Jiisch de bandteekening Tan A v TUIJLL De nitgave dezer Coiinknt geiehiedt dagel ki met nitzondering van 2Son en Feestdagen De prgi per diie maanden ii 1 25 franc per post 1 70 AizoaderMjke Noqimen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 Januari 1888 Het officieela bulletin omtrent deo toestand van Z M den Koning luidt aldnt s Konings toestand blqft voor het oogenblik bevredigend De knokten komen langzaam bg of ohoon in da laatste H uren de lijder minder rustig is geweest De heer B J Swaan prad bij da Herv Onseente alhier heeft een beroep ontvangen naar Heemstede Voor het Ie gedeelte artsexamen is te Utreoht gasUuigd de he r H Schinkel Hrt bestuur van da Vereeoiging van OepensiODnaade Onderoffioierett m mindoren vanoekt met het oog op de uitreiking vin een Oaeden Willem op s Koninga verjaardag aan behoeftig ouden van dagan v ni d met het ZUverw of Mstalap Kitrit teder in xtfa amgevmg oit te Doodigen namen oderdoa en woonplaats van die ondstrijders tekr ijk op te geven aan den voorzitter der Vereeniging den heer A S Moesveld Witte de Withstraat 47 te VHage Asngarien er onder die oudje velen s n die leien noch schrijven kunnen vertrouwen wij dat ieder gaarne aan die roepstem aal willen gehoor geven In de Émmmitt vaa Januari 188 handelt de beer O H Boissevain over de nieuwe BamkwH en hare toepassing Na een overzicht te hebben gegeven van de behandeling der wet in de StatenGeneraal wijtt hij op de beteekenis van het nieuwe tijdperk dat met 1 April e k voor ds Ned Bank begint Niet alleen zal de Bank aU kredietinstel FEVILLETOK m VERRE GEWESTEN Haar iet Bf t n Het op elkander gedrukte handen en gebonat voorhoofd aprong Caatleton de stoep op en schelde Het venster van de zijkamer werd opengeschoven en eene stem vroeg levendig Is hij err Het schip is binnen was het antwoord Hij is ongetwijfehl aan boord De deur werd geopend en Csstleton trad de kamer in waar GSua Digby zich bevond Deze jonge dame is niet zoo gemakkelijk te beschrijven als Virginia Randall Virginia had zoovele in het oog springende hoedanigheden dat een nieuweling in de wereld ze zelfs terstond moeat opmerken Dit waa met Olara het geval niet Integendeel waa het moeilijk haar karakter in al zgn kracht te doen uitkomen Stel u voor een jong meisje tenger maar onberiapelijk van geatalte met donkerbruin haar by zwart af maar dat in den zonneschijn een gouden gloed had regelmatige trekken een blanke hleeke gelaatskleur groote donkere oogen vol glans en ling ten nutte van hasdel eb nijterheid en zooveel mogelijk ook voor den landbouw werkzaam blijven maar tevens zal een aanzienlijk deel der winaten in de Staatskas vloeien De Bank zal haren werkkring echter tevens nog meer ten nutte des lands aanwenden door voort ts boawen op de tradities der laatste 25 jaren Met 1 Januari jl ia reedi een nieuw regffinent op de ratniM awrao in I leven getreden waardoor op alle plaatsen waar zg agentschappen heeft gelegenheid wordt gegeven tot onderlinge verrekeningen en betalii en en zij meer gemak voor kredietverleening aanbiedt Het stnven daarbij isblijkbsar niet de bestaande krediet o kaasiersiastellingen te verdringen maar te wordea wat men in Engeland noemt de Bttiuterv iani Door de ajenwe regeling wordt de gelegenheid geopend om ooi hier te lande het stelsel van boeksaldo s met ovenduqriag van rekening op rekening of met beschiUdllg daartegen per dieque en verder de algemeene ainkeningen die rii over het gdieele bmd kunnen mtttr en kraehbg zidi baan tf doe breken De ttogelMffigda opilehth iw iri y fari y voor het publiek geheel gelijk staaade met de agentsehi pen al daartoe veel bijdragen Zoodoende zal de Bank die oader de wet van 1888 reeds vaneen Amsterdamsehe de ifederlamliek B mi is geworden dat onder de wet van 1888 is nog veel ruimer mate wezen een instelling die bi een groot aantal gemeenten diensten bewqst Omtmit den toestand des Konings zegt Ve Ormi tvoM na van de gewone mededelingen te hebben gewag gemaakt Waarheid ia we meenea hiervoor te mogen instaan dat sij die vsn nabjj met den toestand bekend zqn riek niet darren ontveinzen dst Z H hebws de laatste periode der ziekte is ingetreden De werking der spgsvertesrings organen ia geheel uitdrukking Stel u verder voor een onschuldig en opreeht hart een hart dat belooft voor altijd teeder en vertrouwelijk te zijn ala er eenmaal liefde en vertrouwen in gewekt zijn Voeg daarbij een beschaafden geest een verfijnden smaak een levendige verbeelding door practiach gezond veratand getemperd en gij hebt Clara Digby vooi U geschetst door iemand die ten tijde van het begin dezer geschiedenis een barer vurigste bewonderaars was en dien ik verklaar woordelijk gevolgd te hebben Ala een getrouw geaohiedaohrijver heb ik getracht ook te weten te komen wat er van den andoren kant zoo al van haar gezegd werd maar dat heeft niet veel te beteekenen Een driftkopje zeide eene vrouwelijke bekende Niet vriendelijk genoeg te koel en te afgemeten waa de aanmerking van eene andere Ik moet zeggen dat ik de voorkeur geef aan een vroolijk lief meisje van de gewone soort zonder aanmatiging was het gevoelen van een voornaam auteur die Clara misschien niet zooveel bewondering ontlokt had ala hij gevoelde te verdienen Wij weten dat Ellsworth en Graves en üü zijn een paar echte typen van onze fashionable jonge lieden verklaarden dat Clara Digby niet naar hun smaak was Dus lezer staat het u vrij Clara als uwe lieveling aan te nemen of niet al naar het u behaagt Ik beweer niet dat ik het met m j zelf reoht eens over haar ben maar mijn vriend Tom Caatleton en ADVEKTENTIEN worden geplaairt van 1 5 r li ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt veranderd hersenen verweeking is ingetreden vaak onbjdelijke pyoen leiden tot hooge zenuw overspanning En waar nog een oogenblik van kaknte intreedt wenacht wel de Koning aangekleed te worden De pogingen daartoe herhalen zich zeer dikwijls doch de krachten zijn reeds zóó zeer afgenomen dat Z M niet zander hulp overeind kan zijn en vaak na 5 minuten weder ontkleed wordt Bij da algemeene beschouwingen over het wetsontwerp houdende bepalingen ter voorkoming van bedrog in den boterhandel wordt in den breede gehandeld over de feiten en voorstellingen naar aanleiding waarvan op d vaststelling van wettelijke bep ingen betreffende de kunstboter ia aangedrongen Veelal ia daarbij en dit ia met name ook gedaan in het rapport der Ijandbouwcommiasie de ackternitgang van den boterhandel en de depreciatie van de Nederlandsohe boter toegeaehreven aan het aan de markt brengen van kunst ala echte boter Vele leden meesden dat de oorsaakvan den achtOTuitgaag van oasen betsihaBdel elders ia gelegen Zq wetea op deomataadigheid dat die aehteruitgang reeda nel op te merken voordat omstreeka 1873 de handel in kunstboter ontstond Om dit nader te doen uitkomen verzachten iq de regeering zoo mogelijk de prijzen waarop onze boter gedntimde eenige jaren vóór 187S op de Londenaehe markt genoteerd werd op te geven De redenen van den schternitgang waren behalve in de volkomen geoorloofde concurrentie van de goedkoope margsrineboter naar da meening van deze leden veeleer gelegen in de verouderde methode van boterbereiding welke hier te lande nog in zwang bleef toen zg in andere landen reeda door eeiu betere waa verrangen in da zorgelooaheid en onnndelgkheid die ten onzent die bereiding niet zelden kenmerkte in de knoeiei en welke de prodnoentnn en boterhandelaara bedreven ik heb niet altijd veel belang in Tom gesteld ia tot over zijn ooren op Clara verliefd en om den wille van Tom zal ik hare lotgevallen bijhouden en u er een getrouw venUg van geven Hetzij ze al of niet algemeen bemind was duidelijk is t dat wie zij aan zich wist te hechten met hart en ziel aan haar verknocht waren Zij hield veel van Caatleton Hij bezat het vermogen om haar altijd belang in te boezemen Dat waa geen kleinigheid I Hij kon haro beste gedachte haar diepst gevoel te voorschijn roepen hij kon aandoeningen wekken die sluimerden en die haar zelf verbaasden Dat was aanmoedigend Maar tot dusver ontbrak dat ééw element dat voor den romanschrijver onontbeerlijk is Ja t t mijn leedwezen moet ik zeggen dat er geene li de bij in t spel kwam dat wil zeggen niet zulke liefde els waarvan gij bekoorlyke jonge dame in dit verhaal wacht en verlangt te lezen niet zulke liefde als waarvan gij oude philosoof werkelyk belang atelt al wilt gij t niet weten Geene schuwheid of maagdelijke terughouding geene aarzeling om in zijne tegenwoordigheid te verschijnen geen blozen als zijn naam genoemd werd geen zuchten als hij afwezig was kenmerkte den omgang van Clara met onzon vriend Maar zij was gaarne by hem zij hoorde hem gaarne spreken zijne redenoerkracht zijn vuur zgne welaprokondheid bevielen haar Zoo was t En du Barry Du Barry was Castleton s medeminnaar zooala hij meende Misschien zult er om glim