Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1889

door liet toeroegan ran allerlei heterogene bestanddeelea als stroop suiker meel enz aan hun product In de noot op bladz 2 ran het verslag der Landbouiroommisne wordt dan ook rarmeld dat beste Friesche boter op de Londensche markt voor inférieure qualiteit geldt dat dit niet aan b roeging van miigarinebotor was te wjjten bleek volgens sommigen ook daaruit dat dia noteering ua de invoering dar JËugelsoha gaargarinewet geene verandering heeft ondergaan Daarentegen wordt naar men meende de thans in ons land naar de Deensche methode bereide faetorylutter te Londen hooger genoteerd dan eeniga andere boter En voor zoover thans wordt geknoeid door verkoop van met kunstboter vermengde echte boter waren het niet de fabrikanten van kunstboter maar wederom de producenten van en handelaren in natuarboter die zich daaraan voornamelijk sohul lig maken Werd dus de achteruitgang van dezen tak van zuivelnijverheid veelal aan verkeerde oorzaken toegeschreven daarmede ging een treven gepaard om de kunstboterindttstrie in de schatting van het publiek te declinaeren Daarom wenschten deze leden de aandacht te vestigen op het hooge belang dezer industrie ook voor den landbouw in zoo verre zy eene zeer groote hoeveelheid melk verwerkt Die hoeveelheid wordt in de noot op bladz 2 van bet verslag der Landbouwcommissie op 20 a 26 millioen liter s jaars geschat Het product dezer industrie de margariBeboter is gelgk èn door de Eegeering èn door de Landbouwcommissie is erkend een gezond en deugdelijk voedingsmiddel hetwelk van groote waarde is voor de vele personen die de middelen missen om zich goede natuurboter aan te schaffen Het verdient de voorkeur boven slechte natuurboter en men mag dan ook zeggen dal de uitvinding der margarineboter voor da minder bemiddelde klassen der maatschappij inderdaad eene weldaad is geweest Tegen de voorgestelde bepalingen worden verschillende bedenkingen geopperd De Voorloopige synode der Ned Geref Kerken werd Donderdag te Utrecht geopend In deze zitting werd tot tweedon scriba dr Wagenaar gekozen De ingekomen stukken zullen in handen van verschillende commissien van advies worden gesteld Daarna brengen Deputaten in zake de bereeniging hun rapport uit waarbij gevoegd is eene concept acte van ineensmelting met bijlagen gelijkluidend met die welke aan de Synode der Chr Geref te Kampen door hare Deputaten is ingediend De prealabele quaestie over de handelwijze der Deputaten n de bekende Asser besluiten wordt eenparig in dien zin beantwoord dat de Voorl Synode de gedane stappen onder dankbetuiging goedkeurt en het concept in behande ng neemt De wyze waarop dit concept tot stand kwam en zyn inhoud wordt toegelicht Na ernstige beraadslaging wordt het concept eenparig aangenomen In de tweede zitting werd rapport uitgebracht over een verzoek tot splitsing der kerk t Stad en AmbtVoUenhove strekkende om dit verzoek althans nu af te slaan overeenkomstig het besluit der classis Er wordt besloten de classis bericht te zenden van t ingekomen verzoek onder verwijzing naar het te dien aanzien in de zomerzittingen bepaalde en de verzoekers naar hunne classis te verwijzen als waar hun bezwaar tegen het genomen besluit ter tafel behoort te komen lachen want Clara had du Barry nie t gezien sedert zij dertien jaar was en dat was zeten jaar geleden Doch daar zat hot kwaad juist Ware hy persoonlijk tegenwoordig geweest dan zou Castleton eeno gelyke kans gehad hebben Maar hij was afwezig romanesk afwezig Ik weet wat gij zeggen zult Uit het oog uit het hart Maar het hart kwamer niet by te pas Dat zal ik Ü zeggen eer ikverder ga Het was alleen maar sentimentaliteit het moeielijkste wat een meisja uit het hoofd is teverdrijven omdat het iets van haar eigen maaksel is eigenlijk een gedeelte van haar zelve Zookwam het dat du Barry in hare verbeeldingwoonde Men weet hoeveel bekoorlijks de verbeelding verleent aan alles wat in de verte is wat veraf is is haar het liefst zy geeft er hoogteen breedte en diepte en oneindige waarde aan Du Barry was in de oude wereld aan den Bijn over do Po aan gene zydo van den Donau geweest hij had den oorsprong van den Nyl opgespoord hy had Siberië doortrokken en kennis gemaaktmet de nomadische Tartaren en Vaurlanders Nueens had hij een torenkamertje in oen middeleeuwsch kasteel bewoond dan weer had hy ineen oude universiteit zyn geest verrijkt met desedert eeuwen opgezaaide schatten van wijsheid engeleerdheid Ja waar was hij in Clara s verbeeldingniet al geweest Overal waar zij in hare opgewondenheid zelve heen zon gaan als zy een manwas zond zy du Barry heen Voorts brengt de commissie een gewqzigd rapport in houdende een voorloopige regeling van faetpraeparatoir examen zoowel voor cand aan de Vrye üniv als voor anderen Na uitvoerige discussiën wordt zulk eene regeling vastgesteld waarby werdt bepaald dat na 1 Juli in geen geval een oandidaat beroepbaar zal zyn die niet het praeparatoir examen heeft afgelegd Nog wordt besloten dat in Friesland voortaan dru classes zullen zijn de classe Dokkum die van Franeker en de gecombineerde classe Leeuwarden Sneek en Heereveen Naar aanleiding van het oordeel der classis Leiden Gouda en den Haag over haar splitsing wordt besloten haar te machtigen tot splitsing in dier voege dat de classis Leiden afzonderlijk zij en Gouda en Den Haag gecombineerd blqven Eigenaardig was da zaak die dezer dagen aan de aandacht van den Hoogan Baad werd onderwor en Het gold namelijk eene quaestie die nog nooit voorgekomen was en die ook nimmer meer voorkomen zal Een unicum in de annalen onzer rechtspleging Zekere heer N had twist met zijn kleermaker over het betalen van een pak De kleermaker vervoegde zich by een mijnheer A die er zijn werk van maakt om voor anderen schulden te innen en deze publiceerde de vprdering tegen den wanbetaler De laatste voelde zich daardoor beleedigd en stelde tegen A bij de rechtbank te Amsterdam eene civiele vordering in tot schadevergoeding van f 10 000 wegens beleediging De rechtbank echter wees die vordering af maar in appèl werd aan N door het Hof eene schadvergoading van 600 toegekend Tot dusverre was er niets bijzonders aan de zaak te bespeuren toch had reeds de gebeiurtenis plaats gegrepen die aanleiding gaf tot de thans gehouden pleidooien De heer mr T advocaat van N had zich in eene der voor de rechtbank gewisselde conclusies eene uitdrukking veroorloofd die A op zijne beurt beleedigend achtte voor zijne eer en goeden naam en deze nu vroeg in eene daarop volgende conclusie in de hangende rechtszaak dat het der rechtbank behagen mocht met het oog op art 377 van de Code PeMl om mr T te veroordeelen aan hem te betalen de som van ƒ 10 000 Kechtbank en Hof beiden wezen deze vordering af on A nu zich neerleggende bij s Hofs beslissing voor zoover deze betrof de bepaling door hem aan N van ƒ 600 vèorzsg zich In cassatie van hetzelfde arrest voor zoover dit zijne vordering tegen mr T betrof Er was dus beslist bij een en hetzelfde arrest over twee zaken die onderling volstrekt niets uitstaande hadden Mr Patijn optredende voor den eisoher in cassatie meende dat men hier te doen had meteen rechtsgeding waarin het O M behoorde te worden gehoord wat niet is geschied bij het Hof en dat dus in de eerste plaats op grond van dit verzuim en vervolgens wegens schending en verkeerde toepassing van art 377 Coie Péial jo artikel 1408 het bestreden arrest behoorde te worden gecasseerd Pleiter zette in den breede uiteen de historische en juridische gronden waarop zijne meening in deze berustte Mr Vlielander Hein optredende voor gedaagde noemde de geheela zaak een storm in oen glas wator A de eischer ten deze stond het principe van Van den anderen kant was Castleton persoonlijk tegenwoordig als een gewoon sterveling die op alledaagsche zaken lette die met gewone menscheu in aanraking kwam die met het stof van het dagelijksch leven bedekt was Daar moest een einde aan komen Alf is werkelyfc in levenden lyve aan boord van een gewoon stoomschip Hy moet ten aanzien van iedereen aan wal stappen Dit is voorzeker ten gunste van Castleton Maar ik geloof dat deze juist andersom gerekend heeft Ik twijfel niet of hy is biavreesd voor de nadering van zyn medeminnaar Die dwaasi Hij weet niet wai wij weten wat ik u zooeven gezegd heb maar redeneert d t als Alf op zulk aen afstand reeds geducht is zonder reohtstreeksohen omgang of invloed wat hij dan niet wel moet zyn als het voordeel van dagelijksch verkeer er nog bijkomt Ja wat Dat is juist de vraag Kortom Castleton vreest de terugkomst van du Barry en die knappe jonge advocaat wordt ongerust en llauwhartig Ik bespeur dat ik vertrouwelijker met den lezer word dan aanvankelijk mijne bedoeling was Ik was voornemens de zaken zeer verwikkeld te laten worden en ze van lieverlede te ontknoopen als de geschiedenis ten einde loopt Maar intrigue en geheimzinnigheid zijn mijn fort niet Ik bemerk dat ik reeds in het begin een draad ontward heb die in behendige handen een ontwikkelde knoop had kunnen worden geheimzinnig genoeg om myn verhaal tot een der boeiendste romans te maken moreele ressie voor en hield er eene loogenaamda zwarte lyst op na Dit nu laat niet iedereen zich welgevallen o a de heer N niet Maar daarom was er ook een lechtageding tussohen N en A ontstaan waarin het Hof arrest had gewezen Hat was nooit een geding tegen mr T geweest Tussohen dezen en A was geen arrest gewezen ergo was party niet ontvankelyk in cassatie Pleiter had bovendien zyn ouden vriend Chaveau dien hy reed in gezelschap van den Code Pénal wel geconserveerd had weggeborgen weer eens voor den dag gehaald en deze gaf hem gelyk waar hy beweerde dat de rechter ma tpoate art 377 C P kan toepassen Er was geen civiel geding geen strafrechtelyk geding er was geen geding hoegenaamd De eerste rechtw die het rtikel niet had willen toepassen had daar volkomen het recht toe maar moest daarom zich op de vordering incompetent hebben verklaard Na re en dupliek werd bepaald dat het O M zal concludeeren Donderd ag over 8 dagen Bolteolandscb Overzlcbt Verschillende Parijsche correspondenten beweren dat de kansen voor Boulanger dalende zijn Natuurlijk is het moeilijk een dergelijke bewering een week voor de verkiezing te bewijzen maar het is een feit dat de algemeeue opinie te Parijs op het oogenblik tegen den generajd is Intusschen veel kan er nog veranderen vooral by een zoo boweeglyk volk als de Paryzenaars die veelal afgaan op den indruk van het oogenblik Een der laatste kiesmanoeuvers is een brief in de XlXe Siècle waarin beweerd wordt dat Boulanger zijn geld verkrijgt voor een deel van Christophle den directeur van het Crédit foncier maar voornamelijk van Roland Bonaparte den schoonzoon van de packteres der speelbank Monaco Prins Napoleon zou zijn neef hebben overtuigd dat het streven van Boulanger naar eene volksstemming niet anders dan gunstig kan zijn voor de Bonaparte s en dat dus deze geldbelegging voordeelig is Bedoeld schrijven behelst ook de modedoeling dat verscheiden Parijsche bladen door de speelbank te Monaco financieel gesteund worden op voorwaarde van geen stryd te voeren tegen deze onderneming Figaro zou 60 000 het Petit Journal 26 000 de Débsts 8000 mVk da Temps 12 000 franken ontvangen Deze onthuÜingen tijdenf eene verkiezing zien er echter zeer verdacht uit In Pruisen ziet men met belangstelling te gemoet wie door keizer Wilhelm in plaats van den heer Friedberg tot ministor van justitie zal benoemd worden Zelfs de nationaal liberalen die den linkervleugel der regeeringsparty uitmaken zyn er niet gerust over en uiten de vrees dat de benoeming van den nienwen minister weer een nieuwe stap naar de rechterzyde zal wezen hetwelk ook door hen niet wordt geweosoht Een van de hoofdorganen dezer partij de National Zeitung stelt daarom op den voorgrond dat de heer Friedberg steeds een gematigd man is geweest en nimmer iets van het uiterste conservatie wilde weten Trouwens zijn vriendschap met keizer Prederik sloot dit van zelf uit Hel nationaal liberale blad hoopt daarom dat met deze verhouding rekening worde gehouden en een minister van justitie benoemd worde die de openbare meening in dit opzicht zal geruststellen En gy zyt voornemens naar het schip te gaan vroeg Castleton met eeui e verbazing Zeker antwoordde Clara ziet gy niet dat ik gereed ben Dit had hij niet opgemerkt of misschien dacht hij dat Clara pas van eene wandeling thuis was gekomen Het zal vrees ik reeds geheel donker zijn zeide hij voordat de passagiers aan land kunnen stappen en Is t niet belaohelyk mynheer Castleton riep een elegant meisje uit dat ongemerkt binnengekomen was en nu vooruit trad om hem te begroeten is t niet belacholyk dat Clara zooveel beweging over dat stoomschip maakt r Qaat gy er dan niet naar zien vroeg Castleton wien hare aanmerking niet ongevallig was Ikl zeide de jonge dame op spottenden toon Dat kunt gy begrijpen I Alf komt meer dan half bedorven terug dat weet ik en ik wil het myne er niet toe bijbrengen om hem geheel en al te bederven Juist hot tegendeel dat verzeker ik u Zijt gij nu niet een weinig gestreng zeide Castleton Dat geloof ik niet Om de waarheid te zeggen heb ik het Alf altijd kwalijk genomen dat hy zyn land afvallig is geworden Wordt vervolgd Algemeen gelooft men dat het ontslag van den minister in verband moet gebracht worden met de openbaarmaking der akte van beschuldiging tegen professor Geffcken Van officieuze zyde wordt dit echter tegengesproken daar de heer Friedberg wegens zyn hoogen leeftyd reeds lang voomamens was heen te gaan Het Oost afrikaansohe wetsontwerp is by den Bondsraad ingekomen Het is zeer kort Art 1 luidt Voor maatregelen tot onderdrukking van den slavenhandel en tot bescherming van de Duitsche belangen in OostAfrika wordt een som van hoogstens 2 000 000 M ter beschikking gesteld Art 2 bepaalt de uitvoering van de maatregelen door een Bykscommissaris terwjjl art 3 den Rykekanselier machtigt de middelen ït de schatkist te nemen Ook in de Memorie van Toelichting worden geen bijzonderheden aangegeven zy is even kort als bet ontwerp zelf Het zal dus aankomen op mondelinge meedeelingen De slavenhandel komt de Duitsche koloniale politiek zeer te stade inderdaad een prachtige vlag De laatste berichten uit Zanzibar hebben intusschen te Berlijn een pynlijken indruk gemaakt Twee nederzettingen van Duitsche zendelingen éen vlak by Dares Salam een andere in het niet ver vandaar verwijderde Poegoe zijn achtereenvolgens door de Arabieren overvallen on verwoest do meeste zendelingen werden vermoord en hun bedienden alsmede de aldaar verpleegd wordende slaven werden naar het binnenland weggevoerd waar hun het lot der slaven wacht Het Duitsche oorlogschip Move lag bij de kust en heeft wol uit de verte op do aanvallen gevuurd meer schade aanrichtende aan de bezittingen der aangevallenen dan onder de Arabieren maar de commandant scheen hut te hebben geen landingstroepen Ier hulp to zenden de eenige hulp bestand in het afzenden van een sloep wa irin enkele zendelingen hebben kunnen ontkomen De zendelingen te Poegoe waren door do Duitsch Oost Afrikaanscho Maatschappij gewaarschuwd dat men hen daar niet beschermen kon zij hadden die waarschuwing echter in den wind geslagen Brieven uit de Hoofdsti d Fenoljf en Slot Zoolang ben ik over de politiek bezig gewee fc dat bijkans al mijn ruimte in beslag is genomen Toch heb ik nog op enkele dingen te wijzen Daar is allereerst het jubilp van den directeur van ons postkantoor den heer Smith een feest t welk jl Maandag gevierd werd on t welk opnieuw le aandacht vestigde op de langzame uitbreiding van de diensten in omsen tijd door de post aan handel en particulier verkeer tawezen En tevens op don ongelukkigen toestand waarin zich ons postkantoor bevindt Het is voor den gewonen dienst onbeholpen en reeds to klein doch soodra er eenige buitengewone drukte ontstaat denk aan St Nicolaas voor do postpakketten en aan Nieuwjaar voor de kaartjes dan kan men er zich niet roeren Het gevolg isnatuurlyk dat de regelmaat van den dienst er onder lydt Doch hoe lang rijzen de klachten er niet al over en van eene verlxitering bemerkt men hier even weinig als bij on Palaè van Jmtitie een naam vol ironie wat de helft Iwtreft ten minste Deze week hooft onze brandweer weer eens gelegenheid gehad roem in te oogsten Midden op don dag tegen 12 uur brak er Woensdag een brand uit in eeno drogisterij in de Kalverstraat die zoo spoedig zich uitbreidde dat de bewoners over het dak moesten vluchten Het huis vol van brandbare stoffen stond alras in lichter laaie en dat in de nauwe Kalverstraat terwijl bet aan beide zijden door een groot hotel belend wordt Welnu dank zy het kloek snel en beleidvol optreden van onze brandweer was de brand om half twee gebluscht en bleven de aangrenzende gebouwen geheel gespaard Het huis zelf is geheel uitgebrand en eene ruïne en gaapt met zijn zwarte holle oogen de nieuwsgierige menigte aan veel akeliger dan de gaper die eerst voor do drogistory prijkte I Als men hier van de brandweer spreekt denkt men dadelyk aan onze politie en maakt vergelijkingen welke voor de laatste niet altijd even vleiend zijn Do billykheid gebiedt intu schen te erkennen dat het nog gemakkelijker is een brand te blussohen dan de afzenders der beruchte helsche nnohines te ontdekken En dat vlugheid der politie met altijd dient en zy dikwyls als een kat langgeduldig op de loer moei leggen om hun slag te slaan is nog dezer dagen gebleken by de arrestatie van den valsoheu munter 8 te Delft Keeds een jaar geleden werd hij verdacht van zich opnieuw hy heoft reeds eene veroordeeling van 7 jaren er voor achter den rug aan hot valsohe munt slaan chuldig te maken Onze rechei che hield hem stil in het oog en liet hem rustig naar Delft trekken iJock toon zij nu meende hem genoegzaam in slaap gewiegd te hebben en zij de bewy zon van zijn schuld machtig was trok zy deze week daarheen De rechercheurs Panhorst en Verbeek verzochten bij eene buurvrouw van S even het dak te mogen beklimmen om aU loodgieters naar de goot te zien en toen zij zich van boven af in de werkkamer van S turend overtuigd hadden dat hy bezig was verrasten zy hem in gezelschap van den Haagsohen subst offi van justitie En zij vonden alles bij en op hem wat zy wenschten Het zou mij niet verwonderen of onze politie brengt thans ten aanzien van de vervaardigers der hehrehe machines eene gelijke taktiek van afwachten in slaap wiegen en overvallen in acht Ik had u ten slotte nog willen spreken over iïooie Bannet een oorspronkelijk stuk van den heer Seipgens t welk deze week met veel succes door het Nederl Tooneel is opgevoerd Doch ik zal dit nu maar uitstellen tot de volgende week Ghüsbbïcht van Aemstel BEIEVEN UIT EOTTEEDAM III De Hoogduitsche Opera te Botterdam waarin ik weet het vele mijner lezeressen en lezers belang stellen verkeert wederom i doch last ik vooraf een paar deels vermakelijke deels bedroevende incidenten ter sprake brengen die met haar in rechtstreeksch verband staan Daartoe zal ik mijn schrijven in drie deelen splitsen en wel in A het proces Wertheim contra M Hom B het proces Von Bongardt contra W Smalt en het SoUerdanuch Nieuwiblad C de toestand waarin de opera zelve verkeert A Het proces Wertheim contra Hom Toen de heer Hom die onderwijs geeft in de Duitsche taal en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium te Schiedam op zekeren morgen ontwaakte waren hem des nachts de gezamenlijke muzen verschenen die hem met haren toover taf hadden beroerd waardoor hij op eens grondige kennis verkreeg van tooneel en tooneelspeelknnst van zangkunst en muziek van schilderkunst en van al het overige De lieve lezerer schudde niet vol boozen twijfel het sierlijk gekapte hoofdje want er zijn in vroeger eeuwen grooter wonderen gebeurd dan dit helaas I zeer nlledaagsche In elk geval is het zeker dat de heer Hom onverwijld optrad als kunstverslaggever het eerst meen ik in brieven uit Botterdam aan de Jmtterdatiimer en toon het daar spaak liep vond hij een uitgever en zag de JUasltrtmiei het lichtl Ik laat nu de meerdere f mindere bekwaamheid waarmede dat blaadje werd geredigeerd in het midden Zeker is hot dat nu de dagbladpers zich pegelmatig met critiek op kunstgebied bezig hield er geenerlei behoefte bestond aan oen speciaal orgaan Daarbij kwam rlat zij die in de Kumfironiei het woord voenlen meest altijd aan hun teugellooze scherpe pen den vrijen loop lieten waardoor het blad wel verre van aantrekkelyk te worden do meesten van zich vervreemdde Na een teringachtig bestaan van een paar jaren is het dan ook te midden van do algemoeno onverschilligheid te gronde gegaan Het bestaat op dit oogenblik niet meer Dikwerf kwamen er zaken in voor die tot rechtsvervolging hadden kunnen aaoleiding geven doch het is er nooit toe gekomen Ten langen leste ziet de Heer Horn zich in rechten aanspreken naar aanleiding van een feit dat daartoe het onder het oog brengen f Maar zeide de Heer Heyblom ah men zingt dan jammert men niet ren als men jammert dan zinfl t men niet Ik veroorloof mij evenwel hem té doen opmerken dat dit zoo apodictisch mogelijk klinkt Men kan wel degelyk zingend jammeren en jammerend zingen Daargelaten dat het voorbeeld waarop ik mij zoo even beriep dat feitelijk bewijst is jammerend zingen en zingend jammeren mits het binnen zekere perkeu wordt gehouden een vereischte voor ieder die eene diamatische partij te vertolken heeft Indien jammer den tooneelheld overstelpt dan moet hij jammoren of hij mist het door auteur of componist beoogde effect Het ware jammer indien een vonnis jammeren als eene beleerliging ging beschouwen want de acteur of de zanger die dan voortaan in overeenstemming met zijne rol jammerde zou zich dan schuldig maken aan eene daad die wierd zij hem in het openbaar te laste gelegd hem zou prijs geven aan de geringschatting zijnerevenmenschen Doch genoeg over deze jammerlijke historie Slechts dit nog De heer Wertheim was eenigen tijd geleden voor den tijd van éév seizoen aan de Opera als lyrisch tenor verbonden en toen zijn engagement niet werd hernieuwd merkte men op dat geen enkele kunstvriend de rouwvlag uitstak Nadat in dit seizoen verscheidene lyrische tenoren Jiatco hadden gemaakt is hij door de Directie midden h het seizoen weder naar Botterdam gebracht en het trok de aandacht dat toen geen enkele vreugdevlag werd uitgestoken Dat hij midden in het seizoen buiten emplooi was zal wel daaraan moeten geweten worden dat hij een poos tot het ambteloos leven wilde terugkeeren in welke zoete rust de heer von Bongardt hem onbarmhartig is komen storen In de operette Fledermau waarin de heer Wertheim eene der hoofdrollen zal vervullen vindt hij wellicht toejuiching want hij zal zich dan meer op een voor hem geschikt terrein bewegen B De beer von Bongardt contra de heer Willem Smalt en het Rotteidamtch Nieuvablad De heer Smalt is koopman en schrijft in zijne snipperuren muziekale critiek in het RoUerdamMi Niemmblad eene taak waartoe hem de muziekale opleiding die hij genoot niet geheel onbevoegd en ook niet geheel ongeschikt maakt maar ook zijne pen is vlijmend scherp ook hij weet zich met de pen in de hand niet in te toomen en de redactie scheen gaarne tot zelfs voor zijne excentriciteiten plaats in te ruimen daarbij zelve den teugel bot vierende aan hare zucht naar sensatie nieuws en opzienbarende beschouwingen Dat het niet vroeger tot eene botsing met de Opera kwam kan verwondering baren maar het verbaast nog meer dat die botsing ten laatste plaats had naar aanleiding van een klein stukje dat de Heer Smalt over de eetsta opvoering van Indra schreef Hij is gewoon de Hommer un chat un dat et Bollet nn fripon maar dat gaat nu eenmaal in de samenleving niet altijd met goed gevolg Zóo noemde hij Indra een prul en do bezetting eene slechte Gelyk had hij tot op eene zekere hoogte Een prul is Indra wel niet maar het tekstboek hangt van onbeduidendheid en onwaarschynlykheid aan elkander de muziek voor zoover zij niet uit dansmotieven is gevormd brengt u onophouddijk Martha Stradella Hugenoten enz in herinnering waardoor eene Iroostelooze monotonie ontstaat en de bezetting was gedeeltelijk waarlyk gebrekkig Doch c est Ie ton qui fait la mtmque en A e toon mishaagde den heer von Bongardt die bovendien eenigen finantieelen steun van de oprakeling van dit oude werk had verwacht in die mate dat hy het besluit nam geen advertentien meer in het Rotterdaimch Xieuwablad te plaatsen en het vrij diploma in te trekken Dat was ik zeg het ronduit eenè ondoordachte onverstandige daad dio meermalen door tooneelen opera directien werd bedreven maar altijd voor haar een sleep van onaangenaamheden met zich heeft gevoerd Doch nu die daad eenmaal bedreven was had het Botterdamach NieuKablad eene waardige houding aan te nemen het had of de Opera voortaan te ignoreeren of en dat zou het waardigste geweest zyn voortaan entre te betalen en de voorstellingen te beoordeelen alsof er niets gebeurd ware In plaats nu van een dier twee wegen in te slaan besloot het blad zoo veel misbaar mogelijk te maken Het publiceerde een artikel van een paar kolom druks waarin het geringste of het ergste wat den Heer von BongarSt te laste werd gelegd in de volgende zinsnede voorkomt Ook de leugenachtige reclame voor mevrouw Basta toont ten duidelijkste aan dat het den Heer von Bongardt slechts te doen is het publiek geld uit den zak te kloppen De Heer von Bongardt nu heeft op dit allerhevigste artikel geantwoord met eene plainto bij de justitie Beu ik goed ingelicht dan is die plainte van tweeledigen aard Zy stelt de klacht wegens hoon en laster waaraan zich de schrijver de heer Smalt zou hebben schuldig gemaakt en zij stelt eene tweede klacht te en het Botlerdameci Nieuteailad zelf omdat het den