Goudsche Courant, dinsdag 22 januari 1889

1889 I 3821 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Delnwodlng van advartentian tan geschledeg tot éte tiur de namiddag van den dag der uitgare 8 Een voorstel van B W tot het bouwen van een Gymnasium B en Vf stellen voor een Rymnasiam te bouweA op bet terrein van de voormalige Gaathuiskerkop de Ooathaven terwijl ds vroegere bakkerij vanhet Gasthuis kan worden ingericht tot wonini voorden Concieige De kosten orden aldus geraamd 14000 voor het Qjmoséma 1200 voor dewoning van den Concierge en 800 voor ameublement Achter de schooUekalen blgft dan voldoeode ruimte voor een bewaarplaats vao het ondarchief eo de libiye Ter viaie 4 Ke sa fdatoirs begiooting voor bet oude vrouwenhuis Ter visie In desa zitting werd ui het raadaiid Dr H Uasel de Schepper vergnnninf veiieend tot het doen van eene interpellatie tot B M W Genoemde heer begon met de mededeeling vsn hetgeen hem daartoe aanleiding had gegeven Die aanleiding moest nL gezocht worden in eene miaaive van het Dagelijkaoh Bestaur dezer gemeente aan dea heer Hart J BoBniaa tteraar aan de 8tad lijke Muziekschool alhi r Ia die miaaive nL wendt den heer Bonman medegedeeld dat door B eo Vf op advies van de Commiwie vso toezicht over die whool een ongunstige beachikking is genomen op 1 0 verzoek om tegelijktijdig met zijne betrekking aan de muzieksrhool te mogen waarnamen die van Directeur der Goudaehe Zangrereeniging en van Directeur der Utarochtache Hanoen Zangveraeniging Bedoeld adviea was ongunatig geweeat daar de Commissie meende dat de gerelde gaog van het onderwijs aan de muziekschool door gejgktydige vervulling van genoemde betrekkingen nadeel ondervond Spreker begreep ten volle dat B en W bezwaar moeateu maken de gevraagde tergunning t verleenen als er werkelijk gevaar bestond voor dien geregelden gang van het onderwgs wat hem aanleiding gaf den beer Bonman naawkanrig omtrent de geschiede 1 1 PRIMA KWALITEIT J GEBBiTSElX De ALKMAARSCHE ST110U MLFMES te Alkmaar bericht hiermede ig den Heer W HULLE1IIAI TUEFSINOEL 81 voor Gouda en omstreken als baren AGENT heeft aangesteld De DIRECTIE andera lal onze Hagnifioo aan wal etappen zonder dat zijn gevolg hem stast op te wachten Waarschuw hem ging aj voort terwgl zij Clara tot aan de deur vergezelde dat hij zich wel zeer goed mag gedragen ala hij verwacht met iets meer dan louter beleefdheid door de menschen hier ontvangen te worden Die jonge dame ia zoo plotaeliog en met zooveel levendigheid ten tooneele reraohenen dat ik geentijd heb gehad om haar behoorlijk aan den leservoor te atollen Terwijl Caatletou juffrouw Digbynaar het rijtuig vergezelt zal ik u mededeelen dat die levendige jonge diCme Emily Ferris is eene dochter van Henri Ferris ten wiens huize zooals ik vroeger heb aangemerkt jufibouw CUra tijdelijk haar verblijf jhoudt Om ds waarheid niet te kort te doen moet ik er byvoegen dat niettegenstaande den onverschilligen toon waarop zg over du Barry sprak en hoewel zij reeda voor het diner gekleed was Emily zich didelgk verwgderde en wel een unr besteedde om e n nieuw toilet te maken dat door eenvoudigheid eQ goede smaak uitmuntte Toen bet rgtuig voortreed verzonken Castleton sü Clara in diep en onafgebroken etilzwijgen Clara ha zich reeds io hare verbeelding een tooneel voorgoateld dat zg onvermengd genoot Castleton had zgn gevreesden raedfminnaar uit hef oog verloren en herinnerde zich slechts zgn scboolmakker en vriend Zij hadden geregeld briefwisseling gehouden Hg zoi Alf weder bij zich hebben als een bondgenoot een Heer von Bongardt de proef van tet artikel ySSi het werd openbaar gemaakt u hebben toegezonden ten einde hem in de gelegenheid te stellen door het intrekken van ojd besluit betreffende de advertentien en het vrij diploma de openbaarmaking van het stok te voorkomen eene wel wat vreemde waarschuwing waaraan echter de klager schijnt goed te vinden eene leelijke bedoeling toe te kennen Ziedaar hoe de vork in den steel zit Na deze toelichting stap ik voor heden van deze onverkwikkel ke zaak af C Da Hoogduitsohe Opera zelve Daaromtrent kan ik kort zijn Do Opera Ijjdt een kwijnenden toestand omdat op het allerlaatste oogenblik het benoodigde bedrag aan subsidie slechts voor den tijd van n jaar bijeen wordt gebracht Men heeft toen eene Vereeniging opgericht die in eens voor dne jaren subsidie het teekenen Gelukte dat dan kon men betere artisten engageeren terwijl men thans bij het aanwerven van bachten meest altijd achter het net vischt Intusschen is op dit oogenblik nog slechts ƒ 1200 per jaar voor drie jaar geteekend en ÏBOOO worden noodig geacht Maandag 21 dezer komen een aantal kunstvrienden bijeen om te zien door welke middelen het ontbrekende zal kunnen worden aangevuld Middelerwijl heeft de heer Von Bongardt verkhiard als Directeur en als lid van het personeel bq heteinde van het seizoen af te treden Zyne vroegereverklaring dat hy een aanbod had om ergens inDnitsohland als opera directeur op te treden legdehem dien terugtred als man van karakter ten plichtop Ik geloof evenwei niet dat hij die nieuwe hemaangeboden betrekking zal of kan aanvaarden zoodat het nitt tot de onmogelijkheden behoort hemlater toch weder als directeur te zien optreden Thans is hij in het wezen der dingen wel directeur doch bec ik goed ingelicht dan loopt de risicovan hetgeen op de exploitatie kan worden verloren niet alleen voor zijne rekening maar ook voor dieTan Mevr laide en den heer Behrens die iederemaand hun aandeel in het verlies in minderingontvangen op hunne hoogo gage Voor de eerstehelft van het seizoen schijnt het totaal verlies p m ƒ 6000 te hebben bedragen Men moet by debeoordeeling van dit feit evenwel niet vergeten dat de directie haar taak aanvaardde zonder bruikbare tenoren terwijl ook op dit oogenblik nog een bruikbare lyrische baryton ontbreekt daar de heer Mankeit het slachtoffer eener leelijke tooneelintrige zich verplicht heeft gezien te bedanken Onderdergelijke omstandigheden is het te verwonderendat het verlies op de exploitatie geen hooger cijfer keeft aangewezen NKMO KENHISOGVXHO Belasting op de honden BTJBGEMEE8TEB en WETH0ÜDEH8 vanGouda in overweging nemende dat bij Art 2 der Verordening op de invordering der belasting op de honden vastgesteld door den Baad dier Gemeente den Sn October 1876 aan eigenaren of bezitters dezer dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarlijks in de maand Januari aan fte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen Gouda den 21 Januari 1889 Burgemeester en Wethouders voernoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER BEURSBEKIGHT AMSTERDAM 21 Januari Per Telegraaf Sinnenlandsche fondsen zeer vast buitenlandsche mede goed geanimeerd vooral Columbia en Russen Zweedsche Nooren en Amenkaansche flauw unrgerlijke Stand GEBOREN 1 18 Ju Efrrt onden T WillemH in H Vtritelg Mine AoM ondirs H A Dieatelhont ea M L Dintclhont Hendrik Adriinoi Comelit osden V Slicdrecht en C Jenun 20 NicolHi oaderi D Cntelein in J Mtlehert OVERLEDEN 18 Jin J T Harkeneteun ii j II m 80 W C ven Willigen boiavT tan 3 ran der Haiden 28 j U m 21 E lionateh 77 j ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een ZoonC 8LIEDBECHTGouda 19 Jan 1889 Jansss Voorspoedig bevallen van een Meisje CATH OVEBBIJNDEB QCAST Gouda 20 Jannari 1889 Zeer voorspoedig bevallen van een Zoon JC A VAN ZULL geliefde Bcbtgenoote van H J B PLIEGBE Otrecht 18 Jan 1889 V Heden overleed tot mgne diepe droefheid na een kortstondig Igden mgn geliefde Echtgenoot JOHANNES TEDNIS MABKENSTEIJN in den onderdom van bgna 46 jaren Wed J T MABKENSTEIJN EXAXTO Gouda 19 Jannari 1889 Vrienden en bekenden gelieven deze algemeene tevene alt hizondere kenniigeving aan te nemen De zaak zal voorloopig op dezelfde voet worden voortgezet Heden overleed te Rotterdam onze hartelgk geliefde Zuster en Behnwdzoster WILHELMINA VAN DBE TOOT Bcbtgenoote van Bastiaan Hofland in den onderdom van bgna 51 jaren J H VAN Dia TOGT C VAN DM TOGT Sfbs Gouda 20 Jannari 1889 Heden overleed onze dierbare Vader Behnwden Grootvader BLIAZEB MOZES MONASCB in den onderdom van circa 78 jaar Gouda 21 Jannari 1889 8 ZWABEN8TBIN MONASOB 8 ZWABBN8TBIN M E MONASCH B MONASCH ZvAUNSTKtN I H PI LBEUW 1 MoNASca A D LEEUW I L MONASCH A MONASCH j Kmï 1 f R B VBIBS MoNASCR D DB VBIES ABB E MONASCH K MONASCH Bdbihs Algemeene kennisgeving Se Qoudsclie Macliinefabriek vroeger C08UN Co beveelt zich aan voor de LEVEBING tbb Gasmaqhines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentnnr voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Notaris de BIDDEB te Bodegraven tal op Woensdag 30 Januari 1889 voorm tien unr in het Logement BLOM te Bodegraven in het openbaar verkoopen 196 Wilgen en 91 Populieren allen genommerd staande te g oeien langs den Straatweg van Bodegraven naar Gouda Betaling contant of voor de rooiing Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon Goudsche ZANaVEREENiamO 2e ÜITVOEBING 1888 89 op Donderdag 24 Januari 1889 des avonds te 8 nnr in het Lokaal NUT en VBBMAAE Oosthaven Gouda Directenr de Heer Masp J BOUMAN Accompagnement de Heer J C 8 t d C SOLISTEN Mej J G H i e Bage Sopraan Mej A di Gkaaff Gouda Alt de Heer B Schmiine Amsterdam Tenor de Heer E P van BüOKTlk Rotterdam Bariton I BOGSAMMA I Hoffnnng Frans Bonman II Liederen voor Sopraan III Liederen Voor Tenor IV V Scène sas cOdyssens Solo voor Alt Max Brnch V Sinnen nnd Minnen H Hofmann VI Psyche Niels W Gade Volledige tekstboekjes zgn DINSDAG 22 JANOABI bg de Boekhandelaars J van BENTUM Zoon verkrggbaar 0 20 Zie verder het Progamma Uu is t er weer tïj d voor Wg noteeren hedeninKEÜLSCHE POTJES inhoud niim 5 Kilo MAINZEB ZÜÜBKOOL Ingelegde 8NIJB00NEN PBIN8E8SBB00NEN Frankforter ZDUBKOOL Hollandsche ANDYVIE gesneden aa ataaUiandaada la da luaat rtMiti t aa VaratirkHda Klnaf fViJii Au bavelaa daar tal vaa blaiaa aa Wlaaludaaka Kaaaakaaraa VarkrUlkatr la laaaakaa kflttn AL KBABPBUBM BOLII AnlMun M Depdt voor Gouda bg deo Heer A H TBBPB Apotheker voorheen C TBIM Een ware schat voor de ongelnkki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s lelfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze onden d Igdt moet het lezen de oprechte leenufl die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver laggMagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco begen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in flolland V De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franc per post 1 70 Af aiderlgk Nommen VUF CENTBN BINNENLAND ÓOUDA 22 Jaouari 188 Het officieel bulletin omtrent den toestand van Z M den Koning luidt aldna Ka een kalmen dag beeft Z M ds Koning een matigen nacht doorgebracht De algemeene toestand ia berrodigend Bij kon bealait i benoemd tot direoteor van het postkantoor te Gouda Vf Vorstw thans directeur rsn het poat en telegraafksntoor teSteenwijk In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Oemeenter d die door 16 leden werd bg gevoond afwezig waa de heer Siraver werd 1 Goedgekeurd het roontel tot wqziging der begrootiog van het IsnClisliaoh Armbeetuur dienst 1888 Tegn 1 AprV e k do versoek eervol ontslag verleend aan den heer C Kodde ala gomeentearta Ingevolge ene oproeping voor de varmlliog deur vacature meldden lioh 6 sollicitanten aan In de vo nde vergadering zal eene benoeming geschieden De volgende atnklcen kwamen bij den Raad in 1 Het rapport der Baadsoommiaaie belast met het onderzoek van de begrooting voor de Tolksgaarkeuken adriseerende tot goedkeuring Ter viaie t Bene miaaive van dames Begonteaaen van het Weea en £ lmaeaeniershaia inzendende eene aanbeveling voor regentes in de vacature ontstaan door het overlijden van Mevr van Zeqlen geb Schenk Daarop taan Mevr C K Knaap geb de Klerk en Mevr L Fortuijn Droogleever geb de Jong Ter viaie FEViLLETOK UIT VERRE GEWESTEN n i i l tog io fHij n Tl = l I gegaan e gen Und gevormd behooren te worden Qil vergeet de omstandigheden hernam CaaÜe on het testament Noen dat vergeet ik niet Dat U t juUt wat ZeUn Tl taan Sït I n van een onaanrenarae oude rijater te voldoen o vZ£m tr en it i 1 P k oord zeide Emily oude vVteT P viefrL O P ken nel Clara in zich voor de eerste maal in het gesprek mengende Haar oogen schitterden een weinig maar zij lachte toch iD ir l J vJ f Digby hernam Emilv itelgk schertsend Gg moogt u wel haasten Woensdag 23 Jafloarf ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTBBS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVËBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt nis der zaak te ondervragen Bestond dat gevaar toch niet dan was het bedenkelqk een talentvol man alsaden heer Bonman die vergunning niet te verleenen Bovendien bleek uit de slot olausule van den brief van B en W dat er wellicht mogelijkheid zou bestaan do bezwaren die tegen het toestaan bestonden uit dun weg te ruimen De heer Bonman nu bad apr bepaald verklaard dat er nooit atoornis waa ontstaan in den gang van het onderwga zoolang hij da betrekkingen gelijktgdig vervulde Bij het vastetellen van den datum voor het openbaar examen in December jL waa alleen eenig verschil ontataan 8pr drong ten slotte op nadere iAlichtingen aan en een nader onderzoek eo zoo mogelijk op een gunatigs beslissing op het rerzoek van den heer Boumaa De Voorzitter gaf daarop zeer uitvoerige inlichtingen met mededeeUng van de gevoerde correapondentie waarna eene uitgebreide diacuasie ontstond waarin wij heden niet verder kunnen treden daar de zitting slechts enkele oogenblikken eindigde voor het afdrukken dezer courant waarbij de hh v Veen die de bandelingau der Commissie verdedigde Oudijk Noothoven van oor Jager Hoogenboom m Prince behalve den Voorzitter en den heer Uasol ds Schepper het woord voerden Ten slotte werd de volgende motia sangencmsn voorgesteld door den heer Prince De Baad gehourd de inlichtingen van B en W vertrouwt dat B eu W na grondig ondenoek slechts in de uitsterste noodzakelnkheid aan den heer Bonman de veignnning zal weigeren tot waarneming der betrekking van Directeur der Goudaehe Zaagvereeniging en der Utrechtache HannenZangvereeniging gast over tot de orde van deu dag 12 leden verklaarden zich voor deze motie terwijl de hh van Bergen Uzendoom Komng Noothoven van Goor en Hoogenboom buiten stemming bleven In ona volgend nr komen wq op de discussie iarag helper een medewerker in de onderscheidene plannen die hg gemaakt had en nog gedurig maakte ten nutte van het land en tot verbetering van den maatachappelgken toestand kortom tot een algemeene verandering ten goede Want Castleton waa destijds doordrongen van het besef dat het Isven eene ernstige zaak is geen beuzelarg of scherts ook niet louter een jagen naar vermeende persoonlijke voordeelen maar eene ernstige veelomvattende nerkelgkheid die zich uitstrekt tot het hiernamaals waarmede het onaftoheidelijk verhouden is t Is de jeugdige droom van alle brave mannen als ig voor t eerst tegen het bedrog dezer wereld te velde trekken alles omver te halen en Ie hervormen Het stelsel wanrvan onze dagelgksohe zaken uitgaan en volgens hetwelk de maatschappg bestaat moet door zuiver belangeloozo beginselen vervangen worden Zij beproeven verscheidene plannen en middelen om dit te bewerkstelligen Na een moedigen etrijd waarin zij aan de spotternij van de onnadenkenden en het trotsche medelijden van de wgzen zgn bloot gesteld erkennen zij dat zg zich met eene ijdele hoop gevleid hebbeu Zg ondervinden wat zooveel welmeeuendo mannen reeeds eeuwen vóór hen hebben ondervoodeo hoe vruchteloos t is het eene atelsel door het andere te vervangen of door invoering van eene nieuwe machinerie het kwaad te willen verdrijven Toch hubbuu zij het willen beproeven Toch moeten wg hunne poging eeren En hetzij zij zioh miamoedig uit ilnn strjjd torusf