Goudsche Courant, woensdag 23 januari 1889

doch geheel Engeland gevoelt dat men staat aan het begin eener belangwekkende proef Te Berlyn zet de streng conservatieve KrmzZeiiung den strijd tegen prins Bismarck voort Het orgaan der miUtaire partü veroordeelt ten heftigste de openbaarmaking van de akte van beschuldiging tegen professor Geffken en verklaart dat door deze handelwüze de zinspreuk waardoor Pruisen groot i geworden Met God voor koning en vaderland ten diepste gekrenkt ia De National Zeitung noemt deze beschuldiging der KreuzZeitung een prmunciamiento waardoor prins Bismarck openiük de handschoen wordt toegeworpen Prins Alexander van Battenberg de gewezen vorst van Bulgarye die te Weenen vertoeft ten einde Keizer Frans Jozef de ridderorden van zün overieden vader prins Alexander van Hessen terug te brengen wordt overal mot de grootste onderscheiding bejegend Niet alleen wordt de Prins door den Keizer en de Aartshertogen met beleefdheden overladen maar ook in het openbaar wordt hy door de bevolking met levendige toejuichingen begroet De diplomatieke betrekkingen tusschen de Vereenigde Slaten en Engeland zijn nog met geheelhersteld Lord Salisbury niet tcn onrechte gekrenkt overde wyze waarop lord Sackrille te Washingtonwerd bejegend haast zich niet een opiolger tebenoemen De regeering der Vereenigde Statenheeft daarom nu ook haar gezant te Londen denheer Phelps met onbepaald verlof naar Washingtonontboden De gewono bezighede aan beide legatenworden nu voorloopig door de secretarissen waargenomen I N G E Z O NOlB Nr Mynheer de Redacteur I Gaarne zou ik eenige inlichtingen ontvangen omtrent eene kwestie die zich voor my heeft opgedaan en hoewel niet direct dan toch door üw tusscheokomst is ontstaan Immers had ik de Goudtcie Courant niet gelezen en wie kan dat nalaten dan bad ik nooit geweten dat er een prinses van Oranje bestond wel eene prinses Wilhelmina Daar ik echter meermalen in üw blad las van de prinses van Oranje en wel aldus getituloerd door personen die het naar myn inzien weten konden werd ik er zoo in gesterkt dat ik het voor waar aannam en gisteren in gezelschap zynde waar het eerst betwyfeld a later bepaald tegen gesproken werd er stout eene ne flesch tegen durfde zetten Dit werd direct aangenomen en wel onder vroolük gelach maar ik dacht Wj my zelf wacht maar vrienden wij zuUen een zien wie het laatst lacht Ik kom dan ook van daag triomfanteUjk aandragen met twee Goudache Couranten en vy P o volgende berichten Kaadsverslag 24 Aug Prinses van Oranje aldns genoemd door het corps officieren der d d Schutterij Telegram 31 Aug Prinses van Oraqje aldus genoemd door den Gemeenteraad Asjeblief zei ik verder nog te twyfelen zeker niet Geef dus de flesch maar en schenk een in Maar ja wel daar kwam niete van Sefst dit maar een g lezen zei er éia de oudste van des Konings amat voert den titel van Prins van Oniye Met deze woorden uit de grondwet voelde ik de fieach my ontglippen doch ae ontdekking dat het geen uitgaaf van de nieuwe grondwet was gaf my weder eenige hoop Ik waagde het dan ook dit in het midden te brengen daar het kon wezen dat men de zoon in een dochter veranderd had Lees dit dan maar was het antwoord en men li my de wet voor van 14 Sept tot regeling der voogdü over H K H Wilhelmina Prime der Nederlanden Onder on gezegd ik geloof bepaald dat ik het kind van de rekening ben Of i er iemand die voor my de kans doet keerenP Hy kan er van overtuigd lijn dat hü op de dankbaarheid kan rekenen van JOCHEM JVNIOB ENGELAND in het jaar 1888 Vervolg en slot Steeds duidelijker komt het streven der Eegeering uit eindeUjk niet slechts de verleiden maar de veel strafwaardiger verleiders rekenschap te vragen getuige de tegen sommige der meest beruchte lersche afgevaardigden ingestelde strafvervolging en de ia twee gevaUen reeds gevolgde veroordeeling tot lange gefrwigenstraf mot dwangarbejd Do Tunee heeft ontegenzeggelyk uitstekende diensten bewezen door de werkeUjk schuldigen aan de uitspattingen en het schrikbewind in Ierland ter verantwoording te roepen niet bevreesd voor de mogelykheid van ontzettend hooge schadevergoeding en gcórechtskosten in Een eigenaardige plechtigheid had heden middag in het bijzgn van het geheêle dagpolitie personeel aan het bureau van politie alhier plaats Do Commissaris van politie de heer J W Tuinenburg reikte n l namens den Algemeenen Nederlandschen Politiebond de in de vorige Algemeene Vergadering vastgestelde dienstmedailles uit aan de agenten van politie le klasse 3 F Zitwing de zilveren en J P Delchambre de bronzen medaille Met gepaste toespraak schetste Z Ed Gestr de wording van den Bond en het goede reeds door denzelve tot stand gebracht en uitte den wenseh dat nog meer leden dan tot dusverre zouden toetreden Ofschobn de Bond reeds een zes honderdtal leden en plus minus vier honderd donateurs en begunstigers telt is algemeene samenwerking van het Nederlandsche politio personeel zeer gewenscht om de leuze Eendracht maakt macht in het vaandel van den Bond geschreven tot werkebgkheid te doen worden De dienstmedailles geleverd door den heer W Begeer alhier zijn net uitgevoerd Aan de eene zijde prijkt het symbool van den Bond een kraaiende haan waaronder de woorden altijd waakzaam benevens een schild waarop jaar trouwe dienst Aan de keerzijde staan de woorden Algemeene Nederlandsche Politiebond De medaille wordt gedragen aan een lint bestaande uit de Nederlandsche kleuren met oranje omzoomd B j de medaille behoort nog een brevet De verslaggever van het Handelshlad schrijft o a over den schaatsenwedstnjd te Hamburg Over de ontvangst zijn onze landgenooten niet bijzonder tevreden De Nederlandsche vlag ontbrak geheel zoodat uw correspondent die op eigen kosten moest laten halen De muziek speelde aUes behalve het Wien Neerlandsob bloed en geen enkele keer werd eene fanfare gehoord als een onzer rijders wou Het publiek reed gedurig op de baan hetgeen zoowel voor de rijders als voor de jury zeer lastig was De mooie uitslag wordt daardoor niet minder Bere het wakker drietal dat de eer van ons vaderland zoo goed handhaafde Omtrent den toestand des Konings geeft de Haagsche correspondent der N Or Ct een uil Toerig bericht waaraan wij het volgende ontleenen Verleden Vrydagafond werd Z M gelijk uit alle berichten duidelijk is gebleken door een aanTal van beroerte getroffen Men vreesde dien nacht waarin de hooge lijder als roerloos bleef dat hij zachtkens zou insluimeren tot S uur in den nacht verliet H M de Koningin het ziekbed niet toen zij zich verwijderde gaf zij uitdrukkelijk last om zoo de fatale slag dreigde te vallen haar tijdig te waarschuwen Tegen den morgen echter keerde het bewustzijn by Z M terug Het bleek toen al dadelijk dat de kleine hersenen niet hadden geleden van verlamtoing was geen poor te ontdekken doch daarentegen schenen de groote hersenen te zijn aangedaan en een verweeking daarvan kwam al spoedig aan het licht Sedert is de hooge lijder naar mij van aUe zijden wordt verzekerd lichamelijk weder iets bijgekomen ondanks het gebruik van slechts weinig voedsel wat topiocabouillon en fleur d orange heeft Z M in de eerste dagen ongeveer niets genuttigd en niettemin namen de krachten nog zichtbaar toe Daarentegen zijn de moree krachten althans in de laatste dagen niet versterkt Het is helaas te vreezen dat de Koning in dat opzicht niet weder geheel zal herstellen trekken hetzij zij evenals oudtijds de zonen Gods die de docbteren der menschen zagen dat zij schoon waren bezweken voor de verzoekingen die hun eenmaal zoo schandelijk toeschenen in ieder geval hebben zg aanspraak op de sympathie van elk eerlijk hart Het plotseling stilhouden van het rijtuig aan de pont over den Hudson wekte Clara uit haar wakenden droom en Castleton uit deu zgnen en maakte een einde aan alle verdere bespiegeling van beide zijden Zijn wij er vroeg de jonge dame Nog niet Wij zijn aan de pont Toen de pont omstreeks in het midden van de rivier was gekomen zagen beidon verlangend naar het stoomschip uit Zü waren teleurgesteld Onder de talrijke vaartuigen van allerlei soort die men in de baai kon zien aankomen was het onmogelijk de Azié te onderscheiden als dit schip werkelijk zichtbaar was Eindelijk kwam het rijtnig aan de de Cuïard haven waar Castleton vernam dat het nog wel een half uur zon duren voordat de Azié binnen liep Een poos bleven zij beiden in hun rijtnig en wisselden slechts enkele woorden De zon was onder gegaan maar in hare plaatsscheen er eene prachtige volle maan aan het heldere blauwe uitspansel en de schaduwen teekenden zich too scherp af dat het scheen alsof z j tastbare gedaanten waren I Vandaar dat men reeds aan de Begeering het plan toeschreef om een tijdelijk Begentschap aan de vereenigde StatenGeneraal voor te stellen Toch is dit nog niet in ernstige overweging genomen omdat de geneesheeren den toestand des hoogen lijders niet van dien aard beschouwen dat hij volslagen buiten staat geacht kan worden de Begeering te blijven waarnemen Ook prof Bosenstein moet met betoog op de naaste toekomst op verlangen der Begeering den Koning gisteren andermaal hebben bezocht Het zeer voorzichtig gestelde bulletin daarna uitgegeven doet duidelijk zien dat men uitsluitend van de toeneming der lichamelijke krachten en van niet sterken achteruitgang ten aanzien van de chronische kwaal sprekende 3e ernstigste zijde van t lijden geheel buiten bespreking laat Misschien bestaat daartoe thans eene goede reden Sedert een paat dagen was Z M bij tusschenpoozen weder op en bij machte om althaus eenige spoedeischende besluiten te onderteekenon Db wijze waarop die onderteekening plaats had bewijst evenwel dat de toestand nog alles behalve bevredigend is Zooveel is zeker dat de hooge lyder in de paar laatste dagen rustiger is geworden aanvankelijk wekte zijn opgewondenheid waarvan ik kiesheidshalve geen bijzonderheden zal meedeelen de grootste zorg langzamerhand is echter verandering daarin gekomen en in de laatste dagen is de toestand meer die van apathie De Koning is zich ten volle van zgne positie bewust in de heldere oogenblikken verschillende bevelen door hem gegeven doen dit zien Ik heb ook uit de beste bron vernomen dat de komst van den viceadmiraal van Cappellen op t Loo geen andere beteekenis had dan dat Z M zijn einde voorziende dezen vertrouwden vriend wilde vaarwel zeggen Geen staats of marinebelangen zijn in die samenkomst besproken Z M wilde alleen afscheid van zijn adjudant generaal nemen Dat men in de hofkringen overtuigd is van den spoedigen afloop der crisis behoef ik niet te ontveinzen Reeds het feit dat de bekende Parijsche modiste mad Beckers herwaarts is gekomen om zich op oen algemeenen en langdurigen rouw voor te bereiden is een veeg teeken al behoeft men daarom niet met den specialen correspondent van Figaro mr Brasseur die poolshoogte kwam nemen als vaststaande aan te nemen dat het einde nog deze of in het begin der volgende week zal naderen Dergelijke gewaagde voorspellingen laat ik aan anderen over Hoewel het misschien voor den vorstelijken lijder te weuschen ware dat hij niet al de phases eener ziekte liebbe te doorleven is dö mogelijkheid geenszins uitgesloten dat Z M nog e g8 maanden althans weken behouden blijft Men schrijft uit Maastricht Toen gisteren het vijfdaagsohe traktement aande muzikanten van de stafmuziek zou worden uitbetaald bleek het dat het daartoe bestemd geld ten bedrage van ƒ IBO dat daags te voren in eengoed gesloten kistje in eene der kasten van dehoofdwacht was geborgen verdwenen was Tothiertoe is het niet inogen gelnkken den doder opte sporen In het laatstverschenen nummer van het 8oc ffeekhl wijdt inr Goeman Borgesius een pleidooi aan de aanstelling van fabrieksinspecteurs Hij wijst er op dat juist met het oog op de verschillende toestanden Eindelijk hoorden zü roepen dat de Azië iu de nabijheid was Dadelijk stappen beide uit om het schip te zien binnenloopen Buiten het hek stond het vol kruiers en huurkoetsiers commissionairs en leêgloopers Binnen hot hek wachtten degenen die gekomen waren om vrienden te verwelkomen of die zaken met het schip uitstaande hadden Op eenigen afstand zag men het stoomschip aankomen duidelijk hoorde men het geluid van de langzaam omwentelende raderen en Clara tuurde totdat haar hart hoorbaar klopte Op dit oogenblik wa een boeier in groot gevaar van overzeild te worden Een vaartuig vlak voor den boeg riep een van de bemannmg die op den uitkijk stond den loods toe Het scheen dat de waarschuwing te laat kwam of de loods durfde zoo Bfeht aan wal zyn koers niet veranderen Eene uitbarsting van vloeken waarmede eene dreigende botsing altijd gepaard gaat begroette den ongelnkkigen boeier Maar op hetzelfde oogenblik dat iedereen niet anders dacht of het kleine vaartuig zou door de golven verzwolgen worden wendde het eensklaps by den wind en schoot over i nndercn boeg voort Een krachtige verwenschimr werd den boeier toegebulderd toen hij aan de lü weder te Toorsohijn kwam als eene schaduw die over de golven zweefde Pas jij maar op je eigen schuit en ik zal w t en gebruiken bü de nijverheid het opnemen van algemeene verbodsbepalingen niet wenschelijk is Volledige kennis van bijzonderheden is noodig en juist daarom is de benoeming van inspecteurs wenschelijk Er zal ook bij de inrichting van febrieken en bij het nemen van maatregelen tegen ongelukken veel aan het beleid der fabrieksinspecteurs moeten worden overgelaten Weten zij het vertrouwen der industrieelen te winnen dan znUen zij in zeer vele gevallen verbeteringen kunnen bewerken zonder dat het noodig wezen zal den steun der wet in te roepen Inspecteurs die hun roeping begrijpen zullen niet alleen de adviseur der Eegeering worden maar ook de raadgevers en voorlichters der nijverheid En dat dit geen droombeeld is leert de ervaring o a in Engeland en Zwitserland opgedaan Daar worden de inspecteurs telken en telkens geraadpleegd en van oppositie tegen deze in vroegeren tijd door de nijverheid bestreden instelling is in het geheel geen sprake meer Dat er alleen in ons land voor deze betrekking geen geschikte personen te vinden zouden zijn is niet aan te nemen Verkeerd zou het intusschen zijn de keuze der Begeering tot deze of gene categorie van ambtenaren of technici te beperken Waar een gescijikt persoon te vinden i moet zij de hand op hem kunnen leggen zonder te vragen tot welk gild hij behoort Een particulier zonder eenig diploma of eenigen titel zou voor dit ambt zeer wel de voorkeur kunnen verdienen boven ieder andw Trouwens de tegenwoordige minister van justitie heeft zich door persoonlijk onderzoek en door ijverige studie van het onderwerp ool te goed op de hoogte gesteld om niet te weten aan welke eischen een fabrieksinspec teur moet voldoen en niet te beseffen welke groote belangen by een omzichtige keuze gemoeid zijn En dat de Minister zelf fabrieksinspecteurs wenscht heeft hij getoond als lid der enquête ommissie welke eenstemmig in dien zin heeft geadviseerd Waarschijnlijk achtte hij bij de indiening van zijnontwerp den tijd nog niet gekomen om definitieveinspecteurs aan te stellen omdat hij blijken zijneverklaring in de Kamer de bh Struve en Bekaarreeds eenigermate als tijdelijke inspecteurs beschouwt Nu echter weder enkele maanden zijn verloopen gedurende welke de bovengenoemde verdienstelijke ambtenaren nog een paar provinciën hebben doorgereisden ondertocht nu is het te verwachten dat de Minister niet alleen geen bezwaar zal hebben om aanhet algemeen geuite verlangen der Tweede Kamergevolg te geven maar zelfs gretig deze gelegenheidzal aangrijpen om tt eigen wenseh te verwezenlijken Aan d Tweede Kamer i een adres gericht door de Vereeniging van Nederlandsche steenfabrikanten ter zake het ontwerp van wet tot bet tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige personen en vrouwen Zij waardeert zeer de meerdere staatszorg op het gebied van den arbeid van jeugdige personen en vrouwen en is ook van de noodzakelijkheid er van overtuigd Waar echter in dit ontwerp van wet in artikel 1 ub 1 werkzaamheden in de open lucht in of voor de bedrijren van landbouw tuinbouw veehouderij of veenderij worden aangemerkt als waarop deze wet niet van toepassing is vermeent tij dat dit met niet minder recht gezegd kan worden van de steenbakkerijen De werkzaamheden op do mijne passen riep de man die aan het roer van den boeier zat Een luid gelach volgde hierop daf op het schip herhaald werd on waarmede men aan wal instemde In tnssoben kwam het stoomschip allengs op zijne ligplaats maar het duurde nog een poos eer bet zoo dioht aan den wal was dat de loopplank gelegd kon worden Het bovendek stond vol passagiers en Castleton en CUra spanden huone oogen in om du Barry ts ontdekken onder de menigte hoofden die verlangend of nieuwsgierig naar wal gekeerd waren Geen wonder dat onze vrienden hem niet herkennen Daar staat hg evenwel al hebben beiden herhaaldelijk naar hem gezien en zijn beiden tot het besluit gekomen dat hij het niet is Ja ik zie hem duiddelijk maar ik zal hem niet aanwijzen Laat hen maar zoeken Daar wil ik het mijne Tan hebben Eindelijk werd de loopplank gelegd en de passagiers begonnen aan wal te stappen Castleton stond bü het hek terwijl Clara genoodzaakt was zijn arm te nemen om niet weggedrongen te worden Elk gelaat werd aan een streng onderzoek onderworpen Onze vrienden begonnen reeds te vreezen dat hij zou voorbijglippeu zonder dat ziJ hem herkenden toen een rijzig persoon van een xoornaara voorkomen langzaam kwam aanstnppen Castleton ontmoette zijn blik In de uitdrukking daarvan wa iets dat hem den adem deed inhouden Wordt venolgi tooh op dB steenbakkerijen die door jeugdige per I sosen en vrouwen geschieden hebben geheel in de open lucht plaats Die arbeid wordt alleen verricht van het laatst van April tot medio September gedurende dien werktijd die in ongeveer 20 weken afloopt kan er alleen bij droog weder gewerkt worden waardoor er niet aanhoudend maar met tusschenpoozen gewerkt wordt Van de 120 werkdagen waarop gowerkt kan worden wordt feitelijk slechts gedurende 80 dagen arbeid verricht omdat de overige dagen wegens regenweder geheel afvallen Er blijft dus een derde van den ti over waarin volstrekt geen arbeid van jeugdige personen en vrouwen gevergd wordt evenmin als in de overige 7 maanden van het jaar De jeugdige personen en vrouwen op de steenbakkerijen die hun werk geheel in de open lucht verrichten en door wie over een vol jaar gerekend slechts gedurende 80 dagen gewerkt wordt zien er over het geheel genomen zeer gezond en welvarend uit De arbeid die van hen gevergd wordt gaat Tootal na de invoering der machines hunne krachten volstrekt niet te boven hij is vooral niet meer voor jeugdige personen en vrouwen dan de veldarbeid en da arbeid in de veenderijen Bij buitengewone hitte in den zomer worden do werkzaamheden op het midden van den dag op bijna alle fabrieken gedurende 2 a 3 uren gestaakt hetgeen bij den veldarbeid volstrekt niet het geval is vooral niet in den hooitijd Op de dageu waarop het weder toelaat te werken duurt die arbeid onder aftrek der schafttijden voor jeugdige personen hoogstens 10 uren voor vrouwen veel korter De Vereeniging geeft in overweging het ontwerp niet op de steenbakkerijen van toepassing te doen zijn maar die onder de bedrijven in artikel 1 sub 1 vermeld op te nemen Bnltenlanilscb Overzicht De Ëngelsche althans do Londensche provinciale Staten de Count amneU in het leren geroepen door de Zocal goKvemiMmt r orm bestaan sedert Vrijdag Men weet nog niet in welke richting dat nieuwe college de materieele belangen dia aan zijne zorg zijn toevertrouwd zal besturen noch in welke mate het bestemd is om de omweuteling te bewerken die door Lord Eosebeny in het gemeenteleven Toorspald ia De stemming is echter in meer dan èkn opzicht merkwaardig De hoofdstad van het Vereenigd Koninkrijk die bij zuiver politieke verkiezingen een der tterksto vesten ia der conaervatieve partij heeft in de provinciale vertegenwoordiging de meerderheid gegeven aan de liberalen Van de 113 plaatsen zijn 70 aan de liberalen ten deel gevallen terwijl ook meer dan i a stoutmoedig hervormer meer dan een radicaal verkozen is John Bums de welbekende sooialist wiens werkzame rol in de betoogingen der worklooze arbeiders op Tra falgarsquare nog niet vergeten is behoort onder die candidaten welke de meeste stemmen verkregen De heeren Osborn en Eneaa Smith ultra radicalen zijn iu het district Chelsea verkazen Verscheiden ghidstoniaanache liberalen die als zoodanig zich verkiesbaar gesteld hadden hebbeo een zetel gewonnen Lord Boseberry en Sir John Lubbock werden door de City benoemd Van drie dames die oandidaat waren met zeer geavanceerde programma s zjjn er twee verkozen Lady Sandhurst en miss Jane Cobden da dochter van den bekenden apostel van den vrijen handel Haar verkiezing zal de quaeatie der verkiesbaarheid der vrouwen weder aan da orde brengen De wet kent der vrouw stemrecht toe bü niet politieke verkiezingen maar eene andere vraag is of zü zitting kunnen nemen in een lichaam als onze provinciale Staten De raad zelva zal daarover moeten oordeelen Kene andere intereasacta züde der verkiezing ia geweest de büna volledige uitsluiting van de aftredende leden der commissie voor openbare werken Men weet dat deze verdwynt terwql hare bevoegdheid overgaat op den nienwen Coanoil De meeste leden dongen naar het lidmaatschap maar zonder gevolg Zn werden verdacht zoo niet van verduistering en konkolarü dan tooh van iets dat er zeer nabü komt De kiezers hebben aan liberalen en radicalen wier eerlükbeid boven aUe verdenking varheven i de voorkeur gegeven boven conservatieven wier rechtschapenheid niet onverdacht was Het kan zyn dat da politieke kleur der gekozenen dientengevolge toevallig is het U mogelyk dat de kiezers eenvoudig hebben omgezien naar een raad bestaande uit mannen die in de eerste plaat een eervolle reputatie hadden die zükozen ondanks hunpolitiekemeening en niet juist daarom Hoe het zü de groote macht die tot du ver beruatte by oorporatiën d i by de geId ari tocraten gaat nu over op een groot op vrüe verkiezingen berustend lichaam Zal dit zich op den duur houden binnen de bü de wet geatelde perken of zal het zooals de Times vreest een politieke rol willen spelen Dit moet de tüd leeren geval rij een proces wegens laster verloor heeft zy den leider der geheele beweging Mr Parnell op de vinnigste wijze aangevallen en tentoongesteld De ongekroonde Koning van Ierland vermeed echter den weg van rechten en riep het blad niet voor eene rechtbank van gezworenen maar eischte door rijne Ëngelsche bondgenooten dat de uitgever en do hoofdredacteur der Times zouden worden gedaagd voor de balie van het Huis der gemeenten om daar excuses te maken voor eene beleediging een lid van het Huis aangedaan en daarna de verdiende straf te ontvangen in den toren van het Parlement De Eegeering weigerde evenwel tot deze wel rechtens bestaande maar verouderde handelwyze over te gaan en bracht den heeren Gladstone en Parnell onder het oog dat het er voor den leider der lersche party minder op aan kwam de Times te straffen dan wol zijn eigen karakter te zuiveren van de tegen hem ingebrachte zware beschuldigingen waartoe de regeering bereid was alle mogelijke medewerking te verleenen Dit leek Mr Parnell en den Ieren minder maar zij waren door den stand der zaak genoodzaakt een goed gezicht te zetten by een slecht spel en zoo kwam het dat er een college van drie rechters werd ingesteld de Pamell commissie waarvoor nu het geheele drijven van het lersche schrikbewind wordt uiteengezet en die nu zal hebben uit te maken of de beschuldiging van de Times dat Mr Parnell en andere voorname leiders de eigenlyke aanleggers rijn van de moorden in het Phoenixpark te Dublin en andere agrarische gruwelen gegrond is of niet De commissie heeft dns slechts een moreele scheidsrechterlijke uitspraak te doen zonder verdere strafrechterlyke gevolgen Maar het gewicht van dit platonisch scheidsgerecht ia klaar daar op grond daarvan of Parnell spoedig voor het strafgerechtshof zal gedaagd worden of hem de gelegenheid wordt gegeven tegen de Time een aanklacht wegens laster en eerroof in te dienen in welk geval als de ongegrondheid der beschuldigingen door de commissie is erkend eene Britsche jury niet nalaten kan aan Mr Parnell een schadevergoeding toe te kennen die waarschüulük niet minder dan 100 duizend pond sterling zal bedragen Het voorbeeld van leriand en het succes dat de agrarische beweging aldaar gehad heeft door verlaging der pachten en de voor de pachters gunstige kndswetten is niet zonder uitwerking gebleven op de stamverwante Keltische bevolking in het hoogland van Schotland en Wales waar evenzeer landüga s gedeeltelijk door Mr Daritt en andere lersche onruststokers gesticht wendeuT HerhaaldeUjk kwam het tot ernstige ongeregeldheden die door militairen moesten bedwongen worden waardoor de agitatie wel onderdrukt maar niet gestild werd Andere onlu ten waren er nog te Londen waar tengevolge van oproerige bewegingen onder het gepeupel in West End de volksvergatleringen op lïafalgar square verboden werden Dit was bepaald noodUjk voor do veiligheid der stad De politie ging daarbü wat al te liberaal te werk met haar aiokken zoodat dit tot zulke opgewonden demonstraties in de pars en het parlement aanleiding gaf dat het hoofd der Londensche politie Sir Charles Warren ten slotte rijn ontslag nam en voor eeu minder militair man plaats maakte Voor arbeidersoproeren en groote werkstakingen bleef daarentegen het land gespaard Handel en verkeer verbeterden rij t ook langzaam en matig maar toch voortdurend en gestadig de oogst was insgelyks bevredigend en op elk gebied heerschte goede vraag naar arbeid bü handliaving ja vooruitgang der bestaande loonen Over het algemeen was er dus geen reden tot klagen in enkele takken der nyverheid heerschte desniettemin ontevredenheid omdat de buitenlandsche concurrentie en de mededinging van vreemde werklieden op Engelschen bodem zich duidelyk laat waarnemen De met zooveel drukte in t voorjaar op het getouw gezette bewegingom in de bakermat van den vryen handel de invoering van beschermende rechten te verkrijgen loopt op niets niets uit daar de bevolking in geen geval wil hooren van het duurder maken der eerste levensbehoeften dientengevolge komen de booze buien meer op het hoofd der vreemde arbeiders welke door grooter vlyt en grooter bekwaamheid en daarenboven ook door het aannemen van geringer loon de inheemsche werklieden verdringen en den prys van den arbeid doen dalen Dit is inzonderheid merkbaar te Londen waar eenige bedrijven om die redenen zoo half en half den Engelschen uit de handen genomen zyn hetgeen geleid heeft tot eene verbitterde stemming jegens vreemdelingen vooral jegens de Duitaohers Verschillende veigeefsche plannen echte doodgeboren vruchten werden ontworpen om den toevloed te keeren daar deze echter weinig kans hebben om verwezeulykt te worden heeft men naar krachtiger middelen uitgezien om den werkeloozen in Engeland in staat te stellen hun levensonderhoud te verdienen Niet alleen behoort hiertoe de gesubsidieerde landverhuizing naar de Britsche koloniën