Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1889

Donderdag 24 Jannari N S822 1889 GOUDSCHE COURANT JVieutvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inEendiDg ran advertentien kan gescbladen tot ééa aar des namiddags 7an den dag der nltgave maar ook da door den Staat gesteunde en in overleg met de koloniën geregelde kolonisatie naar overwesohe Britache bezittingen Be door de vereeniging tot kolonisatie gedane proeven z n zoo bevredigend uitgeTallen dat de regeenng zich bereid heeft verklaard de zaak nader te steunen en op het volgend budget zal daarvoor reeds een millioen pond warden uitgetrokken Het moederland wordt van overtollige bevolking ontlast en de koloniën te gelijk geholpen aan datoene wat ze noodig hebben om de natuurl ke rijkdommen te kunnen ontwikkelen n l men ohen En deze menschen zelven ruilen een ellendig leren in de smerige holen der Kngelsche armoede met een boerenwoning in Gods beerl ke natuur in een van da koloniën waar zij tot welstand kunnen geraken of althans gevrywaard zijn voor den nood die hier hun lot was De opgeworpen federatie der koloniën met het moederland heeft daarentegen geen vorderingen gemaakt de geestdrift voor dit denkbeeld die in het C1887 3x o hoog klom ia vervlogen en het plan in aanmerking genomen de schijnbaar onoverkomelijke moeilykhedeu te gel k met het gedroomde Britsche tolverbond als dood en begraven beschouwd worden Met uitzondering van twee kleine expedities tegen stammen in Thibet en op de grenzen van Indiè bleef de vrede ook in de koloniën bewaard Canada heeft nog wel altijd onderhandelingen met de Vereenigde Staten vooral sedert de door Mr Chamberlaine voor eenige maanden tot stand gebrachte vissohei conrentie door het congres niet is aangenomen maar de twist heeft veel van haar scherpte verloren en over het geheel genomen was bet jaar 1888 voor Engeland en zqn koloniën een rustig en daarmede een goed jaar PETROLElJM OTEKRI GEi Tan de Makelaars Caotzlur Scbalkwük te Rotterdam De markt wat heden flauw Loco Tankfïist 9 Geïmporteerd fust ƒ 8 85 Januarilevenng ƒ 8 80 Februari levering 8 80 Maartlevering 8 85 April Ievering 8 10 Meilevering ƒ 7 86 September October Novemberen December levering ƒ 8 BEIIR8BËUICI1T AMSTKaDAM 22 Januari Per TeUgraaf Binneolandsche fondsen onveranderd Handelsmaatsohappq 2 pCt hooger Bussen en Ooatenrqkers iets flauwer ZweedsehNoonr l i lïger BnrKerlljke Stand GEBOREN s 20 Jm Pulje ondtn P G Overagodcr en C QsMt 21 Frftnciwu oaderi A f Lafeber en A L van Dam 22 Jobson oadert J d Waal ca 6 Apeldwm OVSBLEDEN 19 Jiniiari M C Wieier 2 j 6 m 22 A Bul haiitr ran H M Belonje U j 8 m J H veo der Kint huievr van G I tan der Togt 80 j n m 329 Staats loteriJ Ygfde Klasse trekking van Dinsdag 22 Januari No 16884 100 000 No ÏB61 en 11289 1000 No 16889 en 19002 400 No 8994 1151 13454 en 14770 ƒ 200 No 400 8838 6938 12802 12837 14618 16367 16068 17114 17201 19767 1991B en 0018 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 92 3362 6801 8795 12607 15247 17877 153 3376 6910 9047 12765 16348 18079 368 3393 5912 9077 12854 16418 18164 467 3414 6960 9149 13007 16420 18204 3418 6106 9242 13069 15467 18486 3420 6113 9306 13180 16533 18438 819 8465 6123 9470 13269 15637 18448648 3521 6265 9737 13486 15549 18569 668 3722 6446 9926 13490 15570 18635 680 3815 6461 9940 13527 15615 18649 693 3881 6476 9968 13649 15632 18671 711 3973 6503 10036 18811 16726 18849772 4052 6675 10155 13841 16814 18851 786 4081 6986 10168 13881 15829 18854 788 4092 7026 10186 14119 15926 18986 843 4247 7053 10286 14121 15942 19167 867 4269 7270 10386 14148 16069 19361 1046 4394 7389 10380 14166 16205 19446 1069 4428 7410 10474 14218 16288 19452 1249 4468 7634 10477 14356 16368 19466 1272 4534 7538 10489 14368 16424 19505 1280 4582 7682 10711 14387 16468 19880 1299 4612 7749 10747 14396 16636 19878 1374 4682 7876 10816 14409 16692 19946 1379 4966 7897 10880 14499 16618 30070 1391 6001 7959 11106 14604 16699 20081 1478 5064 8087 11201 14609 16761 20273 2294 5240 8107 11213 14564 16770 20387 2374 5288 8146 11288 14660 16817 20408 2417 5331 8264 11292 14664 16846 20443 2427 5346 8387 11628 14691 17083 20446 2694 5443 8449 11770 16097 17161 20662 2799 5603 8481 11863 16098 17189 20671 2866 6645 8490 11908 16127 17403 20797 2921 6669 8569 11956 16231 17626 20828 3043 5598 8646 12117 15282 17699 20839 3173 5656 8679 12324 16286 17706 20979 3246 6681 ADVERTENTIÊN Heden OTerleed tot diepe droefheid ran mg en kinderen mgne geliefde Echtgenoote en Moeder ABIGAEL BUL in den ooderdom van 56 jaar Uit aller naam M M BELÜNJK Gouda 21 Jannari 1889 Heden overleed na een ongesteldheid van drie dagen onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mêjoffronw MABIA POTÜUT Wedawe J tan Bkbosn te Waddingsvem in den onderdom Tan mim 91 jaar E MULDER TAN Bebosh J MULDBB Voor de Tele blgken Tan belangstelling ondervonden bg het OTerlgden vanMejoffroaw E VAM WOKBDEN weduwe van den Heer H Pbek betoigtj da familie hartelgken dank Uit aller naam K J TA INGBN 6ouda 22 Jan 1889 Oe bewoners vatt het Jonkerahof betoigen bg dezen hnnnén hartelgken dank aan de Heeren der USCU B voor MINVËBMOOBNDEN en aan bnnne STAD6EN00TEN die genoemde Heeien in staat hebben gesteld hen te bedeelen Tegen FEBRUARI wordt OEVBAAOD in een klein gezin eene nette f die goed met Kinderen kan omgaan Brieven franco onder No 1780 aan het Borean van dit Blad Met 1 FEBB aanstaande wordt verlangd een FLINKE WERKMEID voorzien van goed getnigschriften Brieven onder No 187 aan het Barean dezer Courant Stoomboot Reederij Maas Ussel dienst Gouda Botterdam MBBVATIISG van de DIENST met de Stoomboot cRksesvc op Donderdag 24 Januari 1889 Pk direct ie A DVERTL ENTIÊ Nr in alle Binnen en Buitenlandtiche Couranten worden dadeigk opj ezonden door het BRINKMAN en Advertentie Barean van A Gouds Snelpersiiruk van A BEINKMAN Zoon ZOON te Gouda Baderstoomboot Alida 9 DA6EL1JKSCHË DIENST Gouda Rotterdam en toBschenliggende gemeenten flflT Goedkoopste gelegenheid voor Personen Veeen Goederenvervoer W Boodschappen Bestelgoederen enz te bezorgen bg den Ondernemer F van UTRECHT Markt No 96 Gouda ïCatwijk en Noordwijk zee Wg geven hiermede kennis dat door ons ten behoeve van het fonds voor de nagelatena betrekkingen van Vissehers aan de HoofilCommissie te Leiden werd oveif maakt eene som van ƒ 14 1 zgnde te zamen het netto bedrag der Contribntiên over 1888 en eene extra güt van 100 voor bovengenoemd doel door N N aangeboden Den milden gever zeggen wg hartelgk dank en hopen dat zgn voorbeeld navolging moge vinden Voor de gewone jaarlgksche bgdragen van 1 en hooger bevelen wg de Vereeniging op nienw in de belangstelling onzer liefdadige stadgenooten aan De SubeommUtie voor Gouda M A Ö VORSTMAN A SCBONEVELD v b CLOBT H USSEL DB SCHEPPER Mevrouw VORSTMAN VRAAGT met 1 MEI eene flinke fatsoenlgke P G die goed kan koken aIs MEID ALLEEN met hnlp van eene Werkster en een Oppasser GOUWE 197 Om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden wordt GEVRAAGD tegen goed salaris in eene Kmidenierswinkel eene Winkelj uffrou w van de P G Adre onder No 1781 aan het Burean dezer Courant Opentare Verkooping op DINSDAG 29 JANUARI 1889 des morgens ten 9 uur voor en in het huis van wglen den Heer J G BELONJE aan de üosthavsn wgk B No 34 te Gouda Tan MEdBELEN als KANAPÉ8 TAFELS STOELEN KASTEN en voorts eenig GLAS en AABDEWEBK IJZER KOPER TIN en een MEOBELWAGEN Te zien daags voor den verkoop van des namiddags 2 4 uur Nadere inlichtingen geven de Deurwaarders TAN DB WERVE te Gouda Vraagr MLLDEBS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolenZuiver uit HOP en MOUT gebroawen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franc per post 1 70 Aizonderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND 6O0DA 28 Janoari 1889 Het officieel bulletin omtreot den toeatand ran Z U den Koning luidt sidua Z M de Koning heeft weder een rutigeo dag gehad de nacht daarentegen wu onnutig De eetiuat laat nog te wenacheu orer ï M heeft benoemd tot ontranger der dirsete belaatingen te Helmond J P ran Dngteren thans ODtvaoger der buitengemeenten t Gouds By ds Bemonatr Broederwhap te Amaterdam is bet volgende viertal opgemaakt P Heenng te VGmvenhage W M de Vrie te Heppel H P Schim van der Loeff te Gouda en B I man te Haarlem Ponibnlag 81 Januari e k heeft de E abonne nmita toooeelroontdUiig piaMti o Qos 0 WMf W De konintiqko vereeoiging Hrt feieftmtêtt A TooMel roert dan op Db VtBBXDBLntoi tooneelapel in 5 bedr ran Alex Damaa rertaald door A j Le Graa Daarin treden op Hart Theo Freoket Boairmeester Merr Sophie de Tries Ifq Ofar Poolman en Heg Marie Loijé beneren de hh Loui Bouvmeeater Morin Toumiaire Spoor de Jong Claua Megnadier Sohwab Verenet enz enz Naar wij rememen ia de heer Willem rsnZuylen Toonfemens Maandag 4 Februari a st in de sociëteit Ona Genoegen op te treden tot het h ouden van eenige roordrsefaten met een gehed nienw programma In d zitting der Botterdamsohe Arr Beohtbank FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Naat kei BitfeUeh U Het volgend oogeoblik had hg den rreemdeling met het voomsme roorkomen bij de band gegrepen en riep op rroolgken toon Alf hoe gsat het jongen HL Wy mosten verscheidene Jaren teruggaan t Is twaalf uren op zekeren Zaterdag de twintigste December de klok in de sohoolkamer van den heer en juffroaw Pettengill Hoofdonderwyzer en onderwijzeres van de Bgzondere sclinol roor jongens en meisjes te Scotemkopft wgst juist het middaguur aan Destgds was Scoionskopft een aangenaam dorp op den oever van de Hudson in Westchester Die naam is sedert eenige jaren veranderd in Pairmont als beter passende bij den rerfynden f eest van den tgd De heer en juffrouw Pettengill roeder en zuster hadden ongeveer dertig jaar aan het hoofd van de school geslnan en daiir dit misschien wel twintig jaar geleden is is hot seer waar ran Dinsdagmorgen werden de rolgende personen veroordeeld A r d S oud 20 jaar behanger wonende te Gouda wegeni remieling tot 8 dagen ger J A V oud 30 jaar srixider te herenhuizen beU ran miafaandeliag tot maanden ger In zijn antwoord op het voorioopig verslag der Serste Kamer over zijne begrooting zegt de minister ran justitie dat een ontwerp vsn wet betreffende de enquiSte orer de fobriekstoe nden b den Baad ran State ia en dat hg geen henianing der drsnkwet wsnschelyk acht Uit Bodegrare schrijft men ran Maandag Voor een talrgk opgekomea publiek trad in eene openbare Natarergsdering heden avond op de heer mr Goemans Borgesins nd der Tweede Kamer De sociale toestnideli van den iegenwoordigen tgd waar het te pas kwam vergeleken met dievaarroeger en enkele grepen uit d enqnStererslagen waren de roomaamate inhoud ran ds zaakrijke en boeiende nda die eren d Ta r beslaatste uur bewsanie uiteenzetting rao het begrip van ngheid en het onderscheid tuasohen rolk gewooiitèn en rolksieden met belangstelling weid aangehootd De Ned Sport berestigt dat de overwinning ran onze Nederlandsche kampioenen bq den schaatsenwedstrqd te Hamburg werd doodgezwegen Geen braro geen kreet ging op toen onze wakkere Courée den dnitachen kampioen Harms rerslagen had De op de baan aanwezige Hollanders zSgt het blad waren de eenige elementen die dezen wedstigd welke anden reel ran een begrafenis had wat oprroolgkten Overigens wordt met lof gewaagd van de beleefdheid en roorkomendheid ran het bestuur der Hamboigsche vereeniging van welke de match is uitgegaan ITit het reralag ran den wedstrgd in dat blad aohgnlgk dat die school niet langer bestaat met hare eigenaardigheden en haar uitmuntend onderridit ft heb dan ook onlangs gehoord dat op de plaats waar de Bgzondere school bloeide een rgk koopman uit New York een fraaie villa heeft lateü bouwen en een uitgestrekten tuin heeft laten aanleggen en dat men nu aierlgke rijtuigen en rurige paarden kneohta in lirerei en groepen elegante heeren ziet waar men nog niet zoo heel lang geleden het tooneel kon aanschouwes dat ik hierboven begon te beschrgren Ik betwgfel sterk of jong en oud rondom deze en de aangrenzende rilla s wel zulk een goed leren hebben als de leerlingen ran de Bijzondere school op diezelfde plaats genoten De heer en juffrouw Pettengill zoorer ik weet werden zg nooit afzonderlgk genoemd waren op zich zelf eene bgzondere instelling Zg hadden hun leven lang niet anders gedaan dan onderwgs geven Niets was van hou bekend dan dat er vele jaren geleden uit een plaatqe in Coimecticul twee lange magere blecke jonge lieden in zwaren rouw gekleed dien zg nimmer geheel aflegden te Scotenskopft aankwamen Hun oogmerk was als onderwijzers aan de openbare school geplaatst te worden en zjj brachten zulke brieven van aanbeveling mede dat zg kort daarna werden aangesteld Het duurde met Innï of de heer en juffrouw Pettengill begonnen de Bgzondere school waarvan zij zooveel jaren met eere aan het hoofd stonden Zij hadden van den ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 60 Centen iedere leget meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Mtandags verschgnt blijkt rerder dat de wedatrgd alleen is doorgegaan tengevolge van een telegram ran bar De Salis in antwoord op de tgding dat de Duitsche heeren zich hadden teruggetrokken en luidende aldus V hebtsuifal aangenomen trekt u terug wij derhalve overwinnaar Naast de bgbelkraam die eiken Maandag tot te eigenaardigheden van het Amatelveld te Amsterdam behoort heeft thans SeclU voor JJUe iqn leftart ent opgeslagen om socialistische rlugscluiften en Uuidjea aan den man te brengen De decoratie boren dit kraampje aangebracht bestaat in een juffrouw een geschilderde staande op een gevleugeld rad en houdende in de hoog geheven rechterhand een brandtoorts De jufiouw wordt geflankeerd door twee schilden met spreuken van Multatuli inhoudende dat het volk zal opstaan tegen de ellendelingen die het stoffelijk en z elgk ten gnmde richten enz Tot welke onverkwikkelgke tooneelen dete door de socialisten blijkbaar gezochte baurachap leiden moet laat zich gereedei k begrijpen Ër woidea disputen gekverd waarbg men niet weet wat meet weeron wekt het e israe der godlooehenende soóalisten of het godzalig geteem ran den man derb belkraam dat dergelgk paradeeien met het gro ts ongeloof uitlokt en bevordert Een paar politie agenten blqren voortdurend in de omgeving ten inde tuasehenbeide te treden wanneer het getwist al te luidruchtig wordt of in handtaatolijkheden dreigt te ontaarden Onlangs heeft roor het eerst een vaartuig van n $ groote afinetingen de reia van SL Petersburg naar Archangel dat wil zeggen ran de Oostzee naar de Witte zee gemaakt langs de rivieren de meren en de kanalen van Noord BusUmd Dit vaartuig was een baggerschip te St Petersburg gebouwd en bestemd tot het uitdiepen van de haven van Archangel en heeft 40 74 H lengte 8 12 M breedte en 1 98 M diepgang AanvanJcelgk was het plan om het beginne af het oprosdiogsstelsel aangenomen dat Jongens en meiqes in dezelfde klasse moesten leereo en rrg te zamen mochten apelen Ik heb nu eene brochura roor mg in 1828 gedrukt en getiteld Hoe jongens en meisjes opgereed moeten worden Het kwaad van het Fracsohe stelsel aangetoond en uiteengezet Door den heer en Juffrouw Pettengill hoofdonderwijzer en onderwijzeres aan de Bgzondere School voor jongens en meines te Scotenskopft in Westchester In drze brochure wordt het geheele vraagstuk bewonderenswaardig behandeld Wel straalt er veel strengheid jegens de Boomsehen in door terwgl de aandacht op de kloosters wordt gevestigd als een deel uitmakend van hetzelfde verderfelgke stelsel ran oftondering maar met deze enkele uitzondering wordt het onderwerp met gematigdheid en rrgzinnighoid behandeld De tgdgeest heeft zich tegen deze leer rerklaard en bereisoe rrouwen hebben uit Pargs eene teedere bezorgdheid voor hare meines en eene fashionable onverschilligheid voor hare jongens medegebracht die volgens de brochure van den heer en juffroolr Pettengill beiden evenzeer te veroordeelen zijn Deze twee penenen waren aan het gezamenigk gebruik van den familienaam zoo gewoon dat zg bgns vergeten hadden dien andrrs te bezigen Zg waren zoo lang tot een gomeeuschappelgk doel vereenigd gewtïest dat zij hunne afzonderlgke persooaIgkheiil ik mar wel zesrgen hunne identiteit 4