Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1889

eoMp 9Ter ne te verroeren door middel van een sleepboot wat ruim ƒ 18 000 gekost zou hebben maar men berekende dat de reis langs de binnenwa teren slechts de helft van die som zou eisohen en gaf dus daaraan de voorkeur Het schip voer door de reeks van kanalen die den naam Marinsky dragen en naar het meer Kribin leiden van daar kwam het door het Hertog Alexander van Wurtembergkaqaal in de Sudouarivier en eindelijk in de Dwina De afgelegde afstand bedraagt ongeveer 1500 mijlen en de tocht liep zdó goed af dat de Bussisohe regeeliag voornemens is een kanonneerboot van 45 M lengte langs denzelfden weg naar de Witte zee te doen vervoeren De uitslag der tusschen de Synoden van Utrecht en Kampen gevoerde onderhandelingen is Ie dat beide Synoden het beginsel van vereeniging hebben aanvaard Te Kampen was een kleinere fractie die hiertegen was maar deze verwierf sleohts 4 stemmen ïe dat beide Synoden het eens zijn geworden over de formuleering der consideranten en over elf van de veertien punten van regeling 3e dat beide Synoden het eens wierden over de combinatie van kerkeradan en de regeling daarvoor en 4e dat de Synode te Kampen bereid bleek het reglement van 1869 op te lossen AUeen over twee punten t w het oprichten van doleerende kerkformatién in plaatsen waar reeds een Chr Geref kerk gevestigd was en de regeling van de opleiding der leeraars kwam men nog niet tot eenstemmigheid De Synode van Kampen oordeelde met de voorslagen van Utrecht te dien opzichte met het oog op haar gemeenten niet te kunnen medegasn Zij heeft daarom Deputaten benoemd om te zien wat hier verder van komen zal St Ongelukken op t gs Telken jare wanneer de wateren met een ijskorst bedekt zyn verongelukken een lanial pwsonen die door het ijs zakken omdat i5 ich if te vroeg op de bedriegelijke gevlakte bleven of zg bij ingetreden dooi bet steeds dunner wordend ijs te lang vertrouwen Dr Kmche wees er in do Tögl SundscAaa op dat vele der bij het sohaatsenrgden verongelukten zichzelven allicbt hadden kunnen redden als hun het navolgende bekend ware geweest Valt een bg t scbaatsenrgden alzoo zioh voorwaarts bewegend persoon door t ijs dan maakt hg een groote opening in de ijsvlakte en omdat hg nu eenmaal door het sohaatsenrgden een snelle voorwaartsohe beweging aangenomen heeft tal hg in de meeste gevallen onwillekeurig die richting volgende op de gsvlakte trachten te komen Dit is eohter geheel verkeerd want het gs bigkt 66t hem meestal veel dunner te zgn dan achter hem Het zal slechts iiéi sterk genoeg zgn waar het den schaatsenrijder tot hiertoe veilig kon dragen Het wegens de zwaarte van het vooroverbuigend lictóutm steeds afbrokkelend gs kan den zich in t water bevindenden persoon niet houden en daarom is het noodzakelijk dat hg de richting volge van waar hg gekomen dus niet voorwaarts maar achterwaarts Hierop brenge hg de ellebogen naar achteren in de hoogte zoodat hg met deze op de gsvlakte steunt en geve zioh met de voeten een stoot Hierdoor glgdt men bgzonder gemakkelgk en zeker over de gsvlakte heen Gelukt ook de eerste proef niet al jd omdat men wellicht de sterkste plaats niet getroffen heeft wegens de bg het doorzakken gemaakte draaiing dan moet men den moed niet opgeven maar de proef herhalen Heeft men zich eohter ichaen verloren te hebben Ik weet niet hoe mgnheer en jnffronw PettengUl ar over zullen denken zelde men als men aan een van bolden Iets vroeg waarover die twee nog geen raad belegd hadden Is mgnheor en juffrouw PettenglU thnlsP was de vraag aan de deur als Iemand over schoolzakan kwam spreken Alle brieven dia hun gazonden werden waren geadresseerd aan dan heer en juffrouw Pettenglll Het was alsof de school die zij hadden opgericht het middelpunt van hun leven was en alsof alles er om heen draalde en er ognsbaar aan was TegaIgkertgd was juffrouw Pettenglll In al haar doan strikt vronw lgk en de heer Pettenglll echt mannaIgk Hl het zgne Dit was eene gelukkige combinatie voor onderwgzera en leerlingen Het was niet alleen eene bijzondere school In naam maar m werkelgkheid Kr waren altgd twaalf jongens en en meisjes onder als kostleerllngen Deze waren van zeven tot dertien of veertien jaar Het programma van de school luldda dat er geene leerlingen boven da vgftlen aangenomen werden Er was een gelgk aantal dagscholleren zoodat het gezamenlijk getal leerlingen ongeveer v jf en twintig bedroeg Niets was verzuimd wat de belangstalling van het jonge volkje kon wekken en hunne dagelgksche routine aangenaam kon maken In plaats van eene lastige en varvelende taak Velen znllen zekor deze beschrgvlng herkeimen en zioh met genoegen hunne schooldagen te Scotenskopft voor den geest halen dooi deu eenvoudig telfs door de meest ongaoefenden gemakkelijlc uitvoerbare beweging op de gsvlakte newerkt dan is het gevaar van een herhaald doorzakken gering omdat da last de lichaams zich over een groootere vlakte verdeelt Bg de pogingen tot redding worden dikwgls fouten begaan o a ook deze dat veel personen met het voornomen om hulp te bieden naar de plaats das onheils glen en eveneens door het gs zakken Slechts één persoon mag op zgn buik kruipende den ongelukkige te hulp komen Het beste reddiagswerktuig is een ladder die zelfs bg dun ijs in staat is eanige personen te dragen Men schuift deze den zioh in hot water bevindende persoon toe en trekt haar daarna met den geredde daar zich toe Be Synbode Buitenlandsch Overzicht Duitschland heeft moeite om na de dubbele regeeringswisielmg in het afgeloopen jaar tot eenige kalmte ta komen Het eene voorval volgt op het andere en de toestand wordt steeds ernstiger zonder dat iemand kan termoeden waarop de geheime maar uiterst vinnige strgd zal uitloopen welke onmiddellgk na agne troonsbestijging in do omgeving van den jongen keizer Wilhelm II is uitgebroken Naar het scheen moest het buiten vervolging stellen van den onbescheiden uitgever van Frederik s dagboek een eind maken aan allo polemiek over dit teere onderwerp Prins Bismarck heeft het niet gewild en door de openbaarmaking van de acte van beschuldiging tegen Dr Geffoken heeft hg een nieuwen storm gewekt die nog lang niet is uitgeraasd De officieuse bladen beweren dat deze maatregel bedoelde de onafhankelgkheid van het Hooggei chtshof goed te doen uitkomen Dit is echter eene onhandigheid want niemand noch in Duitschland noch daar buiten heeft een oogenblik er aan gedacht dat de Leipziger rechters vatbaar waren voor pressie van hoogerhand Het ontslag van den minister van justitie Priedberg onmiddellijk na de zonderlinge bekendmaking in den offioieele Eeichsanzeiger bewees dat deze liever zijn portefeuille nederlegde dan de handelwijze van den kanselier goed te keuren Het politieke doel der publicatie was ergens anders gelegen Het kan geen ander geweest zgn dan het gewicht ta vermmderen van do proclamatie van Frederik III aan het Duitsche volk door aan te toonen dat deze het werk is van dezen weinig betrouwbaren raadgevei welke zonder eenigerlei volmacht geschriften heeft openbaar gemaakt welke de keizerlgke auteur geheim wilde houden Men meende aan dit schoone poUtieka programma dat begroet werd als het werk van Frederik III alle gezag en allen invloed op da openbare meaning ontnemen door aan ta toonen dat het niet zgn eigen werk was Dit is eohter niet gelukt Men heeft niet uit het gemoed van het Duitsche volk kunnen wegnemen de toegenegenheid den eerbied en de bewondering die het de nagedachtenis van keizer Frederik toedraagt Het is onverschillig gebleven voor da mededealing dat een ander de steller is van die proclamatie welke het begroette als de bigde boodschap van een nieuwe aera van vrgheid en staatkundige eerlgkheid die proclamatie is voorzien van dehandteekeniog van Frederik hg heeft ze goedgekeurd hg had do strekking en het plan met Geffcken besproken al is het niet zgn schrift het zgn tooh Ik zelde dat alle brieven voor da school geadresseerd waren aan den heer en juffrouw Pettenglll Een paar jaar vdór den tgd waarvan wg nu spraken was daar achter eene uitzondering op geweest Dit was zoo iets merkwaardigs dat de kleine postdirecteur wiens werkzaamheden niet zoo uitgebreid waren of hij bad den tgd wel om eiken brief nauwkeurig ta bezien er ten minste vgf minuten op stond te turen Toen legde hij hem neder nam hem weder op en na hem opnitow nauwkeurig beschouwd te hebben legde hg Mm ter tgde totdat de andera brieven waren uitgedeald Bg nader inzien besloot hg dezen brief niet In de bus voor de Bgzondere School te doen Dus legde hg hem op zijne tafel totdat er Iemand kwam om do brieven af t halen Het toeval wilde dat juffrouw Pettenglll dien namiddag een boodschap In het dorp te doen had en zelve aan het postkantoor kwam in plaats van haar broeder Na haar de brieven dia in de bus waren ter hand gesteld te hebben zelde de postdirecteur Hier heb Ik Iets juffrouw dat misschien voor u Is eu bood haar den gehelmzlnnigen brief aan Het adres was Mejuffrouw Mehitabel Pettenglll te Scotenskopft Een lichte blos overtoog hare bleeko wangen terwgl zij bedaard zelde Die Is voor mg waarna zg zich omkeerde an het postkantoor verliet Onderweg naar huls had zij het voorkomen van iemand wien iets verdrietige Is overkomen Toen zij thuis kwam ging zij dadelijk naar een kamertje dat eene onschendbare vrijplaat zgne denkbeelden Zoo spreekt het Dultaeha Tolk on deze gevoelens weerklinken in de bladen van allerlei richting Met zeer gemengde gevoelens volgt men in Duitsohland deze campagne tegen de nagedaohtanis van een geliefd vorst terwgl men zich afvraagt wat daarvan het gevolg zal zgn een blgvenda vermindering der Kroon ten voordeele der democratie of wel een tgdvak van uiterste reactie on militarisme zooals Pruisen meer gekend heeft De Duitsche Bondsraad heeft zich beziggehouden met het ontwerp betreffende Oost Afrika en weldra zal dan het ontwerp bij den Kijksdag worden ingediend Prins Bismarck is voornemens alleen de politieke zgde der koloniale quaestie toe te lichten De technische bijzonderheden zullen worden behandeld door kapitein Wissman die als rijkscommissaris voor OostAfrika namens de regeering de gestelde vragen zal beantwoorden Het koloniaal debat zal dus spoedig aanvangen misschien nog in deze doch zeker in de eerste dagen der komende week Dat het ontwerp zal worden aangenomen ia buiden twijfel ook indien prins Bismarck zelf niet er voor in de bres springt Alle partijen behalve de Duitschvrijzinnigen en de sociaal democraten hebben den kanselier hun steun reeds toegezegd Is het ontwerp aangenomen dan zal de nieuwe rijkscommissaris zoo spoedig mogelijk naar Zanzibar vertrekken met een dertigtal oMcieren die hem bij het organiseeren van het koloniale Duitscho loger zullen helpen De afloop der Londensche verkiezing voor den graafsehapsrasd heeft de conservatieven met sohrik vervuld De eerbare gilden der city sidderen ntt nu hun rgk feitelgk ten einde is en hun colossaal vermogen zal opgoeischt worden ten bate der stad want de afschafing dezer gilden is nummer één op het programma der radicale hervormers die gezegevierd hebben Verder willen deze de groote Londensche grondeigenaars die hunne grondrenten trokken zonder een penning aan de stadskas te betalen even goed belasten als de huiseigenaars dia wel batalen voor de renten van huizen Voort heeft men plannen tot oprichting van bad en waschinrichtingen m alle stadswgken schoolgeldheffing op de volksschool maar gratis ontbgt en middagmaal op de armenscholen gelijkmatige verdaeling der armlaaten over da verschillende doelen der stad afschaffing van gasen watormonopolieT ook van city markten kolenrechten enz Dit alles vervult de tot dusver begunstigde hoogere klassen met schrik voor den nieuwen raad die toch in den grond der zaak niet anders beoogt dan in de eerste plaats de misbruiken in de verdeling der lasten af te schaffen ten einde do kleine bui erg au da armen het leven wat te verlichten Er zijn trouwens onder da gekozenen genoeg bedaarde elementen die zorgen zullen dat de noodigo gematigdheid niet uit het oog wordt verloren De Tweede Kamer heeft de nieuwe lagerwet aangenomen met verwerping van de wijzigingan door dan Senaat daarin gebracht De rechterzijde kwam in verzet tegen deze wet welke da lasten verzwaart dia reeds op het land drukken De Minister van Oorlog antwoordde dat het hier gold een wet op de nationale defensie en Frankrijk varplicht was 3 millioen man op de been te kunnen brengen De wet werd in haar geheel aangenomen met 389 tegen 189 stemmen en de zitting daarna opgeheven In de parlementaire kringen wordt betwijfeld of i e Senaat zioh zal vereenigen met ie wijzigingen welke in de wet gebracht zgn was Zg deed eohter de deur op slot drukte dehand op haar hart en zalda tweemaal Mensohelgke aandoeningen mensohalyka aandoeningen waarna zg ging zitten Wat kan Clara mg te schrgven hebban t zelde zij eladelgk bg lieh zelf Wat mag er gebeurd zijn dat haar uit hare slavemq Verlost hoeft f Wat is die hand onveranderd gebleven I Elke regel elke open neerhaal Is nog juist zoo als Ik haar jaren geledan geleerd heb Eanige oogenblikken zat zg met de hand onder het hoofd blgkbaar trachtte zij tot bedaren te komen Eindelijk opende lij den brief Hg luldda als volgt Waarde Mehitabel I Wat zult gü wel gevoelen als gg na al die jaren van stilzwijgen mgn schrift weder onder de oo en krijgt F Zult gg evenals ik nu een genot smaken dat ik slechts kan vergelijken bij een nieuw leven een genot gepaard met eene smart die mg als een mes door het hart sngdtP TIen jaar lang gescheiden van alles waarin Ik belang stalde van alle wat Ik lief had of zelfs waar Ik aan daoht van allen mogelijken omgang verstoken ja plechtig verbonden om geen omgang te zoeken dat was geea leven zooals gij het u zoudt hebben voorgesteld zooals gij mg voorspeld hebt VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD DINgDAG 32 JfNUAKI Voorzitter Mr A A iron Bergen IJzendoorn Konden wij In ona vorig nr slechts met enkele woorden melding maken van de Interpellatie van den heer IJssel de Schepper In den gemeenteraad en van de discussie naar aanleiding daarvan gevoerd thans komen wij daarop nader terug De heer IJssel de Schepper zelde In hoofdzaak het volgende Mijnheer de Voorzitter Mijn verzoek om verlof tot het richten van eenige vragen tot B en W geschiedt op grond van eene missive die het Dagelijksch Bestuur tot den heer Bonman leoraar aan de plano klasse aan onze Stedelijke Muziekschool gezonden heeft De heer Eouman heeft mg die missive getoond en heeft mg op mijn verzoek zooveel mogelg k Ingelicht wat de aanleiding kon geweest zijn tot bedoelde missive Deze missive is een antwoord op een verzoek van den heer B om vergunning tot het gelijktijdig waarnemen van zgne betrekking aan do Muziekschool alhier en die vau Directeur der Goudtcie Zangvertenigmg en van Directonr der UirechUche Mannen Zangveree iging Volgens het reglement op de Muziekschool Is de heer B verplicht vergunning daartoe te vragen aan B en W Tot nojr toe had hg dit niet gedaan omdat die verplichting hem onbekend was eu hij de toezegging had verkregen van de Commissie die betrekkingen tegelijkertijd ta uMgen vervullen De beslissing van B en W nu a eene mgumtige geweest en wel op advies van de Commissie van toezicht over de muziekschool daar dia gelijktijdige waarneming volgens haar nadeelig werkte op den gang yan het onderwijs aan die school Ik begrijp zeer goed dat waar vrees bestond voor schade aan het ondjrwijs B en W bezwaar maakten de gevraagde vergunning te verleanen Bastond die vrees Inderdaad Ik heb het noodlg geoordeeld den heer B nauwkeurig te ondervragen omtrent de geschiedenis der zaak want ik acht het zeer bedenkelijk aan een leeraar als de heer B een voorrecht te ontzeggen dat aan zgn voorgangars gereedelijk Is toegestaan en blijkens de slot dansula van de missive van B en W achtte het DagclijkBch Bestuur het volstrekt niet onmogelijk dat de bezwaren dia tegen het toestaan der vorgannlng bestonden alsnog kondan uit dan weg geruimd Ik vraag nu welke zijn die bezwaren welke zijn da onregelmatigheden Üe bg het onderwijs zich voordeden De heer B heeft mg verklaard dat nimmer eenige stoornis In den gang van het onderwijs is geconstateerd en dat hg niet weet welke bezwaren de gevraagde vergunning in den wegstonden Alleen merkte hij dit op In het laatst van het vorige jaar Is er eenige moeilijkheid gerezen tusschen de Commissie an den heer B over het bepalen van een datum voor het jaarlgksch openbaar examen De Commissie bepaalde dat examen op 19 December een datum waarop de heer B onmogelijk Mar kon zijn omdat hij 19 en 20 December gebonden was door eene uitvoering van da Mannan Zangvereenlglng te Utrecht en duraan voora aonda repetitie Ik heb van den heer B gehoord dat het Dagelijksch Bestuur op zeer welwlllenda wgze heeft getracht dien datum voor het examen te doen veranderen welke pogingen eohter zijn afgestuit op de weinige madewarlciag dar Commissie Daar ik nu de laatste zou zijn om uitsluitend af te willen gaan op de madedaelingen van den persoon wien het hier geldt zou ik eenige nadara inliohtlngan van ü M da Voorzitter op hoogen prgs stellen De ongunstige beslissing vaa B en W moet m 1 to h ongunstig werken op het muzlek onderwjjs aa het muziekale leven hier tar stede Het komt mij voor d t voor een weigering vnn da gevraagde vergunning slechts ernstige redenen mogen bestaan Totnogtoe zijn die redenen mg niet bekend Ik naam daarom da vrgheid te vragen Wdke redenen de Commissie voor de Muziekschool ar toe habben gelald onguaatif te advlseeren op da gevraagde vergunning terw zij juist van af Juni 1887 bat jdttip d t de heer Bonman hier zijn betrekking aanvaaride da lessen steeds v 6 geregeld hoeft dat da heer B het directeurschap der Ütreohtscha Mannen Zangveraeniglng kon waarnemen en tevens den heer B toezegging gaf gunstig te zullen advlseeren aan B an W aU zg over die vargunning gehoord werd Ik moei erkennen met rerbazlng ta hebban vernomen dat het Directeurschap der Ooudwkt Zangvereemginq schade deed aan het onderwg s van dan heer Bouman aan do muziekschool Ik zie tusschen die twee betrekkingen geen veriiand en eenige Inlichtingen zullen mij dus hoogst aangenaam zijn Ook het waarnemen van het Directeurschap van de Utrtchtiehe Mannen Zay eremiging acht ik niet onmogelijk tegelijk mat de betrekking van Leeraar aan de Muziekschuol Da wekelijksche repetltlén liJQ te Utrecht Dinsdagavond en als de heer B om half 6 dtarheep gaat is hij daar bytgds terwgl bü Woensdagmorgen reeds vroeg weer tegenwoordig Is Het komt mg wenschelljk voor dat over deze zaak eenlg lloht wordt verspreid wat den leden van den Baad niet anders dan aangenaam kan zijn waarom Ik gaima zou zien dat de correspondent tusschen B en W en de Commissie openbaar werd gemaakt De Voorzitter verklaart zich bereid aanstonds den interpellant te antwoorden en zegt toen In hoofdzaak het volgende Tot goed verstand der zaak moest zelde spr eerst de geschiedenis daarvan medegedeeld In het begin van December hadden B en W van de Oommissie van toezicht op de Muziekschool eene missive ontvangen waarin werd kennis gegeven dat de heer Boumau haar had bericht het jaarlljksch examen op 19 December nkt te kunnen bijwonen omdat hij elders een concert moest bijwonen De Commissie venocht B en IV den heer Bonman aan te sporen tot betere plichtsbetmcbting Deze mededeellng had bij B en W een onoangenamen Indruk te weeg gebracht Het was een soort ndienttweigering die bg geen ambtenaar mocht worden toegelaten De heer Bouman werd ultgeooodigd bij B en W te komen en werd door hen attent gemaakt op zijn onvoegzame handelwijze De heerB gaf toen ta kennen dat van ndieiutKeigering geen sprake was Wat was het geval Hij was Directeur disr JJtreekUcke Mannen Zaxgvereemging en wel ket GOEDVINDEN VAN DE CoHKissis Die zangvcreenlglng had reeds lang geleden bepaald dat 20 December eene uitvoering zou zijn en 19 Dec repetitie Daarom had de heer B aan de Commissie reeds v Jór half November verzooht om het jaarlijksch examen hier ter stede niet op 19 of 20 Decemlier vast te stellen Op 15 November kreeg hij echter een missive van den Voorzitter der Commissie dat aan zijn verzoek niet kon worden voldaan en dat op 19 December het examen zou worden gehouden Het kwam aan B en W vreemd voor dat na een voorafgaande waarschuwing van 5 weken geen andere datum zou kunnen worden gevonden en zij meenden dat da Commissie wel een dag of wat vroeger of later een datum had kunnen vinden Met alle vertrouwen In de geloofwaardigheid van den heer B betwijfelden B en W het of de zaak zich juist zoo had toegedragen en meenden dat wellicht de heer B veel later aan de Commissie daarvan had kennis gegeven De heer B overtuigde echter B en W door overiagglng van het sehmven van den Voorzitter der Commissie gedateerd 15 November B en W kregen nu een andateh Indruk van het gebeurde dan zij aanvankelijk haddan Nu bleek dat de heer B de Commissie by tydt had gewaarschuwd terwijl hij vergunning had van die Commissie om de betrekking v Diraoteur der Utrechtteke ilanneiuangveretmgmg waar ta nemen B en W maakten toen den heer B er attent op dat niet de Commissie maar slechts B en W die vergunning konden verleenen De heer B zelde dat niet geweten ta hebben Hg verkeerde In de stellige meening dathij vergunninghad da betrekking gelijktijdig waar te nemen o a door ean bericht in de iV Sott Ct den dag na zgne benoeming Da Commissie had trouwens steeds ham hel gemakkelijk gemaakt door bg da regeling der lesuren hem Dinsdagavond en Woensdagmorgen van eenige uren rrg ta stellen Daarop volgde een verzoek van den heer B aan B en W om die verelschte vergunning tot het gelijktijdig waarnemen dier betrakklngen B en W vroegen toen overeenkomstig de voorschriften van het reglement het advies der Commissie Spr leest da missive waarbij dat advies gevraagd werd voor en het antwoord daarop van de Commissie In dia missli e werden echter de vragen van B en W niet voldoende beantwoord waarop aan tweede missive van B en W volgde aan de Commissie met verzoek om duidelijk antwoord op de gestelde vragen Xoas volgde ean brief van de Commissie waarin ward gezegd dat ket aan de Commissie gebleken was dat het gelijktijdig waarnamen van die betrekkingen tot velerlei ongeregeldheden aanleiding gaf en vele lessen daardoor verzuimd werdan zoodot sü ernstig bezwaar moest maken gunstig te advisaeren op het terzoek Na ontvangst van dien brief hadden B en W den he r B nog In da gelegenheid gesteld de bezwaren der Commisaia te weerleggen zoolang Zij niet waren weerlegd moeaten B en W bezwaar maken d j verlangde vergunning te verleenen Vervolgens was eene missive Ingekomen van den heer B die aantoonde dat hü Dinsdags 6 37 van hier naar UtrScht gaande en de repetltlën daar bijwonende hier geen lessen verzuimde terwg l hij Woensdags om 10 uur terug was Voor de uitvoeringen in Utrecht 2 gedurende da winter en 1 gedurende da zomervacantle konden zeer gemakkelijk eeulga lesuren verzet worden Wat betreft het Directeurschap der Gmdtcke Zangvereenigiitg daardoor konden In het geheel geen onregelmatigheden voorkomen In het onderwijs aan de muziekschool Tot zoover was I nu de zaak gekomen B en W waren bereid de I gevraagde vergunning alsnog te verleenen tenzg Blijken mocht dat het onderwijs aan de school daardoor schade leed B en W beseffen het groote bekbg om een man van de uitstekende hoedanigheden van den heer Bouman voor de school en de stad te behouden en wlUen daartoe gaarne medewerken De heer IJssel de Schepper zegt vervolgens dank voor do ontvangen Inlichtingen Voorzeker uit de mededeellngen van den Voorzitter Is eenlg licht over de zaak verspreid maar wat de hoofdzaak betreft Is spr nog niet voldaan üe handelwijze van B en W komt spr zeer correct voor en het Is uitgemaakt dat de heer Bouman heeft gezondigd tegen het reglement door niet aan B en W vergunning te vragen om bedoelde betrekkingen gelijktijdig te bekleeden doch hij heeft dat goedgemaakt door die fout te herstellen en thans de verelschte vergunning te vragen De houding van de Commissie van toezicht over de muziekschool heeft op spr geen gunstigen Indruk gemaakt In de eerste plaats vindt spr do geschiedenis van de vaststelling van den datum voor het examen uUertt bedenkelijk Het is toch gebleken dat da heer Bouman bijtijds had verzocht 19 en 20 Dec niet voor het examen te bepalen on juist een an die data wordt vastgesteld Uit do correspondentie is gebleken dat de houding der Commissie niet alleen niet correct was maar ook inconsequent want zij adviseert om de gevraagde vergunning niet te verleenen teuilj maatregelen konden genomen worden om te verzekeren dat de heer B voortaan zijn verplichtingen nakwam Voorzeker de houding der Commissie maakt op spr eeu pijnlijken indruk Spr zou gaarne een grondig nader onderzoek willen zien Ingesteld Naar aanleiding van de mededeellngen des Voorzitters vraagt spr 1 of met den nieuwen cursus op den roostor der werkzaamheden de Dinsdagavond voor den beer B was vrijgehouden en 2 of de heer B bg het einde der laatste Kerstvacantle zijn lessen op tijd had waargenomen De Voorzitter antwoordt daarop dat op het tableau voor 89 do Dinsdagavond de heer B opnleu was vrijgesteld van lessen waaruit dus moet worden opgemaakt dat de Commissie nu weer geen bezwaar had tegen toestaan der gevraagde vergunning wat dus In strijd was met baar eigen missive Wat de 2e vraag van den heer Ussel de Schepper betreft kon spr alleen mededeelen bij geruchte gehoord te hebben dat toen de Commissie den heer B verzocht 2 Januari de lessen te hervatten deze an woordde In Brussel te zijn terwijl hg slechts verplicht was den In schooldag d l 4 Jannari hier aanwezig te zijn Do heer Ussel de Schepper drong vervolgens opnieuw aan op een grondig onderzoek Het kwam spr voor dat de Commissie dan heer B wilde zoeken en hem wilde plagen zoodat spr alsnog hoopt dot de gevraagde vergunning verleend zou worden De heer van Veen brengt allereerst hulde aan den heer IJssel de Schepper dat hg hier de zaak heeft ter sprake gebracht De bloei van de musiakschool te bevorderen is zeker zoowel het dool van den heer IJssel de Schepper als van ons allen zegt spr maar naar aanleiding van het gesprokene wil spr eenige inlichting geven De Commissie van toezicht waardeert ten volle dq bekwaamheden van den heer B maar spr stelt de vraag hoe heeft de heer B met de Commioaie geleefd P Voorop staat dat de Commissie bestaat uit leden die da betrekking uit Uefhebberg waarnemen terwijl da onderwijzer Bonman gesalarieerd Is Nu Is t een feit dat de heer Bouman handelde tegenover de Commissla op aan wgze die afkeuring vOTdient Hij schreef maar brieljes aan de Commissie nu zoo en dan zoo en deed wat hij verkoos Iemand dia bij de Schutterij zoo handelde zon spoedig voer den Schuttersraad komen en beboet worden Op allerlei wijze toonde de heer Bonman minachting voor de Commissie In het openbaar had hij zich zelfs uitgelaten dat de tegenwoordige leden van de Commissie daar allen uU moesten Wat de quaestie betraft van het vaststellen van een datum voor het examen verUoart spr de bewaring van dan heer B dat hij vódrdat die datum hier was vastgesteld gevraagd had dien datum vrij houden voor een bepaalde o waarkeid Nadat dia datum hier was vastgesteld zelde hij don kan ik niet dan moet Ik iu Utrecht zijn Bovendien het was niet zoo gemakkelijk een anderen datum te vinden voor bedoeld examen Want een week vroeger kon t moeilijk want dan zanden de leerlingen een week vroeger vaoantle hebben gehad een week later evenmin want dan waren de leerlingen weg geweest Voorts waren verscheiden data In Ons Genoegen bezet of door komedie èf door Iets anders Het bestuur dier sociëteit houdt den Maandag gewoonlijk voor zichzelf terwijl de andere dagen dlsponibel zg n Spr noemt het Var